İçindekiler (Table of Contents)
A. Orjinal Araştırma / Original Research
453-456
Reflü, Alerjik Rinit ve Uyku Bozukluklarının, Astım Kontrolü ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi
Reflux, Allergic Rhinitis, and Sleep Disorders with Asthma Control and Quality of Life
457-460
Arteriyovenöz Fistül Oluşturulması Amacıyla Otojen Safen Ven Greft İnterpozisyonu
Autogenous Sapheonus Vein Graft Interposition in Arteriovenous Fistula Formation
461-465
Vitamin B12 Eksikliğine Bağlı Kognitif Fonksiyon Bozukluğunda Olaya İlişkin Potansiyeller
Evaluation of Event Related Potentials in Vitamin B12 Deficient Patients with Functional Cognitive Deterioration
466-468
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Çeşitli Klinik Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Microorganisms Isolated from Various Clinical Samples of Intensive Care Unit Patients and their Antibiotic Susceptibilities
469-471
Üzüm Çekirdeği Proanthocyanidin Özü (ÜÇPÖ)’nün İdrar Sodyum Atılımı Üzerine Etkisi
The Effect of Grape Seed Proanthocyanidin Extract (GSPE) on Urinary Sodium Excretion
472-474
Kasık Fıtıklarında Mesh Plug Onarımı; Tek Cerrahın Deneyimi
Mesh Plug Repair of Inguinal Hernia; Single Surgeon Experience
475-479
Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Evaluation of Tablets Divisibility in Pharmacoeconomic Aspects
480-485
Türkiye’de İnmeli Kadınların Aileden Algıladıkları Sosyal Destek
Social Support from the Families of Female Stroke Survivors in Turkey
486-489
Hepatomegali ile Birlikte Seyreden Alkolik Olmayan Hepatosteatozda Hepatic Ven Akım Formu Değişiklikleri
Hepatic Vein Doppler Waveform Changes in Nonalcoholic Fatty Liver Disease with Hepatomegaly
490-493
Total Laparoskopik Histerektomi ve Abdominal Histerektomi Karşılaştırılması; Klinik Sonuçlar
Total Laparoscopic Hysterectomy Compared with Abdominal Hysterectomy; Clinical Outcomes
494-497
Hepatit B Hastalarında Serum Ve Doku Viral Yükü, Serolojisi Ve Karaciğer Hasarı Arasındaki İlişki
Correlation Between Serum and Tissue Viral Load, Serology, and Liver Damage in Patients with Hepatitis B
498-502
Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği
Multiple Analyses of the Factors Affecting the Utilization of Antenatal Care: A Middle Anatolia Sample
503-506
Stenotik ve Normal Vertebralarda Faset Eklem Artrozunun MRG ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Facet Joint Arthrosis in Stenotic and Normal Lumbar Spines with MRI
507-510
Parasetamol Ön Tedavisinin Roküromyumla İndüklenen Enjeksiyon Ağrısına Etkisi
Effect of Paracetamol Pretreatment on Rocuronium-Induced Injection Pain: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Comparison with Lidocaine
Esat Hayat, Şermin Börekçi, Bilun Gemicioglu
Alper Uzun, Adem İlkay Diken, Adnan Yalçınkaya, Muhammet Onur Hanedan, Ömer Faruk Çiçek, Gökhan Lafçı, Garip Altıntaş, Kerim Çağlı
Burak Fırtına, Ömer Karadaş, İlker Hüseyin İpekdal, Serdar Fırtına, Ümit Hıdır Ulaş, Zeki Odabaşı
Ayşe İnci, Demirhan Güven, Remzi Atasoy
Gülsüm Özkan, Şükrü Ulusoy, Asım Örem, Mehmet Alkanat, Fulya Balaban Yücesan
Ahmet Serdar Karaca
Ömer Yemşen, Kandemir Canefe
Ayşegül Koç
Ozum Tuncyurek, Sule Akin, Sibel Taskend Aydin, Pars Tuncyurek, Hakan Erpek
Cem Celik, Remzi Abali, Nicel Tasdemir, Erson Aksu, Hatice Çalışkan, Didem Akkuş
Mesut Ortatatlı, Ramazan Gümral, Ahmet Özbek, Levent Kenar
Mahmut Kılıç
Ebru Özan, Zehra Adıbelli, Özgür Öztekin, Ali Tosun, Reci Meseri
Gülnaz Ateş, Emine Arzu Köse, Göksen Öz, Alpaslan Apan
B. Olgu Sunumu / Case Report
511-512
Porselen Safra Kesesi Kolesistitinin Olağandışı Komplikasyonu
An Unusual Complication of Cholecystitis of Porcelain Gall Bladder
513-515
Nadir Bir Posterior Mediastinal Kitle: Özofagial Leiomyoma
A Rare Posterior Mediastinal Mass: Esophageal Leiomyoma
516-518
Karsinoid Tümörlü Olguda Lober Karina Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu
Lobar Carina Resection and Reconstruction in the Cases with Carcinoid Tumor
519-520
Pektus Karinatus Deformitesinin Eşlik Ettiği Kartagener Sendromu
A Case of the Kartagener Syndrome Accompanied by Pectus Carinatus Deformity
521-523
Çocuklarda Refleks Sempatetik Distrofi
Reflex Sympathetic Dystrophy in Children
Pehlivan Mevlüt, Taşkın Ali Kemal, Yazıcı Burhan, Korkut Semih, Doğan Sami
Ömür Öztürk, Sami Karapolat, Hakan Ateş, Abdulkadir İskender, Havva Erdem
Mahmut Tokur, Hasan Kahraman, Fuat Özkan, Derya Yenibertiz, Nurhan Atilla
Mahmut Tokur, Naime Tokur, Derya Yenibertiz, Celalettin Korkmaz
Adnan Ayvaz, Füsun Dilara İçağasıoğlu
C. Derleme / Review
524-529
İntrauterin Enfeksiyonlar ve Perinatal Beyin Hasarında Sitokinlerin Muhtemel Rolü
The Probable Effects of Cytokines in Intrauterine Infections and Perinatal Brain Injury
530-536
Diyabetik Retinopati ile Sistemik Faktörler Arasındaki ilişki
The Relationship Between Diabetic Retinopathy and Systemic Factors
537-542
Kanıta Dayalı Tıp
Evidence Based Medicine
Mehmet Burhan Oflaz, Gülşen Köse
Ayşe Kevser Demir, Sait Alim
Elif Yılmaz, Meltem Çöl
D. Orjinal Görüntü / Original Image
Gallbladder Carcinoma Presenting with Perforation in an Eldery Patient
Yaşlı Hastada Perforasyon ile Bulgu Veren Safra Kesesi Karsinomu
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Özcan Emre
Disk Dejenerasyonuna Sekonder Pnömoraşi Olgusu
A Case of Pneumorrhachis Due to Disc Degeneration
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, İhsan Yavuzatmaca
Aort Koartkasyonu ile Patent Duktus Arteryosusun Tomografi Görüntüsü
Computed Tomography of Aortic Coarctation with Patent Ductus Arteriosus
Şevket Balta, Sait Demirkol, Turgay Çelik
E. Editör’e Mektup / Letter to Editor
Tekrarlama Anksiyetesi Spontan Pnömotorakslı Hastalar için Yeni Bir Cerrahi Endikasyon Olabilir mi?
Could Recurrent Anxiety Be a New Surgical Indication for Patients with Spontaneous Pneumothorax?
Mahmut Tokur
Download

İçindekiler (Table of Contents) A. Orjinal Araştırma / Original