T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 34776202/605/7126146
Konu: Araştırma İzni
31/12/2014
................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli eğitim Müdürlüğü)
İlgi: (a) Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 26.08.2014
tarih ve 3557488 sayılı yazısı
(b) Bayram GÖKBULUT'un müdürlüğümüze muhattap 24.12.2014 tarih ve 7039505
sayılı dilekçesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve
Öğretimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Bayram GÖKBULUT'un "Bilişim Teknolojileri
Rehber Öğretmenleri İçin Teknoloji liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Teknoloji
Liderlik Düzeylerinin Belirlenmesi" konulu tez çalışması ile ilgili Bakanlığımızın vermiş
olduğu araştırma iznine ilişkin ilgi (a) yazısı ve ilgi (b) dilekçe ilişikte gönderilmiş olup
gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet TÜRKKAN
Vali a.
Şube Müdürü
EKLER:
Dilekçe ve anket (7 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlıklara
(İlçe Milli eğitim Müdürlüğü)
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mah.-GMK. Bulvarı Yenişehir / MERSİN Bilgi İçin: Mehmet
ŞİMŞEKKAYA / Adnan KÜÇÜKDÜVEYKİ VHK.1 Strateji 2 ( Araştırma Planlama İstatistik ) Hizmetleri Birimi Telefon :
0 (324) 329 14 81 -84 Dahili Tel: 120 Faks: 0(324) 327 35 18 -19 e Posta: [email protected]@hotmail.com Elektronik Ağ:htpp://mersin.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8al b-5a5d -30c6-9fa0-b 99b kodu ile teyit edilebilir.
İÇEL İL MİLLİ EĞİTİM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M
İÇEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana
Bilim Dalı'nda doktora öğrencisiyim. Doktora tez konum Türkiye'de Fatih Projesi kapsamında
okullarda görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine(BTRÖ) yönelik "Teknoloji
Liderlik" düzeylerinin belirlenmesidir.
Bu araştırmanın Türkiye genelinde uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü 26/ 08/2014 tarih ve 3557488 sayı ile gerekli izin alınmış olup ekte
sunulmuştur.
Doktora tezi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması 48 sorudan oluşan ölçek geliştirme aşaması İzmir,
Çorum , Samsun, Zonguldak ve Antalya illerinde uygulanarak elde edilen verilerin analizler ile soru
sayısı 20'ye düşürülmüştür.
Doktora tezinin ikinci aşaması 20 sorudan oluşan anketin uygulama aşaması olup veriler internet
ortamından toplanacaktır.
Geliştirilen anketin ilinizde görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin
internet ortamında http://fatihafoiesiegffimleri.com/anket/ adresine girerek "SİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLERİ İÇİN TEKNOLOJİ LİDERLİK ÖLÇEĞİ” ni seçip karşılarına çıkan
anket sorularını doldurmaları için;
Gereğini arz ederim.
EKLER:
1.
Ölçek (1 Sayfa)
2.
Bakanlık izni (2 Sayfa)
İLETİŞİM:
Bayram GÖKBULÜT
İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hactpiri Mah. No: 91
19400
İskiHp/ÇORUM
Tel. 0 SOS 254 56 85
Email: [email protected]
24/12/2014
T.C.
M İL L İ E Ğ İT İM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
S a yı î 81576613/605/3557488
26/08/2014
Konu: Araştırma İzm
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Öğrenci işleri Daire Başkanlığı)
ilgi: 15.08,2014 tarih ve 48 i 78250300/958 sayılı yazı.
İlgi yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermiş olduğunuz Üniversiteniz Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programlan ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Programlan ve
Öğretim Bilim Dalı doktora programı öğrencisi Bayram GÖKBULlfFun "Bilişim
Teknolojileri Rehber Öğretmenleri için Teknoloji Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve
Teknoloji Liderlik Düzeylerinin Belirlenmesi" konulu tezinde kullanılacak veri toplama
araçları ve araştırma iznine ait talebi, Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.
Onaylı bir örneği Bakanlığımızda muhafaza edilen, uygulama sırasında da mühürlü ve
imzalı örnekten çoğaltılan veri toplama araçlarının örneklem olarak seçilen rehber
Öğretmenlere uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muhammed Sadık ARSLAN
Bakan a.
Gene İ Müdür V.
EK: Veri Toplama Araçları (3 Sayfa)
Bu belge, 5070 sa y ılı Elektronik imza Kanununun 5 inci m ad d esi gereğince gü ven li elektronik im za ile im zalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksoigu.meb.gov.îr adresinde» dee2-ö77c-3a5c-bd64-c9£2 kodu ile yapılabilir.
Elektronik A
k w w .s a s b .g o v .t r
A yrın tılı bilgi için: Dr. S eıa p SA Y D IM
Tel: (0 312 ) 2969400/9683
Aşağıda sîzlerin Teknoloji Liderliği standarttan ile ilgili yeterliKkierfnizi belirlem ek
özere
hazırlanmış b ir ölçek fo rm u verilm iştir» Birinci bölüm de kişisel bibileriniz, ikinci bölüm de ise sizin
teknoloji liderliği standartlan
ile Bgiii yeterfiilklerinlzl belirlem eye yönelik m addeler yer
atmaktadır. ölçek form undan elde edilen veriler *Ölfişim Teknolojileri Rehber öğretm enleri için
Teknoloji Uderiik ö lçeğinin Geliştirilm esi ve Teknolojik Liderlik Düzeylerinin Belirlenmesi* isimli
doktora tezinde kullanılacaktır.
Anketi d o ld u rm a n » yaklaşık 15 dakikanızı alacak olup elde edilen veriler sadece bilimse!
amaçlar için kuiiamfaeakttr. Kişisel b ir değerlendirm e yapılmayacağı İçin ad ve soyadı gibi
kendinizi tanıtacak bilgiler yazm anıza gerek yo ktur.
Değeri! zam anınızı ayırarak sağlayacağın»
kalfalardan dolayı teşekkür ederim .
Bayram GÖKBULirr
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim 0»{t
Doktora öğrencisi
İletişim: N»okbulut#emaii.com
Gsm : 0 505 254 56 85
t BÖLÜM KİSİSSL BlLGİ FORMU:
Okulunuzun bulunduğu
*■-
İt
-
■■
Çalıştığımız oku! türü
| j lfk
{ )0rta
M ezuniyetiniz
{ ) ö n Lisans
(
) Lisans
{
{ }U s e
{ 1Diter:
f ) Yüksek lisans ( ) Doktora
Grtsifetfrsîz
( j Erkek
Branşınız
( J Bilişim Te kn o lo jile ri
{ ) Diğer
Mesleki kıdem yriı
j ) 0 -5 a r a «
f ) 5*10
aram
{ } 11-1 5 Mam
f Î İ 6 - # araş*
C J21-25 arası
C } 26 ve ü zeri
j Kadın
t
__________ ____
Download

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü