TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ XXV. TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
1. Sağlık Bilimleri Enstitüleri toplantısına YÖK’ten bir temsilcinin katılımının sağlanması,
2. YÖK’ün kararı gereği; yüksek lisans ve doktora eğitimleri için istenen 3 ve 5 öğretim üyesi
zorunluluğunun, anabilim dallarının kendi öğretim üyelerini yetiştirilmesine/temin edilmesine
kadar en az 3 yıllık bir süre ile ertelenmesi ve bu süre içerisinde programların açılması için
yüksek lisans için 2 öğretim üyesi, doktora için 3 öğretim üyesi şartının yeterli olması.
3. Sağlık Bilimleri Enstitülerine öğretim planlama uzmanı tahsis edilmesi,
4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde özellikle multidisipliner anabilim dallarına olmak
üzere uzman ve öğretim üyesi kadrolarının tahsis edilmesi,
5. Rektörlük bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinde görevlendirilecek uzman
araştırmacıların tahsisinde Enstitü kadrolarının kullanılabilmelerinin sağlanması,
6. Enstitülerde ana bilim dallarına yeterli sayıda araştırma görevlisi kadrolarının tahsis
edilmesi,
7. Statü ve özlük haklarında (maaş, yan ödeme, katsayı vb.) enstitü müdürlerinin dekan,
enstitü müdür yardımcılarının da dekan yardımcıları ile eşdeğer hale getirilmesi,
8. Rektörlük bünyesinde mevcut olan merkezi araştırma laboratuarının yönetim kurulunda
sağlık bilimleri enstitüsünün temsil edilmesi,
9. Üniversite yönetim kurulunda sağlık, sosyal ve fen bilimleri enstitü müdürlerinin yer alması.
10. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslek Standartları Daire
Başkanlığının sağlık mesleklerinin belirlenmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda Sağlık
Bilimleri Enstitülerini temsilen bir katılımcının sağlanmasının istenmesi,
11. Enstitü kadrosunda doktora eğitimini tamamlayan araştırma görevlisine ana bilim dalının
akademik kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla görev süresinin en
az 1 yıl olmak üzere 3 yıla kadar uzatılabilmesi,
12. ALES puanlarının geçerliliğinin süresiz olması,
13. Yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin aldığı burs ve kredi miktarlarının arttırılması
ve talep eden tüm öğrencilere burs verilmesinin sağlanması,
14. Sağlık bilimleri enstitü kurulunda öğrenci temsilcisinin katılımının sağlanması,
15. Lisansüstü eğitim süresinin 6111 sayılı kanun kapsamından çıkarılarak yeniden
düzenlenmesi,
16. Lisansüstü eğitim yapan enstitülerin idari ve eğitim binalarının fiziki olarak iyileştirilerek
bir çatı altında toplanması.
17. Lisansüstü eğitimin kalitesinin arttırılması için akreditasyon başvurularının teşvik
edilmesi,
18. Avrupa da olduğu gibi üniversitelerin siyasi iktidarda temsilinin sağlanması, bu bağlamda
Yükseköğretim Bakanlığı’nın kurulması,
19. Sağlık Bilimleri Enstitülerinin ortak süreli dergi yayını için çalışmaların başlatılması,
20. Lisansüstü eğitim veren Enstitülerin Müdür atamalarının Dekan atamalarında izlenen yola
benzer şekilde yapılması mümkünse Profesörlerden oluşması,
21. Üniversite dışındaki kurumlarda lisansüstü program açılmaması,
22. Öğretim üyelerinin tez danışmanlığı sayılarının sınırlandırılmasının gerektiği,
23. Enstitü öğrenci kontenjanları için Anabilim Dallarının yapısına göre ölçütler konması,
24. Enstitülere ayrılan bütçelerin arttırılması,
25. Enstitü bünyesinde multidisipliner Anabilim Dallarının kurulması,
26. Enstitülerin Senatoları’nca onaylanmış uygulama esasları yönergesi olması,
27. ÖYP kontenjanları belirlenirken Enstitülerin görüşlerinin alınması,
28. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Koordinasyon Kurulunun 5 üyeden oluşması; üyeler olarak,
Prof. Dr. Zafer Karaer, Prof. Dr. Murat Hökelek, Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Prof. Dr. Ü.
Şebnem Harput ve Prof. Dr. Saim Özdamar’ın görevlendirilmesi,
29. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri XXV. Toplantısında alınan karar gereği
oluşturulan Koordinasyon Kurulu’na aşağıdaki görevleri yapması konusunda yetki verilmesi;
a) Türkiye Üniversiteleri 25. toplantısında alınan karaların üst kuruluşlar nezdinde takibi
ve uygulamaya geçirilmesi,
b) Alınan kararların tüm Sağlık Bilimleri Enstitüleri Müdürlükleri ‘ne bildirilmesi,
c) Mevcut mail grubunun aktive edilmesi,
d) İletişim bilgilerinin tüm enstitülere bildirilmesi,
30. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri XXVI. Toplantısının 16-18 Ekim 2014
tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenmesine,
Karar verilmiştir.
Download

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ XXV