Müşteri Bilgileri
MUAYENE HİZMETİ TALEP FORMU
Firma/Kurum/Şahıs
Sektör
Adres
Telefon
Faks
(1)
Vergi Dairesi - No
T.C. Kimlik No (Müşteri şahıs ise)
Başvuru Konusu
Numune
Tanım(lar)ı
Fatura
Bilgileri
Firma / Kurum / Şahıs
Rapor Dili
(1)
(*)
Tercih Yapınız
Rapor Teslim Şekli
Tercih Yapınız
Fatura Teslim Şekli
Tercih Yapınız
Faks : Tercih Yapınız
Faturanın kesileceği firmanın/kurumun unvanı veya şahısın adı-soyadı mutlaka belirtilmelidir.
Raporun ve faturanın ödemeli kargoya verilmesini istiyorum.
1) Başvurularda gerekli görüldüğünde tarafımıza iletilen numunenin ücret alınmadan ön incelemeye tabi tutulması sonucunda, müşteri kalite
kriterlerini karşılamayan ürünlerin laboratuvarımızda muayene hizmetinin yapılabilirliği uygun görüldüğünde, belirlenen ücret müşteriye bildirilir.
2) Bu form eksiksiz doldurularak imzalandıktan ve hizmet bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu Endüstriyel Hizmet Bürosuna (EHB)
iletildikten sonra hizmet iş giriş süreci başlatılır.
3) Numune veya analizi ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken önlemler var mı?
Varsa açıklayınız ……..………………………………………………………………………………….……………………………............
Endüstriyel Hizmet Bürosu’na teslim edilen numuneler ile ilgili muayene hizmetinin verilmesini talep ederiz.
Muayene sonuçlarının, reklamlarda TÜBİTAK adı zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün TÜBİTAK tarafından onaylandığı
anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını, aksi halde TÜBİTAK tarafından gerek reklamların yayınlanmasının durdurulacağını
gerekse, maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla yargı yoluna başvurulacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Ayrıca,
Endüstriyel Hizmet Kataloğunda ve bu formun 2. sayfasında belirtilen şartları kabul ediyoruz.
Tarih :
Yetkili
isim, imza ve kaşe :
YAZDIR
Bu kısım TÜBİTAK BUTAL Endüstriyel Hizmet Bürosu tarafından doldurulacaktır.
Numune Geliş Tarihi
Numune Geliş Şekli
Elden [
]
Kargo [
]
Mühürlü Elden Teslim [
]
Mühürlü Kargo [
]
Posta [
]
İş Giriş No (Rapor No)
Alınan Ücret Tutarı (TL)
T-3.01.F02-Rev.02, Sayfa 1/2
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11, 16190, Osmangazi/BURSA
T: (224) 234 01 81 (EHB) / (224) 233 94 40 (Santral), F: (224) 234 57 06 (EHB) / (224) 233 94 45
e-posta: [email protected], [email protected]
Banka Bilgileri: T.C. Ziraat Bankası Altıparmak Şb. IBAN: TR580001000750097332595001
MUAYENE HİZMETLERİ - HİZMET ŞARTLARI
Muayene Hizmeti Talep Formu veya Firma antetli ve kaşeli-imzalı hizmet talebini içeren belge müşteri tarafından,
alıcı ve fatura bilgilerini de içerecek şekilde doldurulmalıdır.
Talebe cevaben ilgili bilgiler (fiyat, süre, ek numune gereksinimi vb.) müşteriye verilir. Muayene süresi, çalışma
tipine, sayısına ve mevcut işyüküne bağlı olarak TÜBİTAK BUTAL tarafından tespit edilir.
TÜBİTAK BUTAL tarafından talep edilen ücret peşin olarak tahsilini takiben muayene hizmeti iş girişi yapılır.
Muayene işlemi ile ilgili ilave bilgi, numune, belge gerekli olduğunda müşteri bilgilendirilir. Gecikme süresi Hizmet
Standartlarında belirtilen hizmet süresine ilave edilir.
Muayene sonucunu içeren rapor, müşterinin talep ettiği şekilde (elden, faks, posta, kargo) teslim edilir. Tarafsızlık
ilkesi doğrultusunda, yasal yükümlülükler haricinde, üçüncü taraflara hiçbir şekilde bilgi ve belge verilmez.
Muayene Hizmeti Talep Formu, muayene işlemine dair evrak ve raporlar, numuneler ve düzenlenen Muayene
Raporu, 5 yıl süre ile saklanır.
Müşteri tarafından muayene hizmetinin iptal edilmesi halinde, iptal tarihine kadar yapılmış test ve analizler
ücretlendirilir.
Muayene raporu düzenlenmiş bir ürün için, farklı müşterilerden talep olsa dahi tekrar muayene hizmeti verilmez.
Muayene raporu bir bütün halinde verildiğinden rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz, TÜBİTAK BUTAL’in
yazılı izni olmadan kısmen veya bütün halinde kopyalanıp çoğaltılamaz.
Muayene sonuçları, muayene yapılan numuneye aittir.
TÜBİTAK BUTAL ek bilgi veya açıklama talep etme hakkını ve hatta müşterinin muayene talebini yerine getirmeyi
reddetme hakkını saklı tutar.
TÜBİTAK BUTAL muayene raporunda yer alan sonuç ve yorumların müşteri tarafından herhangi bir şekilde
suistimali veya yanlış yorumlanması ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz.
Muayene faaliyetinin ve bunun için kullanılan test ve analiz metotlarının akredite edilmiş olması, hiçbir koşul
altında TÜBİTAK BUTAL tarafından çalışması yapılan malzemelerin akreditasyon kurumu tarafından onaylandığı
veya sertifikalandırıldığı hususunu ima etmez.
______________________________________________________________________________________________
T-3.01.F02-Rev.02, Sayfa 2/2
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11, 16190, Osmangazi/BURSA
T: (224) 234 01 81 (EHB) / (224) 233 94 40 (Santral), F: (224) 234 57 06 (EHB) / (224) 233 94 45
e-posta: [email protected], [email protected]
Banka Bilgileri: T.C. Ziraat Bankası Altıparmak Şb. IBAN: TR580001000750097332595001
Download

tübitak butal muayene hizmeti talep formu