AKT 305 Aktüeryal Yazılımlar
Matlab Alıştırma Soruları (Ödev 1)
Cevaplarınızı Word dosyasında hazırlayınız. Her soru için kullandığınız komut ve
çıktıları yazarak [email protected] adresine gönderiniz.
Soru 1. Aşağıdaki elemanlarla birer x vektörü oluşturun
a. 2, 4, 6, 8, ...,20
b. 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4
c. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ...,1/10
d. 0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ... ,10/11
Soru 2. Aşağıdaki diziler verildiğinde
x = [1 4 8]
y = [2 1 5]
A = [3 1 6 ; 5 2 7]
Aşağıda verilen komutlardan hangilerinin doğru biçimde hesaplanabilir
olduğunu bulun ve sonucunu hesaplayın.
Eğer komut doğru biçimde çalışmıyorsa neden çalışmadığını bulun.
Burada whos komutu size yardımcı olabilir.
a. x + y
b. x + A
c. x' + y
d. A - [x' y']
e. [x ; y']
f. [x ; y]
g. A - 3
Soru 3. Ödevin ekinde verilen A matrisi için, aşağıdaki komutların
sonuçlarını yorumlayınız. NOT: Excel dosyasının Matlab’a tanıtılması
için, dosyayı harddiskte bir yere kopyaladıktan sonra (örneğin C:\ gibi),
Matlab’a
>> xlsread C:\data1.xls
komutunun girilmesi gerekmektedir.
a. A'
b. A(:,[1 4])
c. A([2 3],[3 1])
d. reshape(A,2,6)
e. A(:)
f. flipud(A)
g. fliplr(A)
h. [A A(end,:)]
i. A(1:3,:)
j. [A ; A(1:2,:)]
k. sum(A)
l. sum(A')
m. sum(A,2)
n. [ [ A ; sum(A) ] [ sum(A,2) ; sum(A(:)) ] ]
Soru 4. Soru 3 te verilen A matrisi ile aşağıdaki işlemleri yapan komutları
yazın
a. A matrisnin çift sayılı kolonlarını B olarak adlandırılan başka
bir matrise atayın
b. Tek sayılı sütunlarını C olarak adlandırılan başka bir matrise
atayın
c. A matrisini 4’e 3’lük bir matris haline getirin.
d. A matrisinin her bir elemanının tersini hesaplayın
e. A matrisinin her bir elemanının kare kökünü hesaplayın
Soru 5.
x=
-1.0000
-0.8000
-0.6000
-0.4000
-0.2000
0
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1  xi2 / 2
yi 
e
2
Olduğuna göre öncelikle x ve y vektörlerini elde ediniz. Daha sonra x ve
y sütun vektörlerini birleştirerek aşağıdaki gibi (11x2) boyutlarında bir XY
matrisi oluşturunuz.
XY=
-1.0000
-0.8000
-0.6000
-0.4000
-0.2000
0
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
Soru 6. xlsread komutu ile data1.xls excel dosyasından A matrisini
okutmuştunuz. Adını sizin bulacağınız benzer bir fonksiyon ile data1.xls
excel dosyanızın A5:B15 aralığındaki 11x2 boyutlu hücrelere Soru 5’de
oluşturduğunuz XY matrisini yazdırınız. Not: Excel dosyası açık iken
yazdırılamaz.
Soru 7. Aşağıdaki tablo aynı şehirden yola çıkan kamyonların gittiği
mesafeyi ve süreyi göstermektedir. Süre ve mesafe için birer vektör
oluşturup bu vektörler yardımıyla her bir kamyon için ortalama hızları
bulun ve bunu da başka bir vektöre atayarak en yüksek ortalama hızı
bulun.
Mesafe
(mil)
Süre
(saat)
K1
560
K2
440
K3
490
K4
530
K5
370
10.3
8.2
9.1
10.1
7.5
Soru 8. Aşağıdaki birinci tablo bir fabrikada üretilen 4 farklı ürün için
materyal, iş gücü ve taşımanın birim maliyetini (TL/saat), ikinci tablo ise
her bir ürünü üretmek için yılın çeyrekliklerinde ne kadar süre
harcandığını göstermektedir. Matlab yardımıyla ve vektörleri kullanarak
 Yılın her bir çeyreğinde materyal, iş gücü ve taşıma ayrımında
toplam harcamaları,
 materyal, iş gücü ve taşıma ayrımında yapılan yıllık toplam
harcamaları,
 Yılın her bir çeyreğinde yapılan toplam harcamayı,
hesaplayın.
ÜRÜN
1
2
3
4
ÜRÜN
MATERYAL
İŞ GÜCÜ
TAŞIMA
1
2
3
4
6
2
4
9
2
5
3
7
1
4
2
3
1.ÇEYREKLİK 2.ÇEYREKLİK
10
8
12
6
12
7
10
4
3.ÇEYREKLİK
13
6
3
11
4.ÇEYREKLİK
15
4
9
5
Download

Akt305Odev1 Son Teslim Tarihi: 17 Ekim Perşembe