Parti Niteliği ve Niceliği
No
1
Çengel Boynuzlu
Dağ Keçisi Avlanma
Kotası
4.500x4
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
Bulunduğu Avlağın
Alan(ha)
Muhammen Geçici
İl/İlçe
Adı(OİM-OİŞ)
Bedel TL
Teminat
(KDV hariç) %3 (TL)
RİZE
İkizdere OİŞ
35.704
18.000 TL
540 TL
İkizdere
Tarih ve Saati
23.07.2014
Saat 15:00
1) Yukarıda miktarları belirtilen 1 parti halinde toplam 4 (Dört) adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi
(Rupicapra rupicapra) kotasının 2014 - 2015 Av Turizmi kapsamında avlattırılması işi 23.07.2014 tarihinde
Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatlerde tabloda sırasına göre, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
35 (a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29 (a) maddelerine göre KAPALI TEKLİF
USULÜ" ile ihale edilerek avlattırılacaktır.
2) İhale; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi
No:403 / RİZE adresindeki, İhale salonunda yapılacaktır.
3) İhale şartnamesi ve diğer ekleri T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Rize Şube
Müdürlüğü Çamlıbel Mah. Atatürk Cad. No:403 Merkez/RİZE adresinden mesai saatleri içinde ücretsiz
görülebilir.
4) İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
4.1- T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4.4- a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında T.C. Orman ve Su
İşleri Bakanlığınca verilen ‘‘Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban
keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban
domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.
4.5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.
a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı
yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)'daki esaslara göre
temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten
kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil memurluğundan alınmış belge, şirket ana
sözleşmesi) herhangi birini vermek. Bu belgelerin değerlendirmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde,
okunabilir olması ve şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gereklidir.
4.6- İmza sirküleri vermek.
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini
vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a) fıkrasındaki
belgeleri getirmek.
c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (İhalenin üzerinde kalması
durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları
ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve
Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini
vermek.
4.10- a) Geçici teminat, banka mektubu olarak verilecekse; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12.Bölge
Müdürlüğü, Rize Şube Müdürlüğü adına ve tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında alınmış süresiz banka
teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır. Şube içi
limitleri gösterilecektir.
b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse; tahmin edilen bedelin % 3 oranında hazırlanmış tutar
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Rize Şube Müdürlüğüne hitaben ve işin adına
olmak kaydıyla, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Rize Şube Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Rize Şubesindeki TR07 0001 0002 4829 3613 0850 05 no’lu
hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.
5) Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve
istenilen diğer belgelerle (İhale şartnamesinin (H) İhaleye Katılma Şartları başlığı altında ve yukarıda
belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli fotokopileri) birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf
kapatılacak, açma yeri imzalanacak veya mühürlenecektir. Dış zarfın ön yüzüne isteklinin adı ve soyadı ile
açık adresi ve İkizdere OİŞ Kotaları için “İkizdere Orman İşletme Şefliği Sınırları Dahilinde Yapılacak
4 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Av Kotası İhale Komisyon Başkanlığına” ibaresi yazılacaktır.
Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname
ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık
olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya
düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
6) Zarflar; 23.07.2014 tarihinde Çarşamba günü saat 14:50’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğündeki (Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi
No:403 / RİZE) ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.
7) İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim, noter masrafları, ilan, damga pulları, KDV, matbu
evrak ücretleri vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
8) İhale dokümanları, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Rize Şube Müdürlüğü’nde
ücretsiz görülebilir ve işin adı belirtilmek sureti ile 100,00 TL tutarın yatırıldığına dair makbuz getirilmesi
halinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Rize Şube Müdürlüğü’nden temin
edilebilir.
9) İhale komisyonunca belgeler incelenecek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale saatinde ihale
odasına alınacaktır.
10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
NOT: İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir.
T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
12. Bölge Müdürlüğü Rize Şube Müdürlüğü
2/2
Download

Rize İli Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Avlattırılması İhale İlanı