AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Adı Soyadı/Ünvanı.:
E-Posta Adresi…..:
Cep Tlf. No………….:
Sözleşme Sıra No…:
Sözleşme Tarihi ….:
/ / 20
1- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme taraflar arasında imzalanmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme Ak Yatırım tarafından
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair mevzuat
hükümleri çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören veya görecek olan her türlü sermaye
piyasası aracının ve türev aracın alım satımına aracı sıfatıyla, Müşteri’nin Aracı Kurum’un kendisine
sunacağı İşlem Kanallarını kullanarak doğrudan veya Müşterinin hesabına ve namına Yetkili Kurum
tarafından alınıp satılması ve alınan pozisyonun piyasa koşullarına göre sonlandırılması veya
sürdürülmesi amacıyla sunulan hizmetlerin çerçevesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini
düzenlemektedir. Burada düzenlenmemiş olan hususlarda Müşteri’nin imzaladığı Sermaye
Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına
Aracılık Hizmeti ve diğer çerçeve sözleşme hükümleri kıyasen uygulanır. Çerçeve sözleşmelerde
hüküm bulunmayan hallerde SPK, BIAS ve Takasbank düzenlemeleri ve piyasa kuralları ile genel
hükümler (Türk hukuku) uygulanır. Tarafların Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri
Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen adresi, kimlik ve iletişim bilgileri işbu Sözleşme için de geçerlidir.
Bu sözleşmelerin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.
2- TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
MÜŞTERİ, bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’ (EK
1) bu Çerçeve Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve eki niteliğinde olduğunu kabul eder ve anılan
Form’u okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.
3- TANIMLAR ve KISALTMALAR
Bu Sözleşmede geçen;
Yetkili Kurum veya Ak Yatırım; Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ni, (İşletme merkezi:
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul, Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası:
358178 , İnternet Adresi: www. akyatirim.com.tr)
Emir İletimine Aracı (EİA) : Akbank T.A.Ş. (İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent, 34330
İstanbul, Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası: 90418, İnternet Adresi:
www.akbank.com) ve şubeleri ile Kurul tebliğleri doğrultusunda Emir İletimine Aracılık anlaşması veya
acentelik anlaşması yapılacak kurumları,
Borsa Kuralları; 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası Yönetmeliği, ile 17.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği, Takasbank tarafından 7.12.2012 tarihinde çıkarılan 1103
sayılı Genel Mektup, BIAS tarafından 30.11.2012 tarihinde çıkarılan 410 numaralı Genelge ve Kurul, Borsa
ve Takas Merkezi tarafından yapılan tüm diğer yönetmelik, tüzük, mektup, genelge ve düzenlemeleri ve
bunlarda yapılan tüm değişiklikleri,.
VIOP: BIAS Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nı,
BIAS: Borsa İstanbul A.Ş.,
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 1/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Borsa / Borsalar: BIAS veya Yatırımcı’nın Aracı Kurum tarafından kendisine sunulacak İşlem
Kanalları’nı kullanarak işlem yapabileceği yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasaları,
Türev Ürünleri / Türev Piyasaları: ve VİOP ‘da işleme konu olan sermaye piyasası ürünlerini,
Finansal Varlıklar: Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para
piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen
diğer varlık ve işlemleri,
Komisyon: Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye
piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü, ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz
pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, MÜŞTERİ'ye ait nakdin
değerlendirilmesi hizmetleri ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına
yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, saklama kuruluşu, diğer
yetkili kuruluşlar ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve
ücretleri (Bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve
tutarların değişmesi durumunda YETKİLİ KURUM/EİA bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını
saklı tutar),
Baz Fiyat: Sözleşmelerin günlük fiyat değişim limitlerinin belirlenmesinde kullanılan fiyatı,
Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak
varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar,
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma hakkı veren, satan
tarafı ise alma veya satmaya yükümlü kılan sözleşmeyi,
Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa sözleşmede
yer alan haklar karşılığında ödediği tutarı,
Kullanım Fiyatı, Opsiyon Sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım
hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Kısa Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi
uzlaşmayı sağlamak, alım opsiyonuna ilişkin işlemlerde Amerikan tipi ise sözleşmenin vadesinde
veya vadeye kadar olan süre içinde, Avrupa tipi ise sadece sözleşme vadesinde dayanak varlığı,
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da sözleşme çesidine göre fiziksel
veya nakdi uzlaşmayı sağlamak, satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde ise Amerikan tipi
sözleşmelerin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde, Avrupa tipinde ise sadece vade
sonunda dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da
sözleşme türüne göre fiziksel veya nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü veren pozisyonu,
Uzun pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da
nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü, alım opsiyonuna ilişkin sözleşmelerde, Amerikan tipi ise
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde Avrupa tipi ise sadece sözleşme
vadesinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da
sözleşme türüne göre fiziksel veya nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı, satım opsiyonuna ilişkin
işlemlerde Amerikan tipi ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde, Avrupa
tipi ise sadece sözleşme vadesinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen
miktarda satmak ya da sözleşme türüne göre fiziksel veya nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı veren
pozisyonu,
Uzlaşma Fiyatı: Hesapların güncellemesinde ve nakdi veya fiziki uzlaşmada kullanılmak üzere
Borsa tarafından belirlenen fiyatı,
Sürdürme teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat
tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken
alt düzeyi,
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 2/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Dayanak Varlık: Sözleşmede alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan sermaye
piyasası aracını, ekonomik veya finansal göstergeyi,
Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,
Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından Borsada pozisyon alabilmesi için başlangıçta ödenen
miktardır. YETKİLİ KURUM, Borsa Sözleşmesinde belirtilen tutardan farklı bir tutarda başlangıç
teminatı belirleyebilir.
Emir: Bu sözleşme kapsamında türev araç için MÜŞTERİ’ den alınan yazılı veya sözlü olarak
alınan ya da elektronik işlem platformuna iletilen talimatları,
İşlem/İşlemler: Aracı Kurum tarafından uygun bulunması şartıyla Sermaye Piyasası Araçları ile
ilgili Borsalar’da yapılacak olan her türlü işlemleri,
İşlem Kanalları: AK YATIRIM / EİA tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve AK
YATIRIM / EİA’ nın vereceği ya da bilgisayar sistemi aracılığı ile kendisinin oluşturacağı hesap kodu ve
şifreyi/şifreleri kullanmak suretiyle müşterinin telefon, bilgisayar, akıllı telefon ve/veya internetle Akbank
görüntülü ev ve ofis cihazlarıyla, veri yayın dağıtım (forex, matrix v.b.) ekranları aracılığıyla ve diğer iletişim
araçlarıyla (cep telefonu, cep bilgisayarı, blackberry v.b) AK YATIRIM'ın / EİA’nın sistemine doğrudan
ulaşarak, VİOP alma satma dahil, yatırım hesabı işlemleri ile emir iletim ve takip işlemlerini yapmasını
sağlayan araçları,
İşlem Teminatı/Teminatları: İlgili Borsalar’da pozisyon almak için, işlem yapılacak ülkede geçerli
olan mevzuat ve/veya Borsa kuralları dikkate alınarak AK YATIRIM düzenlemeleri uyarınca şart
koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını,
TRADEALL / Elektronik İşlem Platformu (EİP) : MÜŞTERİ’ nin telefonuna, bilgisayarına Ak
Yatırım tarafından yüklenecek olan programın adı olup, YETKİLİ KURUM’un vereceği hesap kodu
ve şifreyi/şifreleri kullanmak suretiyle MÜŞTERİ’ nin telefon, , bilgisayar, internet ve diğer iletişim
araçlarıyla YETKİLİ KURUM’un sunduğu elektronik işletime doğrudan ulaşarak yurtiçi ve yurt dışı
piyasalara ve yurtiçi veya yurtdışı tezgah üstü piyasalara alım satım emirlerini iletebileceği, Türev
Araç işlemlerini yapmasını ve kar/zarar, swap, teminat pozisyonlarını online izlemesinin sağlayan
bir otomasyonu,
Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulunu,
MÜŞTERİ : Bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan olan “Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ”nin giriş kısmında detaylı kimlik bilgileri yer alan kişi/kişileri,
Saklama Kuruluşu: Müşterinin İşlem Kanallarını kullanarak aldığı türev işlem konusu olan sermaye
piyasası araçlarının Müşteri adına fiziken ve/veya kayden saklandığı ve AK YATIRIM tarafından ilgili
sermaye piyasası aracı ile ilgili işlemin niteliğine bağlı olarak belirlenecek olan yetkili kurum ya da
kuruluşu,
Sermaye Piyasası Araçları: Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan ve Borsalar’da işlem gören
menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları’nı,
Takas Tarihi: Borsa’da Araçlar ile ilgili işlemler sonucunda takas ve saklamacı kuruluş nezdinde
alınan Sermaye Piyasası Araçları’nın bedelinin ödenmesi ve teslim alınması, satılan Araçlar’ın
teslim edilmesi, bedelinin tahsil edilmesi, İşlemler’den doğan yükümlülükleri Taraflar’ca yerine
getirilmesi gereken tarihi,
Teminat Tamamlama Çağrısı: Vadeli işlemlerde, alınan pozisyonda zarar durumuna geçilmesi ve
Risk Seviyeleri’ne ulaşılması durumunda ya da Aracı Kurum tarafından teminatın herhangi bir
sebeple yetersiz olduğunun düşünülmesi halinde Yatırımcı’ya yapılan teminat tamamlama çağrısını,
Ek Teminat: Müşteri’nin işlem yaptığı Borsalardaki olağanüstü durumlar karşısında veya Saklama
Kuruluşu’nun talebi üzerine Müşteri portföylerinde oluşan riskleri de dikkate alarak, Borsa veya
yetkili takas merkezinin talep edebileceği ve talep edildiği takdirde MÜŞTERİ’nin YETKİLİ
KURUM,a derhal temin etmesi gereken ilave teminatı,
FIX : (Financial Information exchange) Finansal kurumların birbirleri arasında emir iletiminde
kullandıkları dünyada standart olan mesajlaşma protokolunü,
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 3/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
EX-API : BIAS’nin elektronik sistemine üye kurumların kendi sistemleri üzerinden on-line entegre
olmalarını ve emir iletmelerini sağlayan, TCP/IP altyapısının ve soket programlamanın kullanıldığı
çift yönlü iletişim yapısı.
İŞ MESAJI : İşe özel tanım ve komutlar içeren mesajlar. Bu mesajlar iş yapış tarzına bağlı olarak
değerlendirilip otomasyon sistemlerince gerekli,tanımlı eylemlerin, kayıtların oluşmasına kaynak
teşkil ederler
EYS / OMS (Emir Yönetim Sistemi / Order Management System) : Gelen ve giden emirlerin
kontrolü, işletilmesi ve sonuçlarıyla ilgili düzenlemeleri yapan yazılım ve donanım sistemi (OMS,
Order.
Management System) (Ak Yatırım bu iş için Gendeks yazılımı ve ilgili donanım kullanılmaktadır),
DPE / DMA : (DMA, Direct Market Access ya da DPE, Doğrudan Pazar Erişimi) müşterilerin
emirlerini FİX protokolü aracılığıyla Ak Yatırım sistemi üzerinden elektronik ortamda doğrudan
borsaya iletmesi ve borsada gerçekleşen emirlerin teyitlerini anında müşteriye geri bildiren emir
iletim sistemi,
WO (Worked Order/Care Order): Müşterilerin fix protokolu aracılığıyla emirlerini Ak Yatırıma
iletmesi ve gerçekleşmelerini aynı sistem üzerinden geri almalarını sağladıkları emir tipi,
BLOOMBERG : Uluslararası yatırımcılar tarafından kullanılan, özel hattı ve bilgisayar terminali
bulunan veri ve mesaj servisi,
TVİS : Takasbank Vadeli İşlemler Sistemi,
SPAN: Piyasada gerçekleştirilen işlemler için (Standard Portfolio Analysis of Risk) SPAN
algoritması ile portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanılır. SPAN algoritmasında, farklı fiyat
ve volatilite değişim seviyelerine dayalı olarak oluşturulan senaryolar arasından maksimum risk
teşkil eden göz önünde bulundurularak, teminat tutarı portföy bazında hesaplanmaktadır. SPAN,
aynı dayanak varlığa bağlı sözleşmeleri gruplandırarak analiz eder. Örneğin, aynı dayanak varlığa
bağlı vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri üzerine
opsiyonlar aynı grupta yer alabilir. Portföylerin risk yönetimi SPAN risk analizi kullanılarak 5 adımda
yapılır: 1. Adım: Ürün Risk Grubu Analizi 2. Adım: Ürün Grupları Arası Risk Analizi 3. Adım: SPAN
Risk Değerinin Hesaplanması 4. Adım: Başlangıç Teminatının Hesaplanması 5. Adım: Bulunması
Gereken Teminatın Hesaplanması
ifade eder.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE İLGİLİ ALIM-SATIM VE DİĞER İŞLEMLERDE MÜŞTERİ
TARAFINDAN KABUL EDİLEN ÖZELLİKLER
MÜŞTERİ;
4.1. Türev araçlar dahil tüm sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın içerdiği riskleri bildiğini, türev
araçlar, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi sermaye piyasası araçlarının değerlerinin mikro ve/veya makro
ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerden etkilendiğini, sermaye piyasası araçlarının bir kısmının veya
tamamının ani ve/veya sürekli değer kayıplarına uğramasının, hatta değerlerinin tamamen kaybolmasının
mümkün olduğunu, sonucunda kazanç elde edilebileceği gibi zarar da edilebileceğini bildiğini bu nedenle
ilgili mevzuata ve bu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmiş olması kaydıyla YETKİLİ KURUM/EİA
‘dan herhangi bir maddi ve\veya manevi zarar-ziyan veya tazminat talep etmeyeceğini; Türev araçlar dahil
tüm sermaye piyasası araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi
beklenen kar payı veya faiz gibi gelirlerinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde
anaparayı kaybedebileceğini,
4.2. YETKİLİ KURUM/EİA’nın ve YETKİLİ KURUM/EİA’da çalışan personelin hiçbir şekilde bir getiriyi vaat
etmediğini, yapılan işlemler neticesinde oluşabilecek zararlardan YETKİLİ KURUM/EİA’nın sorumlu
olmadığını,
4.3. Yapılacak işlemler nedeniyle, doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile kurtaj ve tüm diğer giderlerin
tamamıyla kendisine ait olduğunu, YETKİLİ KURUM/EİA’nın sorumlu olmadığını;
4-
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 4/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
4.4. YETKİLİ KURUM/EİA’nın sermaye piyasası araçlarının saklanması için hizmetlerinden faydalanılan
kuruluşların ve bunların yönetim kurullarının, vekillerinin ve personellerinin;
(a) İşlem ve eylemlerinde genel olarak kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiğinin karine olarak
kabul edildiğini,
(b) MÜŞTERİ'ye karşı yalnız kusurlarından sorumlu tutulabileceklerini,
(c) Sorumlu oldukları durumlarda, sorumluluğun yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi fiili zararla
sınırlı olup dolaylı ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden ve gecikme faizlerinden, üçüncü
kişilerin herhangi bir kusurundan ya da MÜŞTERİ de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak
üzere üçüncü kişilerin bu hizmetler nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlulukları
olmayacaklarını;
4.5. Bu Sözleşme veya bu Sözleşme uyarınca yapılan işlem veya ihmaller neticesinde YETKİLİ KURUM /
EİA’nın talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde MÜŞTERİ'nin YETKİLİ
KURUM / EİA’ ile işbirliği yapacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.
5- TAZMİNAT
5.1. MÜŞTERİ de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi
nedeniyle YETKİLİ KURUM/EİA’nın karşılaşacağı her türlü zarar, ziyan ve masrafı tazmin etmeyi ve
YETKİLİ KURUM/EİA adına üstlenmeyi taahhüt eder.
5.2. MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA’nın hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi,
söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;
(i) YETKİLİ KURUM/EİA’nın bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya
(ii)
YETKİLİ KURUM/EİA’nın görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan
kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder.
5.3.YETKİLİ KURUM/EİA savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj,
terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup,
kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı
içermektedir), hükümet darbesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını,
deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer
yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, yasa,
karar ya da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve
askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı MÜŞTERİ'nin
uğrayacağı kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır.
5.4. YETKİLİ KURUM/EİA , MÜŞTERİ'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine
getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası araçlarını
teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her
türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan,
MÜŞTERİ'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte,
usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından;
değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; BIAS ve/veya Takas
Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve YETKİLİ KURUM/EİA
'nin kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu
değildir. MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA’nın bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin
olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.5. Takas Merkezinin Takas Merkezi garantisi nedeniyle mali sorumluluğu, Borsa Kurallarında öngörülen
kaynaklarla sınırlıdır. Garanti fonundan karşılanmayan tutarlar için Takas Merkezinin kendi kaynaklarına
başvurulamaz.
5.6. Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm
Borsa işlemlerinde, Borsanın veya YETKİLİ KURUM/EİA’nın bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların
oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan YETKİLİ KURUM/EİA’nın sorumlu
olmadığını MÜŞTERİ kabul eder.
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 5/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
6- HESAP AÇILMASI VE GENEL HUSUSLAR
6.1. YETKİLİ KURUM/EİA , MÜŞTERİ adına ve MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere, Sözleşme'ye konu işlemlerin
takip edileceği bir hesap açacaktır. Bu bir Yatırım Hesabı olacak, mevduat niteliği taşımayacak, üzerine çek
keşide edilemeyecek, alacak bakiyesine faiz tahakkuk ettirilmeyecek ve "Yatırım Hesabı" olarak
adlandırılacaktır.
MÜŞTERİ işbu Sözleşme'yi imzalamakla, açılan işbu Yatırım Hesabı ile bu yatırım hesabına bağlı, vadesiz
mevduat hesabı arasında, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle, hesaplar arasında
nakit para virmanı yapılmasını, borç ve/veya alacak mal edilmesini, bu konuda YETKİLİ KURUM/EİA’nın
tam yetkili olduğunu gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.2. Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak YETKİLİ
KURUM/EİA’ya bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın
işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri
tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım
hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen
sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler.
Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı meblağlar
üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum
ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil
eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik olması halinde ve/veya
hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet
edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara
ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini
şahsi durumlarındaki değişikliklerin YETKİLİ KURUM/EİA tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki
işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
YETKİLİ KURUM/EİA’nın müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya
hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve
onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap
sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder.
6.3. Emirlerin İletilme Şekli. Emirlerin alınıp verilmesi, Seri: V, No:125 sayılı tebliğ çerçevesinde ve
19.2.1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan IMKB/BIAS Yönetmeliği'nin 28. maddesi ve Borsa
Kuralları'nda yer alan hususlara uygun şekilde yapılacaktır. MÜŞTERİ, bu düzenlemelerde belirtildiği üzere
alım ve/veya satım yapılacak sözleşme ve türev araçları için esasen yazılı olarak emir verecektir (ilgili emir
formunda MÜŞTERİ'nin imzasının bulunması zorunludur). Ancak YETKİLİ KURUM/EİA isterse telefon,
teleks, faks ve başka iletişim, ulaştırma veya taşıma araçlarıyla verilen bildirimleri veya verilen alım satım
emri, virman, havale ve diğer talimatları ya da Uzaktan Erişim Araçlarından yararlanmak suretiyle veya
sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. MÜŞTERİ'nin sözlü alım ve satım emirleri, MÜŞTERİ'nin
imzası aranmaksızın YETKİLİ KURUM/EİA tarafından SPK’nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun bir "emir
formu" düzenlenmek suretiyle yazılı hale dönüştürülecektir. Sözlü emirlerin MÜŞTERİ tarafından daha
sonra yazılı hale dönüştürülmesi neticesinde her iki emir arasında farklılıklar bulunduğu takdirde,
MÜŞTERİ'nin sözlü verdiği ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından yazılı hale dönüştürülmüş olan emir geçerli
olacaktır.
YETKİLİ KURUM/EİA yazıyla teyit edilmemiş emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup; bu durumu
MÜŞTERİ'ye veya onun temsilcisine emrin alındığı anda bildirmek suretiyle MÜŞTERİ tarafından verilen
emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. MÜŞTERİ'nin vereceği her türlü talimat ancak YETKİLİ
KURUM/EİA’ya fiilen ulaştıktan sonra geçerlilik kazanır. MÜŞTERİ'nin vereceği teyitler nihai ve bağlayıcıdır.
YETKİLİ KURUM/EİA MÜŞTERİ'nin vereceği emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemek hakkına
haizdir. Emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemesi durumunda, nedenini açıklama zorunluluğu
olmadan, bu durumu MÜŞTERİ'ye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ
tarafından verilen emirler Borsa Kurallarına uygun olarak tanzim edilir.
MÜŞTERİ'nin emirlerinde:
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 6/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
(i) MÜŞTERİ'nin ismi veya unvanı ve imzası, (ii) kısa veya uzun pozisyon olduğu, (iii) emrin alım veya satın
emri olduğu, (iv) satın alınacak veya satılacak sözleşme veya türev aracın cinsi, adedi, varsa nominal değer
tutarı, (v) Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği, (vi) emrin limitli, piyasa fiyatlı, uzlaşma
fiyatlı, veya zarar durdurmalı emir olarak verildiği, (vii) limitli emirlerde limit fiyatı, (viii) varsa emrin geçerlilik
süresi, (ix) emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, (x) emrin YETKİLİ KURUM/EİA tarafından alındıktan
sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceği
(xi) hesap tipi (müşteri global hesap vs.), hesap numarası, (xii) emri alan yatırım kuruluşu görevlisinin adı,
soyadı, imzası, (xiii) işlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu,
(xiv) işlem yapılacak para birimi ve (xv) MÜŞTERİ'nin emir numarasına ilişkin bilgiler ile YETKİLİ
KURUM/EİA’nın gerekli gördüğü diğer bilgilerin bulunması zorunludur.
6.4. Elektronik ortamda emir iletimine ilişkin olarak, MÜŞTERİ, bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek
olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir:
a) MÜŞTERİ, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet Tradeall, Matriks, Directfn, Fix, Foreks,
DMAWO) v.b.) ile işlem yapmak üzere YETKİLİ KURUM/EİA’dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli
tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, MÜŞTERİ hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından
kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm
sonuçları MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı
veya kullanıldığının YETKİLİ KURUM/EİA’ya yazılı olarak bildirilmesi üzerine YETKİLİ KURUM/EİA , söz
konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. Müşteri tarafından
kullanılan bu şifre 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve bu kanun ile ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca müşterinin güvenli elektronik imzası hükmündedir. Bu elektronik imza hükmündeki şifre
ve/veya parola elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracak olup 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu ve bu doğrultuda çıkarılacak mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
b) YETKİLİ KURUM/EİA’nın telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza
meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya
yazılı olarak iletir.
MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA’nın bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu,
hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde
yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.
6.5. Emirlerinin Alınması ve İzlenmesi. MÜŞTERİ'den gerek seanstan önce gerekse seans sırasında
telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde, MÜŞTERİ imzası olmaksızın emir
alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir.
YETKİLİ KURUM/EİA’nın telefon ile alınan MÜŞTERİ emirlerine ilişkin ses kayıtlarını emir tarihinden
sonraki takvim yılı sonuna kadar olmak üzere (ihtilaf durumunda ihtilaf çözümleninceye kadar) en az altı ay
saklaması zorunludur. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde emrin alınması sırasında MÜŞTERİ'ye
emir alınış numarası verilir. YETKİLİ KURUM/EİA merkez ve merkez dışı örgütlerinden alınan yazılı veya
sözlü tüm MÜŞTERİ emirleri, bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "MÜŞTERİ Emri Formu"na müteselsil
sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesi ve sırasında alınan tüm
emirler, bilgisayar ortamında düzenlenen Seans Takip Formu'na zaman önceliğine göre otomatik olarak
kaydedilir.
Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden
Müşteri, emri verdiğini ispat etmekle yükümlüdür.
MÜŞTERİ'den yazılı emir alındığında, işbu maddenin yukarıdaki 6.3. paragrafında belirtilen hususları
kapsayan "MÜŞTERİ Emri Formu", YETKİLİ KURUM/EİA tarafından en az iki örnek düzenlenir ve formun
imzalı bir örneği MÜŞTERİ'ye verilir.
6.6.Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi. MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresini ilgili borsanın işlem
esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Süresi belirlenmemiş emirlerde MÜŞTERİ'nin
seans sırasında verdiği emir, ilgili borsada o seansta veya o gün, seans haricinde verilmişse emri takip eden
ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir. MÜŞTERİ
tarafından verilen emrin YETKİLİ KURUM/EİA’nın kontrolü dışındaki sebeplerle belirlenen süre içinde
yerine getirilememesi durumunda emir geçerliliğini yitirir. MÜŞTERİ, geçerliliğini kaybetmiş emrin yerine
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 7/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
getirilmesini halen istiyorsa, emrini tekrar etmek ile yükümlüdür.
6.7. VİOP için Piyasada üç tür hesap bulunur. Bunlar:
- İşlem Hesabı: Piyasada alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği hesap olup, emirler ve işlemler bu
tür hesaplar bazında izlenir. Takasbank nezdinde açılan bir işlem hesabının, piyasada işlem
yapabilmesi için mutlaka bir saklama hesabı ile ilişkilendirilmesi ve saklama hesabı tarafından bu
işlemin onaylanması gerekmektedir.
- Saklama Hesabı: Pozisyon ve risklerin izlendiği, teminatların tutulduğu hesap saklama hesabıdır.
- İşlem ve Saklama Hesabı: işlem ve saklama hesaplarını ayırmak istemeyenler için bu iki hesabın
yapabildiği işlemleri birlikte gerçekleştirebileceği hesap türüdür. Gerçek kişi yatırımcılar için sadece
işlem ve saklama hesabı açılabilir.
6.8.Bir işlem hesabının bir saklama hesabıyla eşleştirilmesi ile pozisyon transferi otomatik olarak
gerçekleştirilebilecektir. YETKİLİ KURUM / EİA’ ,MÜŞTERİ’nin işlemleri dolayısıyla oluşan
pozisyonlarını, Borsa veya Takas Merkezi sistemi üzerinden; kendisi, ilgili MÜŞTERİ ve pozisyonu
devir alacak Takas üyesi arasındaki hak ve sorumlulukları belirleyen bir “Pozisyon Transfer
Sözleşmesi” imzalaması koşuluyla başka bir Takas üyesine aktarabilecektir.
Ancak işlem ve saklama hesaplarının farklı takas üyeleri nezdinde açılabilmesi için hesap sahibi
müşteri, nezdinde işlem hesabı yapılan üye ve nezdinde saklama hesabı açılan üye arasında asgari
unsurları Takasbank tarafından belirlenen bir “İşlem ve Saklama Hesabı İlişkilendirme Sözleşmesi”
imzalanması gerekmektedir.
6.9. Pozisyon transferi yoluyla devralınan pozisyonlar ve teminat hesaplarından doğan hak ve
yükümlülükler, Piyasa işlemi neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerle
aynı kapsamda değerlendirilecektir.
6.10 Piyasa işlemi neticesinde oluşan hak ve yükümlülükler, alım satım emrini vererek işlemi
gerçekleştiren Piyasa üyesi tarafından açık pozisyonların pozisyon transferi yoluyla diğer bir üyeye
devredilmesine kadar işlemi gerçekleştiren üyeye, pozisyon transferi işleminden sonra ise açık
pozisyonların tutulduğu üyeye aittir.
7- VİOP EMİR YÖNTEMLERİ
İşlem sistemine girilecek emirlerde aşağıda belirtilen üç fiyat belirleme yönteminden birinin seçilmesi
zorunludur.
7.1.Limit (LMT)
Belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan emir yöntemidir. Bu
yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur.
7.2.Piyasa (PYS)
Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak emrin
karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir. “Piyasa” yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan “En
İyi Fiyat” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise emir sadece Piyasada o anda bekleyen en iyi
fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir.
7.3.Kapanış Fiyatından (KAP)
Gün sonunda ilan edilen uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan emir
yöntemidir. Uzlaşma fiyatı ilan edildikten sonra “Kapanış Fiyatından” emirler eşleşir. Alış ve satış
tarafında bekleyen “Kapanış Fiyatından” emirler eşleştikten sonra kalan” Kapanış Fiyatından”
emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir. Kapanış fiyatından emirler
sadece ” Kalanı Pasife Yaz” emir türü ve “Seans” emir süresi kullanılarak sisteme iletilebilir.
Eşleşmeyen kapanış fiyatından emirler seans sonunda iptal edilir.
8VİOP EMİR TÜRLERİ
Emir yöntemi belirlendikten sonra aşağıda belirtilen dört emir türünden birinin seçilmesi
gerekmektedir:
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 8/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
8.1.Kalanı Pasife Yaz (KPY)
Girildiği anda tamamının gerçekleşmemesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi
durumunda kalan miktarın maksimum pasif emir miktarına kadar olan kısmının, emrin yöntemine
göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife limit emir olarak yazılması için
kullanılan emir türüdür.
8.2.Gerçekleşmezse İptal Et (GIE)
Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının
gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
8.3.Kalanı İptal Et (KIE)
Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir
kısmının gerçekleşmesi, gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
8.4.Şarta Bağlı (SAR)
Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da
alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Piyasada işlem olması
durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta bağlı emir türünün
kullanılması durumunda, emrin giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının belirtilmesi de
zorunludur.
8.5.Strateji Emirleri
İki veya daha fazla emirden oluşan ve belirli bir alım stratejisi içeren emir grubuna strateji emirleri
adı verilir. İşlem sisteminde üç farklı strateji emri bulunmaktadır:
a) Hepsi veya Hiçbiri (AON – All or None): Birbirine bağlı olarak verilen emirlerin hepsinin aynı
anda gerçekleşmesi şartı bulunan emirlerdir. Bu strateji emri bir seferde en fazla altı emirden
oluşablilir. Sadece “Seans” ve “Günlük” emir süresi kullanılarak işlem sistemine iletilebilirler.
Bir “Hepsi veya Hiçbiri” strateji emir grubuna bağlı emirlerin hepsinin aynı hesap adına ve farklı
sözleşmelerde girilmesi zorunludur. Bu emirler, emir defterinde görünmezler.
b) Biri Diğerini İptal Eder (OCO – One Cancel the Other): Birbirine bağlı olarak girilen emirlerden
sadece birisinin gerçekleşmesiinin istenmesi durumunda kullanılan emir türüdür. Girilen
emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. Bu
emirler, emir defterinde görünmezler.
c) Biri Diğerini Aktive Eder (OAO – One Activates the Other): Bir emrin ve bu emir
gerçekleştiğinde Piyasaya iletilmek istenen ikinci bir emrin aynı anda işlem sistemine
girilebildiği emir türüdür. İlk emir gerçekleştiğinde, ikinci emir işlem sistemi tarafından otomatik
olarak aktif hale getirilir.
Aynı grup içerisindeki strateji emirleri işlem sisteminde aynı strateji emir numarası altında izlenir.
Strateji emirleri, diğer emirler ve strateji emirleri ile eşleşebilir. Sadece “Hepsi veya Hiçbiri” strateji
emirleri diğer bir “Hepsi veya Hiçbiri” strateji emri ile eşleşemez.MÜŞTERİ tarafından verilen emrin
açık ve anlaşılır olması esastır. Emir süreleri; seanslık, günlük, iptale kadar geçerli, tarihli olmak üzere
çaşitlendirilmiştir. Verilen emirde açıklık yoksa veya herhangi bir fiyat belirlenmemiş ise MÜŞTERİ emrin
serbest fiyattan verildiğini peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, alım ve/veya satım emirlerinin gerçekleşip
gerçekleşmediği ile ilgili kesin teyitleri, işlem gününü takip eden iş günü saat 09:00'dan sonra YETKİLİ
KURUM/EİA’dan
bizzat ya da Uzaktan Erişim Araçları vasıtasıyla alabilecektir.Verdikleri emrin
gerçekleşmesi suretiyle MÜŞTERİ'nin Borsa'da bir sözleşme alması/satması, ayrıca bir sözleşme
imzalanmasına, Borsa tarafından bir bildirimde bulunulmasına veya herhangi bir evrakın MÜŞTERİ'ye
teslim edilmesine gerek kalmaksızın, Borsa Kuralları ve diğer ilgili mevzuat ve işlem fiyatları çerçevesinde
MÜŞTERİ'yi ilgili sözleşmede yer alan hakların sahibi ve yükümlülüklerin sorumlusu yapar
9- EMİRLERİN İPTALİ VEYA TASFİYESİ
MÜŞTERİ, gerçekleşmemiş emirlerini iptal edebilir ancak gerçekleşmiş emirlerde;
9.1.Gerçekleştirilen işlemlerin kurtaj ücreti ve tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
MÜŞTERİ'nin yatırım hesabının borcuna kayıt edilir. YETKİLİ KURUM/ACENTE, MÜŞTERİ hesabına işbu
Sözleşme tahtında gerçekleştirilen her türlü işlem ve alım-satım emirlerinden ötürü, MÜŞTERİ'den doğmuş
ve doğacak her türlü hak ve alacakları sebebiyle, Sözleşme'nin 20. maddesinde belirlenenler de dahil tüm
hak ve yetkilerini kullanabilir.
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 9/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
9.2.MÜŞTERİ, verdikleri emrin gerçekleşmesi neticesinde Borsa'da bir sözleşme aldığı/sattığı takdirde,
sözleşmenin vadesine kadar bekleyerek vade sonunda ilgili malı teslim almak/teslim etmek veya nakdi
uzlaşmaya gitmek zorunda değildir. Vadeye kadar olan sürede, Borsa'da aynı vadede ve miktarda bir
sözleşme satmak/almak suretiyle (ters işlem) ilgili açık pozisyon/sözleşme kapatılabilir. MÜŞTERİ
aldığı/sattığı sözleşmenin vadesine kadar beklemeyi tercih ettiği takdirde, sözleşme hükümleri ve işbu
Sözleşme'nin 12.1. ve 12.2. maddeleri uyarınca nakdi uzlaşma veya fiziki teslimat yapmakla yükümlü
olurlar.
9.3.MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmenin konusu işlemlerden dolayı yatırım hesabının eksiye dönmesi
halinde; ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin Takasbank nezdindeki çekilebilir teminatından gerekli tutarı
çekmek suretiyle eksi bakiyeyi kapatabilir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin çekilebilir teminatının
yeterli olmaması halinde MÜŞTERİ’ye ait mevcut pozisyonların resen ters işlemle kapatmak
suretiyle oluşacak teminatı çekebilir.
9.4.Emir Düzeltme
İşlem sisteminde bekleyen açık emirler ya da kısmi olarak gerçekleşmiş olan emirlerin
gerçekleşmeden bekleyen kısımları istenildiği anda MÜŞTERİ tarafından iletilecek işlemle veya
MÜŞTER tarafından YETKİLİ KURUM /EİA’ya ileteceği talimatla değiştirilebilir. Üye temsilcileri
kendi emirlerini, üye yönetici temsilcileri ise üyeye ait tüm emirleri değiştirebilirler. İşlem sisteminde
emrin bazı unsurları asli kabul edilerek değiştirilemezken, bazı unsurlarında değişiklik yapılabilir.
Aşağıdaki tabloda emrin unsurlarında değişiklik yapılabilen alanlar ve yapılan değişiklikler
dolayısıyla emrin zaman önceliğinin korunup korunmadığı gösterilmektedir:
Alan
Değiştirilebilir
Zaman Önceliği Korunur
Pazar
Hayır
Sözleşme
Hayır
Hesap
Hayır
Pozisyon Kapatma Evet
Evet
Emir Yöntemleri
Sadece limit emirler piyasa emrine
(LMT/PYS/KAP)
dönüştürülebilir.
Hayır
Fiyat
Evet
Hayır
Limit emir piyasa emrine değiştirilirken
işaretlenebilir. Piyasa/Şarta Bağlı Emirler
En İyi Fiyat
en iyi fiyatlı olarak değiştirilebilir.
Evet
Miktar
Sadece azaltılabilir.
Evet
Emir Türleri
(KPY/GIE/KIE/SAR) Hayır
Aynı aktivasyon fiyatında
bekleyen diğer emirler
arasında son sıraya
Aktivasyon Fiyatı
Evet
yerleştirilir.
Süre
Evet
Evet
Tarih
Evet
Evet
Temsilci Referansı Evet
Evet
Açıklamalar
Evet
Evet
‘IKG’ ya da ‘TAR’ emir tipleri, seanstan önce işlem yapılmayan dönemde de değiştirilebilir. Ancak bu
dönemde fiyat değişiklikleri sadece daha kötü fiyata doğru yapılabilir. Hepsi veya Hiçbiri strateji emir
grubuna bağlı emirler değiştirilemez, ancak iptal edilebilirler.
9.5.Emir İptali
İşlem sisteminde açık olarak bekleyen emirler ya da kısmi olarak gerçekleşmiş olan emirlerin
gerçekleşmemiş olarak bekleyen kısımları emri giren üye tarafından iş akışında belirtilen süreler
içerisinde iptal edilebilir. Üye temsilcileri kendi emirlerini, üye yönetici temsilcileri üyeye ait tüm
emirleri, yetkili Borsa personeli ise işlem sistemindeki tüm emirleri iptal edebilir.
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 10/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Riskli duruma gelen (yani risk seviyesi 3 veya üstü olan) hesaplara ait açık emirler, risk azaltıcı olup
olmadığına bakılmaksızın işlem sistemi tarafından iptal edilir.
Piyasada işlem yetkileri geçici olarak kaldırılan veya kapatılan üyelere ait ‘IKG’ ya da ‘TAR’ tipli
emirler, Borsa tarafından başka bir uyarıya gerek kalmaksızın işlem sisteminden silinir.
10- VİOP İŞLEMLERINDE POZISYON LIMITLERI
10.1. Sicil Bazında Pozisyon Limitleri: Aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir sicile
bağlı tüm hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak
varlık sayısıdır. Sicil bazında pozisyon limitleri aylık olarak güncellenir. Sicil bazında pozisyon limit
kontrolü hergün sonunda yapılır. Herhangi bir dayanak varlıkta pozisyon limitini aşan hesaplar, ilgili
sözleşmelerde sadece pozisyon azaltıcı işlem yapabilirler.Sicil bazında Pozisyon limitlerinin gün
içinde aşılması durumunda YETKİLİ KURUM/EİA pozisyon arttırıcı yeni emir kabul etmeme hakkına
sahiptir.
10.2. Piyasa Bazında Pozisyon Limiti: Aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki
açık pozisyon toplamına karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır. Bu oranın %95 olması
gerekmektedir. Oran %98’e geldiğinde BIAS piyasaya uyarı mesajı yayınlar ve %100’e geldiğinde
sadece pozisyon azaltıcı işlemlere izin verilir. Oran tekrar %95’e geldiğinde pozisyon azaltıcı işlem
yapma zorunluluğu ortadan kalkar.
11VİOP İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR VE ZARARLAR
Borsada işlem gören türev araçları YETKİLİ KURUM/ EİA tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili türev
araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, MÜŞTERİ
hesaplarına yansıtılır ve MÜŞTERİ'ye bildirilir. MÜŞTERİ hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde
elde edilen karlar MÜŞTERİ tarafından çekilebileceği gibi YETKİLİ KURUM/EİA ile olan diğer işlemlerinde
kullanabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve YETKİLİ
KURUM/EİA tarafından MÜŞTERİ hesaplardan çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır. YETKİLİ KURUM/EİA
tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi’ne yatırılır. Zararlar hesaplardan aynı
gün (T günü) tahsil edilirken, karlar ertesi gün (T+1 günü) hesaplara aktarılır.
Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır. MÜŞTERI’nin elde
ettiği karı nakit olarak çekme veya bir başka hesaba eft ile göndermek istemesi durumunda
YETKİLİ KURUM/EİA’ya talimat vermesi gerekmektedir
Vadeli işlem sözleşmelerinde; kar/zarar hesaplamalarına esas teşkil eden fiyat, sözleşme bazında
hesaplanan uzlaşma fiyatıdır. Kesinleşmiş kar/zarar hesaplanırken, işlem maliyeti işlemlerin ağırlıklı
ortalama fiyatına göre hesaplanır.Opsiyon işlemlerinde ise; işlem gerçekleştiği anda ödenen veya
alınan prim tutarı hesabın toplam kar/zararına etki eder. Ilgili hesap net opsiyon primi alacaklı ise,
bu tutar portföydeki diğer pozisyonlar veya alınacak yeni pozisyonlar için kullanılabilir.Opsiyon
sözleşmelerinde uzlaşma nakdi uzlaşma yöntemi veya fiziki teslimat ile yapılabilir.Fiziki teslimat ile
son bulan opsiyon sözleşmeleri için kullanım kar/zararı hesaplanmaz. Nakdi uzlaşmalı opsiyon
sözleşmeleri için ise, opsiyon kullanımından dolayı oluşan kar/zarar ilgili hesaplara kullanım
kar/zararı olarak yansıtılır.
Primi, işlem yapıldığında ödenen opsiyonlar için hesap güncellemesi yapılmamaktadır. Ilgili opsiyon
için ilan edilen uzlaşma fiyatının gün sonu hesaplamalarına herhangi bir etkisi yoktur, bu türdeki
opsiyon işlemleri için gün sonunda kar/zarar hesaplaması yapılmamaktadır.
Seans süresince elde edilen kar/zarar rakamları, açık pozisyon taşıyan hesaplar için belirlenen bir
zaman aralığında ilan edilen geçici uzlaşma fiyatları dikkate alınarak hesaplanır. İşlem yapan
hesaplar için ise kar/zarar tutarı gerçek zamanlı olarak hesaplanır.
Seans içinde yapılan teminat çekme işlemleri için yapılan kontrollerde hesap bazında toplam
teminattan toplam zarar rakamı düşülür. Toplam kar rakamı teminat çekilirken dikkate alınmaz.
12VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDE VADE SONUNDA UZLAŞMA
12.1.Nakdi Uzlaşma Öngören Vadeli İşlem Sözleşmelerinde: Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 11/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan sözleşmelere ilişkin olarak nakdi uzlaşma sözleşme
hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.
12.2.Fiziki Teslimat Öngören Vadeli İşlem Sözleşmelerinde: Fiziki teslimat öngörülen sözleşmelerde
teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme
bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat
öngörülen sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı
yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip (gerekli ödemeleri) yapmakla yükümlüdür.
Teslimat yapacak tarafın bu talebini, sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de
YETKİLİ KURUM/EİA aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların
kalitesi, sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon
sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe
kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. YETKİLİ KURUM/EİA’nın teslimata ilişkin
sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları
hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi VE BIAS’IN yükümlülükleri sona erer.
Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu
konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca
işlem yapılmasıyla YETKİLİ KURUM/EİA’nın , BIAS’nin ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı
ve satıcının YETKİLİ KURUM/EİA , BIAS, ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi,
teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını
talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar BIAS, veya Takas Merkezi tarafından belirlenir.
YETKİLİ KURUM/EİA, vadeli işlem sözleşmelerinde vade sonundan bir önceki gün seans sonu itibariyle
açık pozisyonu olan hesaplara takas yükümlülükleri hakkında bilgi verilerek takas yükümlülüğü kadar nakit
ya da kıymeti vade sonu günü YETKİLİ KURUM/EİA nın belirlediği saate kadar Ak Yatırım da bulunan
yatırtım hesabına teslim etmesi istenir. Vadenin son günü YETKİLİ KURUM/EİA nın belirlediği saate kadar
halen açık pozisyon taşıyan ve takas yükümlülüğü karşılığında nakit veya kıymeti bulundurmayan
hesaplar için ters işlemle pozisyonu kapama yetkisi YETKİLİ KURUM/EİA da bulunmaktadır. Ters işlemle
pozisyon kapatma uygulaması yöntemi YETKİLİ KURUMUN web sayfasında (www.akyatirim.com.tr)
yayınlanmaktadır. YETKİLİ KURUM/EİA bu hesaplarda belirtilen süre içinde Ak Yatırım da bulunan Yatırım
hesaplarına gelmiş/mevcut nakit veya kıymetleri blokeye alma yetkisine sahiptir. Ayrıca vadenin son günü
YETKİLİ KURUM/EİA tarafından belirlenen saatten sonra sözkonusu vadeli işlem sözleşmelerinde yeni
pozisyon açılmasına izin vermeme hakkı saklıdır.
12.3.MÜŞTERİ Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
13VADE ÖNCESİ OPSİYON KULLANIM ESASLARI
Fiziksel teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde: Uzun pozisyonda olan yani hakkı olan müşteriler
Amerikan tipi opsiyonlarda vadesinden önce herhangi bir zamanda kullanım talebinde( exercise)
bulunabilirler. MÜŞTERI, hesabında mevcut bulunan (alım yaptığı yani hakkı olan) opsiyonu vade
öncesinde kullanılmak istemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA’ya talimat verecektir. Kullanım talimatının
uygulanabilmesi için müşterinin AK YATIRIM hesabına kullanım için gerekli nakit veya menkul kıymeti önce
aktarmış olması talep edilebilir , talep edilmesi durumunda bu sorumluluk tamamen müşteridedir, kullanım
talebi esnasında hesapta nakit/menkul kıymet bulunamaması durumunda kullanım talebinin
onaylanmaması
YETKİLİ KURUM/EİA ‘nın yetkisindedir. Onaylanan kullanım talepleri YETKİLİ
KURUM/EİA tarafından Borsa İstanbul’a iletilir. Hakkı olan bir müşterinin opsiyon kullanım talebi Borsa
İstanbul’a iletildiğinde , Borsa istanbul tarafından kullanımın hangi yükümlü hesapla eşleşeceği
rassal olarak seçilir.
Kısa pozisyonda olan yani yükümlü olan müşteriler için ise pozisyon açılma anında yükümlülük
altına girdiği miktar kadar nakit ya da varlığın Ak Yatırım hesabında bulunması gereklidir.
Bulunmaması durumunda Ak Yatırım emri kabul etmeme hakkına sahiptir. Her dayanak varlık için
bir kullanım limiti vardır ve bu kullanım limiti ilgili dayanak varlık için MKK tarafından açıklanan fiili
dolaşımdaki pay sayısının %5’i olarak hesaplanır. Gün içerisinde girişi yapılarak kullanılmak istenen
pozisyon büyüklüğünün, gün içerisinde yapılan ters işlemler nedeniyle gün sonu toplam pozisyon
büyüklüğünün üzerinde kalması durumunda, kullanım talimatları kısmi olarak gerçekleşebilir.
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 12/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Opsiyonların fiziki teslimatında borçlar ve alacaklar ilgili sözleşmenin kullanım fiyatı kullanılarak
hesaplanır.
14- VADE SONU OPSIYON KULLANIM ESASLARI
Fiziksel teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde, MÜŞTERI, hesabında mevcut bulunan (alım yaptığı
yani hakkı olan) opsiyonu vade sonunda kullanmak istemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA’ya talimat
verecektir. Kullanım talimatının uygulanabilmesi için, YETKİLİ KURUM/EİA müşteriden AK YATIRIM
hesabına kullanım için gerekli nakit veya menkul kıymeti önce aktarmış olmasını talep edebilir.Bu talebin
yapılması durumunda sorumluluk tamamen müşteridedir, kullanım talebi esnasında hesapta nakit/menkul
kıymet bulunamaması durumunda kullanım talebi onaylanmaması YETKİLİ KURUM/EİA nın
yetkisindedir.Vade sonunda, herhangi bir kullanım talimatına konu olmayan uzun opsiyon
pozisyonlarına ait bir işlem gerçekleşmeyecek, gün sonunda pozisyonlar herhangi bir uzlaşmaya
konu olmadan sıfırlanacaktır.
Nakdi uzlaşmalı opsiyon sözleşmelerinde ise, MÜŞTERI, hesabında mevcut bulunan (alım yaptığı
yani hakkı olan) opsiyonu vade sonunda kullanmak istemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA’ya talimat
verecektir. Kullanım talimatının uygulanabilmesi için, YETKİLİ KURUM/EİA müşteriden AK YATIRIM
hesabına kullanım için gerekli nakit veya menkul kıymeti önce aktarmış olmasını talep edebilir.Bu talebin
yapılması durumunda sorumluluk tamamen müşteridedir, kullanım talebi esnasında hesapta nakit/menkul
kıymet bulunamaması durumunda kullanım talebi onaylanmaması YETKİLİ KURUM/EİA nın yetkisindedir.
Vade sonunda, herhangi bir kullanım talimatına konu olmayan uzun opsiyon pozisyonlarından karda
olanlar piyasa kapanışından sonra Borsa tarafından belirtilen saatlerde otomatik olarak
kullandırılacaktır, bu otomatik kullanımdan kaynaklanan kar veya zararlar ilgili hesaplara kullanım
kar veya zararı olarak yansıtılacaktır.
15TEMİNAT VE TAKAS MEKANİZMASINA İLİŞKİN ESASLAR
15.1. MÜŞTERİ, BORSA’ da almak istediği her pozisyon için YETKİLİ KURUM/EİA’ya Borsa Kuralları
uyarınca, başlangıç teminatından oluşan bir teminat yatırmak zorundadır. MÜŞTERİ , ilgili teminatı,
gayrinakdi olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak
üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf hakları YETKİLİ KURUM/EİA’da olacak şekilde YETKİLİ
KURUM/EİA’ya tevdi edecektir. MÜŞTERİ, teminatların YETKİLİ KURUM/EİA tarafından kullanılmasını
sağlayacak şekilde YETKİLİ KURUM/EİA’ya teslim eder. MÜŞTERİ tarafından YETKİLİ KURUM/EİA’ya
tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak
tevdi edildiği kabul edilir ve YETKİLİ KURUM/EİA’ya , teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar
üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili türev araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve MÜŞTERİ'nin türev
araçlarından doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. MÜŞTERİ bu
Sözleşme'yi imzalayarak bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan eder.
15.2.İşlem teminatlarının hesaplanmasında SPAN aracılığı ile “portföy bazında teminatlandırma”
yöntemi uygulanır. Bu yöntemde Borsa'da işlem gören herhangi bir vadeli işlem sözleşmesi için
alınan pozisyonlar netleştirilirken, aynı dayanak varlığa dayalı ancak farklı vadelerde olan vadeli
işlem sözleşmelerindeki uzun ve kısa pozisyonlar, yayılma pozisyonu olarak teminatlandırılır. İşlem
teminatı olarak MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER'den Nakit (YTL, USD ve EUR), Devlet İç Borçlanma Senetleri
(Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Dözvize Endeksli Devlet Tahvili ve Döviz Ödemeli Devlet Tahvili), Hisse
Senedi ( BIST 30 endeksine dahil hisse senetleri, Borsa Yatırım Fonları Katılma Belgeleri) ve Yatırım Fonu
Katılma Belgeleri (Fiziki olarak basılmış ve Takasbank'ta saklanan yatırım fonu katılma belgeleri) ile daha
sonra Borsa ve SPK tarafından ilan ve kabul edilebilecek her türlü teminat YETKİLİ KURUM/EİA tarafından
kabul edilebilecektir.
Teminatların değerleme oran, tutar ve kompozisyonları asgaride VİOP için Borsa ve SPK tarafından
belirlenen oran, tutar ve kompozisyonları içerecek şekilde YETKİLİ KURUM/EİA tarafından belirlenir.
İtfasına 5 işgününden az kalan DİBS’ler teminata kabul edilmez. Teminat oran, tutar ve kompozisyonlarına
ilişkin Borsa tarafından bir değişiklik yapılması halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın
sözkonusu değişiklik yapılacaktır. YETKİLİ KURUM/EİA tarafından teminat değerleme oran, tutar ve
kompozisyonlarında Borsa'nın belirlediği asgari oran ve tutarlar dışında bir değişim yapılması halinde
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 13/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİLER madde 18’de belirtilen yöntemlerle bilgilendirilir.
15.3. Başlangıç teminatı pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutardır. Gün içinde tutulan
pozisyonlar için de gerekli görülmesi durumunda başlangıç teminatı kısmen veya tamamen
istenebilir. Başlangıç teminatı tutarı SPAN baz alınarak belirlenir ve YETKİLİ KURUM/EİA
tarafından değiştirilebilir. YETKİLİ KURUM/EİA Başlangıç Teminatı verilmeyen işlem ve talimatları
yerine getirmekle yükümlü değildir.
15.4.Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve
teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması için gereken alt düzeydir.
Sürdürme teminatı oranı asgaride Borsa ve SPK'nın belirlediği oran olmak üzere YETKİLİ KURUM/EİA
tarafından değiştirilebilir.
15.5.Borsa tarafından sözleşme bazında günlük olarak ilan edilen Uzlaşma Fiyatı ile
MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER'in hesabındaki sözleşmeler yeniden değerlenir ve hesaplar güncelleştirilir.
Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde Vadeli İşlem veya Opsiyon Sözleşmelerinde değer kaybı veya
diğer nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda, YETKİLİ KURUM/EİA
tarafından teminat tamamlama çağrısı yapılarak teminat tutarı ve bunun kompozisyonu başlangıç teminatı
seviyesine çıkarılır veya ayarlanır. MÜŞTERİ'nin yatırım hesabı sürdürme teminatı tutarının altına düşerse,
eksik kısım derhal tamamlanmalıdır. YETKİLİ KURUM/EİA gerekli teminatı yatırmayan MÜŞTERİ'nin
pozisyonlarını bu Sözleşme ve Kurul mevzuatı uyarınca işleme tabi tutar.
YETKİLİ KURUM/EİA’nın bu çağrıyı göndermesi durumunda MÜŞTERİ'nin başkaca bir ihbar ve bildirime
gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. MÜŞTERİ'ye teminat tamamlama yasal süresi içerisinde
ulaşılamaması durumunda YETKİLİ KURUM/ EİA teminatı yatırmayan müşterinin pozisyonlarını bu
sözleşme ve Kurul mevzuatı uyarınca işleme tabi tutar.
MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER Borsa, Takasbank ve SPK tarafından belirlenen teminat tamamlama çağrı süresi
başlangıcından takas süresi son saatine kadarki süre içersinde teminat / takas yükümlülüklerini yerine
getirecektir. YETKİLİ KURUM/EİA teminatlarını süresi içinde yatırmayan MÜŞTERİ'den, riskin artmasına
yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmeyecektir. YETKİLİ KURUM/ EİA tarafından
belirlenen saate kadar yerine getiirilmeyen takas yükümlülüğü için YETKİLİ KURUM/ EİA aktif fiyattan
pozisyon kapatarak, açığa çıkan teminat ile takas yükümlülüğünü yerine getirir.
15.6.Müşterinin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması Müşteri’nin YETKİLİ
KURUM / EİA tarafından teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
durumunda Müşteri temerrüde düşecek olup, YETKİLİ KURUM/EİA’ya bu durumda, riskin artmasına
yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmez ve başka bir ihbara ve bildirime
gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre, Müşteri’nin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters
işlem ile tasfiye edebilir.Teminat tamamlama yükümlüğü içerisinde piyasa koşullarında meydana
gelen değişiklikler neticesinde YETKİLİ KURUM/EİA teminat eksikliğinde meydana gelen artışı
gözönünde bulundururak gerekli gördüğü durumda re’sen pozisyonların bir kısmını veya tamamını
ters işlem ile tasfiye edebilecektir.Müşteri, YETKİLİ KURUM/EİA tarafından pozisyonun ters işlem ile
kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları YETKİLİ
KURUM/EİA’ya ödemekle yükümlüdür. YETKİLİ KURUM/EİA her zaman sadece kendi takdirinde olmak
üzere MÜŞTERİ'den açık pozisyonlarını belli bir limite indirmelerini talep edebilir ve bu limitin tutturulması
için bir veya daha fazla pozisyonu kendiliğinden kapatabilir.
YETKİLİ KURUM/EİA , MÜŞTERİ'nin Pozisyon Limiti'ni aşması halinde limit aşımını izleyen ilk Borsa
gününde, limiti aşan pozisyonlarını kapatması konusunda bu Sözleşme'de öngörülen şekilde MÜŞTERİ'ye
bildirimde bulunur. Bu bildirimi izleyen ilk Borsa gününde ilgili pozisyonların kapatılmaması halinde
MÜŞTERİ'nin yeni pozisyon açmasına izin vermeyecek olup MÜŞTERİ'nin sadece pozisyon kapatmaya
yönelik emirlerini kabul edecektir. Borsanın da ayrıca bu şekildeki pozisyonları kapatması mümkündür.
15.7.Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde olağanüstü durumlarda MÜŞTERİ'den ilave bir teminat
(Olağanüstü Durum Teminatı) talep edilebilir. MÜŞTERİ bu teminatı sağlamak zorunda olup, aksi takdirde
temerrüde düşmüş sayılacaktır.
15.8. Kurul tarafından piyasa koşullarındaki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle başlangıç ve sürdürme
teminatı oranlarına bir asgari sınır getirildiği takdirde, YETKİLİ KURUM/EİA’nın talebi üzerine MÜŞTERİ
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 14/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
derhal en az asgari oran kadar ilgili teminatı sağlamak zorundadır.
15.9.YETKİLİ KURUM/EİA işlemleri gerçekleştirmeden MÜŞTERİ'den yeterli teminatı yatırmalarını şart
koşabilir.
15.10.Teminatların yatırılacağı banka/lar ve bunlara ilişkin işlem esasları Takas Merkezi'nin
düzenlemelerine uygun olacaktır.
15.11.MÜŞTERİ'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, MÜŞTERİ varlıkları YETKİLİ KURUM/EİA
tarafından nakde çevrilebilir.
15.12.Takas Merkezine yatırılan nakit işlem teminatları günlük olarak Takas Merkezi tarafından
nemalandırılır.Takasbank nezdinde saat 15:40’taki bakiye nemalandırmaya esas alınır.Döviz cinsinden
yatırılan işlem teminatlarına nema ödenmez. Nemalandırmaya ilişkin esaslar Borsanın uygun görüşüyle
Takas Merkezi tarafından belirlenir. Takasbank tarafından günün koşullarına göre nakit teminatların
değerlendirilememesi durumunda nema ödenmez.Nemaların işleme tabi tutulmasında, Takas Merkezi'nin
yasal yükümlülükleri dikkate alınır.
15.13.MÜŞTERİ'ye teminatın iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir.
15.14. Borsa yönetim kurulu tarafından MÜŞTERİ'nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi
kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra YETKİLİ KURUM/EİA ,
MÜŞTERİ'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.
İŞLEMİN NİTELİĞİNE GÖRE SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM
ESASLARI
16.1. İşlemin Niteliğine göre Sermaye Piyasası Aracının ve Nakdin MÜŞTERİ Tarafından Teslimi:
Yukarıda madde 15'de belirtildiği üzere, herhangi bir türev araç işlem yapmak isteyen MÜŞTERİ gerekli
başlangıç teminatlarını ilgili mevzuata ve Yetkili Kurumun talebine uyacak şekilde YETKİLİ KURUM/EİA’ya
yatırmak zorundadır. Gerekli teminat MÜŞTERİ tarafından yatırılmadığı takdirde YETKİLİ KURUM/EİA’ya
ilgili emri yerine getirmeme hakkını haizdir. Aşağıdaki Madde işbu sözleşmedeki 17.4 madde
hükümlerine ek olarak Müşteriye Borsa işlemlerini yapmak üzere sistemsel giriş hakkı tanımlanması
durumunda Müşteri sisteme girmiş olduğu emirlerden ve emirlerin sonuçlarından bizatihi kendisi
sorumludur. Müşteri izin verilmeyen bir emri Borsa’ya ilettiği taktirde bu emir nedeniyle doğacak
tüm zararlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır. Müşteri tarafından verilen talimatlar sonucu
ve/veya vermiş olduğu sistemsel emirler nedeni ile böyle bir zararın oluşması halinde Müşteri ilgili
zarar tutarının YETKİLİ KURUM/EİA tarafından kendisine bildirmesi akabinde en geç ertesi gün saat
10.00’a kadar bu işlemden doğan her türlü zararını MÜŞTERİ'ye ait sermaye piyasası araçları, diğer
kıymetli evrak, TL ve döviz hesapları, YETKİLİ KURUM/EİA’ya verilmiş her türlü teminat ve ipotekleri
doğrudan veya paraya çevirerek alacağı karşılığında takas ve/veya mahsup, virman yapabilir. YETKİLİ
KURUM/EİA’nın bu yetkisi aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyecektir. YETKİLİ
KURUM/EİA ayrıca işbu Sözleşme'nin 12. maddesinde kabul edilen rehin ve hapis hakkını da kullanabilir.
Bunun yanısıra gecikilen her gün için 21. Maddede belirtilen temerrüt faizi işleyecektir.
MÜŞTERİ'nin vereceği satım emirlerinde, ilgili sözleşmenin fiziki teslimi öngörmesi ve sözleşmenin
vadesinden önce ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılmaması durumunda ilgili dayanak varlıkların
MÜŞTERİ tarafından teslimi yukarıda madde 12.2'de belirtilen esaslar uyarınca yapılacaktır. MÜŞTERİ'nin
anılan hükümlere uymaması durumunda ilgili sözleşme hükümleri ve işbu Sözleşme'nin Madde 19, 20 ve
21 hükümleri uygulanacaktır.
İlgili sözleşme veya türev araca ilişkin satım emrini yerine getiren YETKİLİ KURUM/EİA işlemle ilgili olarak
tahakkuk ettirilen komisyon ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan bedeli yasal mevzuatta belirtilen
günde MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA hesabına alacak kayıt eder.
16.2. İşlem yapılması İstenen Türev Araçların Teminat ve Komisyonunun Ödenmesi: MÜŞTERİ'nin
vereceği emirlerinin YETKİLİ KURUM/EİA tarafından yerine getirilmesi için istenen türev araçların
teminatının ve işlemlere ilişkin olarak AK YATIRIM/EİA tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonların
YETKİLİ KURUM/EİA’ya peşin olarak ödenmiş ya da ödenecek olmasına bağlıdır.
YETKİLİ KURUM/EİA’nın türev aracında işleme aracılık yapması halinde MÜŞTERİ, YETKİLİ
KURUM/EİA ve diğer ilgili kuruluşlarca tahakkuk ettirilen tüm komisyon, masraf, vergi ve benzeri giderlere
16-
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 15/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
ait ödeme yükümlülüğünü emir Borsada gerçekleşmiş ise en geç takas tarihinde (vadede) saat 12:00'a
kadar, emir Borsa dışında gerçekleşmiş ise aynı günde saat 12:00'a kadar yerine getirmek zorundadır.
Türev araçlarda işlemlerine ilişkin MÜŞTERİ'nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesinde, Borsanın
takas saatleri dikkate alınacaktır. Aksi takdirde, meydana gelebilecek zararı tazmin ettirmek hakkı saklı
olmak üzere, takas tarihini izleyen en geç ertesi iş günü içerisinde emrin yerine getirildiğinin MÜŞTERİ'e
açıkça bildirilmiş olması şartıyla (i) MÜŞTERİ namına alınan işleme konu türev araçların yükümlülük
tutarına tekabül eden teminat kısmının nakde çevrilerek / pozisyonun borca tekabül eden kısmı
satılarak/ters pozisyon alınarak borç tutarını tahsil etmeye veya (ii) işleme konu türev araçları kendi namına
satın almaya yetkilidir. Borsada satış halinde türev araçların Borsa'da satışından veya satılamamasından
doğan zarar MÜŞTERİ'ye aittir, bu işlerden doğan kar YETKİLİ KURUM/EİA’ya aittir. İşlemden zarar
doğmuşsa, varsa MÜŞTERİ'nin yatırdığı kaparodan mahsup edilir. Kaparo yetmediği takdirde
MÜŞTERİ'den tahsil edilir. YETKİLİ KURUM/EİA satış tutarını öncelikle komisyon ve diğer masraf ve
giderlere mahsup etmeye, bakiyesini ise alım bedeli olarak tediye etmeye yetkili olup; bakiyenin alım
bedelini karşılamadığı durumda Sözleşme'nin 17, 19, 20 ve 21 Maddelerinde belirtilen hak ve yetkilerini
kullanmaya selahiyetlidir. YETKİLİ KURUM/EİA’nın belirtilen bu sıra dahilinde hareket etme zorunluluğu
bulunmamaktadır.
16.3. MÜŞTERİ'nin temerrüde düşmesi: Bu durum ile ilgili olarak işbu Sözleşme'nin 17, 19, 20 ve 21
maddeleri hükümleri geçerlidir.
Sözleşme'nin feshi durumunda, MÜŞTERİ'nin sahibi bulunduğu sermaye piyasası araçları aynen değil,
misli olarak iade edilecektir. Fiziki teslimi gerekli olan veya talep edilen varlıkların nakli, aksine talimat
olmadıkça, sigortalı olarak yapılacak ve nakil ve sigorta giderleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
MÜŞTERİ'nin sahip olduğu sermaye piyasası araçları ve nakit para, yasal mevzuatta belirtildiği şekilde,
YETKİLİ KURUM/EİA tarafından masraflar MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere sigortalattırılacaktır.
17TERS İŞLEM, POZİSYONLARIN DEVRİ VE POZİSYON LİMİTİ
17.1. Müşteri, Borsada/Borsalarda bir türev araç'ta uzun pozisyon sahibi iken tümüyle aynı
özellikleri taşıyan aynı türev araç'ta kısa pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı
türev araç'ta uzun pozisyon alınmasına sebep olacak şekilde Borsada/Borsalarda işlem yapması
durumunda, kısa ve uzun pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş
olarak kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek sona
ereceğini, Ters İşlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde, açık pozisyonların bu tutarda
kapatılacağını, YETKİLİ KURUM, Borsa ve/veya Saklamacı Kuruluş tarafından re'sen
gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında Müşterinin izni, onayı veya
talimatının aranmayacağını, işlem neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve
yükümlülüklerin ters işlem ile borsada/borsalarda kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona
ereceğini, bunun dışında, türev araçlardan veya Açık Pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin
Borsa içinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını gayrikabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder. İşlem yapılacak Borsa'nın ters işlem kurallarının yukarıda
belirtilenlerden farklı olması durumunda YETKİLİ KURUM tarafından da uygulanması kaydı ile
sözkonusu Borsa’nın ters işlem kuralları geçerli olacaktır.
17.2. Müşterinin açık pozisyonları ve teminatları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa
düzenlemelerinin imkan verdiği ölçülerde, Müşterinin talimatı ve YETKİLİ KURUMUN uygun
bulması ile diğer kuruluşlara devredebilir.
17.3. Müşterinin türev araç işlemi yaptığı borsa/borsalar tarafından Müşteri veya hesap bazında
pozisyon limitleri belirlenebilir ve ek teminat istenebilir. Müşterinin belirlenen pozisyon limitlerine
itiraz hakkı bulunmamaktadır. Pozisyon limitini aşan Müşteriden sadece pozisyon kapatılmasına
yönelik emir kabul edilebilir. Müşteri, istenilen ek teminatı zamanında temin etmemesi halinde
YETKİLİ KURUM’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir bildirim/ihbarda bulunmaksızın
açık pozisyonları resen kapatma yetkisine sahip olduğunu, bu işlemin tüm sonıçlarından kendisinin
sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
17.4. MÜŞTERİ’ye Borsa işlemlerini yapmak üzere sistemsel giriş hakkı tanımlanması durumunda,
Yetkili Kurum’un makul ölçülerle yapacağı bir değerlendirme sonucunda MÜŞTERİ’nin sisteme
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 16/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
girmekte olduğu emirlerin sonucunda herhangi bir teminat tamamlama çağrısına maruz kalacağını
veya MÜŞTERİ hesabının 3 veya üstü seviyede riskli hesap durumuna girme ihtimali olduğu
kanaatine varması durumunda, Yetkili Kurum’un söz konusu MÜŞTERİ’nin açık pozisyonlarını
derhal herhangi bir bildirim veya ihbarda bulunmaksızın re’sen ters işlem yaparak tasfiye etme
yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili Kurumun bu şekilde gerçekleştireceği
bir tasfiye işleminden MÜŞTERİ’nin uğrayacağı herhangi bir zarar veya kayıptan hiçbir sorumluluğu
yoktur.
18MÜŞTERİ’NİN BİLGİLENDİRİLMESİ
18.1. MÜŞTERİ,
a) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar,
b) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,
c) Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
d) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm
hareketlere,
e) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
f) Teminat durumlarına,
ait bilgilere EİP veya YETKİLİ KURUM / EİA’nın sunduğu elektronik platformlar üzerinden
ulaşabileceklerdir.
MÜŞTERİ, SPK’ca zorunlu olan
a)Türev Piyasalar Hesap Ekstresini,
b)Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporunu,
c)Türev Piyasalar MÜŞTERİ Kar Zarar Raporunu,
d)Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu,
e)Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi’ne
f)Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi’ne
EİP veya YETKILI KURUM / EİA’nın sunduğu diğer elektronik platformlardan MÜŞTERİ’nin hesap
açarken sözleşmede beyan ettiği e-posta adresinegönderilen periyodik e-postalar aracılığı ile
ulaşabilecektir. Bu e-postalar en geç ilgili takvim ayının bitimini izleyen yedi gün içinde
gönderilecektir. İşlem yapılmadığı günü takip eden ertesi işgünü herhangi bir bilgi
gönderilmeyecektir.
Bahsedilen aylık ekstre ve raporların elektronik platformlar üzerinden MÜŞTERİ tarafından
erişilebilir hale gelmesi durumunda bu olanak ve bilgiyi AK YATIRIM / EİA MÜŞTERİ ile
paylaşacaktır. Bu bilgi MÜŞTERİ’ye iletildikten sonra aylık ekstre ve diğer günlük bildirimler
gönderilmeyebilir
18.2. MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM’ un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap
tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme
taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal YETKİLİ
KURUM'a ulaştırmakla yükümlüdür.
18.3. YETKİLİ KURUM’ un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili
Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir.
MÜŞTERİ yetkili Ticaret Sicili
Memurluğundan YETKİLİ KURUM’un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü
olup YETKİLİ KURUM’ a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır.
18.4. YETKİLİ KURUM, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü
kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Bu hizmetlerden alınacak komisyonlara ilişkin
bilgi; iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan “Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri
Çerçeve Sözleşmesi ” inin B.6 maddesinde belirtilmiştir.
18.5. MÜŞTERİ, Türkiye’de ya da türev araç işlemlerinin gerçekleştirildiği ülkelerde vuku bulacak
doğal afet, ekonomik çöküntü, savaş, sosyal ve siyasi dalgalanmalar gibi sebeplerden
kaynaklanarak Türkiye’de veya ilgili ülkelerde oluşan kambiyo rejimleri değişikliğinden oluşan
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 17/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
olağanüstü piyasa şartları, kambiyo rejimleri, yasal düzenlemeler gibi öngörülemeyen nedenlerle
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremeyen YETKİLİ KURUM’u bu koşularda sorumlu
görmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
19 YETKİLİ KURUM/EİA’YA ÖDENECEK ÜCRET VE KOMİSYONLAR
19.1. MÜŞTERİ, gerek YETKİLİ KURUM/EİA , gerekse Borsa, Takas Merkezi, Takas Merkezi
haricindeki takas ve saklama kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler tarafından, işlem anında
en az yürürlükte bulunan oranda ve tutarda tahakkuk ettirilecek olan her türlü komisyon, masraf ve hizmet
bedelleri; YETKİLİ KURUM/EİA’nın MÜŞTERİ adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler
nedeniyle doğan her türlü masraf, komisyon, ücretleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer
bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan
hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen
diğer gider ve hizmet bedelleri) ve vergileri BSMV'yle birlikte işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği
tarihte nakden veya hesaben ve defaten ödemeyi veya YETKİLİ KURUM/EİA tarafından re'sen tahsil
edilmesini; komisyon tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için, 22. maddede yazılı şart,
esas ve oranda temerrüt ve cezai şartı ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. YETKİLİ KURUM/EİA
dilediği anda MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir, MÜŞTERİ'nin bu sebeple Sözleşme'yi
feshetme hakkı saklıdır. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ,
YETKİLİ KURUM/EİA’NIN vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait
olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu
kabul eder.
MÜŞTERİ, yatırım hesabında borç bakiye oluşması durumunda, YETKİLİ KURUM/EİA’nın herhangi yazılı
veya sözlü talimata ihtiyaç duymaksızın Takasbank nezdindeki MÜŞTERİ'ye ait nakit teminat hesabından
oluşan borç bakiyesi kadar teminatı yatırım hesaba aktararak borcu tasfiye edebileceğini beyan, kabul ve
taahhüt eder. VİOP İşlemleri komisyonu; yapılan her bir işlemin parasal değeri üzerinden azami %1
+ BSMV dir. MÜŞTERİ, AK YATIRIM ’ın VİOP işlemlerinden alacağı komisyonun yanında
saklamacı kurum olan Takasbank' ın, MKK' nın komisyon ücreti, saklama ücreti ve diğer her türlü
giderin azami 2 katı ile her türlü vergi, resim, harç ve fonları derhal ve nakden AK YATIRIM ’a
ödemeyi, AK YATIRIM nezdindeki hak ve alacaklarından takas, mahsup ve tahsile yetkili olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, YETKİLİ KURUM/EİA’nın vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı,
kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını
borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.
19.2. MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını, (ödeme tarihi işbu
Sözleşme ve sermaye piyasası mevzuat hükümleri gereğince belirli olanlar için herhangi bir ihbar ve ihtara
gerek olmaksızın söz konusu tarihlerde muaccel olduğundan, diğer yükümlülükler için MÜŞTERİ'ye yapılan
ihbara rağmen) yerine getirmemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA ayrı bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın,
kanuni yollara ve kanuni mercilere başvurma zorunluluğu bulunmadan,iş bu sözleşmede Madde 20'de
belirtilen haklarını kullanabilir.
19.3. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde doğmuş ve doğacak tüm alacakları ile ilgili takasmahsup
hakkına ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun ilgili madde hükümlerini kabul ve taahhüt ederler.
20 YETKİLİ KURUM/EİA’NIN REHİN VE HAPİS HAKKI
YETKİLİ KURUM/EİA , MÜŞTERİ hesabına işbu Sözleşme tahtında gerçekleştirilen her türlü işlem ve alımsatım emirlerinden ötürü, MÜŞTERİ'den doğmuş her türlü hak ve alacakları sebebiyle, MÜŞTERİ'nin
YETKİLİ KURUM/EİA nezdindeki mevcut tüm TL ve döviz hesapları, her türlü para, hak, menkul değerleri,
sermaye piyasası araçları, kıymetli evrakları ve doğmuş doğacak her türlü hak ve alacakları üzerinde rehin
hakkına sahip olup, herhangi bir ihtara veya icrai takibe ve/veya diğer yasal yollara müracaat etmeye gerek
olmaksızın, re'sen takas, mahsup, virman hak ve yetkilerini uygun göreceği şekil ve surette kullanabilir.
YETKİLİ KURUM/EİA’nın bu yetkisini kullanmasının ardından Müşteriye, YETKİLİ KURUM / EİA’ya
olan borçları nedeniyle bu yetkisini kullandığı hususunda bildirim yapılacaktır. YETKİLİ
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 18/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
KURUM/EİA’nın yasal yollara ayrıca müracaat hak ve yetkisi mahfuzdur. Taraflar, işbu Sözleşme
çerçevesinde doğmuş ve doğacak tüm alacakları ile ilgili rehin, hapis, takas hakkına ilişkin olarak, Medeni
Kanun'un 950 ve devamındaki hükümler ile peşinen kabul ve taahhüt ederler.
MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA’ya bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının bulunması durumunda
YETKİLİ KURUM/EİA nezdindeki MÜŞTERİ'ye ait hak ve alacaklar ve/veya sermaye piyasası araçları
MÜŞTERİ'ye ödenmez, tevdi edilmez.
MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını yerine getirmemesi halinde
veya yapılan işlemlerden doğan her türlü zararı için MÜŞTERİ'ye ait sermaye piyasası araçları, diğer
kıymetli evrak, TL ve döviz hesapları, YETKİLİ KURUM/EİA’ya verilmiş her türlü teminat ve ipotekler
doğrudan veya paraya çevirerek alacağı karşılığında takas ve/veya mahsup, virman yapabilir. YETKİLİ
KURUM/EİA , MÜŞTERİ'ye ait sermaye piyasası araçlarını Borsa'da veya ilgili aracın Borsa'da asgari 3 iş
günü işlem görmemesi durumunda Borsa dışında, kendi belirleyeceği fiyatla satma ve satış bedelinden
alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.
YETKİLİ KURUM/EİA , MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar,
bu Sözleşme hükümlerine göre MÜŞTERİ hesabında bulunan ve Takas Merkezi nezdinde saklanan
teminatlar üzerinden rehin ve hapis hakkına sahiptir.
YETKİLİ KURUM/EİA’nın bu yetkileri aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyecektir.
YETKİLİ KURUM/EİA’nın , ayrıca iş bu Sözleşme'nin 8. maddesinde belirlenen tüm hak ve yetkilerini
saklıdır. YETKİLİ KURUM/EİA bu maddede belirtilen hak ve yetkilerini istediği sırada veya aynı anda
kullanabilir.
21- YETKİLİ KURUM/EİA ALACAĞININ MUACCELİYETİ, YETKİLİ KURUM/ EİA ‘NIN TEMERRÜT
FAİZİ VE CEZAİ ŞART TALEP HAKKI
İşbu Sözleşme'nin 5., 15 ve 20 maddelerindeki hak ve yetkiler saklı kalmak koşulu ile, alacağın muaccel
hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın
temerrüde düşmüş sayılır.
Alacaklı olan tarafın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine
kadar T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarında
temerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, tüm yükümlülüğün %10'u oranında cezai
şart talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. İlgili temerrüt faizi oranı Borsa Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan oranla sınırlı olacaktır. Uygulanacak olan temerrüt faizi tüm
yükümlülük üzerinden işletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar
ve ihtar koşulundan karşılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
22 TARAFLARIN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ
Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla YETKİLİ KURUM/EİA’nın telefon,
telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletişim araçları ile veya
sözlü olarak MÜŞTERİ'den emir aldığı durumlarda, YETKİLİ KURUM/EİA’nın defter, kayıt ve belgeleri ile
mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elekronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet,
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri YETKİLİ KURUM/EİA ile MÜŞTERİ
arasındaki ilişkilerde delil niteliğindedir. Müşteri, işbu Sözleşme’nin uygulamasından çıkabilecek her
türlü anlaşmazlıklarda, ilgili SPK mevzuatı uyarınca Müşteri mutabakatını içeren YETKİLİ KURUM /
EİA ve/veya saklayıcı kuruluş kayıtları var olduğu takdirde, HMK 193. maddesi uyarınca; geçerli,
bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.
23BORÇ VE ALACAĞIN İZLENMESİ
23.1.YETKİLİ KURUM , MÜŞTERİ'den olan alacakları (komisyon, sermaye piyasası aracı bedeli ve sair her
türlü hak ve alacaklar dahil) ile, MÜŞTERİ'nin hak ve alacaklarını MÜŞTERİ adına açacağı hesapta takip
edecek olup, bu hesap aynı zamanda yatırım hesabı da oluşturacaktır.
23.2.Akdedilmiş bulunan Sözleşme uyarınca taraflar arasında oluşacak borç ve alacak, YETKİLİ
KURUM’da açılan yatırım hesapta izlenecektir. YETKİLİ KURUM/EİA oluşacak hak ve alacaklarını
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 19/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ'nin hesabına borç olarak yazmasıyla alacaklı hale getirecektir.
23.3.Sözleşmenin bu maddesinin hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 89-101. maddelerinde düzenlenen
yatırımyatırım hesap sistemini belirlemesi nedeniyle, yatırım hesap sözleşmesi niteliğinde kabul edileceği ve
uygulanacağı taraflarca taahhüt edilmiştir.
23.4. YETKİLİ KURUM yatırım hesapta oluşan borç ve alacakları dilediği zaman takas ve mahsup edebilir.
23.5.YETKİLİ KURUMn , yatırım hesap dışında MÜŞTERİ'den çeşitli hak ve alacaklarının olabileceği ve bu
tür alacaklarda yatırım hesap sistemine dahil edilerek serbestçe tahsil edilebileceği taraflarca kabul
edilmiştir.
23.6.Her takvim yılının en geç son günü yatırım hesabın kapatılması günü olacağı taraflarca kabul edilmiştir.
Yeni yılın ilk günü, borç ve alacak bakiyesi mevcut hesabına devredilecektir.
23.7.Taraflar arasında uygulanmakta bulunan yatırım hesap işlemi, bu Sözleşme'nin feshedildiği tarihe
kadar geçerli olacaktır.
24MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle YETKİLİ KURUM/EİA hesabında
herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı
takdirde bunun YETKİLİ KURUM/EİA tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen
geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde
tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında
karşı tarafın oluşan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı
tarihinden iade tarihine kadar YETKİLİ KURUM/EİA MÜŞTERİ'sine uygulanan repo ters repo oranı
üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte YETKİLİ KURUM/EİA’ya ödeyeceğini kabul
beyan ve taahhüt eder.
25SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME ESASLARI
25.1.İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.
25.2.Taraflar, bu Sözleşme ile beyan, kabul ve taahhüt ettikleri tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen
ifa etmek kayıt ve şartıyla, 7 günlük süre vermek suretiyle noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla,
Sözleşme'de belirtilen adreslere feshi ihbarda bulunarak Sözleşme'yi feshedebilirler. (i) MÜŞTERİ'nin bu
Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, (ii) MÜŞTERİ'nin borçlarını ödeyemez durumda olması,
iflasını istemesi veya iflası için yasal takibatın başlatılması; (iii) MÜŞTERİ'nin yazılı olarak borçlarını
vadesinde ödeyemeyeceğini belirtmesi; (iv) yeni bir yasanın, kuralın veya mevzuatın yürürlüğe girmesi veya
mevcutlarının değişikliğe uğraması, (v) YETKİLİ KURUM/EİA’nın Sözleşme'ye bağlı haklarının olumsuz
yönde etkilenmesi, veya (vi) diğer haklı sebeplerin varlığı halinde YETKİLİ KURUM/EİA Sözleşme'yi
herhangi bir süre vermeksizin derhal feshedebilir. Bu durumda YETKİLİ KURUM/EİA fesih bildirimini
mümkün olan en kısa sürede MÜŞTERİ'ye tebliğ edecektir. YETKİLİ KURUM/EİA’nın müdahalesi
olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul
edilecektir. Bu Sözleşme'nin feshi halinde, MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA’ya olan Sözleşme'nin feshi
sonucunda doğan masraflar ve hesapların kapatılması sonucu doğan masraflar dahil tüm borçları muaccel
hale gelecektir. MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA’ya işbu Sözleşme'den doğan borcunun kapatılmasına
kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.
26TEBLİGAT ADRESLERİ
İş bu sözleşme, ayrılmaz bir parçası olduğu ve taraflar arasında imzalanmış olan Ak Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi’nde yer alan tarafların adresleri tebligat
adresleridir. MÜŞTERİ, adresindeki vaki değişiklikleri YETKİLİ KURUM/EİA’ya yazılı olarak bildirmediği
sürece bu adrese yapılacak tüm tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. Müşteri, YETKİLİ KURUM/EİA
ile yapılacak yazışmalarda kullanılacak diğer haberleşme adreslerini (elektronik posta (e-mail)
adresleri, faks numaraları vb.) ve bunlarda vaki olacak değişiklikleri de zamanında noter aracılığıyla
veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmeyi kabul ve beyan eder.
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 20/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
27UYGULANACAK KANUN ve HÜKÜMLER
Bu Sözleşme'de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar Kanun ve Kurul tebliğleri ile
yürürlükteki sair kanunlara tabi olup; söz konusu yasa ve tebliğlere göre yorumlanacaktır. Sözleşme'nin
Kurul ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de
hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. düzenlemeleri, Kurul
düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu Sözleşme Borsa Kuralları ve
MÜŞTERİ'nin açık pozisyon sahibi bulunduğu türev araçları hükümleri ile birlikte uygulanır.
EİA ile yapılan işlemlerde, hukuki sorumluluk müteselsilen müvekkil yatırım kuruluşu ile EİA
bankaya aittir.
28YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Bu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
29UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu Sözleşme'nin uygulanma ve yorumundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme
ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
30
SÖZLEŞMENİN DİLİ
İşbu sözleşmenin dili Türkçe’dir. Başka dillere çevrilmesi halinde Türkçe metin geçerli kabul
edilecek ve yorumlamada esas alınacaktır.
31SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
İşbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik olması durumunda, değişiklikler YETKİLİ KURUM/EİA tarafından
MÜŞTERİ'ye yazılı ve taahhütlü olarak tebligat adresine bildirilir ve buna ilişkin tüm masraflar MÜŞTERİ
tarafından karşılanır. MÜŞTERİ Bildirimin MÜŞTERİ tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca
alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca, MÜŞTERİ, KURUL ve IMKB tarafından
yayımlanacak resmi hükümler çerçevesinde işbu Sözleşme'de yer alan maddeler üzerinde yapılacak
değişiklikleri ve YETKİLİ KURUM/EİA’nın müdahalesi olmaksızın ortaya çıkan durumlar sebebiyle
yapılacak değişiklikleri kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın peşinen kabul eder.
MÜŞTERİ'nin, iş bu sözleşmede 25. maddede belirtilen fesih hakları saklıdır.
32İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER
Cumartesi Günleri: MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA’nın kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı
olacağını kabul eder ve YETKİLİ KURUM/EİA’nın Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye
haklı bulunduğunu teyit eder.
MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA’nın ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve
YETKİLİ KURUM/EİA’yla olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder.
Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü YETKİLİ
KURUM/EİA’nın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı MÜŞTERİ kabul eder.
MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA’nın kapalı olduğu bu gibi günlerin YETKİLİ KURUM/EİA tarafından iş
günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. MÜŞTERİ bu gibi durumlarla YETKİLİ KURUM/EİA’nın gerekli
göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.
33GEÇERSİZLİK
Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, cümlesinin herhangi bir sebeple ve herhangi bir
zamanda, geçersiz olması veyahut geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesi bu
Sözleşmenin diğer hükümlerinin, cümlelerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği
taraflarca kabul edilmiştir.
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 21/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
34SÖZLEŞME ŞARTLARININ AYRILIĞI
Bu Sözleşme'nin belli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale
gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek şekilde
değişmediği sürece, Sözleşme'nin bütün diğer şartları ve hükümleri geçerliliğini korur. Sözleşme'nin belli bir
hükmü veya şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve
ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler.
35FERAGATLER
Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile bağlantılı
yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya
haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya kısmen
kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.Bu
Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat nedeniyle
doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır.
36SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Sözleşme'nin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanamaz. Sözleşme'de hüküm
bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.
36 madde ve 5 ekten ibaret işbu Sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca birlikte okunarak,
içeriğinin anlaşılırlığı ve doğruluğunun kabulü ile aşağıda gösterilen tarihte müşterek imza ve muvafakat
altında imzalanarak, bir nüshası MÜŞTERİ'ye verilmiştir.
Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak “Sözleşme'nin bir nüshasını elden
aldım” ibaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz.
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MÜŞTERİ İMZASI:..........................................................................................................................
AK YATIRIM VEYA SÖZLEŞME
AKDEDİLMESİNE ARACI/EİA AKBANK
ŞUBESİ (İMZA VE KAŞE)
TARİH
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4. Levent
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Ticaret Sicil No: 358178
www. akyatirim.com.tr
Akbank T.A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent,
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 22/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek:1 Sy.1
TÜREV ARAÇLAR Rİ SK Bİ LD İ R İ M FORMU
(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)
Önemli Açıklama:
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım
işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu
nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem yapmaya karar
vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti”ne ilişkin Seri:V No:46
“Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in
57. maddesinde öngörüldüğü üzere “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan
aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı:
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçların
Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım
satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını
www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Tanımlar:
Borsa : Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Türev Araçların Alım
Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin
birlikte “türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı” aracı kurum veya
bankayı,
Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü
piyasaları,
Vadeli İşlem Sözleşmesi : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte
ekonoomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve
dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
OpsiyonSözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar,
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası
aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise
yükümlü kılan sözleşmeyi ,
Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde) : Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye
konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da
nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde) :
1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye
konuteşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da
nakdi uzlaşmada bulunma hakkını
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye
konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi
uzlaşmada bulunma hakkını,
Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde) : Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye
konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da
nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 23/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek:1 Sy.2
Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde) :
1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye
konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi
uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye
konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da
nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü
Ters İşlem Pozisyonu Kapatma : Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz
konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini
Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,
Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım
hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Uzlaşma Fiyatı : Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme
türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
Pozisyon Limitleri : Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara
toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,
Başlangıç Teminatı : Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
Sürdürme Teminatı : Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat
tutarlarının koruması gereken alt sınırı,
ifade etmektedir.
R İ SK B İ LD İ R İ M İ
( VADEL İ İŞ LEM VE OPS İ YO N SÖ ZL E Ş MELER İ NDE İŞ LEMLERLE
İ LG İ L İ OLARAK YATIRIMCILAR İ Ç İ N GENEL AÇIKLAM AL AR )
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım
aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası
Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm
idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri
sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız
toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3 . Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda pozisyon almak üzere aracı
kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım
işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa’nın belirlediği
tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve
şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa
değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması
gerekmektedir..
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 24/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek:1 Sy.3
opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim
tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon
primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız
mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde
ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu
yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla,
sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı
kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler
konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin
gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş
banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı
emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya
iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda
daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler
piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli
olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe
çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek
kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde
bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı
takdirdepozisyonunuzu
kapatmak dışında vereceğiniz emirler
piyasada
gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız
Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi
yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca
dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve
bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur
riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 25/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek:1 Sy.4
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya
yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve
teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz
kalınabileceği bilinmelidir.
17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade
edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl
yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın
değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya
varmalısınız.
İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alımsatımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide
araştırma yapmalısınız.
Tarih:......./......./20..
Müşteri’nin;
Adı Soyadı/Ünvanı:
Hesap No.su.……..:
İmza………………….:
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4. Levent
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Ticaret Sicil No: 358178
www. akyatirim.com.tr
Akbank T.A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent,
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 26/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek. 2
TÜREV İŞLEMLERİNE AİT EKSTRELERE MÜŞTERİNİN ERİŞİMİ
HAKKINDA
MÜŞTERİ, Ak Yatırım / Emir İletimine Aracı’nın (EİA) sunacağı EİP ya da diğer elektronik
platformların kullanılmaya başlanılmasından önce Ak Yatırım / EİA tarafından bilgilendirileceğini ve
bu bilgilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren;
Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar,
Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,
Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm
hareketlere,
 Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
 Teminat durumlarına,
 Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu’na




ait bilgilere EİP üzerinden erişim olanağına sahip olduğunu ve
 Aylık ekstrelerine bu platformdan istediği zaman erişim olanağına sahip olduğu için kağıt
ortamında aylık ekstre gönderilmeyebileceğini,
 Yazılı talepte bulunması halinde hesap açarken sözleşmede beyan ettiği e-posta adresine
günlük işlem bilgileri ertesi işgünü elektronik ortamdan gönderileceğini,
 İşlem yapılmadığı günü takip eden ertesi işgünü herhangi bir bilgi gönderilmeyebileceğini
kabul ve beyan eder.
Tarih:......./......./20..
Müşteri’nin;
Adı Soyadı/Ünvanı:
Hesap No.su.……..:
İmza………………….:
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4. Levent
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Ticaret Sicil No: 358178
www. akyatirim.com.tr
Akbank T.A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent,
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 27/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek. 3
MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR ALIM SATIM TEYİT FORMU VER AYLIK GÖNDERİLMESİ
GEREKEN YASAL BİLDİRİMLERİN GÖNDERİM ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEDİR.
Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu’nun ve Türev Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar Açık
Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar MÜŞTERİ Kar Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar
Raporu, Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi’nin
Ak Yatırım Aş. Trafından bilinen e-posta adresine elektronik ortamda yapılmasını, e-posta adresimin
değişmesi veya iptal edilmesi halinde yeni adresimi Ak Yatırım’a bildireceğimi, bildirmediğim
durumda Ak Yatrım’ca bilinen e-posta adresime gönderilecek bildirimlerin geçerli olacağını, e-posta
adresi belirtmediğim durumda Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu’nu internet üzerinden takip
edeceğimi kabul ve taahüt ederim.
Tarih:......./......./20..
Müşteri’nin;
Adı Soyadı/Ünvanı:
Hesap No.su.……..:
İmza………………….:
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4. Levent
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Ticaret Sicil No: 358178
www. akyatirim.com.tr
Akbank T.A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent,
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 28/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek. 4
REHİN SÖZLEŞMESİ
Rehin Alan AK YATIRIM / AKBANK, Rehin Veren Müşterinin vadeli işlemler ve yatırım
işlemlerinden ya da diğer sermaye piyasası işlemlerinden kaynaklanan borçları nedeniyle Rehin
Veren Müşteri’nin AK YATIRIM / AKBANK nezdindeki yatırım, mevduat hesaplarında bulunan
kıymetler ile Takas Merkezi nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına
sahiptir. AK YATIRIM / AKBANK muacceliyet halinde rehne konu kıymetleri herhangi bir ihtar,
ihbar veya onaya ihtiyaç olmaksızın, açık artırma ya da başka bir yolla nakde çevrilmesi gibi
herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın satışını gerçekleştirerek alacağını
tahsile yetkilidir. Ayrıca AK YATIRIM / AKBANK, herhangi bir ihbar, onay ve kanuni merasime
ihtiyaç olmaksızın, Müşteri’nin Türev Araçları Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi tahtında
gerçekleştirilen her türlü işlem ve alım-satım emirlerinden ötürü gerek AK YATIRIM / AKBANK,
gerekse Borsa, Takas Merkezi, Takas Merkezi haricindeki takas ve saklama kuruluşu ve diğer
yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler tarafından tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, masraf ve
hizmet bedelini, Müşteri’nin Borsa / VİOP’daki çekilebilir teminatından veya açık pozisyonlarının
bir kısmının veya tamamının resen kapatılması suretiyle açığa çıkan işlem teminatından tahsile
yetkilidir.
Sözleşme Tanzim Tarihi: ......./......./20..
REHİNLİ HESAP NO: ..............................................
REHİN KONUSU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI;
NEV’İ
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
MİKTARI
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Tarih:......./......./20..
Rehin Veren Müşteri’nin;
Adı Soyadı/Ünvanı:
Hesap No.su.……..:
İmza………………….:
Rehin Alan, Ak Yatırım / Akbank;
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4. Levent
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Ticaret Sicil No: 358178
www. akyatirim.com.tr
Akbank T.A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent,
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 29/ 30
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
Ek. 5
MUVAFAKAT BEYANI
AK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü’ne
Levent-İstanbul
Yatırım hesabımın Takas Merkezi tarafından güncelleştirilmesi sonucunda, hesaptaki tutarın
teminat olarak bulunması gereken asgari tutarı aşan veya pozisyonların kapatılması sonucu ortaya
çıkan teminat dışı kısımdan, gerek AK YATIRIM / AKBANK, gerekse Borsa, Takas Merkezi, Takas
Merkezi haricindeki takas ve saklama kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler
tarafından tahakkuk ettirilecek olan her türlü komisyon, masraf ve hizmet bedelinin; AK YATIRIM /
AKBANK’ın adıma yapacağı havale, virman, EFT işlemleri, Müşteri’ye ait nakdin değerlendirilmesi
hizmetleri ve diğer işlemler nedeniyle doğacak olan her türlü masraf, komisyon ücretinin (hesap
işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, menkul kıymetlere
ilişkin alım satım, saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve
diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri)
ve vergilerin BSMV ile birlikte, Takas Merkezi ve
AK YATIRIM / AKBANK nezdindeki
hesaplarımdan ayrı bir ihbar, onay ve talimatıma gerek kalmaksızın paraya çevrilmesi,
virmanlanması ve çekilebilmesi için yetkilendirdiğimi gayrıkabili rücu kabul, talep, beyan ve
muvafakat ederim.
Saygılarımla,
Tarih:......./......./20..
Müşteri’nin;
Adı Soyadı/Ünvanı:
Hesap No.su.……..:
İmza………………….:
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4. Levent
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Ticaret Sicil No: 358178
www. akyatirim.com.tr
Akbank T.A.Ş.
İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent,
34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
MÜŞTER İMZASI
Sayfa 30/ 30
Download

VİOP Çerçeve Sözleşmesi