2015 Yılı Programı Tedbirleri
2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları
Politika ve Tedbirler
E-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların
kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere,
kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt
Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim
Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak
ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir. (Kalkınma Planı p.403)
Tedbir 173. Açık ihale usulü ile
Kamu İhale
Aralık
Açık ihale usulüyle yapılan
yapılan mal alım ihalelerinin
Kurumu(S),
Sonu
mal alım ihalelerinin,
tüm aşamaları EKAP üzerinden
Gümrük ve
tekliflerin gönderilmesi ve
gerçekleştirilecektir.
Ticaret
değerlendirilmesi de dâhil
Bakanlığı, Sağlık
tüm aşamaları elektronik
Bakanlığı, TSE,
ortama aktarılarak EKAP
Enerji Piyasası
üzerinden gerçekleştirilmesi
Düzenleme
sağlanacaktır.
Kurumu
2.2.2.3. Ödemeler Dengesi
Politika ve Tedbirler
Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarlarındaki payını düşürmeden, AB-dışı ülkelere olan mal
ve hizmet ihracatını artırmak için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (Kalkınma Planı p. 481)
Tedbir 187. Serbest Ticaret
Ekonomi
Aralık
Kosova, Malezya ve Moldova ile imzalanan
Anlaşmaları (STA) imzalanan
Bakanlığı (S),
Sonu
STA’ların yürürlüğe girmesi, Faroe Adaları
ülke sayısı artırılacaktır
Bilim, Sanayi ve
ve Gana ile müzakereleri tamamlanan
Teknoloji
STA’ların imzalanması hedeflenmektedir.
Bakanlığı,
Ayrıca Singapur, Japonya, Meksika,
Dışişleri
Ukrayna, Peru, Ekvator ve Katar ile
Bakanlığı, Gıda,
sürdürülen müzakerelerde önemli ilerleme
Tarım ve
sağlanmasına yönelik çalışmalar
Hayvancılık
sürdürülecektir. Buna ilaveten, ABD,
Bakanlığı,
Kanada, Tayland, Hindistan, Endonezya,
Gümrük ve
Vietnam ve Orta Amerika Ülkeleri ile STA
Ticaret
müzakerelerinin başlatılmasına yönelik
Bakanlığı, TİKA
girişimlerimiz devam ettirilecektir.
ve diğer
ilgili kamu
kurum ve
kuruluşları
Tedbir 188. Uluslararası
Ekonomi
Aralık
İslam ülkelerine yapılan ihracatta helal gıda
düzeyde geçerliliği olan helal
Bakanlığı (S),
Sonu
standardı sorununun ortadan kaldırılması
gıda standartları hakkında ülke
Bilim, Sanayi ve
için uluslararası düzeyde kabul gören helal
çapında ihracatçılar
Teknoloji
gıda standartlarının ihraç mallarda
ilgilendirilecektir.
Bakanlığı,
kullanımının yaygınlaştırılması için
Dışişleri
Türkiye’de yerleşik uluslararası kuruluşlarla
Bakanlığı, Gıda,
işbirliği içinde çalıştay, seminer ve
Tarım ve
raporlama faaliyetleri yapılacaktır.
Hayvancılık
Ülkelerin uyguladığı helal gıda standartları
Bakanlığı,
incelenerek, ürünler bazında ülkelere göre
Gümrük ve
standartların yer aldığı bir yayın
Ticaret
hazırlanacaktır.
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı,
Diyanet İşleri
Başkanlığı, TSE
ve diğer
ilgili kamu
kurum ve
kuruluşları
İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
Tedbir 196. İthalata olan
Ekonomi
Aralık
İhracatın desteklenmesi yanında, ithalat
bağımlılığı azaltması için
Bakanlığı (S),
Sonu
bağımlılığı bulunan sektörlerde yatırımların
Dâhilde İşleme Rejimi
Gümrük ve
sayısının arttırılabilmesini teminen, 3218
mevzuatında gerekli
Ticaret
sayılı Serbest Bölgeler Kanununda gerekli
değişiklikler yapılacaktır.
Bakanlığı,
düzenlemeler yapılacaktır.
İhracatçı
Birlikleri
Kayıt dışılıkla mücadelede, kurumlar arası koordinasyon ve veri paylaşımı artırılacaktır.
Önleyici ve risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde idarelerin beşeri ve teknolojik altyapısı
güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p. 544)
Tedbir 235. Akaryakıt ve LPG
Gümrük ve
Haziran Denetim yapılan istasyon ve tesislerin, ele
piyasası ile akaryakıt
Ticaret
Sonu
geçirilen akaryakıt türlerinin miktarlarının
kaçakçılığına ilişkin analiz
Bakanlığı (S),
ve zanlılar ile taşıtlara ait bilgilerin,
kapasitesi artırılacak ve
Bilim
piyasaya sunulan ve tüketilen petrol
kurumlar arası veri paylaşımı
Sanayi ve
ürünleri miktarının tespitine yönelik
güçlendirilecektir.
Teknoloji
dönemsel bilgileri içeren bir veri tabanı
Bakanlığı,
kurulacak ve ilgili kurumların veri tabanına
Ekonomi
erişimi sağlanacaktır.
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı
2.2.2.9.2. Özel Kesim
Yatırımları
Politika ve Tedbirler
Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın işbirliği içinde
çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde
yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir. (Kalkınma
Planı p.627)
Tedbir 258. Araştırma
Kalkınma
Haziran 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
altyapılarının daha etkin
Bakanlığı (S),
Sonu
Desteklenmesine Dair Kanun’a ilişkin ikincil
kullanımını ve
Bilim, Sanayi ve
mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır. Bu
sürdürülebilirliğini sağlamaya
Teknoloji
kapsamda, araştırma altyapılarının
yönelik ikincil mevzuat
Bakanlığı,
yönetimi, sürdürülebilir finansmanı,
düzenlemesi tamamlanacaktır.
Çalışma ve
personel istihdamı, performanslarının
Sosyal
izlenmesi ve değerlendirilmesi ile
Güvenlik
altyapıların özel sektör ve ilgili kamu kurum
Bakanlığı,
ve kuruluşlarıyla işbirliği kurmalarına
Gümrük ve
yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
Ticaret
Bakanlığı,
Maliye
Bakanlığı,
TÜBİTAK,
YÖK, KOSGEB,
Üniversiteler,
TOBB,
İlgili Kurum ve
Kuruluşlar
2.2.2.12. Girişimcilik ve
KOBİ’ler
Politika ve Tedbirler
Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve
işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını
artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır. (Kalkınma Planı p.691)
Tedbir 276. Kamu tüzel
Gümrük ve
Aralık
Gelişmiş ülke örneklerini dikkate alan ve
kişiliğine sahip meslek
Ticaret
Sonu
sonucunda yol haritasının hazırlanacağı bir
kuruluşlarının girişimcilik
Bakanlığı (S),
araştırma yapılacaktır.
ekosistemindeki etkinliğini
Bilim,
artırmaya yönelik yol haritasını
Sanayi ve
içeren bir araştırma
Teknoloji
yapılacaktır.
Bakanlığı,
Ekonomi
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı,
Maliye
Bakanlığı,
Hazine
Müsteşarlığı,
TOBB, TES
Tedbir 277. Yeni girişimlerin
KOSGEB (S),
Aralık
Mevzuatın yeni işletmelere getirdiği yük
üzerindeki doğrudan ve dolaylı
Bilim, Sanayi ve
Sonu
konulu durum raporu hazırlanacaktır. Bu
mevzuat yüklerinin
Teknoloji
kapsamda oda aidatları, vergiler, SGK
azaltılmasına yönelik durum
Bakanlığı,
primleri, belediye harçları gibi hususlar
raporu hazırlanacaktır.
Çalışma ve
değerlendirilecektir.
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
Ekonomi
Bakanlığı,
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı,
Maliye
Bakanlığı,
Hazine
Müsteşarlığı,
SGK, TOBB,
TESK
Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli yapısal
dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik olumsuz
etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.699)
Tedbir 288. Esnaf ve
Gümrük ve
Aralık
Esnaf ve sanatkârların kamu tarafından
sanatkârlara yönelik
Ticaret
sonu
etkin bir şekilde desteklenmesi amacıyla bu
destekleme modelleri
Bakanlığı (S),
kesime yönelik bir destek modeli
etkinleştirilecektir.
Kalkınma
oluşturulacaktır.
Bakanlığı,
KOSGEB,
Kalkınma
Ajansları
Tedbir 289. Kooperatifçilik
sektörünün ihtiyaçları ve diğer
ilgili gelişmeler çerçevesinde
1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu yeniden
düzenlenecektir.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı (S),
Gıda, Tarım
ve Hayvancılık
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı,
KOSGEB,
Kalkınma
Ajansları
Aralık
sonu
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve
Eylem Planında belirlenen hedefler,
Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlarda
yapılan değişiklikler, uluslararası
uygulamalardaki gelişmeler ve
kooperatifçilik sektöründe yaşanan
sorunlar da dikkate alınarak 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu yeniden
düzenlenecektir.
2.2.2.13. Fikri Mülkiyet Hakları
Politika ve Tedbirler
Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması ve
denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturulacaktır.
(Kalkınma Planı p.707)
Tedbir 293. Fikri ve sınai
Gümrük ve
Aralık
Üzerinde fikri hak bulunan ticari eşyanın
mülkiyet haklarının etkin
Ticaret
Sonu
gümrüklerde kontrolünün sağlanması
korunması amacıyla
Bakanlığı (S),
amacıyla gümrük idarelerinin kapasitesi
gümrüklerde beşeri ve
Merkezi
artırılacak, gümrük personeline hizmet içi
kurumsal kapasite artırılacaktır. Finans ve İhale
eğitim verilecek ve bölgesel eğitim
Birimi
seminerleri düzenlenecektir.
2.2.2.15. Tarım ve Gıda
Politika ve Tedbirler
Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine
dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler
başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin
olarak uygulanacaktır. (Kalkınma Planı p. 770)
Tedbir 311. Gıda, yem,
Gıda, Tarım ve
Aralık
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
veterinerlik ile bitki sağlığına
Hayvancılık
Sonu
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun
ilişkin kurumsal altyapı
Bakanlığı (S),
uygulanmasında kurumsal altyapı
güçlendirilerek tarım ve
Gümrük ve
ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik
işlenmiş tarım ürünlerinin
Ticaret
verilerek Hayvan Hastalıkları Aşı Üretim
güvenilirlik denetiminin
Bakanlığı,
Merkezinin kurulması çalışmalarının
etkinleştirilmesi ve riske dayalı
Kalkınma
başlatılması, gıda ve yem numunesi alma
akredite bir kontrol ve denetim Bakanlığı, Sağlık
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve canlı hayvan
sistemi oluşturulması
Bakanlığı
ve hayvansal ürünlerde izleme altyapısının
yönündeki teknik çalışmalar
güçlendirilmesi sağlanacak, AB’ye uyum
hızlandırılacaktır.
çerçevesinde gerekli mevzuat çalışmaları
yapılacaktır.
2.2.2.17. Madencilik
Politika ve Tedbirler
Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin güvenli teminine yönelik strateji
oluşturulacaktır. Kritik hammadde, maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak
bir sistem kurulacaktır. (Kalkınma Planı p.807)
Tedbir 334. Yurt içinde çıkarılan Ekonomi
Aralık
Ham olarak ihraç edilen madenlerin yurt
madenlerin yurt içinde
Bakanlığı (S),
Sonu
içinde işlenerek daha yüksek katma değerle
işlenerek ihraç edilmesinin
Bilim, Sanayi ve
ihraç edilebilmesini sağlamak amacıyla, bu
özendirilmesine yönelik
Teknoloji
alandaki imkân, tespit ve politika
tespitleri içeren bir çalışma
Bakanlığı,
önerilerini içeren bir rapor hazırlanacaktır.
raporu hazırlanacaktır.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı,
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2.2.2.18. Lojistik ve Ulaştırma
Politika ve Tedbirler
Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master
Planı hazırlanarak hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, lojistik merkezler için yer seçiminde rehber niteliği
taşıyacak şekilde ülkemizin ulaştırma alternatiflerini gösteren ulaştırma koridor haritalarının çıkarılması
sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.831)
Tedbir 335. Lojistik mevzuatı ve Ulaştırma,
Aralık
Türkiye'nin lojistikteki uluslararası
Lojistik Master Planı
Denizcilik ve
Sonu
konumunun güçlendirilmesini ve
hazırlanacaktır.
Haberleşme
sanayi/endüstri, tarım ve maden vb.
Bakanlığı (S),
ürünlerin toplam maliyetleri içindeki
Bilim Sanayi ve
taşımacılık maliyetlerinin azaltılmasını
Teknoloji
teminen lojistik merkezlerin kurulması ve
Bakanlığı, Çevre
lojistik mevzuatının oluşturulması
ve
hedeflenmektedir. Bu çerçevede lojistik
Şehircilik
mevzuatı niteliğini de taşıyacak Türkiye
Bakanlığı,
Lojistik Master Planının hazırlanmasına
Ekonomi
yönelik ihale çalışmaları
Bakanlığı, Enerji
sonuçlandırılacaktır.
ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı,
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı,
Üniversiteler,
İlgili STK'lar
Dış ticaretteki gelişmelere paralel olarak gümrüklerin fiziki altyapısı iyileştirilecek, bilgi teknolojilerinin
kullanımı ve tek pencere uygulaması yaygınlaştırılacak, gümrük işlemleri hızlandırılacak ve
etkinleştirilecektir. İkili gümrük anlaşmaları ile gümrük işlemleri azaltılacak, tek durakta kontrol-ortak
kapı kullanımı projeleri tamamlanacaktır. (Kalkınma Planı p.852)
Tedbir 349. Yeni gümrük
Gümrük ve
Aralık
İhtiyaç duyulan ve gümrük idaresi
idareleri ve tesisleri faaliyete
Ticaret
Sonu
bulunmayan yerlerde gerekli idareler tesis
geçirilecektir.
Bakanlığı (S),
edilecek ve mevcut hali ihtiyaca cevap
İçişleri
vermekte zorlanan yerlerde
Bakanlığı,
modernizasyonlar yapılacaktır. Bu
Kalkınma
kapsamda YİD yöntemiyle yürütülmekte
Bakanlığı
olan Çıldır/Aktaş, Dilucu ve Esendere
Gümrük Kapıları ile Halkalı Gümrük
Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde
tamamlanacaktır.
Tedbir 350. İlgili kurumlarla
Gümrük ve
Aralık
İlgili kurumlarla veri değişimine ilişkin
gerekli protokoller
Ticaret
Sonu
protokoller imzalanacak, e-belge
tamamlanarak Tek Pencere
Bakanlığı (S),
uygulamaları yaygınlaştırılacak ve eProjesi hayata geçirilecektir.
İlgili Kamu
başvuru aşamalarına ilişkin yazılım
Kurum ve
hazırlanacaktır.
Kuruluşları
Tedbir 351.
Gümrük ve
Aralık
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve statü
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Ticaret
Sonu
kapsamında verilen izinli gönderici ve
Statüsü uygulaması
Bakanlığı (S),
ihracatta yerinde gümrükleme
yaygınlaştırılacaktır.
İlgili Kamu
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca,
Kurum ve
ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı
Kuruluşları,
Meslek Odaları
Tedbir 352.
Havayoluyla gelen ve giden
yolcuların gümrük iş ve işlemleri
basitleştirilecek ve yolcu girişçıkışlarında kaçakçılıkla
mücadele faaliyetlerinin
etkinliği artırılacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı (S),
İlgili Kamu
Kurum ve
Kuruluşları
Aralık
Sonu
uygulamaları elektronik sisteme
aktarılacaktır.
Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı
oluşturulmasına yönelik ikincil mevzuat
hazırlanacak ve eğitimler düzenlenecektir.
Havalimanlarındaki dış hat yolcu kontrol
alanlarının yeniden tasarlanması
kapsamında standartlar belirlenecek, pilot
olarak Ankara Esenboğa Havalimanının
yeniden tasarımı tamamlanacaktır.
2.2.2.19. Ticaret Hizmetleri
Politika ve Tedbirler
Toptan ve perakende ticaret hizmetleri sektörüne yönelik düzenlemelerde, sektörün girdi ve çıktı tarafı
göz önüne alınarak, tarım ve imalat sanayii sektörleri ile tüketiciler üzerindeki etkileri çok yönlü olarak
analiz edilecek ve piyasa işleyişinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar giderilecektir. (Kalkınma Planı p.861)
Tedbir 355. Perakende ticaretin Gümrük ve
Aralık
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
düzenlenmesine yönelik
Ticaret
Sonu
Hakkında Kanun Tasarısının yasalaşmasıyla
mevzuat çalışmaları
Bakanlığı (S),
birlikte ikincil mevzuat çalışmaları
tamamlanacaktır.
İlgili Kamu
tamamlanacaktır.
Kurum ve
Kuruluşları, İlgili
STK’lar
Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla işletmelerin
özellikle yeni gelişen çevre ülke pazarlarına daha fazla açılması sağlanacaktır. Girişimcilerin yurt dışı
pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetleri geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.863)
Tedbir 356. Elektronik ticaretin
Gümrük ve
Aralık
23/10/2014 tarihinde TBMM’de kabul
güvenli bir biçimde yapılmasına Ticaret
Sonu
edilen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
ve yaygınlaştırılmasına yönelik
Bakanlığı (S),
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
mevzuat çalışmaları
İlgili Kamu
kapsamında, elektronik ticaretin güvenli bir
tamamlanacaktır.
Kurum ve
biçimde yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına
Kuruluşları, İlgili
yönelik ikincil mevzuat çalışmaları
STK’lar
tamamlanacaktır.
2.2.3.3. Kentsel Dönüşüm ve
Konut
Politika ve Tedbirler
Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için
gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecektir. (Kalkınma
Planı p.965)
Tedbir 402. Konut yapı
Çevre ve
Aralık
Konut kooperatifçiliğinin şeffaflığının ve
kooperatifçiliğinin
Şehircilik
Sonu
etkinliğinin sağlanması amacıyla Çevre ve
desteklenmesi amacıyla
Bakanlığı (S),
Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen
kredilendirme gibi yöntemler
Gümrük
projenin tamamlanması sağlanacaktır.
geliştirilecek ve kooperatiflerin
ve Ticaret
Kooperatiflerin işleyiş ve denetim
şeffaflığı artırılacaktır.
Bakanlığı,
süreçlerinde açıklığın sağlanmasına,
TOKİ, İLBANK,
kooperatiflerle ilgili bilgilerin paylaşımına
Mahalli
yönelik yazılımların ve elektronik
İdareler
sistemlerin geliştirilmesine yönelik projeler
desteklenecektir. Kooperatif mevzuatında
düzenlemeye gidilmesine, kooperatiflerin
desteklenmesi için kredilendirme gibi
yöntemlerin geliştirilmesine öncelik
verilecektir.
2.2.4.2. Bölgesel İşbirlikleri
Politika ve Tedbirler
Bölge ülkeleriyle hizmet ticareti ve yatırımlara ilişkin hükümler de içeren serbest ticaret anlaşmalarının
(STA) yapılmasına dönük çalışmalar hızlandırılacaktır. (Kalkınma Planı
p.1099)
Tedbir 457. Bölge ülkeleriyle
Ekonomi
Aralık
İlgili paydaşlarla koordinasyon halinde
ülkemiz arasında imzalanmış
Bakanlığı (S),
Sonu
bölge ülkeleriyle hizmet ticareti ve
mevcut STA’lara “hizmet
Avrupa Birliği
yatırımlara ilişkin hükümler de içeren
ticareti ve yatırım” bölümleri
Bakanlığı,
STA’lar imzalanmasına dönük gerekli
eklenmesine ilişkin çalışma ve
Dışişleri
analizler tamamlanacaktır. Ayrıca hali
müzakereler başlatılacak,
Bakanlığı,
hazırda yürürlükte olan STA’ların hizmet
hizmet ticareti ve yatırımlara
Gümrük ve
ticareti ve yatırımlarla ilgili hükümler
ilişkin hükümler de içeren yeni
Ticaret
içerecek şekilde derinleştirilmesine yönelik
STA’lar yapılmasına dönük
Bakanlığı,
çalışmalar yapılacaktır.
gerekli analizler
Kalkınma
tamamlanacaktır.
Bakanlığı, TÜİK,
TCMB,
İlgili Kurum ve
Kuruluşlar
Tedbir 458. TPS-OIC’nin
Ekonomi
Aralık
TPS-OIC’nin Ülkemizde başarıyla
ülkemizde uygulama zemininin
Bakanlığı (S),
Sonu
uygulanabilmesi için uygulamaya dönük
oluşturulması için yasal ve idari
Gümrük ve
gerekli yasal ve idari hazırlıkların
düzenlemeler yapılacaktır.
Ticaret
tamamlanmasına ilişkin gerekli çalışmalar
Bakanlığı, TOBB
yürütülecektir.
Download

Bakanlığımızın Sorumlu ve İlgili Olduğu Tüm Tedbirlerin Yer Aldığı