T.C.
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü( 154566)
b
Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9 .9 0 3 .0 2 /S (4 -i
K onu : İller A rası Y er D eğiştirm e
İptali
04/ 07/2014
M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
H atay V aliliği İl M illi E ğitim M üdürlüğünün 03/07/2014 tarih 2791907 sayılı ve ‘4
İller Arası Y er D eğiştirm e İptali” konulu yazısı ve M illi Eğitim B akanlığı İnsan K aynaklan
G enel M üdürlüğünün 01/07/2014 tarih ve 2744041 sayılı yazıları ekte gönderilm iştir.
B ilgilerinizi ve konu hakkında ilgili öğretm enlerinize bilgi verilm esi, iptal ettirm ek
isteyenlerin dilekçelerini 07/07/2014 tarihinde m esai saati bitim ine kadar m üdürlüğüm üze
gönderilm esini önem le rica ederim .
Şube M üdürü
Eki:
2 adet yazı
Dağıtım :
T üm Okul ve K urum M üdürlüklerine
R eyhanlı İlçe Milli E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü 3 1 5 0 0 R e y h a n lı/H A T A Y
Telefon
Fax
: 326 413 10 56
.-326 413 37 02
irtibat
D ahili No
: E. SÖ N M E Z
: 1074
http//
: reyhanli-meb.gov.tr
e m ail
:
e-posta_________ :reyhanli31@ meb.gov.tr________ Cep
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/903.02/2791907
Konu: İller Arası Yer Değiştirme İptali
03/ 07/2014
;............ ,.K A YMAK.AMLIĞ1NA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlçenizde görevli öğretmenlerden 2014 yılı iller, arası isteğe bağlı ataması,
yapılanlardan görev yerlerinden ayrılmamış, olanların istemeleri halinde atamalarının iptal
edileceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı in san Kaynakları Genel M üdürlüğünün 01/07/2014
tarihli ve 2744041 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve. konu hakkında ilgili öğretmenlere bilgi verilmesini, iptal ettirmek
isteyenlerin dilekçelerinin 08/07/2014 mesai bitimine kadar M üdürlüğümüz İnsan Kaynaklan
Yönetim Hizmetleri Şubesinde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim M üdür V.
EK :
-Y azı
DAĞITIM :
(1 sayfa)
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bıı b e lg e , 5 0 7 0 sa y ılı E le k tro n ik im z a K anununun 5 inci m a d d e si g e re ğ in c e g ü v e n li elektronik ira z n ile im zalanm ıştır
E vrak teyidi h ttp ://e v ra k s o rg u .m e b .g o v .ir a d re sin d e n 90fb-cC R4-32cc-9c3c-98cf k o d u ile yaptlabiür.
! M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü A n ta k y a /! IAT.AY
A y rın tılı b ilg i için: B .S E V ÎN D İK V .M .K .İ.
IX . ,
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903.02/2744041
Konu: İller arası yer değiştirme iptali
01/07/2014
......................... . V A L İ L İ Ğ İ N E
(İl M illî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: 01/07/2014 tarihli ve 68898891/903.02/81682 sayılı Makam Onayı.
Bilindiği gibi 2014 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları 26
Haziran 2014 tarihinde sonuçlandırılm ıştır.'İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde
bulunan öğretmenlerin istemeleri halinde atamalarının iptal edileceği ilgi Onay ile uygun
görülmüştür.
Bu çerçevede iller arası isteğe bağlı ataması yapılan öğretmenlerden görev yerlerinden
ayrılmamış olanlar, istemeleri halinde 02-08 Temmuz tarihleri arasında atamalarının iptali
için il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacaklar ve iptal dilekçeleri ise en geç 10
Temmuz tarihinde Bakanlığımıza gönderilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hamza AYDOĞDU
Bakarı a.
Genel Müdür
D ağıtım :
81 İl Valiliğine
B u b e lg e . 5 0 7 0 sa y ılı E le k tr o n ik İm z a K a n u n u n u n 5 inci m a d d e si g e re ğ in c e g ü v e n li e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ış tır
Atatürk Bl'v.
ÎK'6-İS K ıa la y /A N K A R A
A y rın tılı b ilg i iç in : N .K A R A "TAY V R K İ
Download

İller Arası Yer Değiştirme İptali - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü