T.C.
EGE üNiVERSiTESi
ziRAAT FAKüLTEsi
TARIM ıraxiNıunı söLüNüü
DENEY RAPORIJ
RAPOR NO : 2868
PRONURSAN
Sap Parçalama Makinası
Bu deney raporu kredili satışa esas olup, makine emniyet yönetmeliği (20|J6l12/^T) kapsamında değildir.
Rapor Tarihi: 06.05.2014
izıvıin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 - Bornova / İzMiR
TeL 232 311 26 56 Faks | 232 342 76 42 €-posta : [email protected]
Rapor No: 2868 - Rapor Tarihi: 06.05.20l4
Yapımcr Kuruluş
NURSAN Tarım Makinaları İmalatı.
Nuri GENCÜR
7 Eylül Mah. C.Topel Cad. Sanayi Sitesi
Hacırahmanlı Kasabası No:1 0
Saruhanlı-MANİSA
Deney İçin Başvuran Kuruluş
NURSAN Tanm Makinaları İmalatı.
Nuri GENCÜR
7 Eylül Mah. C.Topel Cad. Saıayi Sitesi
Hacırahmanlı Kasabası No: 10
Saruhanlı-MANİSA
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
Bornova-iZMİR
Deneyin Yapıldığı Yer
Eg"
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Makinaları Bölümü Laboratuvarı
Tarlaları
ve
Tarım
Üretici
izıvriR-vrıNisı
Deney Süresi
16.01.2013 06.05.2014
Deneyi Yapılan Makinanın (Aletin)
Adı
PRONURSAN
Yapım Yılı
Seri No
2013
Tipi
Deney
Sap Parçalama Makinası
Markası
Tipi
Deneyin Amacı
Uygulama
PRONURSAN
marka sao narı
ülkemiz koşullarında ku]lanım
Saptar-ıması
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım MakinaIarü Bölümü,35100 - Bornova / iZMiR
Tel,:232 3l1 26 56 Faks : 232 342 76 42 €-posta : [email protected]
Rapor No: 2868 - Rapor Tarihi: 06.05.20l4
1. TANITIM
NURSAN Tarrm Makinaları İmalatı - Nuri GENCÜR (Saruhanh-MANİSA) firması
tarafindan imal edilen ve Glda, Tarım ve Hayvancıhk Bakaıhğı sevki ile deney raporu
düzenlenmek üzere Böliimilmüze gelen 16.01.2013 tarih, 70390991.155.01.02-(1C) -22-8 sayı ve
"Deney Sevki" konulu yazıda "Sap Parçalama Makinası" olarak isimlendirilen, sap paryalama
makinası, haıeketini traktör kuüTuk milinden alan ve hasat sonrası tarlada kalan bitkisel materyal
ile mel.ve ağacı budama çıktılarının parçalanmasında kullanılan bir makinadır.
Makina genel yapı olarak; üç nokta bağlama diizeni, bıçakların bağlı olduğu freze mili,
freze miline hareket ileten dişli kutusu, kayış kasnak düzeni, freze
çatrsı ve mesnet tekerleklerinden
oluşmaktadır.
Makinanın Çatısl, 5 mm'lik sacdan özel şekille kıvnhp tek bir parça halinde hazırlanmrş ve
Yan kıslmlarr 10 mm'lik iki sac parça ile kapatılmıştır. Yan kısımlar aynı zamanda freze milinin
yataklarını da taşımaktadır.
Üç nokta asma sisteminin alt kollarını oluşturmak için 480 mm
uzunluğırnd
a, 20 mm
kalınlığnda özel şekillendirilmiş lamalar freze çatrsına kal,rıaklanmış, 10 mm kalınlığındaki özel
Şekilli destek ParÇalarına 2'şer adet civata somun ile bağlanmıştır. Üst bağlantı noktası, 10 mm
kalınlığındaki lamadan kesilmiş parçalaıın özel şekillendirilmiş 60 mm'lik kutu profile
kaYnaklanması ile oluştıırulmuştur. Ayrıca bu kutu profil alt bağlantı kollarına birer civata
somun
ile bağlanmıştır. Makinanın üç nokta bağlama düzeni kategori II'ye uygun imal edilmiştir.
Hareket iletim düzeni, konik dişli ve kayış kasnak
çiftinden oluşmaktadır. Traktör kuyruk
milinden alınan dönü hareketi konik dişli
çiftine iletilmektedir. Bu hareketin yönü bir şaft yardımı
ile 90' Çewilerek makinanın Yan kenarına yataklanmış olan kayış kasnak
mekanizması ,iizcrinden
:, "l]:
freze miline iletilmektedir.
. ,ı.
]
10 mm kalınhğında lama üzerinde 5 mm kalınlığında 35 cm uzunluğunda
12 adet bıçak
bulunmaktadır
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 - Bornova / izMiR
Tel:2323ll 2656 Faks:2323427642 e-posta : [email protected],edu.tr
Rapor No: 2868 - Rapor Tarihi: 06.05.20t4
Makinanın arka kısmnda 2 adet mesnet tekerleği bulunmaktadır. Sağda ve solda olmak
izere 25 cm çapında metal malzemeden yapılmış tekerlekler, 20 mm kalınlığnda
özel
Şekiiendirilmiş lamaya civata somun ile bağlaırmıştır. Lamalar ise makina çatlsnm arka kısmrna 4
adet civata somun ile bağlanan 10 mm kalınhğında kulaklara ikişer adet pim ile bağlanmıştır.
Tekerlek yiiksekliği pimler yardımıyla kademeli o1arak ayarlanabilmektedir.
Makina çatısının arkasında bulunan kapak, 5 mm kalnlığında 320x2000 mm'lik
malzemeden yapılmış ve çatının iki kenarına ikişer adet civata somun ile bağlanmıştır.
2. TEKNiKÖznr,r,İrı,nn
2.1. Genel
Ölçtler
Genel uzunluk
1400 mm
Genel Genişlik
2260 mm
Genel yükseklik
1040 mm
İş
genişliği
1900 mm
Ağırl*
2.2 Rotor
599 kg
Mili Boyutları
ve
Rotor mili çapı
Hzları
Z
165 mm
Bıçak sıta sayısı
4 adet
Her sıradaki bıçak sayısı
6 adet
Toplam bıçak sayısı
Rotor milinin devir sayısı
Bıçak çalışma dairesi çapı
Bıçak ucu çevre hızı
24 adet
185O
min-l (540 min-l kuynık mili dönüsünde)
480 mm
32 ms-l (1850 min-l rotor <iönüsünde)
sac
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları BölüInü, 35100 - Bornova / izMiR
Tel:23231l 2656 Faks:2323427642 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2868 - Rapor Tarihi: 06.05.20l4
Rotor Bıçakları
2.3
Bıçak tipi
Açık "L" tipi
Bıçak malzeme sertliği
47-48 RSD-C
iş genişliği
100 mm
2.4 Üç Nokta Bağlama Düzeni
Alt bağlatı noktalafi alası mesafe
754 mm
Alt bağlaıtı noktalarırun delik çapı
a25mm
Üst bağlantı noktası delik çapı
ü23mm
3. DENEYKOŞULLARI
Rapor kapsamında PRoNURSAN sap parçalama makinası laboratuvarda yapısal ve
iŞlevsel açıdan incelenerek tarla denemelerine alınmıştır. Tarla deneme]eri Manisa ilinin Saruhanlı
ilÇesinde bulı.uran iireticiye ait iki ayrı tiriin grubunda (mısır ve bağ budama artıkları) yapılmıştır.
Makina, budama Sonrasl arta kalan bitki materyalini parçalamasi sırasında, Başak marka 2073
model traktöre bağlanarak çalışılmıştır.
4. DENEYYÖNTEMi
Test çahşmaları "sap parçalama Makinası Deney İlkeleri" ne uygrın yöntemler ile
yapılmıştır. Bu kapsamda:
a) Laboratuvar denemeleri
:
Tarla ÇahŞmalarından önce makinanın 1ukarıda belirtilen teknik özellikleri ve ölçüleri
1.
Saptanmlştır.
2.
iŞteyici orgarılar laboratuvarda seıtlik deneyine tabi tutulmuş ve ölçülen sertlik değerlerinin
standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmiştir.
b1
2.
Tarla denemeleri:
Belirlenen iş genişliği ve ilerleme hızı dikkate alınarak makinanrn
başarısı da.ıh olarak ölçülmüştür.
a])
ış
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinalarü Bölümü,35100 - Bornova / İZMİR
Tel: 232 3l l 26 56 Faks : 232 342'76 42 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2868 - Rapor Tarihi: 06.05.20l4
5. DENEY SONUÇLARI
ve
5
DEĞERLENDiRME
Makinanın tekıik özellik ve ölçüleri katalog değerlerine uygundur (Bazı önemli ölçü ve
özellikler bu raporun tekrrik özellikler bölümünde velilmiştir). Yapılan ölçiimlel solıucu brçak
seıllik değerlerinin standaıllara uygun olduğu gödlmüştür. Makinanın traktöre bağlama
ölç
ü
çatüslnın
Ieri standaıılara uygıındur.
Makinanın günlük bakm ve servis işlemleri çiftlik koşullarında yapılabilecek niteliktedir.
Makina çalışma sırasında belirlenen çalışma yüksekliğini korumakta ve sap1 istenen nitelikte
parçalamaktadır.
Makina ile 3,3 km/h ilerleme hızında 1900 mm teorik iş genişliğinde 5,01 drh iş başarısına
sahiPtir. (Hesaplamalarda düzeltme faktörü 0.8 olarak alınmıştır) Test çalışmaları sırasında yapısal
dayanıma ilişkin herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Makina ile çalışma srrasında alınan ömeklerin laboratuvar ortamında analizi sonucunda
ParÇa boYları ölçülmüş ve bu değerler Tablo 1 ve 2'de verilmiştir. Tlaktöün 1,3 km/h ilerleme
hızında sap parçalama makinasınln parçalama etkinliği; mısır saplarında oıtalama
o/o
71 ve bağ
budama artıklarnda o/o'78 olarak hesaplanmış olup 2,6 ve 3,3 km/h ilerleme hızlarında da makina
kendinden beklenen performansı göstermiştir.
Tablo
1.
Mısır saplarına ait parça boylarının yüzde dağıhmları
o/. 11
1,3
o/o
21
va 39
%71
o/"
2
y" 29
o^
4a
2,6
'k6 -'-_. %18 l
3,3
%28
9"42
%66
%
,ı,,, "
iı "
l;
\
34,
,i;
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35I00 - Bornova / İZMİR
Tel: 232 3l1 26 56 Faks | 232 342 76 42 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2868 - Rapor Tarihi: 06.05.2014
6
Tablo 2. Bağ saplarına ait parça boylarının yüzde dağılımları
6. SONUÇ
PRONURSAN
sap parçalama makinası, sağlamhğı ve yaphğ1 işin kalitesi yönünden tarlm
işlerinde kullanılmaya elverişli olduğu görülmüştür.
PRONURSAN sap parçalama makinasr bu işleri başarıyla yapmak için gerekli yapısal
işlevsel özelliklere sahip olup, amacına uygundur.
Bu deney raporu tümü dışında, izin alınmadan lasmen
çoğaltılamaz
J,,,:
''\
\..
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,35100 - Bornova / İZMİR
"reh 232 3ll 26 56 Faks | 232 34z 76 42 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2868 - Rapor Tarihi: 06.05.20l4
DENEY KURULU
Prof. Dr. Erdem
AYKAS
Arş. Gör.
itıaı ı,ycÜN
Bu rapor 7 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştul.
Bu Deney Raporu 06.05.20l4* 06.05.2019 tarihleri arasında geçerlidir.
06.05.20ı 4
Prof. Dr. Erdem AYKAS
Bölilm Başkanı
Yukarıdaki imzaların Deney Kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.
06.05.2014
Download

1054-0003