STANBUL T CARET ODASI
Fuar lar
T e l: ( 90 2 12) 4 55 61 0 7-4 55 65 0 7 / F a k s: 5 20 15 2 6
ET NAM - 1.T ÜRK ÜRÜNLER FUARI
ST ANBUL T CARET ODASI ORG AN ZASYONU
03-06 ARALIK 2014
KAT ILIM SÖZLE MES
I)
F RMA LE LG
Unvan
Adres
B LG LER
Telefon
Web Sayfas
Üyesi Bulundu u Oda
Sicil No
Verg i D a i res i
II)
: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .
: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .
. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ..
: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... ..Fak s:.. .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... ..
: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. E-po sta:.. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .
: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .
: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .
: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. No.. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .
SERG LEM E A LAN I: M i ni m u m st an d a l an 1 5 m 2 o l up , t al e p e de n fi rm a l ar a 15 m 2 ka tl a r v e r il e bil i r .
Talep edilen m 2’nin a
da i are tlenmek su r etiyle bel irtilmesi gerekmektedir.
a) 15 m2
(…)
b) 30 m2
(…)
c) 45 m2
(…)
III)
V ETNA M – 1.TÜRK ÜRÜNL ER FUARI’NDA YER ALACAK ÜRÜNL ER
... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... ..
... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... ..
Vietna m- 1.Türk Ürünle ri Fuar A’d an Z’ye tü m s ektör lere aç kt r.
Ürünle r Od am n Ve rec e i A r l k, Haci m Limitl eri Ç erç eves ind e S rlan d laca kt r .
IV)
ÖD EME PLA N I
1. Ödeme
2. Ödeme
KA TILI M B ED E L 37 50 A BD Do la r (1 5 M 2 )
: 1 00 0 ABD Dol ar
(Ba vuru i le bi rl ikte)
: Bakiy e
(26 Eylül 2014 Cuma)
Ba nka Bilg il eri:
Yap ve K redi Bank as Sul tanhamam – sta nbu l ubesi
stanbul Ticare t Odas He sab – ube Kodu : 0 55
ABD Dol ar Hesap N o
: 6 06 358 77
IBAN No
: TR 64 0 006 7 010 0 00 0 0 06 0 635 8 77
KATILIM BED EL N E D AH L O LAN H ZM ETL ER
Kat m bedeline stand in aat , nakliye, gümrük, sigorta i lemleri, Fuar Katalogunda fi rma
bilgilerinin yer almas , yurtd
tan m hizmetleri, profesyonel ikili görü melerin
düzenl enme si, devl et des te i ba vuru ücre ti ve te vi k i le ml eri nin takibi, Fuar esnas nda
ileti im ve ikram hizmetleri dahildir.
V)
F R MA Y ET K LER
Tam y etkili yöne tici
si m v e Soya d
:................................
Unvan
:................................
GSM
:................................
F uar çal malar ndan sor umlu yetki li
si m v e Soy ad
:................................
Unvan
:….............................
GSM
:….............................
Fuar çal malar ile ilgili olarak stanbul Ticaret Odas ’n n “ödeme plan na” uyaca
, fuar çal malar ile ilgili i lemlerin
taraf zca gerçekle tirilece ini, Türk Ürünleri Fuar projesi kurallar kabul edece imizi, ürünlerimizin ihracat na ili kin tüm
belgelerin teslim edilece ini, ilgili gümrük vergilerinin taraf zca ödenece ini, i tirakten vazgeçmemiz halinde, firmam z
taraf ndan ödenen mebla n stanbul Ticaret Odas ’na irad kaydedilece ini, nakliye organizasyonunda organizatör
taraf ndan belirlenecek limitlere uyaca
taahhüt ederiz.
stanbul Ticaret Odas taraf ndan kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamamas halinde kat mc n
rayaca zarar stanbul Ticaret Odas tazmin edecek olup, yurt d fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözle mede
belirtilen tarihte gerçekle tirilmemesi ve kat mc n da de en tarihte fuara kat lmay tercih etmemesi durumunda
kat mc dan al nan ödeme eksiksiz iade edilecektir.
TAR H ... .. ./.. .. ../. ... .. .
YETK
M V E SOYADI / U NVAN
…… …… …...... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .
RMA KA ES VE MZA
Download

VİETNAM-1. TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI (Genel Ticaret)