T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 Öğretim Yılı
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Resim-İş Öğretmenliği Programı
VAN-2014
İÇİNDEKİLER
1-YÖNERGE
2-TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR
3- ÖZEL KOŞULLAR
4. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
5- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
6- SINAV ÜCRETİ
7- ÖZEL YETENEK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ
8- SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
9-ÖZEL YETENEK SINAVINDA YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN
PUANIN (YP) HESAPLANMASI
ÖYSP STANDART PUANI’NIN (ÖYSP-SP) HESAPLANMASI
10-SINAVLARA İTİRAZLAR
11- KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
12-TEMEL İLKE VE KURALLAR
13-SINAV
14-DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME
15-ÖNEMLİ UYARI
16-SINAVDA UYULACAK KURALLAR
EK 1: FORM/DİLEKÇE
1
2
2
5
5
6
6
6
7
8
8
9
9
10
10
12
13
14
15
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVLARI
1-YÖNERGE
 Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına ait işlemler bu
yönerge hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge, özel yetenek sınavının
yürütülmesi,
değerlendirilmesi,
sonuçlandırılması
ve
sonuçların
duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.
 Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden önce bu sınav
kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle
kılavuzu dikkatle okuyunuz.
 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili açıklama ve duyurular, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi internet sayfasında www.yyu.edu.tr ve egitim.yyu.edu.tr
adreslerinden yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ
hükmündedir.
2-TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR
1.
2014-2015 öğretim yılı için, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne (Resim Öğretmenliği Programı)
alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavları Eğitim Fakültesince
yapılacaktır. Bu programın kontenjanını içeren tablo şu şekildedir;
Programın Adı
Resim-İş Öğretmenliği Programı
Öğrenci Sayısı
40
2. Özel Yetenek Sınavına katılabilmek için adayların 2014 YGS’de dört
puan türünün (ham puan olarak) en az birinden 180 ve daha fazla
puan almaları gerekmektedir. İlgili Meslek Liseleri veya Öğretmen
Liselerinin Spor-Güzel Sanatlar alan/kol/bölümlerinden mezun olan
adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların
2014 YGS Sınavının dört puan türünün en az birinden 140 veya
daha fazla puan almaları gerekir. (Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri
ve Güzel Sanatlar liselerinin ilgili alan/kol/bölümlerinden mezun olan
adayların bu alan ve kollardan mezun olduklarını gösterir belgenin
aslını veya noter onaylı örneğini vermeleri gerekir).
3.
Başvurunun geçerli olabilmesi için ilgili formların doğru ve eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir. Başvuru evrakı tam olmayan veya yanlış
beyanda bulunan adayların ön kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
Sorumluluk tamamen adaylara aittir. Ayrıca başvuruların geçerli
2
sayılabilmesi için, imza gerektiren belgelerin ilgili aday tarafından
değişmeyen nitelikte imzalanmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış
belgeler işleme konulmaz.
4.
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 21 Temmuz - 12 Ağustos
2014 tarihleri arasında http://ozelyetenek.yyu.edu.tr sayfası
üzerinden online yapılacaktır. Otomasyon üzerinden başvurusunu
tamamlayan adaylar kayıt sonunda verilen, kendilerine ait başvuru
formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeler ile birlikte 14 Ağustos
2014 tarihi mesai bitimine (saat:17.00) kadar, Y.Y.Ü. Eğitim Fakültesi,
Özel Yetenek Sınav Kayıt Bürosu, Zeve Kampusü - VAN adresine
elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı
adaya aittir, masrafı ödenmemiş belgeler teslim alınmaz) ulaştırmak
zorundadır. Başvuru evrakı eksik olan ve yanlış beyanda bulunan
adayların kayıt işlemleri onaylanmayacaktır. Bir başkası aracılığı ile
başvuruda bulunan adayların başvuruları, istenen belgeler tam olmak
şartıyla kabul edilecektir. Ancak bu durumda form-dilekçeyle kaydı
yaptıran şahsın özel kimlik fotokopisinin de eklenmesi gerekmektedir.
14 Ağustos 2014 tarihi mesai bitiminden (saat 17:00) sonra
ulaştırılan belgeler için posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler
dikkate alınmayacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir. İlgili
formlar ve diğer gerekli belgeler http://ozelyetenek.yyu.edu.tr
adresindeki 2014-2015 Özel Yetenek Sınavları linkinden elde edilebilir.
5.
Posta/Kargo yoluyla başvuran adayların eksik evrakı olması durumunda,
tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Bu yolla başvuru yapan
adaylar başvuru sorgulamasını 0 (432) 2251693 - 2251701(6 Hat)/1707
ve 444 50 65 dahili 1707 nolu telefondan yapabilirler.
6. Posta/Kargo yoluyla başvurusu kabul edilen adayların sınava
girebilmeleri için gerekli Sınav Giriş Kartını 18 Ağustos 2014 tarihinde
08.00-08.30 saatleri arasında Y.Y.Ü. Eğitim Fakültesi, Özel Yetenek
Sınav Kayıt Bürosundan almaları gerekmektedir.
7. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yapılacak sınavlarda, adayların
sınava alınması, soyadı sırası dikkate alınarak gerçekleştirilir.
8. Aday başvuru listeleri 15 Ağustos 2014 tarihinde Eğitim Fakültesinde ve
egitim.yyu.edu.tr ilan edilecektir. Bu listelerde adaylarla ilgili bilgilerde
yanlışlık olması halinde itirazlar için 15 Ağustos 2014 Saat: 16:00’a
kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.
9.
Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne
sebeple olursa olsun, (rapor dahil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
3
10. Sınav komisyonu, özel yetenek sınavlarının yapılmasına ilişkin, gerekli
görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavlarda kullanılan araç-gereç
ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon kararı
ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan
edilir.
11. Özel Yetenek Sınavı, Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel
Tasarım Çalışması olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. Belirtilen
yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Mazeretler geçerli değildir.
12. Başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava
girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan,
sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri
ücretler geri ödenmez.
13. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların YGS
’den aldıkları ham puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın YGS
puanı olarak işlem görecektir.
14. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en
yüksek olan adaya öncelik tanınır.
17. Değerlendirme, Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım
Çalışmalarından alınan puanlar ile YGS puanı ve Ağırlıklı ortaöğretim
başarı puanlarından elde edilecektir. Canlı modelden desen çalışması
puanının %40 ve imgesel tasarım çalışması puanının %60 alınarak
ortalama bulunacak ve ortalaması 50 puandan aşağı olanlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren
veya bu tür girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve
haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulur.
19. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin
kayıt işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede
tahrifat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarını tespiti halinde, bu adayların
sınavları ve sınav sonuçları geçersiz sayılarak iptal edilir. Kayıtları
yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz sayılır ve haklarında suç
duyurusunda bulunulur.
20. Sınavları kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgeleri’nin, sınav
süresince geri iadesi yapılmaz. Ancak, sınav bitiminde dilekçe ile
istenildiği takdirde geri verilir.
21. Sınavları kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt
sırasında adaylardan istenir.
4
Özel Yetenek Sınavı, tek aşamada iki basamaklı olarak yapılır. Birinci
basamak sınavına girmeyen ya da giremeyen adaylar, ikinci basamak sınava
alınmazlar. Sınavı terk eden adaylar için de aynı işlem uygulanır. Adaylar,
sınavlarda verilen haklardan başka bir hak talep edemez.
3- ÖZEL KOŞULLAR
A. Ses Özelliği: Özel yetenek sınavının yapılacağı programlar, öğretmen
yetiştiren programlar olduğu için, bu alanlara başvuruda bulunan
adaylarda sürekli ve kalıcı ses bozukluğu veya ses kısıklığı
bulunmamalıdır.
B. Konuşma Özelliği: Adayın sağlıklı öğrenim görmesini ve öğretmen olarak
yetişmesini engelleyici konuşma bozuklukları (anlamlı derecede
kekemelik, pepelik v.b ) bulunmamalıdır.
C. Bedensel Özellikler: Resim Öğretmenliği yapmaya engel olacak bir
durum bulunmamalıdır. ( Renk körlüğü, göz bozukluğu, işitme yetersizliği
kekemelik, vb)
4. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Sınava girecek adayların ön kayıt işlemleri http://ozelyetenek.yyu.edu.tr
sayfası üzerinden yalnızca online yapılacaktır. Ön kayıt işleminin
tamamlanabilmesi için adayların öncelikle belirtilen banka hesap numarasına
sınav başvuru ücretini yatırmış olmaları gerekir.
2. Banka ödemelerinin online kayıt sistemine bir gün sonra
aktarılmasından dolayı ödemelerin şubelere en geç 11 Ağustos 2014
tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bankaya para yatıran adayların
işlemleri sistem üzerinden onaylandıktan (1 gün) sonra adaylar sistem
üzerinden kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.
3. Sınav ücretini yatırmış olsalar bile, ilan edilen ön kayıt tarihleri içerisinde
internet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirmemiş olan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınav Başvuru Ücretini yatırmış olan tüm
adaylar 21 Temmuz - 12 Ağustos 2014 tarihleri arasında www.yyu.edu.tr
adresi üzerinden ön kayıtlarını yaparlar. Aday kendisine ait bilgileri ön
kayıtların son gününe kadar güncelleyebilir.
4. İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan adaylar gerekli
olan belgeleri en geç 14 Ağustos 2014 tarihinde Y.Y.Ü. Eğitim Fakültesi,
Özel Yetenek Sınav Kayıt Bürosuna ulaştırmaları zorunludur.
5
5- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.
2014 YGS Sınav Sonuç Belgesi (belgenin doğruluğu konusunda
sorumluluk adaya aittir).
2.
Form-Dilekçe: Evrak teslim bürosundan yada internet üzerinden temin
edilebilir. Bknz. Ek-1
3.
Resimli ve onaylı nüfus cüzdan sureti (Onaylama Eğitim Fakültesi
Sekreterliğinden aslını göstermek koşuluyla yaptırılabilir).
4.
Fotoğraf: 2 Adet 4.5x6cm boyutlarında, son altı ay içerisinde çekilmiş,
kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte fotoğraf verilmelidir.
Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayların 2014
YGS Sınavında, dört puan türünün (ham puan olarak) en az birinden 180 ve
daha fazla puan almaları gerekmektedir. İlgili Öğretmen Liselerinin SporGüzel Sanatlar alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı
alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2014 YGS Sınavının
dört puan türünün en az birinden 140 ve daha fazla puan almaları
gerekir. (İlgili Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar liselerinin
ilgili alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan
mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini
vermeleri gerekir).
6- SINAV ÜCRETİ
1. YYÜ Eğitim Fakültesinin Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Şubesi’nde bulunan 8901-1867 nolu (İBAN: TR02 0006 4000 0018 9010
0018 67) hesap numarasına 200 TL. yatırılması gerekmektedir.
2. Banka dekontlarının açıklama bölümünde adayın T.C. kimlik numarası ve
Adı Soyadı kesinlikle belirtilmelidir. Banka ödemeleri online kayıt sistemine
bir gün sonra aktarılabilmesinden dolayı ödemelerin şubelere en geç 11
Ağustos2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
7- ÖZEL YETENEK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ
7.1. Ön Kayıt Tarihleri
İnternet üzerinden Ön Kayıtların Yapılması:
Sınava girecek tüm adaylar 21 Temmuz - 12 Ağustos 2014 tarihleri
arasında http://ozelyetenek.yyu.edu.tr adresinde ön kayıtlarını yapabilirler.
Ön kayıt çıktısını alabilmek için banka dekont numarasının girilmesi
zorunludur.
6
7.2. Evrakların Teslim Edilmesi ve Ön Kayıtların Onaylanması işlemleri:
Belirtilen tarihler arasında İnternet üzerinden ön kayıt yaptıran 14 Ağustos
2014 tarihi mesai bitiminde (17.00) Y.Y.Ü. Eğitim Fakültesi, Özel Yetenek
Sınav Kayıt Bürosuna evraklarını teslim eder ve Sınav Giriş Kartlarını alırlar.
8- SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
Banka Para Yatırma
Tarihi
Banka Bilgisi- Hesap
No
Online Başvuru
Tarihi
Evrak Teslim Son
Tarihi
Başvuru Yeri
21 Temmuz - 11 Ağustos 2014
Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Üniversitesi 8901-1867
(İBAN: TR02 0006 4000 0018 9010 0018 67 )
21 Temmuz - 12 Ağustos 2014
14 Ağustos 2014
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınav Kayıt Bürosu/ Eğitim
Fakültesi A Blok 1.Kat Van
Evrak Teslim Kayıt
Saatleri
Sınav Tarihi
Sınav Yeri
08:00-12:00 / 13:00-17:00
Sınav Başlama Saati
10:00
İletişim
Tel: 444 50 65 Dahili:1707
Faks: 0432 225 13 68
Web: www.yyu.edu.tr.
[email protected]
08/09 Eylül 2014
Kesin Kayıtlar
Boş Kalan
Kontenjanların İlanı
ve Yedek
Müracaatları
Yedekten
Kazananların İlanı
Yedek Kayıtları
18 - 23 Ağustos 2014
Eğitim Fakültesi C Blok (Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü)
10 Eylül 2014 Mesai bitimine kadar
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014 Mesai bitimine kadar
7
9-ÖZEL YETENEK SINAVINDA YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN
PUANIN (YP) HESAPLANMASI
Yerleştirmeye esas olan puan, aşağıdaki puanların belli ağırlıklarla
toplanmasından elde edilecektir.
a) ÖYSP Standart Puan (ÖYSP-SP)
b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (Üç puan türünden en
yükseği)
c) 2014- YGS Puanı (LGS-P) (Dört puan türünden en yükseği)
ÖYSP STANDART PUANI’NIN (ÖYSP-SP) HESAPLANMASI
1. Fakültemizce yapılan Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın (ÖYSP)
ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara
çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin Standart Puana (ÖYSP-SP) çevrilmesi için
önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır.
Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.
ÖYSP Puanı Dağ. Ort. =
ÖYSP' lerin Toplamı
Aday Sayısı
ÖYSP' lerin Toplamının Karesi
Aday Sayısı
Aday Sayısı - 1
ÖYSP' lerin Kareler Toplamı ÖYSP Puanı Dağılımı Standart Sapması =
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her
aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki
formül kullanılacaktır.
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP - SP) = 10 x (
Aday ÖYSP Puanı - ÖYSP Puanı Dağılım Ortalaması
) + 50
ÖYSP Puanı Dağılımı Standart Sapması
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.
ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
2. Yerleştirilmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki
formüllerle hesaplanacaktır:
a. Aday aynı alandan geliyorsa: (Örneğin, Resim Öğretmenliği Programı
için, aday Güzel Sanatlar Lisesi’nin Resim alanından geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
8
b. Aday diğer alanlardan geliyorsa: (Örneğin, Resim Öğretmenliği
Programı için aday Genel Lise Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )
Adaylar, Yerleştirme Puanları’na (YP) göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır. Aynı işlemle, varsa kontenjan sayısı kadar da yedek aday
belirlenecektir.
3. Asıl ve yedek adaylarla ilgili kesinleşmiş listeler Dekanlık Makamı’nın
onayından sonra ilan edilecektir.
10-SINAVLARA İTİRAZLAR
 Sınav sonuç listelerine itirazlar, listelerin ilan edilmesini takip eden günün
mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
 Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar
T.C. İş Bankası Zeve Kampus Şubesindeki Başvuru için verilen hesap
numarasına 50 TL yatırılarak dekont ile birlikte Eğitim Fakültesi
Dekanlığı'na yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz mesai saatleri dışında
gerçekleşirse itiraz ücreti tutanakla emanete alınacaktır.
11- KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 08/09 Eylül 2014 tarihleri
arasında, mesai saatleri içinde yapılacaktır. Kontenjan açığı kaldığı
takdirde yedek listeden başarı sırasına göre kayıt yapılacaktır. Yedek
listeden kazananların müracaatları 10 Eylül 2014 günü mesai bitimine
kadar kabul edilecek ve 11 Eylül 2014 tarihinde Öğrenci İşleri daire
Başkanlığınca mesai başlangıcında ilan edilecektir. Yedek listeden
kazanan öğrencilerin kayıtları ise 12 Eylül 2014 günü mesai bitimine
kadar yapılacaktır.
2. Asıl listede kazananlardan yukarıda belirtilen kayıt günlerinde kesin kayıt
yaptırmayanlar ve yedek listeden kazananlardan müracaat etmeyenler
kayıt haklarını kaybederler.
3. Kesin kayıt Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılır.
4. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları
adaylara yazılı olarak gönderilmez.
9
12-TEMEL İLKE VE KURALLAR
2014-2015 Öğretim yılı için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özel Yetenek (Resim) sınavıyla alınacak öğrencilerin sınavları, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi
Anabilim Dalı'nda tek aşamada iki basamaklı olarak yapılacaktır.
Adaylar başvurularını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş
Öğretmenliği programına yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru için 200.00 TL başvuru ücreti yatıracaklardır.
Sınava katılmak için 2014-YGS’de puan türlerinin herhangi birinden
180 puan veya daha fazla puan almış olmak gerekir. Liseler, Meslek
Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Tasarım ve
Teknolojisi, Grafik, Resim, Sanat (Resim), Seramik, alan/ kol/
bölümlerinden mezun olanlardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına
başvuracak adayların ön kayıt 2014-YGS asgari taban puanı 140 'dır.
YGS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer
üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavına katılan adaylar da bu sınava
başvurabilirler.
Özel Yetenek Resim Sınavı 18.08.2014 Pazartesi günü Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yapılacaktır. Adayların
sınava alınacakları salon ve sıra numaraları, 18.08.2014 tarihinde Eğitim
Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde ilan edilecektir.
13-SINAV
Sınavlar, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca önceden ilan edilmiş olan gün,
saat ve yerlerde yapılır.
Sınav, canlı modelden desen çalışması ve imgesel tasarım
çalışması olmak üzere, tek aşamada iki basamaktan oluşmaktadır. Sınavın
her iki basamağında da adaylar gruplar halinde sınava alınacaktır. Belirtilen
yer ve zamanda sınava girmeyen adayın mazereti dikkate alınmayacak,
hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
1.Canlı Modelden Desen Çalışması: Sınavın bu bölümünde adaylar canlı
bir modelin desenini kendilerine verilen resim kâğıdına çizeceklerdir. Çalışma
10
dinlenme araları dahil 100 dakika sürecek, her 30 dakikada bir modelin
dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir.
2. İmgesel Tasarım Çalışması: Adaylar, sınavın birinci basamağının
tamamlanmasına müteakip 15 dakika dinlendikten sonra, yine aynı
yerde,
sınavın
İmgesel
Tasarım
Çalışması
basamağına
alınacaklardır. Bu bölümde adaylar kendilerine verilecek bir konuyu
kendilerine verilecek resim kağıdı üzerine çizeceklerdir. İmgesel
tasarım çalışması için adaylara 90 dakika süre verilecektir.
İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu
nedenlerle sınavın başlama saati sınav komisyonu kararıyla
geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine eklenir.
Adaylar belirtilen salonlarda ve belirtilen saatlerde sınava girmek
zorundadırlar. Adayın yerini değiştirmek Sınav Jürisi yetkisindedir.
Adayların, sınav başlama saatinden yarım saat önce, yanlarında
getirmeleri gerekli belge ve gereçlerle birlikte sınav yerinde hazır
bulunmaları gereklidir. Sınav sırasında uyulması gereken kurallar,
adaylara görevlilerce hatırlatılacaktır. Bu kurallara uymayanlar,
sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava
sokanların sınavları iptal edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler
yapılacaktır (Bkz. Sayfa 5, Madde 18).
Adayların, sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarında ayrılan
köşeye Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No. ve kurumca kendilerine
verilen Aday Sıra Numarasını tükenmez kalemle yazmaları
gerekmektedir. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Bu bilgileri
tükenmez kalemle, tam ve eksiksiz yazmayan adayların kâğıtları
değerlendirmeye alınmaz.
Sınav sona erdiğinde Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No. ve Aday Sıra
Numarası yazılı köşeler kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday tarafından
salon sorumlularının önünde kapatılarak teslim edilir. Sınav kâğıtları daha
sonra görevlilerce sınav yürütme komisyonuna teslim edilecektir.
11
14-DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME
Değerlendirme, Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım
Çalışmalarından alınan puanlar ile YGS puanı ve Ağırlıklı ortaöğretim başarı
puanlarından elde edilecektir.
Adayların yaptıkları çalışmaları, her çalışma ayrı olmak üzere 5 jüri üyesi
bağımsız olarak değerlendirecek ve her çalışma için 100 üzerinden puan
verilecektir. Bu iki bölümden her birinde bir adaya 5 jüri üyesi tarafından
verilen puanların ortalaması alınacak ve bu ortalama adayın o bölümdeki
puanını oluşturacaktır. Canlı modelden desen çalışması puanının %40 ve
imgesel tasarım çalışması puanının %60 alınarak ortalama bulunacak
ve ortalaması 50 puandan aşağı olanlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
YGS Puanı: 2014 yılında YGS sınavında adayların YGS-SÖZ, YGS–SAYYGS-DİL veya YGS-EA puanlarından hangisi yüksekse o puan adayın YGS
puanı olarak işlem görecektir.
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP): ÖSYM tarafından belirlenen üç
puan türünden en yükseği.
Özel Yetenek Sınav Puan (ÖYSP) DAĞILIMI
Canlı
Modelden
Çalışması
Puanlar
Desen İmgesel
Çalışması
%40
Tasarım
%60
Toplam
100
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP Puanı) = Canlı Modelden Desen
Çalışması Puanı+ İmgesel Tasarım Çalışması Puanından oluşacaktır.
Yerleştirme işlemi, adayların yerleştirme puanlarına, kontenjana göre
bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir.
a) Bir programa tercihlerinde yer vermiş adaylar arasından kontenjan
sayısı kadar öğrenci yerleşecektir. Yerleştirme puanına göre yapılacak
yerleştirme işleminde YP’si yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
b) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, LGS puanı en
yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
12
c) 2014 YGS”de, YGS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün
yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı
puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Ayrıca üniversitemize kayıtlı
öğrenciler hangi yıl kayıtlı olursa olsun ortaöğretim başarı puanları ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjanlı
programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları
veya Açıköğretim kontenjanı bulunmayan programlarına 2014 YGS’de
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
15-ÖNEMLİ UYARI
2014 Özel yetenek sınavında başarılı olmanız her şeyden önce bu sınav
kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle
elinizdeki kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başvuru formunu doğru olarak
doldurunuz.
Adayların sınava gelirken getirmesi gereken belge ve gereçler:
-Adaylar sınavlara, Özel Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya
pasaport), Sınav Giriş Kartı ile katılmak zorundadırlar.
Sınav Giriş Kartı’nda kayıt bürosu yetkilisinin imzası, soğuk damga, aday
sıra numarası gibi işlemlerden birinin eksikliği halinde ve Özel Kimlik Belgesi
(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) olmayan aday sınava alınmaz.
-50x35 cm. boyutlarında, en az 3 mm. kalınlığında mukavva resim altlığı
-Kıskaç veya mandal
-Kurşun kalem, yumuşak silgi ve kalemtraş.
Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine,
kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden
yerleştirme yapılacaktır. Özel yetenek sınav sonuçları, www.yyu.edu.tr web
adresinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir.
Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların,
özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde
yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi
menfaatleri açısından son derece önemlidir.
13
16-SINAVDA UYULACAK KURALLAR
(Bu kurallar,
okunacaktır).
sınav
başlamadan
önce
adaylara
yüksek
sesle
1) Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır. Ancak yanında cep telefonu olan
adaylar, kesinlikle telefonlarını kapatarak sınav bitiminde almak üzere salon
başkanına teslim edeceklerdir. Cep telefonu açık ve yanında olan adayların
sınavı iptal edilecektir.
2) Sınav oturumlarının süreleri Canlı Modelden Desen çalışması sırasında
her 30 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika verilen arayla
birlikte 100 dakika, İmgesel Tasarım çalışması için de 90 dakikadır.
3)Sınav süresince adaylar kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır. Yalnız iki
sınav arasında 15 dakika dinlenme haklarını adaylar kullanacaktır (Aday
Sınavı erken bitse dahi dışarı çıkarılmayacaktır).
4)Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday
tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
5)Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı
şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları,
adayların birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle
yasaktır.
6)Sınav sonunda kâğıtlarınızı teslim ettikten sonra yerlerinizde
oturunuz ve görevlilerin sınav kağıtlarının üzerine Adınızın ve Soyadınızın
bulunduğu kısmı doldurarak bekleyiniz. Bu önlem sınavın güvenilirliği için
alınmıştır.
BAŞARILAR DİLİYORUZ
14
EK 1: Form/Dilekçe
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
VAN
Fakültenizin,……………………………………………………Öğretmen
liği programı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı’na girmek istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
……./.…/2014
İmza
T.C.Kimlik No
:…………………………………..
Adı Soyadı
:…………………………………..
Doğum Yeri ve Tarihi
:…………………………………..
Adres
:…………………………………..
……………………………………
……………………………………
Mezun Olduğu Lise
:…………………………………..
Mezun Olduğu Alan/Kol/ Bölüm :…………………………….
YGS Puanı ve Türü*
:………………………….……….
Not: Adayın başvurusu bir başkası tarafından yapılmışsa, kayıt yapan kişinin
kimlik fotokopisinin bu forma eklenmesi gerekmektedir.
15
16
Download

Resim-İş Öğretmenliği Programı