T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;
*Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.
*Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
*Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
*Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim
üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2
adet fotoğraf ile birlikte;
1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi,
özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi,
özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması,
bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Genel Açıklamalar
1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak
ve iptal edilecektir.
3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik
edilecektir.
5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.
8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından
Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak gerekmektedir.
Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine
kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 24/10/2014 mesai bitimine kadardır.
KADRO KADRO
DERECE BÖLÜM/ANABILIMDALI
NO
UNVAN
ADET İLAN AÇIKLAMASI
Diş Hekimliği Fakültesi
23
Yrd.Doç. 1
Klinik Bil./Ağız,Diş ve Çene
1
Radyolojisi
27
Yrd.Doç. 1
Klinik Bil./Endodonti
1
323
Yrd.Doç. 1
Klinik Bil./Periodontoloji
1
2
215
Profesör 1
Profesör 1
Klinik Bil./Ağız,Diş ve Çene
1
Cerrahisi
Çene kırıkları, kook traksiyonları,
osteomiyelistler ve deneysel
histopatolojik çalışmaları ve
araştırmaları olmak.
Klinik Bil./Ortodonti
1
Deneyimsel Diş hareketleri, TME
ve Oklüzyon üzerine teknolojik
çalışmaları olmak.
1
Türkçe Dil edinimi ve Türkçe
Öğretimi üzerine çalışmaları
olmak.
1
İnanç Tutum ve Sembolizm
üzerine çalışmaları olmak.
1
Geometri alanında doktora
yapmış olmak.
Finsler uzayında sasakian yapılar
üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi
506
Doçent 2
Türkçe Eğitimi/Türkçe
Eğitimi
508
Doçent 2
Eğitim Bil./Rehberlik ve
Psiko. Danış.
797
Yrd.Doç. 4
İlköğretim/İlköğretim
Matematik Eğ.
Fen-Edebiyat Fakültesi
784
815
Yrd.Doç. 5
Yrd.Doç. 3
Çağ. Türk Leh.Ed./Türk Leh.
Ed.Güney-Batı (Azeri1
Türkmen)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve
edebiyatları veya Türk Dili ve
Lehçeleri alanında doktora
yapmış olmak. Oğuz ağızları
üzerine çalışmaları bulunmak.
Tarih/Yakınçağ Tarihi
1
Osmanlı Devleti tarafından
Eğitim amacıyla Avrupa'ya
gönderilenler üzerine çalışmaları
olmak.
1
Bitki sistematiği, Sitogenetik
Palinoloji ve Bitki anatomisi
konularında çalışmaları olmak.
293
Doçent 2
Biyoloji/Botanik
22
Yrd.Doç. 1
Sanat Tarihi/Bizans Sanatı 1
49
Yrd.Doç. 4
Coğrafya/Beşeri Coğrafya
1
Doktorasını Bizans Sanatı
konusunda yapmış olmak.
Şehir Coğrafyası, Nüfus gelişimi
ve hareketliliği konusunda
çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
761
Yrd.Doç. 5
Seramik/Seramik A.S.D.
1
Seramik ve Cam Tasarımı
Anasanat Dalında Sırsız Raku
konusunda sanatta yeterlilik
almış olmak.
1
Doğrudan Yabancı yatırımcılar ve
Avrupa Birliği üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1059
Yrd.Doç. 3
İktsat/Uluslararası İkt.ve
İktisadi Geliş.
480
Doçent 2
İşletme/Üretim Yönetimi ve
1
Paz.
Şehir Pazarlaması üzerine
çalışmaları olmak.
Yrd.Doç. 3
Radyo-TV Sinema/RadyoTV
1
İletişim Fakültesi Lisans mezunu
olmak ve doktorasını İletişim
Fakültesi, Radyo,TV, Sinema
alanında yapmış olmak.
Doçent 3
Halkla İliş.ve
Reklam./Halkla İlişkiler
1
Yerel Yönetimlerde Halkla
ilişkiler konusunda çalışmaları
olmak.
1
Peyzaj Mimarlığı Anabilim
Dalında doktora yapmış olmak.
Kentsel alan kullanım
dönüşümleri, Kent planlaması ve
Alan kullanım Planlaması üzerine
çalışmaları bulunmak.
1
Kentsel tasarım ve Kentsel açık
yeşil alanlar üzerine çalışmaları
olmak.
1
Mikroreaktör Uygulamaları
konusunda doktora yapmış
olmak. Katalatik Reforming ve
Membran Prosesleri konusunda
bilimsel araştırmalar yapmış
olmak.
İletişim Fakültesi
1157
659
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
380
729
Yrd.Doç. 4
Yrd.Doç. 4
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
6
Doçent 1
Kimya Müh./Proses ve
Reak. Tasarımı
411
493
Doçent 3
Profesör 1
İnşaat/Mekanik
İnşaat / Hidrolik
1
Türkiye'deki mevcut Betonarme
yapıların Depremselliği ile ilgili
tez ve uygulama çalışmaları
olmak.
1
Havza su kaynakları ve kalitesi,
kuraklık ve çevresel akış
konularında çalışmış olmak.
1
Hemşirelik bölümü mezunu
olmak. Fizyoloji alanında doktora
yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu
39
Yrd.Doç. 1
Hemşirelik/Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği
Spor Bilimleri Fakültesi
448
1141
1148
Doçent 1
Antrenörlük
Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi 1
A.B.D.
Çinko ve Antioksidan takviye
üzerine çalışmaları bulunmak.
Yrd.Doç. 4
Antrenörlük
Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi 1
A.B.D.
Eğitsel oyunlar çalışmaları
bulunmak.
Yrd.Doç. 4
Antrenörlük
Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi 1
A.B.D.
Kayaklı koşu üzerine çalışmaları
bulunmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
344
966
Yrd.Doç. 1
Yrd.Doç. 5
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret
1
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Lisans mezunu olmak. Genel
İşletme alanında doktora yapmış
olmak. Konumlandırma,
Sponsorluk, Pazarlama alanında
çalışmaları bulunmak.
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkilerinde doktora yapmış
olmak. Sosyal Politikalar ve
Sosyal Sorumluluk alanlarında
çalışmaları olmak.
Download

KADRO NO KADRO UNVAN DERECEBÖLÜM/ANABILIMDALI