TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
NİSAN 2014
Türkiye İstatistik Kurumu 15/07/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan dönemi “Hanehalkı İşgücü
İstatistikleri” haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İşsiz sayısı 213 bin kişi artarak 2 milyon 579 bin kişiye yükselmiştir.

İşsizlik oranı % 9,

Tarım dışı işsizlik oranı % 10,8,

Genç işsizlik oranı % 15,5,

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı % 9,1 olmuştur.

İstihdam edilenler 26 milyon 194 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde tarım
sektöründe çalışanlar 5 milyon 578 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışanlar 20
milyon 616 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam edilenlerin % 21,3’ü tarım, % 20,5’i sanayi, % 7,3’ü inşaat, % 50,9’u da
hizmetler sektöründe yer almıştır.

İşgücüne katılma oranı % 50,7 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam oranı % 46,1 olmuştur.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi
artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek % 9,1 olmuştur.
2014 yılı Nisan döneminde işsiz sayısı, 2 milyon 579 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı % 9
seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde işsizlik oranı erkeklerde % 8,4, kadınlarda %
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
16.07.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
10,2 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ise % 9,1
olmuştur (Tablo 1, Grafik 1).
Tablo 1. Mevsim Etkilerden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Nisan 2014
Göstergeler
15 ve daha yukarı yaştakler
Nüfus (Bi n ki şi )
İşgücü (Bi n ki şi )
İsti hdam (Bi n ki şi )
Tarım
Tarım dışı i şsi zl i k oranı
İşsi z (Bi n ki şi )
İşgücüne dahi l ol mayanl ar (Bi n ki şi )
İşgücüne katıl ma oranı (%)
İsti hdam oranı (%)
İşsi zl i k oranı (%)
Tarım dışı i şsi zl i k oranı
Genç nüfusta işsizlik oranı
(1)
15-64 Yaş grubu
İşgücüne katıl ma oranı (%)
İsti hdam oranı (%)
İşsi zl i k oranı (%)
Tarım dışı i şsi zl i k oranı
Kaynak: TÜİK.
Toplam
Erkek
Kadın
56.795
28.773
26.194
5.578
20.616
2.579
28.022
50,7
46,1
9,0
10,8
28.052
19.947
18.272
2.946
15.326
1.675
8.105
71,1
65,1
8,4
9,6
28.743
8.825
7.922
2.632
5.290
903
19.918
30,7
27,6
10,2
14,3
15,5
15,1
16,5
55,3
50,2
9,1
10,9
76,4
69,9
8,5
9,6
34,1
30,5
10,4
14,3
(1): 15-24 yaş grubundaki nüfustur.
Not: Rakaml ar yuvarl amadan dol ayı topl amı vermeyebi l i r.
Tarım dışı işsizlik oranı % 10,8 olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı %
15,5, 15-64 yaş işsizlik oranı ise % 9,1 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Grafik 1. İşsizlik Oranları
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
16.07.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Nisan döneminde 15 ve daha yukarı yaş istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 194
bin kişi, istihdam oranı % 46,1 olmuştur. Bu oran erkeklerde % 65,1, kadınlarda % 27,6
olarak gerçekleşmiştir.
Tarım sektöründe çalışanların sayısı 5 milyon 578 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı
ise 20 milyon 616 bin kişidir. Sanayi sektöründe çalışanların sayısı 5 milyon 373 bin kişiye,
inşaat sektöründe çalışanların sayısı 1 milyon 906 bin kişiye, hizmetler sektöründe
çalışanların sayısı da 13 milyon 337 bin kişiye yükselmiştir. 2014 Nisan döneminde istihdam
edilenlerin % 21,3’ü tarım, % 20,5’i sanayi, % 7,3’ü inşaat, % 50,9’u ise hizmetler sektöründe
istihdam edilmiştir (Grafik 2).
Grafik 2. İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı
(Bin Kişi, +15 Yaş)
13 337
13.090
12.828
12.738
12.766
12.694
12.556
12.432
12.403
12.457
12.635
12.534
12.430
14.000
12.696
16.000
12.000
10.000
5 578
5.373
5.315
5.365
5.055
5.359
4.787
5.232
4.639
5.131
4.886
5.064
5.176
5.090
5.487
5.096
5.669
5.117
5.621
5.163
5.446
5.200
5.266
5.176
4.976
5.083
6.000
5.698
5.146
8.000
1 906
1.812
1.757
1.699
1.784
1.817
1.961
1.883
1.867
1.847
1.948
1.845
1.798
2.000
1.612
4.000
0
Tarım
Sanayi
İnşaat
Hizmetler
Kaynak: TÜİK.
Tarım sektöründe istihdam edilenlerin % 33,2’sini kadın nüfus, % 16,1’ini erkek nüfus
oluştururken, sanayi sektörünün % 22,6’sını erkek, % 15,8’ini kadın, inşaat sektörünün %
10’unu erkek, % 1’ini kadın, hizmetler sektörünün % 51,3’ünü erkek, % 50’sini kadın nüfus
oluşturmuştur.
İşteki duruma göre istihdam edilenlerin % 65,8’i ücretli veya yevmiyeli, % 4,3’ü işveren, %
17,4’ü kendi hesabına çalışan, % 12,5’i de ücretsiz aile işçisidir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
16.07.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Nisan döneminde 56 milyon 795 bin kişi olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 28
milyon 773 bin kişisi işgücüne dahil olurken, 28 milyon 022 bin kişisi işgücü dışında kalmış,
işgücüne katılma oranı % 50,7 olmuştur. İşgücüne dahil olmayan nüfusun; % 40,4’ünü ev
işleriyle uğraşanlar, % 17’sini eğitim ve öğretim görenler, % 13,4’ünü emekliler, % 13,8’ini
çalışamaz haldekiler, % 8,4’ünü iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, % 0,3’ünü mevsimlik
çalışanlar ve % 6,7’sini de bunların dışındaki nedenlerle çalışmayanlar oluşturmaktadır.
2014 yılı Nisan döneminde iş aramayıp çalışmaya hazır olan 2 milyon 365 bin kişi
bulunmaktadır. Bu kişilerle birlikte geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 944 bin kişiye ulaşırken,
geniş tanımlı işsizlik oranı % 17,2 olmuştur.
2014 yılı Nisan döneminde bir önceki döneme göre mevsim etkilerinden arındırılmış verilere
göre istihdam edilenlerin sayısı 2 bin kişi artarak 26 milyon 32 bin kişiye yükselirken, istihdam
oranı 0,1 puan azalarak % 45,8 gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma
oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile % 50,4 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik
faaliyete göre istihdam edilenlerde ise en fazla artış 105 bin kişi ile hizmet sektöründe
olmuştur.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
16.07.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

2014 Yılı Nisan Ayı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri