BORNOVA
ILCEMiLLi EGiTiMMiJDtrRl-i:rdtl
B A \ K { P R O \ 4 O SO\ N t i H A L E ; A R T \ 4 \ ' t F . s i
Madde l- Kururna ilitkin Bilgiler;
l.l.Kurumun Adr
Kurumun Adrcsi
Telefonye Fax Numarasr
Elektronik PostaAdresi
ilgili PersonelinAdr Soyadr,iinvanr
Bornovailge Milli Egitin Miidiirliigii
80 SokakNo: l8 Bomova/lZMiR
0 2 3 23 n 8r 0 6 5 0 2 3 23 8 82 9 1 0
bllrrls.llliSaEballl!
: Abdrurahman
GTINE$-gubeMiidiirii
1.2.Istekliler,ihaleyeiliqkinbilgiJeriyukarrdakiadresve numaralardan
gcirevlipersorelle
irtibatkumak suretiyleteminedebilirlcryadahttp://bomova.meb.gov.trl
adresinden
temin
edebilirler.
Mrdde 2- ihale Konusuiqe iliqkin Bilgiler
2,1,Ihalekonusuhizmetin;
Adr
: BomovaIlgeMilli EgitimMiidtirliigiiBantaPromosyon
ihalesi
Konusu
: BomovaIIgcMilli EgitimMiidtirliigti'ncbaghEk-4tablodasayrlari
(bu sayLprotokol strcsincedegiScbilecekrir)
ve 2014-Ekimayr nakit
akrgrverilenpersonclinBankaPromosyon
Ihalesi.
Yaprlac.grYer : Bornovailge Milli EgitimMiidiirliigiiToplanrrSalonu
Madde3- ihaleyeililkin Bilgiler ile ihale SonTeklif Vermc Tarih Ve Saati
3.1.IhaleyelliqkinBilgiler;
Ihale Kayrt Numarasr
2014t1
Ihale Usulii
Kapah Zarf ve Agtk Aflhrma Usulii
Kurumlarda qah$anPersonelSayrsr
4453
Kurum PersonelininAyhk Nakit Alo$r
12.700.594,64
b
Tekliflerin SunulacaEr
Adres
Bomovai19eMilli EgitimMiidiirliigii
ihalenin YaprlacafrAdres
BomovaI19eMilli EgitimMndiirliigii
ihaleSonTeklif \ ermeTarih r e Saal
1 7 . 1 1 . 2 0 1l 4, 1: 0 0
Ihale Tarih ve Saati
1 7 . 1 1 . 2 0 1l 4, 1: 0 0
lhale KomisyonununToplantrYeri
Bomovailgc Milli Elitim Miidiirliigii
ToplantrSalonu
3.2. Tcklifler. ihale son teklif vermetarih ve saatinekadarvukaridabelirlirerraurcse
verilcbilecektir.ihalc (son teklif vermc) sralinr katlar idarclc ulaSrnclrn tcklii)er
degerlendirmcye
almmaz.
3.3. Saatayarla nda.TiirkiyeRadyolelevizyonKurumunun(TRT) ulusalsaataya esas
allnrr.
3.4.Kurumundiizenleyecegi
zeyilnamelerile isteklilcrinyazrlt taiebi 0zerineKurum
taraf'rndan
yaprlanyazlh aQrklamalar,
ihale qarlnamesinin
baglayrcrbir parqasrdfve
http://bomo!a.meb.eov.tr./
gdriilcbilir.
adresinden
Madde4- Tanrmlar
Kurum
:Bornovailgc Milli EgitimMiidiirliigii
Birim
:BornovaIlgeMilli EgitimMiidnrliigtinebaEhbiitiin okul vc kurumla
Personel
:Kurumbirimlerindekadroluve siireklii;gi (4C li) olarak gtjrcvyapan
tiim qallFnlan
Maat
:Personelc
bordrolaJalclroleral.laprlarrrr lrk tidcmelcri
A)1,{*,
Difer Odemcler :Personelemaaqtana)T1olarak ddenen ek ders, ck ddeme. yolluk !e
sosyalhaklar vb. ddemelc
Komisyon
:Personelmaa; ve ddemelerininbankacrlrkcidcmesistemi aracrhgryla
yapllmasr ilc ilgili olarak protokol yapllacak bankamn seqimi vc promosyon tutarnlrn
belirlenmesineiligkin galiqmalan yiiriitmek iizcre Kaymakamhk Onayr ile oluqturulan
komisyonu
Banka
:lhaleiizerinekalanve sdzlelmcimzalayan
bankayr
Istekli
:lhaleyeteklifvcrenher bir barkayr
Protokol
:Kurumile bankaaraslnda
imzalanan
sdzlcpmeyi
ifadeedcr.
Madde 5- Protokoliin Kapsaml
5.1. Protokoliinkapsamr;Kurumurnuzbirimlerindekadroluve siirekliifgi (4C li) olarak
gahiantiim personelimizi
kapsamaktadrr.
5.2. Promosyonanlaqmasr,
bu anlaqmadan
sonraKutumumuzaatamaslve nakli 1'aptlan,
askerlikve flcretsizizin dijnii$iipersonelide kapsaDaktadlr.
5.3.Ek-l labbda L Siitunda
belirtilen
Okullar01.01.2015
tarihinden
itibaren.2.
Siirunda
yer alanokullar01.07.20I5 tarihinden;libarel Drotokolkapsanunda
veralacakhr.
Madde 6- Cenelgartlar
6.1. Bornovallqe Milli Egitim Miidiirliigit,nebaglrEk-1 tablodaisimleriyazrlrokullarr
(protokolsiiresinco
yeni kurumvc birim aqrlabilir)ve bu okullardagdrevii4453(bu sayr
protokolsiiresincedefiiebilecektir)kiginin.maapve ek dersticrctleriile yolluxrar.srnav
iicretleri-egitime hazrrhktidenefi ve hcr ttirlii sosyalhak ddemelerivb. gibi diler
cidemelcr
yaprlmaktadr
r.
6.2.Protokolsiiresi3 (iiq)yrldrr.
6.2.l.Protokolsiiresi3 (n9)yrl olup 36 ayhkiidemestresiesasaLnacaktrr.
6.2.2.Protokol
01.01.2015
tarihinde
baglar.
6 . 2 . J . P r o r obl oi tli lt a r i h3i 1 . 1 2 . 2 0d1i7r .
6.2.4.Ek-1
tablonun
I9 Siitunundaki
okullannprotokolbarilangrg
tarihi01.01.2015
dir.
6.2.5.11k-1
tablonunl. Siitumuldaki
okullarrnprotokolsiiresi36 aydir.
6.2.6.Ek-1tablonun2. Stitunundaki
okullannprotokolbaqlangrq
tarihi 01.07.201
5 dir.
6.2.7.8k-ltablonun2. Siitunundaki
okullarrnprotokolsiiresil0 aydu.
6.3,Ku.umuruz ihale tckliflerini. personclinresmi veya yiittk izinlerindc vc 1az
tatillcrindeiglem yapma konusundasrkrn! geknelecegi yaygrn senis agr bulunan
banlalara vermeyiesasalmahadtr.
6.4.Bomovailee Milli Egitim Miidiirliifil'nce pcrsonelinmaai tidemclcri her ayrn
l5'inden 2 (iki) giin rincebar <adabulunanKurum Havuzhesaplanna
aktanlrr.llankabu
ijdemeleriher ayrn l5'inin bagladrlrgecesaat00.01'depersonclhesaplanna
aktararak
hesapsahibi personelinkullammrnahazrr haie geti r. Ek ders iicrcti, ders iicrelli
dgrctnenmaa;l ve diger ddemelerde
ise EII'nin yap1ld1Er
ve listeninbanhayaulaitrEr
glin banka tarafindar hesapsahibininkullantmtnahazrr halc gctirilecektir.Bornova
Malmiidiirliigii MuhasebescrvisindenkaynakJanan
ncdcnlerdeniitnr0 (SAY 2000i)
(iki)
maa$lann2
giin iinceaktanlamamasl
durumundapersonclinmagdu olnarnasriein
maa$lar2 (iki) gi.in bekletilmcdenayrn l5'inde bankataraflndanhesap sahiplerinin
kullammrnasunulacaktrr.
Erken ddemelerinl itkiye Clun1huriyeti
Hiikiimcti tarallndan
ahnankarar gereli iidemelerinzorunlu olduEudurumlardaBtuka bu hususudikl<ate
alarakgereklitedbirlerialmakmecburiyetindedir.
6.5.AnlaFmayaprlanbar ra; Kurumpersonelinin
hcsaplarnayatl.rlanaylrk maa$landan
icra kcsintisivb. kcsinti(Kurumpcrsonelininkendinzasrile imzaladrgrsdzlefme.yazlll
beyan.vergi dairelerindcn
yaprlanblokcler vb. durumlarharig)yapmayacakhr.
Kcsinti
yaprlmasr
gerekendrLrumlarda
kuumdanyazll gijrti$alrnacakve bu gitriiQdogrrltusunda
4yd
hareketcdilecektir.Maagrnda
icra takibi bulunanpersoneliqin vasalicrakesintisiKurum
tfiafrndanyaprlmaktadrr.
6,6-llu $artnaneve maddeleri2 ayn teklif ve lmesi esasalrnarakhazrrlannlsotuo.
bunlardanbirincisipromosyon
miktarlnrn6'$ar(alhiiar)ayhk dilimlerqeklindeelit olarak
ijdenmesi,ikincisi promosyonmikta|nrn tek seferdcpe;rinolaratiiidenmcsidir.llcr iki
6dcne $ekli igin rideme$atlarl ve hususlanilgili macldelcrle
ayn ayn aglklanml!olup.
teklil degerlendirme
a$amasmda
ihale Komisyonutarafindankabul edilentcklil cesicli
iizerindenprotokolin1zalaDacakhr.
6.7.Promosyonmiktannrn 6'far (altriar) aylk dilimlcr geklintleiidenmcsihalinde
anlaqmayaprlan banka, promosyonmiktartnm tamamrnl Miidiirliigiimiiz ve baglt
kurumlardagiirevli olan personeie6'far (altriar) ayl* rlilimlcr qeklindce;it olarak
iideyecektir.
Banta Ek-1 tablonunl. Siitununda
bulunanokullarailk taksitini15.01.2015
tarihinde,Ek-1 tablonun2. Siitununda
bulunanokullarailk taksitini15.07.2015
tarihinde
pcrsonelinmaaShesaplarrna
yat[acaktrr.Diger taksitlerise 6 (allt) avdabir e$it olarak
iidenecektir.
TaksitddemezamanlOcakve Tcnmuz aylarurn 15. i dir. Ek-l tablonunI .
Siitunundabulunanokullarpromosyonmiktannrntama1nlnt
6 esittaksitte,Ek_l tablonun
2. Siitununda
bulunanokullarpromosyon
miktannrntamamrnr5 esittaksittealacaktrr.
Her
taksil ddneminde
ijdenecekmiktar I kiqintnhir cyltk promostonlutannrn6 ile qarprlmasr
leklindeolacaktrve difer taksitdiinemlerinde
aynrlekildc olacaktrr.(l kili X I kiginin 1
ayhkpromosyontutanX 6 ay)
6.8.Promosyonmiktarrnrn tamamrnrn tck seferde pefin ddenmesihalinde banka
prolokol imzalanmaslndan
sonra Ek-1 lablonLrnL Stitunundabulunan okul ve
birimlcrdeki
pcrsonele
15.01.2015
ta hindeolu$turulan
llankaMaasi)ciemcLisresinde
bulunan
personelin
tamamna1 ki;inin3 \ rllLl{16r\ I tula nrnramamrnr
r iLrsiX 36a1,X
bir kiEininI ayl* promosyontutarr)tek scferdemaa$hesabrna
yatrrr. Ek I lablonun2.
Si.itunu'ldabulunanokul ve birimlerdekipcrsonele15.07.2015tarihinde olu$turuian
BankaMaaSOdemeListesindebulunanpersonelintanramnaI kigininj0 ayllk tutannln
tamamlnr(lki$i X 30ayX bir kiginin 1 alJrkpromoslontutarrJrekselcrdcmaa$hcsabrna
yaunr,
6.9.Promosyonmiktannrn 6'far (altr;ar) rylk dilimler !eklinde iidenmesihalinde
promosyooprotokoliindensonraKurumulnuzaatamaslve nakli yaprlan,askerlik ve
iicretsizizin dijnii$ii olan her personelde promosvondan
promosyon
faydalanacaktrr.
sdzlefnesindcnsomasistemedahil olan personel6 a)hk ddemelerin
yaptlacagray olan
Ocak ve Temmuzaylanndaokullann hazrrlayacagr
bankalistesindcolmalarrhalincle
bankapromosyonundan
faydalanacaklrr_
Atamasrve nakli yaprlan,askerlikvc iicretsiz
izin ddniigiiolanpersonelsaylslnda.
imzalanacak
olanprotokoldeslnlrlamayaptlma\acak
ve anla$rlanpromosyonlutarr tizerindenpromosyonddemesiyapllacaktrr.(Ki5ilerin
promosyonsiiresinin bitimine kadar ddemelerinyapllacaElher Ocak ve Tcmmuz
ayla ndabankalistcsindeolmalanhalinde 1 kiqi X t ki;inin I aylrkpromosyonrutanX
6 ay pklinde hesaplanacaktrr)
6.l0,Promosyon miktanmn tamamrnrn tck seferde pegin iklenmesi halinde
promosyonprotokoli.inden
sonra Kurumumuz!ctamdsr\e neLli lcpt]an. askeriik vc
Licretsizizin ddn0$iiolan her pcrsoneldc promosyondan
promosyon
l'aydalanacaktrr.
sijzle;mesinden
sonrasislemcdahil olal personclingcireveba;ladtErtarih !e protokol
bitim tarihi baz ahnarakhcsaplanacak
olan promosyontutan vaprlacakolan iik maag
ddemesinde
personelinmaaghesabinaaltarrlacakttr_
(lkiqi X pcrsonelini5e bagladrgr
tarihlepromosyonbitim tarihiarastndaki
ay sayrsrX bir kiginin I iylk promosl-on
ruranl
6.ll.Promosyod miktarrnrn 6,far (altt{ar) ayhk ditimler 6eklindeiidenmesihalindc
promosyonprotokoliindeD
sonraatalna.Dakil.askcrlikve ticretsizizin ddnii$iihalleri
drqrndaKurumabagl yeni okullaryadabirimleraqrlmasrhalinde.bu okul ve birimlerdc
protokolkapsamrnda
de[erlendirilecck
r e el plotokol) rprlmi])acaktrr.
\ enicArlacak
olan
okullar yadabirimlerdegiirevli personel6 ayhk ddemclerinyaptlacaEr
ay olan ocal r. ,
ll
Y
,l
1 l)-N4)h
?r|-utrrl
Temmuzaylanndaokullarrnhazrrlayacagt
bankalistesindeolmalarrhalindeek protokol
diizenleneyegerek olmakslan bankapromosyonundan
(Ek-l tabioda
faydalanacaktir.
bulunmayan,
protokolsiiresinde
yeni
agrlacak
okulJarvcyabirimlerdenbahsedilmektedir)
agrlacakokulla yada birimlerin sayrsrndave buralardagdrev yapan yada yapacak
persol1elsaylslnda,imzalanacakolan protokoldeslnrrlamayapllmayacakve anra5rran
promosyontutan iizerindcnpromosyontjdemesi yapllacaktlr_(Ki'inin promosyon
sijresininbitimine kadarijdemelerinyaprlacagrhcr f)cak ve Temmuzaylanndabanka
listesindeolmalanhalinde I kiqi X I kiqinin 1 ayhk promosyontutafl X 6 ay $eklinde
hesaplanacakt1r)
6.l2.Promosyon miktannrn tamamrnrn tek seferde pesin tidenmesi halinde
promosyonprotokoliindensonraatama,nakil. askerlikve iiorctsizizin dijnii$ii halleri
dlsmdaKurumabafh yeni okullaryadabirimleraqrlmasthalinde.bu okul ve birimlcrdc
prolokolkapsamrnda
yeni aQrlacak
degerlendirilecck
ve ek protokolyapllmayacaktlr.
o]an
okullaryadabirimlerdegcirevlipersonelinpromoslontutarlpersonelingtircvebagladrgr
tarih ve protokolbitim taihi baz alrnarakhesaplanacak
olanpromosvontutan vapllacak
olanilk maatijdcmesinde
personeiin
maaqhcsablnaaktanlacakttr.
(lki$i X pcrsonelinife
bagladr$tarihle promosyonbitim larihi araslndakiay sayrslX bir kisinin I aylrk
promosyon
tutarrJ
6.l3,Promosyonmiktannrn 6'tar (altriar) ayhk ditimler qeklindeiidenmcsihalinde
ge8itlinedenlerlc(tayin,dogumizni, askerlik,jstil'a,emekiilikvb.) kunrmile gcaici/daimi
olarakiliqkisi kcsilenpersoneldcn
veyakurumdanhigbir suretlcbankatarallndan.jdenen
promosyonlann
iadesiistenmeyecektir.
6.l,l,Promosyonmiktannrn tamamtnttrtek seferdepesin iidenmesihalitrde aesitli
nedcnlerle(ayin. doEumizni, askerlik.istil'a.emckiilit vb.)kurumilc gecici/daimiolarak
iliqkisi kesilen persoleldenveya kutumdan higbir sLLretle
banka tarahndanddenen
promosyonlann
iadcsiistenmeyecektir.
6,l5.Promosyonmiktarrnrn 6'lar (alh$ar) ayhk dilimler qcklindeiidenmesihalinde
promosyonddemesininsontaksittarihi olan 15.07.2017
tarihindensonraKurumurruza
atamasrve nakli yaprlan,askerlik!e iicrctsizizin d6nii$iiolanpersonelvc Kurumabaglr
yeni okulLaryadabirirnleraElmasrhalindeve bu okullardabirimlerdegdrevyapanyada
yapacakolan personclpromosyondan
faydaianmalacak
ancakokullar yada birimlerin
hesaplanvc personelin
maaghesabtprotokolimzalanan
banladaagriacaktrr.
Madde 7- BankanrnYnknmliihgii
7.1. Anla;ma yaprlanbanka,anlagmasiiresincc,AtM, ek kart ve krcdi kartlannrn
verilmcsi. yenilenmesi,degi$tirilmesi.iptal edilmesi veya kullamLna-srndan
dolayr
personelden
kart iicreti.i;lem masrafivb. herhangibir iicrctveyaher ne ad altrndaolursa
olsunbaika bir masrafve/veyaiicrettalepetmcyccektir.
Personelin
maaqcidemeleri
icin
agrlanvadesizhesaplanndan
hesapi$lctimijcreli alrnmayacakilr.
7.2. Allaqma yaptlanbanka;kurum personeline
ATM'leiini ve ortak noktaAIM'lcrini
herhangibir masraf,komisyonvb. talepetmcdenkullandrracaktrr.
7.3. Adatnla yaprlan banka:Kurum pcrsonelininnraagvb. cidemelerdc
maEdurilel
yatam.lmasrigin haftanrnher gi:nii vc saalindeATM'lerde yeterli mikrarua para
yi.ikiimIildiir.
bulundurmakla
7.4, Anlalimayaprlanbanka,ATM cihazrndaolugacakanzave parabitiminde,drmmun
kcndisinebildirilmesindcn
itibaren1 (bir) saatiEcrisinde
durumamiidahaleeilip hizmetin
devammlsaglamaklayiikiimliidiir.
7.5.Banla, maa$ miktanna bakrlmaksurnA'lM'den gilnliik natit
pr,,mosyon
lapsamrndali
personel
icin2000b altrnrdii)iirllf ecekrir.
qt
'l
koqullalnagdrekurumuntalebiaranmaksrzrn
bankatanfindanarthnlmastsaglanacakhr.
Ancak gubelcrdenyaprlacakpara qekmeiglemlerindeherhangibir miktar krsltlamasr
yapmayacaltrr.
7.6.Baokaintemetbankacriigl.
telef'onbad{acrlrgr
ile ATM ve gubclerden
},aprlanhavale.
E|T. paragekmeiqlemlerindentutanne olursilolsun a)h I r c1r 1LLLLk
illctim iicreti.ir;lcrr
masrafrgibi herhangibir iicrct veya nc ad altrnda olursa olsun bir masraf talep
etmeyecektir.
7.7.Ek hcsap personelir istegi dogrultusundaagrlmaL.kiqiler zorunlu tutulmamal,
agtlacakolanek hesaplarda
iqletimiicretikesintisiyaprlmamalt.
7.8.Personelin.
bankamn
interaktifhizmetlcrinr
(intemetBankxcLLLgL.
TelclnnBanlacrlr!r.
ATM gibi) kullanmasrndan
dolayr.bankave sistemden
kaynaklanan
her riirlii zarar3 (tic)
giin igindeilgili bankatarafindan
kar$rlanr.
?.9.Personelin
yaztl talimatl olmadankedi kartr diizenienemez
vc maas hesablndan
ba5kahir hcsap
aqrlamaz.
7.l0.Personelin
maaq.ek dersve dziiil haklanndandolan digeriidemelerine
iliqkin ig ve
i s l e m l e r iann l e ; m al a p r l a c a kh a n k a n r B
n , , r n n r .irl g e s i n J c lci r w J t a r l l r s u b e . i
taralindanyapllacakhr.
7,11.Banka,
kullandrlrbankacrhksistemininelverdili dlqiidemaafvc iicretlerinpcmonel
hesabrna
dogruve hlzh bir $ekildeaktanlmaslnt
saElamak
amactylamaa$vc ek dersiicrct
listolcrinin elektronik ortamdabanlaya ula;masrnrsaElayacakyazrirmlan okul ve
kurumlaraiicretsizolarakverecektir.
7.l2.Kurum tarafindaniicret tidemesiyaprlanders iicreti kargrh[r gahqanijEretmcnler
(aylft 6deme yaplh, $uan ki dEretmcnsayrsr 320 bu sayr protokol siiresince
dcgi;ebilecektir),
usta dgreticiler(ayhk dcinemlerhalindcddemeyaprl . iuan ki usta
ijlretici sayrsr120,bu saylprotokolsiircsincedegiqcbilecektir).
bursludgrenciler(3 a)hk
donemlerhalinde6demeyaplllr, guanki dErencisayrsr810. bu saytprotokoisiiresrncc
degi$ebilecektir)
iqin bankadaagrlacakolanhesaplarigin hcsapilletim iicreti,kafi iicretiaidatrgibi iicretlertahsiledilmeyecektir.
Kurum taraindan,protokolimzalanarbankada
aqrlanohul havuz IBAN lanna yatrnlan 3 a,vltkburs iicretlerinin,dErencilerinyada
velilerininprotokolimzalananbantadahesapagtlrrnasr
ve okul havuzIBAN larrndanbu
hesaplara
paratransl'eriyaprlmasr
halindeiqlcmmasraligibi kcsintileryaprlma],acakt1r.
7.l3.BankaKurun adrnaagrlanher ti.irliihcsaptanda hesapj$letimijcreti.i5lcmmasrali
gibi adlar altmdahiqbir masrafve iicret almayacak,BankadakiKurum hcsaplanndan
Kurumun diger bankalardamevcut hesaplannayaprlacakher ti.irlii havale.El'T Vcya
iqlemlerden
higbirmasrafve komisyonalmayacaktlr.
T.l4.Anlaqmah
banka,anla;masiLesincevc dahasonra,eldccttigi personelbilgilerinibu
hiikiimleri
dr;rnda ba5ka bir amagla kullanamazve iiqtincii |ahlslarla
iartnamc
paylaFmaz\,ladde8- TeLlinerinDe€erlendirilmesi
8.1. Bomovailqe Milli EEitim MiidtirlnEiiBankaPromosyonihalesiherhangibir ihale
kanununa
tabi olmadanatagrdabelirtildigigekildeve kapahzadve aqrkafitrrmausuliiile
yaprlacaktrr.]'ckliflerin delerlendiriimesinde,
2 ayn teklif mekrubuaynr zarf igincle
sunulacaktrr.Birinci teklifte promosvon miktarrnrn 6'$ar (alt4ar) aylrk dilimler
teklinde iidenmesidurumu esasahnarak I (bir) personelinI (bir) ay igin alacagr
promosyontutafl. ikinci teklilic promosyonmiktarrnrn tamamtntntek seferdepefin
iidenmesi durumu esasahnarak 1 (bir) personelinI (bir) ay igin alacagr promosyon
tuta esasallnacakt.
8.2.ihaletarih vc saatindeigcrisindeihalcyeteklif vermeye ve s6zle$mc imzalamaya
yetkili oldugu!1u
gitsterenYerki Formu( Ek-2) v e T e L l i l \ 4 c k t u p l d n ntrl nk - i J b . r ' u n J . r g u
tcklif zarflankomisyonateslimedilccektir.
{q
8.3.Teklifzarlimniistiindc.Bankarunadr.aQrkadresi,leklifin hangiiie ait oldugu,ihaleyi
yapankurumunadrvc adresibuiunmaldrr.l eklil'zarfimnkapatrldrgl
yer imzalt.ntihiirlti
veyakaqeliolmaildr. $adnamede
belirtilensaatekadarverilentcklifler srrasrvla
ahnacak
t e t c k l t ft e . l i mt u l t n a p ' nkaa l d . , d i l c c c k t i r .
8.,l.lhalesaatindeisteklilertaraf'rndan
kapal zarf iqindesunulirnteklif zarllar! kottrol
edilerekalrntqslrasrnagijre aqrlacaktr.Teklif zarl'tnrnicindekibelecler.kontroledilecek
ve leklife yetkili oldugunugijstcrenbelgcve tellil mcktrLplarrnrn
bulunuphulrrnmaorgr
vc
uygunluluihalekomisyonunca
kontrolcdilecektir.Belgelerieksikve hatalrolanistekliler
ihaledrqrbrrakrlacaktrr.
8.5.Komisyolllsteklile n sunacaFteklif Qc$itleriniinccledikten.hangi teklif ge$idiilc
ihaleyedevamedilecegine
kararverdiklenve isteklilcreiian ettiktensonra ihaleyedcvam
edilccektir.
8.6,Belgeleri
tamolanisteklilerinher iki gcAitteklifi komisyonca
hazr bulunanisteklilerin
huzurundaalnrg suasna g6re aQrklanacak,
ihalcye hangi tcklif geqidi (promos"von
miktarrnrn 6'tar (alt$ar) ayhk dilimler qeklincle iidenmesi veya promosyon
miktannm tamamlntn tek seferdepetin iidenmesi)ile devamcdilecegineKomisl,on
taraflndal1
kararverilecekvc istekli]ercilan edildiktensonrabiitiin isteklileriD2. teklifled
kapal zarf igindeahnacak.2. Tekliflerdensomateklif vcrel isteklisa]lsm1n5 (bcf).ten
fazlaolmaslhalinde$artnameyc
uygunolaraken yiiksekteklifi vercnilk 5 (be9)istekliile;
teklif verenistekli saylsmn5 (beg)'tenaz olmasrhalindeise Sa namcycuygun otara(
teklif vercnttim isteklilerleaqrkafirmaya gcgilecektir.
Bu aqamadan
somaisteklilcragtk
alltrrmadangekilinceyekadaragft arttrrmalradevamedilecek,agrk adttrmadaen son
kalanistekliyeihaieverilecektir.En az son2 isteklininaqrkarttrmadangekilnremesr
vc
ihalesiiresinin
uzamasr
halinde.ihalec ge! ihalc!iind lt7.| 101,1)mcsaibitimindc
(sdatl7:00) sonlandtrllrr.
Bu durumdabelirtilensaattcen yi.iksektekliti vercr.lisleklivc
th:rlercrilecekrir.
8.7.Komisyonve istekliler ihale srrasrndagijrii$meyapabilmckigin tur bitinlerindc
ihalcyearaverilecektir.
8.8. BankaPromosyonu
ihale Komisyonu,gerekgdrdtiEiinde
ihaieyivaprpyapmamakta
yetkilidir.
Madde9- Ilkonomik AerdanEn AvantajL Teklif
9.l.Bu ihaledetekliflerindelerlcndirilmesinde.
ekonomikaQrdan
en avantaillteklif olarak
tartnamedebelirtilen teklif qcgidinegiirc (promosyonmiktannrn 6'sailaltrqar) avhk
dilimler geklindeiidenmesiveya promosyonmikt*nnrn tamamrnrntek scferrlepeqin
iidenmesi)tiim iartlarrn kabul edildigi ve I (bir) personelinI (bir) ay iqin alacalr
promosyontutan tcklifi esasalrnacaktrr.
Madde 10-Protokol
l0.l.Ekonomik aqrdanen avantajl!tcklifi verenistekliye.komis).onkararryazrl olarak
bildirilecekvc sdzlegmeye
davetedileccktir.Ekonomikac1d,uen avantaihteklifi veren
istekli bu davetinteblig ta hini izlcyen 5 thc'] ii lirnit iqindeprorokolii inzalamasl
csastlr.
l0.2.Ekonomikacrdanen avantajhteklifi verenisteklinin.protokolimzalamasiircsiiqinde
protokol (sdzlctme)imzalamamasr
halinde agrk afltrma sonucundaverdigi tcklifin
%20'si (yiizdeyirmi) kadarcezaddemeyikabuleder.Bu afamadansonraaynrkogullartla
ekonomikaqldanen avantajl!2. tcklili vercnistekliprotokoliiimzaladlava
ciavctedilir.
l 0 . 3 . P r o t o kK
,'1
u .r u md d r n al , , m i s ) o ni l c e K L r n , , ma iql r d acnn a \ a n r a i rl rc k l i t r c r c nr e
. sonra
ihale iizerindc kalan istekli ilc imzalanaccltrr.protok(,liinimzalanmasurdan
| \ i i l u n u n d r k. il u r t a r i { i n . U I " r . . n i n O r r " r l " u r , . ,
l . , l l c n i c ib a n f al k - l l a b l o n u n
L^
fX1 |
4r
-Nv
rw\t
tarihten(01.01.2015)
en az 2 halla cincesine.
Ek-L tablonun2. Siitunundaki
Okullar iqin
siizle$meninballayacagrtarihten (01.07.2015)ei az 2 haffa cjncesinekadar ttint
iSlemlerini(Personelin
IBAN lann hMlrlanmaslvb.) hazrrhalcqetirecektir.
Madde I l- CezaiHiikiimler
Il.l.Anlalntall banka,bu gaftnamede
belirtilen$artlanyerinegetirmeklcyiik0mliidtir.Bu
belirtilen
hususiar
banka
tarafindanyerinc getirilmedipitakdirde banka
tartnamede
herhangibir haklalepedcmezve davacrolarnaz.
l1.2.Anla;mahbankayiikiimli.iliikleriniyerinegetirmcdiEitakdirdel.defa yazrh olarak
uyanlrr. 2. tekranndatoplam promosvonbcdelinin %5'i (yiizde 5'i) oranrlda ceza
ddemeyikabul eder-3. tckaflnda ise sdzie$metek taraflr olarak fbsh edilir ve oaru<a
herhangibir haktalcpedemezve davacrolamaz.
ll.3.Allaqma yaprlan bankamn Bornova'da bulunan vc promosyon protokolii
hiikiimleiinceiqlem yaprlan herhangibir fubesinin kapatlltrrasrhalinde prorrrosyon
protokoliihiikiimle.ininbankatarafindantam ve eksiksizifasrsaElanrr,
dnlemlerialrur ve
uygulamasr
yaprlrr.
1l.4.Banka.anla;mahalindeimzalanacak
siizlcfmei1e iistlendigiiqleri tamarnerveya
krsmen bir ba|kasrna.Bornova llqe Milli lgitim Mtidilriiifii'nnn onayt ormaoan,
dewedemez.
DelrettiEitakdirdeher tiirlti sorumluluguBanla,yaait olmak iizereKu1um
Mahtrcmeden
bir kararalmaya,ihtar ve protcstoqekmeyegerckkalmaksrznsdzle$meyi
sonaerdirebilir.Bu durumdaBankaKurumdanherhaneibir hakiddiacdemez.
I l . 5 . A n l a S m a zhlar lki n di<z m i rM a h k e m e l \eer ,l c r JD r i r c l c r ic r l i l i d i r
Madde 12- DiEerHiikimler
l2.l.Siizlegmekapsammda
bulunan,ancakdaha6nceI'aptrErsdzlcsmesi
bitmeycnokullar
(Ek-l tablonun2. siitunundakiokullar),devamedensdzle$meleriDin
bitimindcnitibaren
(01.07.2015)
sisteme
dahiledilccektir.
l2.2.imzalanacak
siizle;mevc eklerine.tahakkukeciecek
damgavergisiile yiikiimliiliigiin
yerinegctirilmesine
ait hertiirlii harg.vergive resmigiderlerbanka),a
ainir.
l2.3.lhalekomisyonunun
karaniizerineKurun, veriimif olanbiitiinteklillerircddederek
ihaleyiiptaletnekleserbesftir.
Kurum,biittinteklillerinreddcdilmesi
nedeniylcherhangi
bir yiikiimliiliik altrnagimez.
BANKA PROMOSYONUiHALE KOMiSYONU
Kadir ICA,DIOdLU
Bornovallge Milli
EEitim Miidiirf
Abdurrahm Gir.uEii
Bornovallge Milli Egitim
uru
$ube
CevatDiiZCi
Efiitim-Senizmir 4 Nolu
$ubc Bagkanr
Download

A )1,{*,