KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.
Kürşat TANRIÖVEN
Üretim Bağlantı ve AR&GE Şefi
Elk. Yük. Müh.
İTÜ, EMO ve GENSED Güneşin geleceğini
anlatıyor…
1
Sayılarla KCETAŞ
636.299 Abone
2.207.756.715 kWh Tüketilen Enerji
12 TEİAŞ Trafo Merkezi
19.033 km AG/OG Hat uzunluğu
6000 Adet dağıtım trafosu
2
18 NCI GÖREV BÖLGESİNDE YAPILAN BAŞVURU DURUMU
YIL
BAŞVURU
SAYISI
ÇAĞRI MEKTUBU VERİLEN
GÜÇ
MVA
İADE
EDİLEN
2013
36
3
3
31
2014
245
116
114,13
69
2015
7
: 15
:9
12.25 MW
7.5 MW işletmede
Bağlantı Anlaşması Yapan Tesis Sayısı
Üretimde olan Firma Sayısı
3
LÜY Madde 7 / Fıkra 1’de yer alan belgeleri ile İlgili Şebeke
İşletmecisine başvurulur.
Ret
Tüm başvurular toplu halde takip eden ayın
ilk 20 günü içinde İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından değerlendirilir.
Hayır
Evet
10 iş günü içinde
belgeler tamamlandı
mı?
Belgeler eksiksiz mi?
Evet
Hayır
İlgili Şebeke İşletmecisi,
eksikliklerin 10 iş günü içinde
tamamlanması için bildirimde
bulunur.
Başvuru uygun
(alternatif dahil) bulundu
mu?
Evet
Hayır
Ret ve belge
iadesi
İlgili Şebeke İşletmecisi değerlendirme
neticesini ve bağlantı noktası uygun
bulunmayan başvurular için varsa alternatif
bağlantı önerisini kendi internet sayfasında
1 ay süreyle ilan eder.
Kendisine alternatif bağlantı görüşü
verilen başvuru sahibi İlgili Şebeke
İşletmecisine, 1 ay içerisinde bağlantı
görüşünü kabul ettiğini yazılı olarak
bildirir.
Hayır
Kısa devre hesabı,
harmonik hesabı
yapılır,
bağlanabilirlik
oranı belirlenir.
Rapor olumlu mu?
10 gün içinde YEGM’e teknik değerlendirme için
gönderilir. YEGM 30 gün içinde sonuçlandırır ve
İlgili Şebeke İşletmecisine bildirir.
Evet
4
Lisanssız Enerji Üretim Santralinin Şebeke Bağlanabilirlik Değerlendirilmesi
Başvurunun GIS Sistemine İşlenmesi
Koordinat sisteminin ITRF 96 olması gerekmektedir.
5
TEİAŞ TM’LERİ VE TM’LERİN BESLEME BÖLGESİ
6
Lisanssız Enerji Üretim Santralinin Şebeke Bağlanabilirlik Değerlendirilmesi
Başvurunun GIS Sistemine İşlenmesi
GÖMEÇ TM
KAYSERİ 2 TM
7
Lisanssız Enerji Üretim Santralinin Şebeke Bağlanabilirlik Değerlendirilmesi
Başvurunun SINCAL üzerinden değerlendirilmesi
Bağlanabilirlik oranı: Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin kısa devre katkısı hariç
bağlantı noktasındaki üç faz kısa devre akımının, bağlanacak üretim tesisinin nominal
akımına bölümü ile elde edilecek değeri,
8
Rapor olumlu
mu?
Evet
Çağrı mektubu alan kişiler 180
gün içinde LÜY Madde 9 / Fıkra
3'de yer alan belgeler ile İlgili
Şebeke İşletmecisine bağlantı
anlaşması
yapmak
için
başvuruda bulunur.
Ret ve
belge
iadesi
Bir takım proje
TEDAŞ'a onaya
gitmeden önce
uygunluk için Dağıtım
Şirketine getirilir.
İlgili Şebeke
İşletmecisi
tarafından
"Bağlantı
Anlaşmasına
Çağrı Mektubu"
verilir.
Evet
Sunulan belgelerin eksiksiz
olması halinde 30 gün içinde
bağlantı anlaşması imzalanır.
Üretim tesisinin kurulması (Tesis tipi ve
bağlantı seviyesine göre 1-2 yıl
içerisinde)
Üretim tesisinin
devreye alınması
Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum
tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde
1 ay içinde Sistem Kullanım Anlaşması
Yapılması
9
Lisanssız Enerji Üretim Santralinin Şebeke Bağlanabilirlik Değerlendirilmesi
Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir. Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı
Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin
belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden
itibaren yüzseksen gün süre verilir. Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk
doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya
Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunar. Doksan gün
içinde proje onayı için başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı
başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.
(3) İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine süresi
içerisinde ve eksiksiz olarak sunmaları halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi kendileriyle
otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamakla yükümlüdür:
a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde
alınması gereken proje onayı,
b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.
(4) Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerinin,
söz konusu belgeleri kendi kusurları olmaksızın edinemediklerinin İlgili Şebeke
İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişilere İlgili
Şebeke İşletmecisi tarafından üç ay ilave süre verilir.
10
Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile
tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur.
11
(7) Serbest bölgelerde bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen
enerji, ancak serbest bölge sınırları içerisinde yer alan tüketim tesislerinde tüketilebilir. Bu
kapsamda sisteme verilen enerji için herhangi bir bedel ödenmez.
12
Lisanssız Enerji Üretim Başvuruların Değerlendirilmesinde karşılaşılan problemler
Mevzuattan Kaynaklanan Problemler:
Hat bedelinin karşılanıp karşılanmayacağı
Kamulaştırma işleminin kime ait olduğu
ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin elektrik iletim veya dağıtım
sistemine bağlanmaları ile bu sistemleri ve enterkonneksiyon hatlarını kullanmalarına
ilişkin usul ve esasları düzenler.
(2) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri
kapsamındaki üretim tesisleri ile Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası
Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB katılımcılarının sisteme
bağlantısı ve sistem kullanımına ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
13
Lisanssız Enerji Üretim Başvuruların Değerlendirilmesinde karşılaşılan problemler
Müşteriden Kaynaklanan Problemler:
•
•
•
Konu hakkında bilgi sahibi olmadan yatırım yapmak isteyenler
Proje geliştirip satmak isteyenler
Müşterinin yanlış güç başvurusunda bulunması
14
Lisanssız Enerji Üretim Başvuruların Değerlendirilmesinde karşılaşılan
problemler:
•
•
•
•
•
•
•
Aşırı ve düşük gerilim
Ani gerilim değişimi
Gerilim dengesizliği
Harmonik
Adalama
Kısa devre kapasitesi
Aktif gücün değişimine bağlı olarak sistemde kompanzasyon
gereksiniminin değişimi.
bilinmemekte ancak işletme esnasında bu problemler ile karşı karşıya gelecektir.
15
16
TEŞEKKÜRLER
17
Download

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TAŞ.