T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
“VİZYON BİLDİRGESİ”
REKTÖR ADAYI
Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Hatay-2014
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 1
DEĞERLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ,
Üniversiteler, misyon, vizyon ve hedefleri bakımından, farkındalığı en yüksek olan,
eleştirebilen, sorgulayabilen ve talep edebilen bireylerden oluşan, evrensel anlayışa
sahip kurumlardır. Bu bağlamda bir kamu yönetici olan REKTÖR,
1) Ulaşmaya çalıştığı hedeflerin sınırlarını iyi belirlemek ve
2) Taahhütleri ile süreçteki uygulamalarını sürekli bir şekilde sorgulamak
zorundadır.
Çünkü taahhütlerine sadakati, kendisine duyulan saygının ve güvenin dayanağını
teşkil etmektedir. Ayrıca, yönetim uygulamalarını mukayese edebilen, sorgulayabilen,
değerlendirebilen, eleştirebilen veya takdir edebilen “BİRİKİMLİ ve YETENEKLİ
EĞİTİM/ÖĞRETİM KADROSUNA HİZMET ETMEKTEDİR.” Bu kadrolar, meziyetlerini,
özgüvenlerini ve cesaretlerini bilgiden ve bilim uğraşısından alırlar.
“ÇÜNKÜ BİLGİ, TEK BAŞINA DA BİR GÜÇTÜR.”
SOSYAL EŞİTLİK, üniversite çalışanlarının en temel beklentisi ve hakkıdır. Bu anlamda
alınan kararlardan ve bu kararların uygulamaya konulmasından yöneticiler doğrudan
sorumludur. İnsan odaklı yönetim anlayışlarında kişisel hak ve özgürlüklere duyulması
gereken saygı, ayrıntı değil, çağdaş ve modern yönetim anlayışının esasıdır.
“BİREYSEL FARKLILIKLAR AYRIŞTIRMA, ÖTEKİLEŞTİRME, FARKLILAŞTIRMA
KAYNAĞI DEĞİL,
BÜTÜNLEŞTİREN-ZENGİNLİK KAYNAĞIDIR.”
Yönetim süreçleri içerisinde yeni şekillenen ilişkiler, anlayışlar ve durumlar
yöneticilerin, “ÇALIŞANLARIN BİR KISMINA HERHANGİ BİR SEBEPLE KİN VE AYRIMCILIK
GÜTMESİNE,” “TEPEDEN BAKIŞ, HER ŞEYİN MERKEZİ VE HER ŞEYİN TEK BİLENİ OLMA
ANLAYIŞINA YÖNELMESİNE” VE “TAHAKKÜM UYGULAMASINA” neden olmamalıdır. Etik
değerlerini ve kurumsal aidiyet hissini süreç içerisinde tüketen akademik-idari
personelin verimli ve etkin çalışması mümkün değildir.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 2
Bu noktadan hareketle, üniversitelerde, çalışanlarda memnuniyet ve heyecan
uyandıran, kurumsal aidiyet hissini güçlendiren çağdaş bir yönetim metodu olarak,
“ÇOĞULCU KATILIM ANLAYIŞI” benimsenmelidir. Ancak çoğulcu katılımın temel
felsefesinin “LİYAKAT VE ADALET” olduğu unutulmamalıdır. Bu temellere dayanan
“ÇOĞULCU KATILIM ANLAYIŞI”, çalışanların etik moral değerini ve kurumsal aidiyet
hissini sürekli olarak yüksek seviyelerde tutar. Bu yüksek değerler ve kurumsal aidiyet
duygusu ise bir üniversitenin hedeflerine “HEP BİRLİKTE” ulaşılması gayretini daha
etkin kılar. Görev, yetki ve sorumlulukların paylaşımında demokrasi/liyakat temeline
dayanan, düşünce ve fikir özgürlüğünü esas alan uygulamalar, modern yönetim
anlayışının bir gereğidir.
BİLİMLE UĞRAŞANLAR, “BİLİMDE TESADÜFE YER OLMADIĞININ VE İŞİN EHLİNE
VERİLDİĞİNDE, MOTİVASYONUN, BAŞARININ VE VERİMLİLİĞİN ARTTIĞININ”
FARKINDADIRLAR.
Üniversitelerde bireylerin, kendileri olarak var olma arzularını gerçekleştirmeleri ve
kişisel-kurumsal gelişme ve ilerleme hedeflerine katkı sağlamaları, ancak;
“KİŞİSEL DAYATMALARDAN VE TAHAKKÜMDEN UZAK, BİR KISIM DEĞİL HERKES
İÇİN KURGULANMIŞ VE HAYAT BULMUŞ SİSTEMATİK VE KURUMSAL YENİLEŞME
SÜREÇLERİNİN UYGULANMASI İLE MÜMKÜNDÜR.”
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 3
Bu yenileşme sürecinde dört temel strateji bulunmaktadır:
1) Bilimsel rekabet ve üretkenlik stratejisi: AR-GE, Eğitim-Öğretim ve Topluma
Hizmet-Sorumluluk alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet ve üretim gücünün
arttırılmasını amaçlar,
2) Yönetsel reform stratejisi: Yönetim kadrosu ve akademik-idari personelin
profesyonel yetenek ve çalışmalarını temel alır.
Ortak yönetim anlayışının
güçlendirilmesini amaçlar,
3) Kaynak stratejisi: Üniversitenin öz kaynaklarının artırılması, kaynakların yeniden
dağıtımı için mevcut politikaların ve bunların uygulanmasına yönelik programların
analizine ve yeniden değerlendirilmesine dayanır,
4) Aşamalı ve kontrollü değişim stratejisi: Üniversitenin daha verimli çalışması için
kuralların ve uygulamanın sürekli gözden geçirilmesi esasına dayanır.
Bu temel stratejilerin ortak hedefi;
“DAHA VERİMLİ VE ETKİN ÇALIŞAN, HİZMETLERİ ÇEŞİTLENDİREBİLEN, BU
HİZMETLERİN SUNUMUNDA İNSANI YÜCELTEN, ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNE
DUYARLI VE İNSAN ODAKLI BİR ÜNİVERSİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMAKTIR.”
Rektör, diğer kamu kuruluşlarından ve yöneticilerinden takdir ve tebrik
beklemekten ziyade, “ÇALIŞANLARININ İSTEKLERİNİ VE BEKLENTİLERİNİ DİKKATE
ALMALI; ONLARIN MOTİVASYONLARINI VE MEMNUNİYETLERİNİ ARTIRACAK HUZURLU
BİR ÇALIŞMA ORTAMI oluşturarak devamlılığını sağlamalıdır.”
Eleştirileri olgunlukla karşılamak ve iyileştirilmeye açık yönleri kolektif bir akılla
değerlendirmek, “REKTÖR VE YÖNETİM KADROSUNUN TEMEL SORUMLULUĞUDUR.”
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 4
“HIZLI GİTMEK İSTİYORSAN YALNIZ GİT,
UZAĞA GİTMEK İSTİYORSAN BİRLİKTE GİT…”
KURUM KÜLTÜRÜ olarak tanımlanan bu genel değerlendirme yaklaşımına sahip bir
Mustafa Kemal Üniversitesi,
* Üniversiteyi başarıya götürecek MİSYONA,
* Bu misyonu destekleyecek ve tüm çalışanların paylaştığı ve içselleştirdiği VİZYONA,
* Bu vizyonu gerçekleştirmede rehber niteliğindeki kurumsal DEĞERLERE,
* Bu değerleri temsil eden ve toplumsal sorumluluğun bilincinde BİREYLERE,
* Bireylerin, birlik, beraberlik, motivasyon, huzur ve verimliliğini esas alan, daha adil
şeffaf; insan odaklı, sistematik ve sürekli geliştirilen dinamik bir KURUMSAL MODELE ve
Üniversite Kültürünü Yöneten REKTÖR ve YÖNETİM KADROLARINA sahip olacaktır.
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde, ilkeli, modern, çağdaş, etkin, verimli, huzurlu
ve mutlu bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve
1) Yöneticilerin dikkat ve özenini ÇALIŞANLARININ İSTEK ve BEKLENTİLERİNE
YÖNELTTİĞİ,
2) Çalışanlarının üretkenliği için gerekli olan EĞİTİM ve GELİŞME İMKÂNLARININ
ADİL OLARAK SUNULDUĞU,
3) Herkes için SİSTEMATİK ve KURUMSAL YENİLEŞME SÜREÇLERİNİN “ÇOĞULCU
KATILIMLA” SAĞLANDIĞI,
4) Sürekli gelişim ve ilerleme için KİŞİSEL TAHAKKÜMDEN UZAK, “İNSAN ODAKLI”
BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ HAKİM OLDUĞU bir eğitim kurumu için,
“GELİN ÜNİVERSİTEMİZİ BİRLİKTE YÖNETELİM…”
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 5
I- MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ’NİN STRATEJİK
GELİŞME ALANLARI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI
Değerli Öğretim Üyeleri,
Türkiye’nin
2023 hedefleri
ve
küreselleşmenin
dinamikleri, yükseköğretim
kurumlarının yönetim anlayışını ve yükseköğretim sistemlerini yeniden düzenlemeyi
zorunlu kılmaktadır.
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin, 21. yüzyıl küreselleşmesinde ve ulusal rekabette
var olabilmesi için;
* Kendi iç dinamiklerinde sosyal eşitlik, liyakat ve huzurunu sağlamış,
* Yönetimi anlayışını; “Hemfikirler Yönetiminden Profesyonel Yönetime”
geçirmiş,
* Kurum Kültürünü, “İnsan odaklı, sistematik ve sürekli geliştirilen dinamik bir
KURUMSAL MODEL” ile teminat altına almış bir yönetim anlayışına ihtiyacı vardır.
Bu bağlamda, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin “KALİTELİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM
SİSTEMİNE GEÇEBİLMESİ İÇİN” mevcut durumunu uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısı
ile analiz etmesi ve “STRATEJİK GELİŞME ALANLARINI” aşağıdaki şekilde belirlemesi
gerekir:
1- Sayısal odaklı büyüme hedefini, “NİTELİKLİ GELİŞMEYE” dönüştürmek,
2- “AKADEMİK İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK”,
3- “EĞİTİM-ÖĞRETİMİNİ ULUSLARARASILAŞTIRMAK”,
Söz konusu stratejik gelişme alanlarında başarılı olmak için Mustafa Kemal
Üniversitesi’nde yapılması gerekenler ana hatlarıyla şunlardır.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 6
1- MEVCUT SAYISAL BÜYÜMENİN “NİTELİKLİ GELİŞMEYE”
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin son 4 yıllık dönemi incelendiğinde; fiziksel imkanlar,
araştırma-geliştirme çalışmaları, eğitim-öğretim alt yapısı, toplumsal hizmet çalışmaları
bakımından sahip olduğu ivmenin yeterli olmadığı görülmektedir. Üniversitenin 2023
vizyonu belirlenirken mevcut durumun tespiti bu anlamda oldukça önemlidir.
Üniversitelerin akademik performanslarını, toplam akademik yayın sayısı, toplam atıf
sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrencisi sayısı kriterlerine
göre puanlayan ve sıralayan, Univesity by Ranking Academy Performance (URAP)2014 verilerine göre;
* 2010 yılı Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 40. sırada yer alan Mustafa Kemal
Üniversitesi, 2013-Ekim Dönemi itibari ile yine 40. sırada kalmıştır.
* 2010 yılı Tüm Üniversiteler Genel Puanlama Sıralamasında 45. sırada yer alırken,
2013-Ekim Döneminde 50. sıraya gerilemiştir.
Aynı yıllarda (1992) kurulan Üniversiteler ile kıyaslandığında, Mustafa Kemal
Üniversitesi, nicel olarak büyüyen ancak nitelikli büyümesi yavaş olan bir üniversite
görüntüsü çizmektedir. Bu nedenle Mustafa Kemal Üniversitesi, sayısal odaklı büyüme
hedefini, nitelikli gelişme stratejisine dönüştürmek zorundadır. Üniversitede
“NİTELİKLİ GELİŞMEYİ” sağlamak için uygulanması düşünülen stratejilerden bazıları
kısaca şöyle özetlenebilir:
1) Öncelikle, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin mevcut araştırma ve uygulama
merkezlerinin
yeniden
yapılandırması,
etkin
ve
verimli
merkezler
haline
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mevcut araştırma ve uygulama
merkezlerinin, üniversitenin öz kaynak artırımında önemli katkılar sağlayan, bilimsel
potansiyelini saha pratiğine etkin ve verimli bir şekilde aktaran, AR-GE faaliyetlerini
bilimsel ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren, bilgiyi ticarileştiren ve
üniversitenin uluslararası alanlara taşınmasını sağlayan merkezler olarak faaliyet
göstermeleri
sağlanacak
ve
üniversite
vizyonunun
gereklerine
uygun
hale
dönüştürülecektir. Ayrıca, eğitim faaliyetlerinden hizmet faaliyetlerine, tüm alanlarda,
uluslararası kalite güvencesinde hizmet veren etkin birimler olmaları sağlanacaktır.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 7
2) Üniversitede, Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın hizmete sokulmamış olması
önemli bir eksikliktir. Özellikle akreditasyon sürecini tamamlamış, akademik çalışmalar
başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliği bağlamında her türlü hizmet talebini kalite
kontrolü garantisinde ve hızlı bir şekilde karşılayabilecek bir Merkezi Araştırma
Laboratuvarı’nın bir an önce hizmet vermesi sağlanacaktır.
3) Yükseköğretim alanlarında son yıllarda yaşanan gelişmeler kaliteye ve kalite
güvencesine olan ilgiyi dünya genelinde artırmıştır. Uluslararası alanda boy göstermek
ve yükseköğretimin sürekli artan hızına ve demografik çeşitliliğine ayak uydurmak
zorunda olan Mustafa Kemal Üniversitesi, eğitim kalitesini “farklı ülke ve kültürde
öğretim elemanı-öğrenci vizyonuna” göre hazırlayarak kalitelendirmek zorundadır. Bu
bağlamda, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin eğitim kalitesini yükseltmek, ulusal ve
uluslararası rekabet gücünü artırmak amacı ile “YENİ FAKÜLTELER, ENSTİTÜLER VE
ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZLERİ KURULMASI” düşünülmektedir.
Örneğin, eğitim alanında modern ve etkin modellerin belirlenmesi, uygulanması ve
kalitesinin tescillenmesi amacı ile “EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ” ve “EĞİTİM
BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ” kurulacaktır.
Ayrıca, Üniversite bünyesinde kurulma aşamasında olan TEKNOKENT’in işlevselliğini
de arttırmak üzere, üniversitemizde geliştirilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya
dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversitemizle sanayi kuruluşları arasında işbirlikleri
oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede
geliştirilmesine yardımcı olunması amacına yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla en kısa sürede TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri
Destek Programı kapsamında BİLİM-TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
kurulacaktır. Bu merkez ayrıca, akademisyenler, sanayiciler, girişimciler ve öğrenciler
için proje destek programları, proje oluşturma ve yönetme, fikri mülkiyet, patent ön
araştırma, uluslararasılaşma ve eğitim hizmetleri alanlarında üniversitenin öz
kaynaklarını artırma ve fonlama hizmeti de sunacaktır.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 8
Öte yandan, ülkemizde tarımsal teknoloji alt yapısında önemli bir stratejik yere sahip
olan ve uluslararası katma değeri her geçen gün artan biyoteknolojik uygulama temelli
tohum üretimi, bölgesi itibari ile Mustafa Kemal Üniversitesi’nin de söz sahibi olduğu
alanlardan biri olmalıdır. Bu nedenle, ülkemiz tohumculuk sektörü için gerek duyulan
araştırmaları yapmak, lisansüstü çalışmalara yoğunlaşmak, tohumculuk konusunda
çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği kurmak, bu sektörün sorunlarının
çözümüne yardımcı olmak, ülkemiz tohumculuğunun geliştirilmesi için bu konu ile ilgili
uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, tohumculukla uğraşan kamu ve özel
sektörde çalışan ve konuya ilgi duyanlar ile diğer ülkelerden katılacak personele yönelik
olarak kurs ve seminerler düzenlemek amaçlarını gerçekleştirmek için TOHUM
TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ kurulacaktır.
4) Modern, dinamik ve rekabet gücü yüksek bir Mustafa Kemal Üniversite için, idari
yapının ve çalışma prensiplerinin, motivasyona, disipline, kalite süreçlerine ve
fonksiyonelliğe dayanması gerekmektedir. Bu bağlamda, üniversitede “İDARİ YAPININ
PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ”
sağlanacak
ve
idari
yönetimde
“HEMFİKİRLER
YÖNETİMİNDEN PROFESYONEL YÖNETİME” geçilecek; özlük hakları, atanma ve görevde
yükseltilmelerde liyakat ve adalet esas alınacak, başarılı ve kaliteli hizmet takdir
edilerek ödüllendirilecektir.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 9
2- AKADEMİK İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin sahip olduğu genç ve dinamik öğretim elemanı
kadrosu sahip olduğu en önemli potansiyelidir.
1) Bu potansiyelin moral değerleri ve kurumsal aidiyetleri, ancak yönetsel anlamda
sağlanacak huzur ve sosyal eşitlik ortamı ile güçlendirilecektir.
2) Öğretim elemanlarının bütün enerjilerini AR-GE, eğitim-öğretim ve toplumsal
hizmet alanlarına yönlendirebilmek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak,
bilgi, görgü ve tecrübe birikimlerini; kendi uzmanlık alanlarında etkin ve verimli bir
üretime dönüştürebilmelerini sağlamak amacıyla, gerekli dil eğitimleri ve uluslararası
proje fırsatlarını değerlendirme yeteneklerini de içine alan geniş kapsamlı bir yeniden
yapılanma gerçekleştirilecek ve yeni hizmet alanları oluşturulacaktır. Tüm bu hizmetler,
yeni kurulacak olan Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim-Teknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek Programı kapsamında
yürütülecektir. Bu merkez, aynı zamanda mevcut ulusal ve uluslararası öğretim elemanı
hareketlilik programları ile koordinasyonu da sağlayacaktır.
3) Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönetmeliği,
üniversitenin mevcut akademik alt yapısına uygun olarak yeniden düzenlenecektir.
4) Kadro atamaları, Yükseltme ve Atama Otomasyon Takip Sistemi ile akademik
kriterler dışında hiçbir değerlendirmenin esas alınmadığı, başarının takdir ve tebrik
edildiği, insanın yüceltilerek ödüllendirildiği, adil ve hızlı bir sistemle takip edilecektir.
5) Akademik personelin araştırma yapmalarını ve ulusal/uluslararası deneyimlerinin
artırılmasını desteklemek için gerekli kaynakların yaratılması ve adil bir şekilde
dağıtılması sağlanacaktır.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 10
3- EĞİTİM-ÖĞRETİMİ ULUSLARARASILAŞTIRMA
Uluslararasılaşma, bütün dünyada günümüzdeki ve gelecekteki yükseköğretimin
temel bir unsuru ve eğilimi haline gelmiştir. Uluslararasılaşma, kalite güvencesi süreçleri
ve küresel dünyanın temel dinamikleri bakımından Mustafa Kemal Üniversitesi’nin
KURUM KÜLTÜRÜNDE de hak ettiği önemi bulmalıdır. Bu bağlamda,
1) Yeni ilişki ağları üretebilen, tek bir merkeze bağımlı olmadan çoğulcu kurumsal
işbirlikleri ve odaklanmaları başarabilen ve kültürler arasında entelektüel ve akademik
diyalogun arzına karşılık verebilen bir eğitim-öğretim anlayışının Mustafa Kemal
Üniversitesi-2023 vizyonunun temelini oluşturması sağlanacaktır.
2) Mustafa Kemal Üniversitesi her türlü görüşün özgürce dillendirildiği, farklı
kültürden gelen uluslararası öğrencilerin, ülke öğrencileriyle ortak paylaşımlarda
bulundukları ve etkileşimin sağlandığı, hoşgörü ikliminin hakim olduğu bir kampüs
ortamının oluşturulması için gerekli çalışmalar şimdiden planlamalıdır. Bu bağlamda
öncelikle mevcut Avrupa Birliği Değişim Programlarından daha kapsamlı ve etkili
şekilde faydalanılması sağlanacaktır. Bu amaçla, “MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI TANITIM OFİSİ” kurulacak ve ilgili dönemlerde uluslararası düzeyde
tanıtım faaliyetlerini üstlenecektir. Böylece Avrupa Birliği Değişim Programlarında,
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin tercih edilebilirliği arttırılacaktır.
3) Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimdeki yabancı öğrenci sayısının da en kısa
sürede arttırılması planlanmaktadır.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 11
II- VİZYONUMUZ
Bireysel farklılıklara saygılı, çoğulcu katılımın sağlandığı, liyakati, adaleti,
şeffaflığı, düşünce ve fikir özgürlüğünü esas alan insan odaklı bir kurum
kültürü içinde; sistematik, kaliteli ve yenilikçi bir bilimsel araştırma ve
eğitim altyapısı oluşturarak, özgün bilginin üretilmesini ve bu bilginin
ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili paydaşlar ve toplum yararına
kullanılmasını sağlayan, akademik-idari kadroları ile öğrencilerini sürekli
öğrenme ve gelişme anlayışıyla bütünleştiren, eğitim ve öğretimde
kurumsal etik değerleri ve bilimsel ilkeleri esas alan, ülkemizin önde gelen,
saygın uluslararası üniversitelerinden biri olmak.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 12
III- DEĞERLERİMİZ/İLKELERİMİZ
Üniversitenin vizyonunu şekillendirmek, karar alma kriterlerini ve kendine yön veren
etik alanlarını belirlemek ve paydaşların yapılanlara olan güven, inanç ve katılımlarını
sağlamak amacıyla birtakım kurumsal değerlere ve ilkelere dayalı olarak faaliyetlerimizi
gerçekleştirmeliyiz. Bu bağlamda, akademik-idari personelin kurum hakkındaki gerçek
duygu ve inançlarını yansıtan, Üniversitenin ilgili paydaşları ve çalışanları ile arasındaki
ilişkileri belirleyen ve çalışma felsefesini yansıtan değerlerimiz/ilkelerimiz şunlar
olacaktır:
1) ADALET/YÖNETİMİN YANSIZLIĞI
Bilim uğraşısı, objektifliği ve adil olmayı zorunlu kılar. Aksi takdirde uğraşınız ve
ürettiğiniz bilim bilimsel olmaz. İlkemiz, sadece bilimin ve bilim aydınlığının tarafı
olmaktır.
2) SOSYAL EŞİTLİK
Hak ve özgürlüklerin tanınmasında ve uygulanmasında, dil, ırk, cinsiyet, siyasal
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin hiçbir kişiye, zümreye veya
sınıfa asla ayrıcalık tanınmaz.
3) LİYAKAT
Etkili ve verimli bir personel sisteminin kurulmasını sağlayacak kural ve uygulamalar
hayata geçirilir ve her aşamada bilimsel ve akademik liyakat esas alınır.
4) GÜVENCE
Mevcut yasal yükümlülükleri yerine getirmek şartı ile çalışan, insan hak ve
özgürlükleri mevcut yasaların güvencesi altındadır. Hiçbir surette hiçbir dayatmacı ve
zorlayıcı müeyyide uygulanmaz.
5) ÇOGULCU KATILIM
Karar alma ve uygulama süreçlerinde çoğulcu katılım esas alınır. Çoğulcu katılım ise
adalet ve liyakata dayanır.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 13
6) İNSAN ODAKLILIK
Merkezinde “insan ve insanı yüceltme çabası” olmayan hiçbir sistem başarılı ve kalıcı
olamaz.
7) SÜREKLİ YENİLİK
Gerek kişisel gerekse kurumsal kalite ve gelişmişlik için yenilikler sürekli takip
edilerek kurum hafızasına ve uygulamasına çabucak adapte edilir.
8) AKILCILIK
Faaliyetlerin planlanmasında ve etkili bir şekilde uygulanmasında “rasyonel”
davranılır.
9) İLERİYE DÖNÜKLÜK
Üniversitemizin gelişimi için ileriye dönük hedefler ve planlar ortaya konur ve
fırsatlar en iyi şekilde değerlendirilir.
10) TUTARLILIK
Faaliyetler, üniversitemizin vizyonu, amaçları ve değerleri esas alınarak planlanır ve
etik kurallara bağlı kalınır.
11) SAYDAMLIK-ŞEFFAF OLMA ve HESAP VERME SORUMLULUĞU
Üniversite
belirlenmesi
imkanlarının
ve
ekonomik
uygulanması
kadar
ve
her
verimli
aşamada
kullanımından,
saydam-şeffaf
önceliklerin
ve
hesap
sorulabilen/veren bir yönetim anlayışı kabul edilir.
12) KALİTE GÜVENCESİ
Her türlü faaliyet “kalite güvence sistemi” ve “kalite kontrol sistemi” sorgulamasında
“mutlak bir kalite anlayışı” ile sunulur.
13) GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE
Mustafa Kemal Üniversitesi yalnızca bilgi üreten değil artık bilginin ticarileştiği,
patentleşme ve markalaşmanın yoğunlaştığı, ticari rol de üstlenen bir kurum olacaktır.
14) AKADEMİK ÖZGÜRLÜK-AKADEMİK ETİK
Bilim insanının fikri ve irfanı hür olmalıdır. Akademik özgürlük ve dürüstlük
üniversitenin karakteri olacaktır.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 14
IV- POLİTİKAMIZ
Üniversitenin yönetim uygulamalarına yönelik bir takım politikalar dikkate alınmak
zorundadır. Üniversitemizin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik temel
politikamız; adil ve tutarlı bir yapı oluşturarak akademik ve idari personelin
verimliliğinin, moral ve motivasyonun, iş tatmininin artırılması ve örgütsel bağlılığı
yüksek, kendi kendini geliştiren ve sürekli öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır. Söz
konusu vizyonun temel politikalarımız ışığında gerçekleştirilmesine yönelik olarak
hayata geçirilmesi düşünülen uygulamalarımızdan bazıları şu şekildedir:
1) Kurum içi iletişimi sağlamak ve örgütsel bağlılığı artırmak için çalışanların
motivasyonunu yükseltecek sosyal ve kültürel etkinleri desteklemek,
2) Çalışanların eğitim ihtiyacını belirlemek ve fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim
programları düzenlemek
3) Çalışanların bireysel kariyer planlamalarına destek sağlamak,
4) İnsan odaklı yönetim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi sağlamak,
5) Üniversitemizin orta ve uzun vadeli insan kaynaklarının planlamasını yapmak ve
kurumumuzun vizyonu ve amaçları doğrultusunda, liyakat ilkesine dayanarak, doğru
kişinin doğru yerde istihdamını sağlayacak bir sistem kurmak,
6)
Personelin
başarı
değerlendirmesini
objektif
kriterler
çerçevesinde
değerlendirmek ve terfi kararlarını buna göre vermek,
7) Personelin başarısına dayalı olarak yetkilendirilmesini, takdir edilmesini ve kişisel
gelişimi sağlayarak çalışanları desteklemek,
8) Tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, kendini güvende hissetmesini
sağlayacak iş ortamı oluşturmak.
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 15
Değerli Öğretim Üyeleri,
Rekabetçi, Üretken ve Çağdaş Kurumlar, insanı ve başarıyı yücelten yönetim
sistemleri kurarak, her türlü suiistimalden ve kişisel çekişmelerden uzak, çalışanlarının
huzuru, refahı ve üretkenliği için ihtiyaç duyulan stratejilerin ve çalışma ortamının
sürekliliğini temin ederler.
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin geleceğinin teminatı;
“YÖNETİCİLER DEĞİL, SÜREKLİLİĞİNİ TEMİN ETTİĞİ ADİL VE İNSAN
ODAKLI YÖNETİM SİSTEMİDİR…”
Söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi ve geliştirdiğimiz stratejilerin uygulanması
bir ekip işidir...
Bu anlamda, sizlerin de desteğiyle daha çağdaş bir üniversite için,
GELİN ÜNİVERSİTEMİZİ BİRLİKTE YÖNETELİM…
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 16
V- SONSÖZ
Değerli Öğretim Üyeleri,
1989 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde başlamış olduğum akademik
kariyerimi, 2007 yılından bu yana ülkemizin güzide şehri Hatay’da bulunan Mustafa
Kemal Üniversitesi’nde devam ettirmekteyim. Kadim medeniyetler şehri Hatay’ın, bir
arada yaşama, saygı ve hoşgörü kültürünü soluyan Mustafa Kemal Üniversitesi
Akademik-İdari personelinin, Mustafa Kemal Üniversitesi Kurum Kültürü’nde de aynı
havayı gerçek anlamda solumaya olan ihtiyacını bizatihi hisseden, yaşayan ve bilen
birisiyim. Bu süreçte, bütün dönemler boyunca yönetim anlayışını objektif olarak
değerlendirebilme fırsatını yakaladım. Dolayısıyla yeni bir KURUM KÜLTÜRÜ anlayışı
geliştirebilmek ve hayata geçirebilmek için tüm paydaşlarla hem fikir olma imkanı
buldum.
Özetle, çağdaş bir eğitim kurumu olma yolunda Mustafa Kemal Üniversitesi’nde
öncelikle yapılması gereken, “SOMUT VE ÖLÇÜLEBİLİR VERİLERE DAYALI BİR SİSTEMLE
YÖNETİLEN; DAHA ADİL, ŞEFFAF, YÜKSEK STANDARTLI VE REKABETÇİ BİR YAPININ
KURULMASIDIR.”
Yukarıdaki bölümlerde takdirlerinize ve teveccühünüze sunulan bu yönetim anlayışı,
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin genç, dinamik, donanımlı, yeniliklere açık kadrolarına
taahhüt edilen vizyona dayalı yönetim anlayışımızın genel bir değerlendirmesidir. Bu
nedenle;
* Başarmayı planladığı hedeflerin sınırlarını iyi belirleyen;
* Hedefe birlikte ve insani değerleri yücelterek ulaşılabileceğini düşünen,
* Taahhütlerine sadakatinin, kendisine duyulan saygının ve güvenin dayanağı olduğu
bilinciyle, sizlerden aldığım destek ve teşviklere dayanarak;
30 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük
Seçiminde “REKTÖR ADAYI” oluyorum.
Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, desteklerinizi bekliyorum.
Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Mustafa Kemal Üniversitesi: VİZYON BİLDİRGESİ- Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ
Sayfa 17
Download

“VİZYON BİLDİRGESİ” - Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ Rektör Adayı