İLAN
MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2009/510 Esas
KARAR NO : 2014/49
Davacılar İSMAİL KÖROĞLU, ENGİN KÖROĞLU tarafından davalılar
Remziye GÜLER,Keziban ÇELİK, Meram BİRSESLİ(EYÜPGİLLER) ve diğerleri
aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık
yargılaması sonunda; 1-Talebin kabulü ile,
a) Dava konusu edilen ,İzmir ili, Menderes ilçesi,Oğlananası
Köyü,Mersinliçay civarı mevkii, 166 ada, 9 parsel, 12.401,26 m2' lik yüzölçümlü
tarla vasıflı taşınmazın taraflar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından
üzerinde geçen şerhlerle birlikte taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞI SURETİYLE
GİDERİLMESİNE,
b- Toplam satış bedelinin dosya içinde yer alan tapu ve veraset ilaıiu
paylarına göre taraflara ödenmesine,
c- Satış memuru olarak hukuk yazı işleri müdürünün tayin edilmesine,
2- Harç yönünden
a- Başvurma harcı ve peşin harç alındığından yeniden harç alınmasına
yer olmadığına,
b- Satış bedeli üzerinden %011,38 (binde 11,38) harcın tahsili ile
hazineye irat kaydına,
4- Yargılama gideri 1.010,90 TL ilk masraf, 838,20 TL (11 adet 8,00 TL'
den, 92 adet 7,00 TL' den, 17 adet 4,50 TL' den toplam 120 adet) tebligat ücreti,
90,00 TL 3 adet yurtdışı tebligat harcı, 318,60 TL gazete ilan ücreti, 129,20 TL
keşif harcı, 15,00 TL araç ücreti, 360,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam
2.761,90 TL' nin taraflardan alacakları paylar oranında tahsili ile davacı tarafa
ödenmesine,
5- Vekalet ücreti yönünden
a) Davacı kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret
tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları paylar oranında
tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
b) Davalı Keziban ÇELİK kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık
asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları
paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
c) -Davalı Remziye GÜLER kendini bir vekille temsil ettirdiğinden
avukatlık asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan
alacakları paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
d) Davalı Yusuf EREN kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık
asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları
paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
6- Fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştikten sonra yatıran
tarafa iadesine,
Dair , Anayasa 40/2 ve HMK hükümleri gereğince, henüz istinaf
mahkemeleri kurulmadığından tebliğden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay temyiz
yolu açık olmak üzere karar verildiği, kararın adresleri tespit edelemeyen
davalılardan Ahmet oğlu Ahmet YALIN ile Rıza kızı Fatma PIRLI' ya ilanen
tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 8 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 46860 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2009/421 Esas
KARAR NO : 2014/52
Davacılar İSMAİL KÖROĞLU, ENGİN KÖROĞLU tarafından davalılar
Remziye GÜLER, Keziban ÇELİK, Meram BİRSESLİ(EYÜPGİLLER) ve diğerleri
aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık
yargılaması sonunda;
1-Talebin kabulü ile,
a) Dava konusu edilen, İzmir ili, Menderes ilçesi, Oğlananası Köyü,
Mersinliçay civarı mevkii, 166 ada, 3 parsel, 17.496,39 m2' lik yüzölçümlü tarla
vasıflı taşınmazın taraflar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından üzerinde
geçen yerlilerle birlikte taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞI SURETİYLE
GİDERİLMESİNE,
b- Toplam satış bedelinin dosya içinde yer alan tapu ve veraset ilamı
paylarına göre taraflara ödenmesine,
c- Satış memuru olarak hukuk yazı işleri müdürünün tayin edilmesine,
2- Harç yönünden
a- Başvurma harcı ve peşin harç alındığından yeniden harç alınmasına
yer olmadığına,
b- Satış bedeli üzerinden %011,38 (binde 11,38) harcın tahsili ile
hazineye irat kaydına,
4- Yargılama gideri 882,40 TL ilk masraf, 768,00 TL (40 adet 4,50
TL'den, 84 adet 7,00 TL' den toplam 124 adet ) tebligat ücreti, 60,00 TL yurtdışı
tebligat harcı, 212,40 TL gazete ilan ücreti, 129,20 TL keşif harcı, 15,00 TL araç
ücreti, 360,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.449,00 TL' nin taraflardan
alacakları paylar oranında tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
5- Vekalet ücreti yönünden
a) Davacı kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret
tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları paylar oranında
tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
b) Davalı Keziban ÇELİK kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık
asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları
paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
c)- Davalı Remziye GÜLER kendini bir vekille temsil ettirdiğinden
avukatlık asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan
alacakları paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
6- Fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştikten sonra yatıran
tarafa iadesine.
Dair , Anayasa 40/2 ve HMK hükümleri gereğince , henüz istinaf
mahkemeleri kurulmadığından tebliğden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay temyiz
yolu açık olmak üzere karar verildiği, kararın adresleri tespit edelemeyen
davalılardan Ahmet oğlu Ahmet YALIN ile Rıza kızı Fatma PIRLI' ya ilanen
tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 8 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ,
gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 46858 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2009/422 Esas
KARAR NO : 2014/50
Davacılar İSMAİL KÖROĞLU, ENGİN KÖROĞLU tarafından davalılar
Remziye GÜLER, Keziban ÇELİK, Meram BİRSESLİ(EYÜPGİLLER) ve diğerleri
aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık
yargılaması sonunda;
1- Talebin kabulü ile,
a) Dava konusu edilen, İzmir ili, Menderes ilçesi, Oğlananası Köyü,
Mersinliçay civarı mevkii, 166 ada, 6 parsel, 30.460,48 m2' lik yüzölçümlü tarla
vasıflı taşınmazın taraflar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından üzerinde
geçen şerhlerle birlikte taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞI SURETİYLE
GİDERİLMESİNE,
b- Toplam satış bedelinin dosya içinde yer alan tapu ve veraset ilamı
paylarına göre taraflara ödenmesine,
c- Satış memuru olarak hukuk yazı işleri müdürünün tayin edilmesine,
2- Harç yönünden
a- Başvurma harcı ve peşin harç alındığından yeniden harç alınmasına
yer olmadığına,
b-Satış bedeli üzerinden %011,38 (binde 11,38) harcın tahsili ile
hazineye irat kaydına,
4- Yargılama gideri 891,40 TL ilk masraf, 838,05 TL (9 adet 4,50 TL'
den, 114 adet 7,00 TL' den toplam 123 adet ) tebligat ücreti, 30,00 TL yurtdışı
tebligat harcı, 212,40 TL gazete ilan ücreti, 129,20 TL keşif harcı, 15,00 TL araç
ücreti, 360,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.476,00 TL' nin taraflardan
alacakları paylar oranında tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
5- Vekalet ücreti yönünden
a) Davacı kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret
tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları paylar oranında
tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
b) Davalı Keziban ÇELİK kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık
asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları
paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
c)- Davalı Remziye GÜLER kendini bir vekille temsil ettirdiğinden
avukatlık asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan
alacakları paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
d) Davalı Veysi ALAVCI kendini bir vekille temsil ettirdiğinden avukatlık
asgari ücret tarifesine göre 1.100,00 TL vekalet ücretinin taraflardan alacakları
paylar oranında tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,
6- Fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştikten sonra yatıran
tarafa iadesine,
Dair, Anayasa 40/2 ve HMK hükümleri gereğince, henüz istinaf
mahkemeleri kurulmadığından tebliğden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay temyiz
yolu açık olmak üzere karar verildiği, kararın adresleri tespit edelemeyen
davalılardan Ahmet oğlu Ahmet YALIN ile Rıza kızı Fatma PIRLI' ya ilanen
tebliğine,kararın ilan tarihinden itibaren 8 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ,
gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 46861 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/626 TLMT.
KARŞIYAKA 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
Tapu Kaydı
: İzmir İl, Karşıyaka İlçe, Bostanlı mah. 9512 ada, 14 parsel,
431,00 m2 arsada, bahçeli, 4 katlı kargir apartmanda 4/20 arsa paylı 3.kat, 4 no.lu
bağımsız bölüm mesken
Adresi
: 1820/2 sk. No.30 K.3 D.4 Karşıyaka İZMİR
İmar Durumu
: Karşıyaka Şemikler Mahallesinde bulunan 339 plan, 9512
ada, 14 parsel sayılı gayrimenkul B blok nizam 5.00 m. ön bahçe mesafeli 22.00
m bina derinliğinde 5 katlı, konut adasına isabet etmektedir. Parsel üzerinde 1982
yılı ruhsatlı 5 katlı bina mevcuttur.
Özellikleri
: Daire 1 salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2
balkondan ibarettir. Daire alanı Karşıyaka Belediyesi Gelir Müdürlüğü kayıtlarına
göre 200 m2 dir.Daire giriş kapısı ve daire iç kapıları ahşap, pencere doğramaları
pvc çift cam doğramadır. Daire kat kaloriferlidir. Doğalgaz daire girişine kadar
bağlıdır. Salon ve 2 odasının yer döşemeleri ahşap parke, bir odasının yer
döşemesi laminant parke kaplıdır. Mutfak, hol ve antre yer döşemeleri seramik
kaplıdır. Dairenin tüm duvarları saten alçı ve saten boyalı, tavan kenarları alçı
kartonpiyerdir. Banyosunda klozet, ayaklı lavabo ve küvet + duş-kabini mevcut yer
döşemeleri seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Tuvaletinde klozet ve
lavabosu mevcut yer döşemeleri seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır.
Mutfakta mermer tezgah alt ve üst asma ahşap dolarları mevcuttur. Daire
kuzeybatı ve güneydoğu olmak üzere iki cephelidir. Dairenin arsa payı;431,00 m2
x 4/20= 86,20 m2 dir. Bina 32 yıllık bir binadır. Binanın yıpranması 31-40 yıllık
binalar için %32 dir. Daire Şehitler Bulvarına 135 m. Migros'a 400 m, deniz
kenarına 930 m. Bostanlı Arabalı Vapur iskelesine 1150 m yürüme
mesafesindedir.
Kıymeti
: 256.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : irtifak: B M ilave kat 4/20 arsa paylı 4 kat 5 no.lu Meskende
Gülşen Kalkan lehine kat irtifakı (Başlama tarihi 30/05/2006, Bitiş:30/05/2006Süre:- )
1. Satış Günü
: 08/09/2014 günü 13:45 - 13:55 arası
2. Satış Günü
: 03/10/2014 günü 13:45 - 13:55 arası
Satış Yeri
: 1717 sk.no.82/C Vakıf işhanı Kat.4 Satış odası Karşıyaka
Adliye ek bina Karşıyaka İZMİR Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50
sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. (Teminat,
T.Vakıflar Bankası Karşıyaka/İzmir Şubesi'nin TR 100001500158007290493572
nolu hesabına yatırabilir.) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir. KDV oranın değişmesi halinde belirtilen yeni oran üzerinden
yatırılacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale 'bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/626 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
7- İİK.'nun 127.md. gereğince, işbu satış ilanının, gazetede yayınlanan ve
elektronik ortamda yapılan ilanı, tapuda adresi olmayanlar ve tüm ilgiler için, tebliğ
yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunmasına, ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 46874 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
GAYRİMENKUL SATİŞ İLANI
İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DOSYA NO: 2014/9 SATIŞ
Mahkemece satış sureti ile satılarak ortaklığının giderilmesine karar
verilen ve satışı ic. İf. Kanun hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul İzmir ili
Karabağlar ilçesi Yeşilyurt mah. 13250 ada 7 parselde parselinde kayıtlı 371,00
m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazdır.
Tapu kaydında taşınmazın cinsi arsa olarak belirtilmiş ise de;
taşınmazın üzerinde 2 adet bir katlı 2 adet iki katlı binanın kısmen taşınmaz
üzerine isabet etmektedir.
Taşınmaz tapu kaydı beyanlar hanesinde Kadastro 3049 ada 69 pardsel
üzerindeki ev Kani TANKAŞ'a aittir şerhi bulunmaktadır.
Tapu kaydında " Kadastro 3049 ada 69 parsel üzeindeki ev Kani
TANKAŞ'a aittir" şerhi bulunmakla birlikte 9038 sokak no:5 adresindeki binanın ;
Cemile Koru'ya 9038 sokak no:7 Adresindeki binanın Emine Köz'e, 9038 sokak
no:9 Adresindeki binanın Kemal Demirkurnalı mirasçılarına, 9038 sokak no:11
adresindeki binanın Hüseyin OĞULTARHAN'a ait olduğu görülmüştür.
9038 sokak no:5 Karabağlar/İzmir adresindeki bina; Zemin ve 1.kat
olmak üzere 2 katlı binadır,. Çatısızdır.(Teras) Salon, 2 oda, mutfak ve banyodan
ibaret olup toplam 140 m2 inşaat alanlıdır. Yaklaşık 36 m2 taban alanlı olmak
üzere toplam 72 m2 lik kısmı satışa konu taşınmaz üzerinde kalmaktadır. Binada
yangın sonucu hsar meydana gelmiş ve çatısının çöktüğü görülmüştür.
9038 sokak no:7 Karabağlar/İzmir adresindeki bina; İki oda, banyo
ve mutfaktan ibaret bina toplam 80 m2 inşaat alanlıdır. Yaklaşık 55 m2 si dava
konusu taşınmazın üzerinde yer almaktadır. Ahşap Çatının üzeri kiremit örtülüdür.
9038 sokak no:9 Karabağlar/İzmir adresindeki bina; 2 oda, mutfak
ve banyodan ibaret bina toplam 80 m2 inşaat alanlıdır. Yaklaşık 24 m2 si dava
konusu taşınmazın üzerinde yer almaktadır Ahşap çatının üzeri kiremit örtülüdür.
Kibar mah. 9038 sokak no:11 Karabağlar İzmir adresindeki bina;
Zemin kat ve 1. kat olmak üzere 2 katlıdır Alt katında 2 oda, tuvalet, banyo ve hol
mevcuttur. Bina oldukça yıpranmış durumdadır. Ahşep çatısı kısmen kiremit
kısmen eternit örtülüdür. Toplam 135 m2 inşaat alanlıdır. Yaklaşık 32 m2 taban
alanlı olmak üzere toplam 64 m2 lik kısmı satışa konu taşınmaz üzerinde
kalmaktadır.
Taşınmazın tapu kaydı üzerinde Hüseyin Oğultarhan'ın hissesinde İcra
Müdürlüklerince konulan hacizler bulunmaktadır.
İmar durumuna göre ise; “BİTİŞİK NİZAM-4 KAT İNŞAATA İZİNLİKONUT ADASINA İSABET ETMEKTEDİR" bildirilmiştir.
Muhammen Kıymeti : 700.000,00 TL
Satış şartları : İhalesi İzmir Adliyesi D 3 blok Zemin Kat 24 no.lu odada
yapılacaktır.
1.İhalesi : 30 / 09 / 2014 günü saat 14.00-14 10 arasında yapılacaktır.
Bu arttırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin % 50 ını bulmaz
veya alıcısı çıkmaz ise 2. ihalesi yine aynı mahkemede 30 gün sonra yapılacaktır.
2.İhalesi : 27 / 10 / 2014 günü saat 14.00-14.10 arasında yapılacaktır.
Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanh alacaklar var
ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin %50 sini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olacaktır.
Açık arttırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup
elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. İkinci ihalede ise
elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. Elektronik ortamda
verilecek teklifler muhammen bedelin yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden
önce muhammen bedelin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi
zorunludur.
İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca
yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi' nde açılacak bir satış hesabına
yatırmak zorundadırlar. İhale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli
ve katma değer vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde
ödenmez ise ihale fesih edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları
alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksızın tahsil olunur. İhaleye girmek
isteyenler satış şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş
sayılırlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine
geçer. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz Satış Memurluğuna
başvurmaları, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
sayılacağı İLAN OLUNUR.
B.: 46865 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/4786 ESAS
T.C. İZMİR 14. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir İI, Bayraklı İlçe, 14148 Ada No, 1 Parsel No,
osmangazi Adresi : 592/2 Sk. F Blok 1 nolu bağımsız bölüm Bayraklı İZMİR
adresinde bulunan mesken 1 oda salon, açık mutfak, wc banyodan ibaret kat giriş
kapısı çelik, iç kapı ve pencereleri amerikan panel doğrama dışları ısıcamlı PVC
doğramalı salon ve oda tabanı lamine parke kaplı sulu hacimleri seramik döşeli iç
duvarları saten boyalı mutafakta banko altı ve üstü hazır mutfak dolap karkası
yapılmakta, mutfak banko üzeri seramik kaptı wc banyo duvarları tavana kadar
fayans kaptı banyoda henüz monte edilmemiş klozet ve duş teknesi yer almakta
olduğu 60 M2 meskenin henüz iskane açılmamış olup boş durumdadır
Yüzölçümü
:
Arsa Payı
:
İmar Durumu
: 1/1000 ölçekli imar planında ayrık nizam 4 kat, Hmax. 12,80
mt gabarili her cephesinden minumum 5.00'er mt. inşaat alanına sahip konut
adasına isabet etmektedir.
Kıymeti
: 72.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü
: 02/09/2014 günü 13:25 - 13.35 arası
2. Satış Günü
: 01/10/2014 günü 13:25 - 13.35 arası
Satış Yeri
: İzmir Adliyesi Müzayede salonu Zemin kat N 24 D/3 blok null null / null
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir İl, Bayraklı İlçe, 14148 Ada No, 1 Parsel No,
Osmangazi
Adresi
: 592/2 Sk. F Blok 4 nolu bağımsız bölüm Bayraklı İZMİR
Giriş sol tarafta yer olmakta olup, 1 oda, salon, açık mutfak, wc banyodan ibaret,
kat giriş kapısı çelik, iç kapı ve pencereleri amerikan ponel doğrama dışları
ısıcamlı PVC doğramalı salon ve oda tabanı lamine parke kaplı sulu hacimleri
seramik döşeli iç duvarları saten boyalı mutafakta banko altı ve üstü hazır mutfak
dolap karkası yapılmakta, mutfak banko üzeri seramik kaptı wc banyo duvarları
tavana kadar fayans kaptı banyoda henüz monte edilmemiş klozet ve duş teknesi
yer almakta olduğu 60 M2 meskenin henüz iskane açılmamış olup boş
durumdadır.
Yüzölçümü
:
Arsa Payı
:
İmar Durumu
: 1/1000 ölçekli imar planında ayrık nizam 4 kat, Hmax. 12,80
mt gabarili her cephesinden minumum 5.00'er mt. inşaat alanına sahip konut
adasına isabet etmektedir.
Kıymeti
: 72.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü
: 02/09/2014 günü 13:45 - 13:55 arası
2. Satış Günü
: 01/10/2014 günü 13:45 - 13:55 arası
Satış Yeri
: İzmir Adliyesi zemin kat N24 D/3 Blok satış odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
salacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4786 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdjjfrlüğürıüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK. m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 46873 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK
MAHKEMESİ' NDEN
ESAS NO : 2014/22 Esas
DAVALILAR :
1- HAYDAR AŞIKOĞLU
2- MEHMET AŞIKOĞLU
3- TALAT AŞIKOĞLU
4- EMİNE EDA TÜRKSÖNMEZ (AŞIKOĞLU)
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının
yapılan yargılamasında;
İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler mahallesi 25571 ada 4 parselde kayıtlı
taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi için açılan mahkememiz dosyasında adınıza
çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş olup adres araştırmasından da bir
netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün i lan en tebliğine
karar verilmiştir
Duruşma Günü: 03/11/2014 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat
hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde
yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma
günü yerin geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 46866 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KARABURUN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2013/7 Satış
İlgi sayılı yazımız ekinde gönderilen taşınmazların Türkiye genelinde
yayınlanan gazetelerinden birinde ilanın yapılması istenilmiş olup, taşınmazlardın
ilanları 13 Temmuz 2014 Pazar günü Posta Gazetesinin 15 Sayfasında 32 Nolu
Taşınmazın İmar durumu Taşınmaz ilan yazımızda " İmar Durumu: Çatalkaya 678
nolu parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında
kalmaktadır ibaresi, sehven gazete ilanında " İMAR DURUMU: ÇATALKAYA 678
NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
İÇERSİNDE TAKS.0,15, KASK:0,30 İKİ KAT KONUT İMARLI ALANDA
KALMAKTADIR" şeklinde ilan edilmiştir.
Aynı gazetinin aynı nushasında " 32 nolu taşınmazın İMAR
DURUMUNUN ÇATALKAYA 678 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZ 1/1000
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR olarak ilan olunur.
B.: B.TASHİH www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
DİPLOMA KAYBI
TAVZİH İLANI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 28.10.1999 tarihinde almış
olduğum 3471 numaralı diplomam kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Dr. Bülent GÜLENSOY
B.: 46882 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İNDEN (SUL T GAYRİMENKUL SATİŞ İLANI İZMİR 5. SULH