ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ
Madde 1- Alımın Konusu:
Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar
aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır.
Madde 2- İhale Usül Ve Yöntemi:
İhale kapalı yazılı teklif almak sureti ile gerçekleştirilecektir..
Madde 3- İletişim Bilgileri
3.1. İhaleyi yapan birimin;
a) Adı
b) Adresi
c) Faks numarası
: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
: Satınalma Direktörlüğü
Aydınlıkevler 06103 Ankara
: 0312. 313 75 19
d) Araçlar internet üzerinde yer alan http://212.175.9.149/satis2014 web adresinde
görülebilir.
Madde 4- Teklifin Verilme Tarihi, Saati ve Verileceği Yer:
a) Teklifin verileceği en son tarih ve saat (İhale tarihi / saati): 02.10.2014 saat 15:00
b) Teklifin verileceği adres ve yer: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Satınalma Direktörlüğü
Aydınlıkevler 06103 Ankara
Son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Tekliflerin açılmasından önce, verilen teklif geri alınabilir. Ancak teklif zarfını geri alan istekli
yeniden teklif veremez. Tekliflerin açılmasından sonra her ne suretle olursa olsun teklif geri
alınamaz ve değiştirilemez. İlan ya da teklif isteme Şirketçe yapılan icaba davet, teklif verme
Şirkete karşı yapılan icap niteliğindedir.
Madde 5- İhale Dokümanı:
5.1. İhale Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname
b) Teknik Şartname
c) Teklif Mektubu Örneği
d) Araç fiyat tablosu
5.2. İhale Dokümanı http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/TTHakkinda/IhaleIlani/
belirtilen adreste görülebilir.
5.3.Yapılacak Zeyilnameler ve isteklilerin yazılı talebi üzerine yapılan yazılı açıklamalar, İhale
Dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.4. İstekli İhale Dokümanını temin etmekle, İhale Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan
tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
Madde 6- İhaleye Katılma Şartları:
Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.
Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişiler tarafından teklif verilebilir.
İhaleye teklif veren isteklilerin aşağıda belirtilen araç başı Geçici Teminat bedelini
bağlı bulunduğu Türk Telekom Veznesine yatırıldığına dair kasa makbuzunun aslını
Satın alma Direktörlüğü Genel Hizmetler Satın alma Müdürlüğüne faks, kargo veya
elden teslim ettikten sonra teklif mektubunu verebilecektir.
6.1. İş Ortaklığı
İş Ortaklığı bu ihaleye teklif veremez.
6.2. Konsorsiyum
Konsorsiyumlar bu ihaleye teklif veremez.
Madde 7-Teklifle Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler Ve Yeterlilik Kriterleri:
7.1. İsteklilerin tekliflerinde aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
a) Bildirim için adres beyanı ve ayrıca irtibat için sabit, cep telefon veya varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
b) Teklifin verildiği yıl içinde alınmış geçerli ve isteklinin tabi olduğu mevzuat gereği kayıtlı
olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
c)Teklifi imzalayan kişinin, imzalamaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname
veya Firma Yönetim Kurulu kararı veya Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti
d) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Geçici teminat,
7.2. Belgelerin Sunuluş Şekli:
İsteklilerin teklifleri ile birlikte istenen belge asıllarını vermeleri esastır.
Ancak, istekliler, bu belgelerin aslı yerine İhaleden önce Türk Telekom tarafından “aslı
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin
suretlerini veya noter tasdikli suretlerini verebilirler.
Madde 8- Teklif Fiyatı Ve Teklif Fiyatına Dâhil Olan Giderler:
8.1. Teklif fiyatının verileceği para cinsi : TL (KDV HARİÇ)
8.2. Teklifin geçerlilik süresi
: İhale tarihinden itibaren 30 gün
Teklifin geçerlilik süresi içinde fiyatlar sabit olup, fiyat değişikliği yapılamaz.
Teklifin geçerlilik süresi içerisinde İhalenin sonuçlanmaması halinde teklif sahiplerinden
teklifin geçerlilik süresini uzatmaları istenebilir. Bu durumda teklif sahibi geçerlilik süresini
uzatıp uzatmamakta serbesttir.
8.3. İhale ve teslim sürecinde ortaya çıkacak damga vergisi, karar pulu bedeli, resim, harç,
vergi, fon, sigorta, nakliye, gümrük, v.s. her türlü harcama ve ödemeler teklif sahibi
tarafından karşılanacaktır.
Madde 9- Kısmi Ve Alternatif Teklif:
9.1. Kısmi teklif verilir.
9.2. Alternatif teklif verilemez.
Madde 10-Teminat:
10.1. Geçici teminat ve İadesi;
a) Teklif mektubu ile birlikte, teklif verilecek her bir araç/parça başına muhammen
bedeli 1000 TL ‘nin altında olan araçlar için 100 TL yukarısı için 500 TL’lik geçici
teminat bedeli Şirketimiz Genel Müdürlük TT Finansal Kontrolörlüğü veznesine
yatırılacaktır.
b) İhale üzerinde kalan kişi veya firmaların geçici teminatları, uhdelerinde kalan araç bedelini
TT Finansal Kontrolörlüğü ile irtibata geçilerek ilgili banka şubesine yatırarak araçları teslim
almalarından sonra, ihale üzerinde kalmayan kişi veya firmaların geçici teminatları ise alım
kararının Türk Telekom Komisyonunca onaylanmasını müteakip iade edilir.
c) İhale uhdesinde kalan istekli, uhdesinde kalan araçların tamamını ya da birkaçını
almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatının tamamı gelir kaydedilir.
10.2. Kati Teminat ve İadesi
Bu iş için kati teminat alınmayacaktır.
Madde 11- İhaleye Katılamayacak Olanlar:
Şirkette görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer
tüm çalışanları İhaleye katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve
Geçici Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca
tahsil edilir.
Madde 12- İhalenin Ertelenmesi Veya İptali Ve İhaledeki Serbestiyet:
Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu durumda ihaleye katılacak isteklilerin itiraz hakkı ya da faiz ya da Teminat mektubu
Komisyonu dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hangi ad altında olursa olsun
Türk Telekom’dan herhangi bir masraf, kayıp veya zarar talebi olmayacaktır.
İhale Dokümanına tamamıyla uygun teklifte bulunan çıkmadığı takdirde Türk Telekom işin
icabına göre teklifler arasında yeterli gördüğünü seçmek ve İhaleyi o teklif sahibine vermek
hakkına sahiptir.
Madde13İhale
Süresince
Bulunulmayacaktır:
Aşağıda
Belirtilen
Fiil
Veya
Davranışlarda
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar ve menfaat sağlama, anlaşma suretiyle veya
başka yollarla İhaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya İhale kararını etkileyecek davranışlarda
bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte Teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekâleten birden fazla teklif vermek.
e) Bu Şartnamenin 11’inci maddesine göre İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde İhaleye
katılmak.
Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmaz ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu İhale
üzerinde kaldıktan sonra anlaşılan teklif sahibinin Geçici Teminatı gelir kaydedilir ve İhale
akdedilmişse Sözleşme iptal edilir.
Ayrıca yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulunan istekli, bu fiil ve davranışlarıyla Türk Telekom’u
herhangi bir zarara uğratmış ise Türk Telekom’un söz konusu zararının tazminini talep etme
hakkı her zaman mahfuzdur. Bu madde ve 11. madde uyarınca gelir kaydedilen teminat Türk
Telekom’un zararından mahsup edilmez.
Madde 14- Tekliflerin Hazırlanması, Açılması Ve Değerlendirilmesi:
14.1.1. Fiyat teklif mektubu Madde 7’de istenen belgelerle beraber kapalı zarf içinde
verilecektir.
14.1.2.İhale Dokümanında yapılması gereken değişikliklerin kapsamına göre Türk
Telekom’ca ihale tarihi ertelenebilir.
14.2. Tekliflerin Açılması
Teklif sahiplerinin Komisyonda hazır bulunmamaları zarfların açılmasına engel değildir. Teklif
zarflarının açılması sırasında Komisyonda hazır bulunmayan teklif sahipleri zarfların açılma
usulüyle ilgili hiçbir konuya itiraz edemezler.
Araç / Parça başı yatırılması öngörülen Geçici Teminat bedelinin yatırılmaması teklifin geçerli
sayılmaması nedeni olup, bu ihaleye teklif veren yükleniciler buna itiraz edemezler..
14.2.1. Tekliflerin Birlikte Açılması Durumu;
Komisyonca, bu şartnamede belirtilen teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilir.
Teklif zarfları, hazır bulunan istekliler önünde tekliflerin alınış sırasına göre açılır.
14.3. Tekliflerin Değerlendirilmesi:
14.3.1.Tekliflerin açılmasını müteakip teklifi oluşturan belgelerde esası etkilemeyen şekle ait
noksanlıklardan; İhale Komisyonunca uygun görülenler tamamlattırılır ve teklifler İhale
Dokümanında belirtilen şartlara göre değerlendirilerek en uygun teklif belirlenir.
14.3.2.Tekliflerin incelenmesi sırasında aydınlatılması, açıklanması veya detaylandırılması
gereken noktalar bulunduğu takdirde, teklif fiyatını değiştirmemek kaydıyla bunların
belgeleriyle birlikte açıklanması teklif sahiplerinden istenebilir.
14.3.3.Araçların her birinin muhammen
değerlendirmeye alınmayacaktır.
bedelin
altında
verilen
teklifler
14.3.4 Tekliflerin içinden en yüksek bedeli veren yükleniciye Araç/Parça satışı
gerçekleştirilecektir.
14.3.5. İhale teklif zarfları açıldıktan sonra fiyatların eşit çıkması halinde teklifi veren
katılımcılar arasında kapalı yazılı teklif almak sureti ile ihaleye devam edilebileceği gibi,
katılımı sağlayan isteklilerin ihalede olması halinde birebir olmaması halinde telefon aracılığı
ile pazarlık yapılarak en yüksek bedeli veren teklif sahibine satış gerçekleştirilecektir.
14.3.6. Teklif verilmeyen, muhammen bedelin altında veya alımından vazgeçilen araçlar için
Türk Telekom Şirketin menfaatleri doğrultusunda ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.
Madde 15- Teslimat:
Teknik Şartnamenin 4. Maddesinde belirtildiği şekil ve şartlarda gerçekleşecektir..
Madde 16- Gecikme ve Ceza Maddesi:
Noter devri bittikten sonra en geç 18 iş gününde araç bulunduğu adresten alınmak
zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde, alıcı günlük otopark ücreti olan 5,00 TL/ gün olarak
cezayi işlem uygulanmasını kabul eder. 60 gün içerisinde teslim alınmayan araç emniyet
güçlerine teslim edilir. Türk Telekom birimlerinden çıkartılır ve araç alıcıya teslim edilmiş
sayılır. Emniyette otopark, çekici ücret, yasal cezalar vb. oluşabilecek tüm masraflar ve yasal
sorumluluklar alıcıya aittir.
Araçların istekli/istekliler tarafından bedeli ödenmiş ancak, noter devri gerçekleşmemiş
araç/araçlar 60 gün içerisinde teslim alınmalıdır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan
araç/araçların bedelleri ile geçici teminat bedeli olan tutar Türk Telekom’ca gelir kayıt edilir.
İstekli bu duruma hiçbir şekilde itiraz etme hakkına sahip değildir.
Söz konusu araç/araçlar için Türk Telekom’ca tekrar ihale süreci başlatılır.
Madde 17 – Anlaşmazlıkların Çözümü:
Anlaşmazlık halinde Ankara İl Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Madde 18 – Diğer Hususlar:
Türk Telekom Tedarik Esasları isteklilere ve üçüncü kişilere karşı Türk Telekom’u hiçbir
şekilde bağlamaz ve istekliler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da
yetki doğurmaz. İsteklilerle olan ilişkilerde, İhale Dokümanı ile genel hukuk hükümleri
uygulanır.
Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için Türk Telekom Tedarik Esasları hükümleri
geçerlidir.
İşbu İdari Şartname 18 maddeden ibarettir.
Download

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ d) Araçlar internet üzerinde yer