Adı-Soyadı
Unvan
Telefon
E-posta
KİŞİSEL BİLGİLER
Havva Akça
Kimyager
0 324 6446478 Dahili:131
[email protected]
Doğum Yeri-Yılı
Tarsus - 1981
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Yabancı Dil/Derecesi
İngilizce
Çukurova Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/ Kimya Alan Öğretmenliği 2003
İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Kimya Bölümü 2002
YABANCI DİL BİLGİSİ
KPDS
ÜDS
TOFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum)
 2003-2006 / Öğretmen / Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü
 2007-2008 / Kimyager / Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma
Enstitü Müdürlüğü
 2008-2011 / Kimyager/ Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü(Mülga)
 2011- … / Kimyager/ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER (Sonuçlanan, Devam eden)
Devam eden projeler
 Adana, Mersin ve Hatay İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve
Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının
Oluşturulması ve Haritalanması. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu (TAGEM) )(Projede Araştırmacı)
(2013-2014)
 Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama Sistemleriyle
Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Açıkta Patlıcanın Verim, Verim
Bileşenleriyle Su Kullanım Randımanı Üzerine Etkileri. TÜBİTAK 1001 Proje
No: 112O870 (Proje’de Yürütücü) (2013-2015).
 Sera Koşullarında Bazaltik Tüf ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak
Solarizasyonuna Etkilerinin Araştırılması ve Toprak Sıcaklığına Etkilerinin
Araştırılması ve Matemetiksel Modellenmesi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma
İstasyonu Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu (TAGEM)(Projede
Araştırmacı) (2012-2013)
 Küresel İklim Değişikliğine Adaptasyonda Kuraklığa ve Tuza Dayanıklı Yeni
Bitki Kullanılması:Çizgi Kaynaklı Yağmurlama Sulama Sistemiyle Uygulanan
Drenaj Suyunun Quinoa Bitkisinin Verim ,Verim Bileşenleri ile Su Kullanım
Randımanı Üzerine Etkileri. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus
Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu (TAGEM)(Projede Araştırmacı) (20122014)
 Prototip Anıza Ekim Makinası ve Anız Ezme Aletinin Kullanıldığı Ekim Sistemi
ile Bazı Ekim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü(TAGEM)(Projede Araştırmacı) (2014-2018)
 Tarsus Koşullarında Yüzey ve Toprakaltı Damla Sulama Sistemlerinde Farklı
Sulama Stratejilerinin Yalova İncisi Sofralık Üzüm Çeşidinin Verim, Kalite ve
Su Kullanım Randımanına Etkilerinin Belirlenmesi (TAGEM) (Proje’de
araştırmacı).
 Çukurova Koşullarında Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) ile Geleneksel Kısıntılı
Sulama Programlarının Karpuz, Verim ve Kalite üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
(TAGEM) (Proje’de araştırmacı).
YAYINLAR(MAKALE / BİLDİRİ)
a) Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 Bozkurt Çolak Y., Yazar A., Çolak İ., Akça H., Duraktekin G., 2014. Evaluation
of Crop Water Stress Index (CWSI) for Eggplant under Varying Irrigation
Regimes Using Surface and Subsurface Drip Systems. IRLA-2014 International
Symposium, Patras, Greece. (basımda)
DİĞER ÇALIŞMALAR (Seminer, Poster, Danışmanlık, Bilirkişilik vb.)
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Havva Akça Unvan Kimyager Telefon