T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Sayı : 180
Konu : Teklife Davet
13.03.2014
Sayın:...
Tel:
Faks:
Kurumumuzun ihtiyacı olan 5 KALEM ODYOMETRĠ MALZEME ALIMI iĢi için 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun
22. maddesinin d bendi gereğince satın alınacaktır. Ġlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç alt
tarafta belirtilen tarih ve saate kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Bilgilerinize rica olunur.
Telefon: 0346 444 44 58 Faks: 0346 221 85 12
Satınalma tarih ve saati
Teklif BaĢvuru Yeri
Teslimat Yeri
: Teklif Birim Fiyat - ĠĢ Kalemleri bazında
Teklif Türü
Grup Adı:
Sıra No
Kl. No
1
1
2
2
3
: 18.03.2014
- 14:00
: SĠVAS NUMUNE HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ E BLOK SATINALMA BĠRĠMĠ
: SĠVAS NUMUNE HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ
Ürün Adı
Açıklama
TĠT / UBB
Miktarı
Birimi
Interacoustics AZ26 Timpaometri Probu
40
Adet
Hasta Cevap Butonu
10
Adet
3
Ac 40 Odyometre için Komple B71 Kemik Vibratör
5
Adet
4
4
AC 40 Odyometre için komple TDH-39 kulaklık
5
Adet
5
5
AC 40 Odyometre için TDH-39 kulaklık kablosu
10
Adet
Birim Fiyat
Topl. Fiyat
Grubu Toplam :
Adı,Soyadı-Ticaret Ünvanı-Ġmza-KaĢe
Teklif Eden
./....../...
Eki:
Satınalmanın Yapılacağı Birim: SĠVAS NUMUNE HASTANESĠ
NOTLAR: 1. Teklif zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğunu yazınız.
2. Alınacak malzemenin teslim yeri Sivas Numune Hastanesidir.
3. Alternatif ve şartlı teklif kabul edilemez.
4. Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Hastane Satın alma Doğrudan temin birimine vermeleri gerekmektedir.
5. Yukarıda belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Firmalar mal/malzeme teslimat süresini vermiş oldukları tekliflerine mutlaka yazılacaktır.
7. Teknik şartnamesi olan mazemelerde teknik şartnameye uymayana teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Tıbbi malzeme alımlarında teklif ettiği ürünlerin UBB kayıt numarasını yazılı olarak belirtecektir.
TESLĠMAT SÜRESĠ:
(
) günde yapılır.
Rahmi Günay Caddesi
Telefon: 0 346 444 44 58
Faks: 0 346 221 85 12
e-mail: [email protected]
Sivas
web: www.sivasnumune.gov.tr
Download

Sayın:... - Sivas Numune Hastanesi