İÇME SUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.
Madde 1 – İdarenin;
a) Adı
: Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
: Çıtlakkale Mah.Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN
c) Telefon Nosu : 0 454 215 56 52
d) Fax Nosu
: 0 454 215 75 66
Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin;
a) Adı
: Giresun Merkez Anbaralan Köyü İçme Suyu İnşaatı
b) Türü
: Yapım işi.
c) Miktarı :İdari ve Teknik Şartnamelerde yazılı ve Proje inşaat raporunda belirtilen Giresun Merkez
Anbaralan Köyü İçme Suyu İnşaatı yapım işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince
Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
d) İhalenin Tarih ve Saati:27/05/2014 – Saat 10.00
e) İşin Yapılacağı Yer : Giresun Merkez Anbaralan Köyü.
f) İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :
g) Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese tebliği tarihinden itibaren (7) Yedi takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
h) İşin Süresi :Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren (120) YÜZYİRMİ takvim günüdür.
Madde 3 – İhalenin ;
a) Yapılacağı Yer: Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği - Çıtlakkale Mah.
Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN
Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir.
a)
Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik
posta adresi.
b)
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1)
Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
2)
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde
bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c)
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)
Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına ilişkin taahhütname,
e)
Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f)
Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g)
İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
h)
Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,
i)
İsteklinin ortak girişim olması halinde,şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı
Beyannamesi,
j)
Bu Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı
sureti),
k)
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.2.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel
sektörde
sözleşme bedelinin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında
denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (A) ALT YAPI
İŞLERİ- I-II-III-IV VE V grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’
sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere
Dair Tebliğ” de yer alan A/ I-II-III-IV VE V grubu işler söz konusu ihalede benzer iş
olarak kabul edilecektir.İş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek
olanlar için İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi Bölümüdür.
4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi,
âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları
taahhütnamesi verilecektir.
Adet
Cinsi
Özellikleri
Taahhüt / Kendi Malı
1
Kamyon
Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,
1
Kanal kazıcı kepçe
Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,
(makineli kazılarda)
5.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade
edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını
veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.
Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale dokümanı Giresun Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Çıtlakkale Mah.Atatürk
Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat:2 GİRESUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye
teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhale Doküman satış bedeli: 100,00 (Yüz) TL.dir.
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla
gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere,kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
İdare (Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
İLAN OLUNUR.
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
Birlik Başkanı
Yüksel ÇELİK
Vali a.
Vali Yardımcısı
.
2
Download

içme suyu inşaatı yaptırılacaktır.