BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ’NDEN
İHALE İLANI
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince tüvenan (işlenmemiş) kum-çakıl
malzemesinin açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
NİTELİĞİ :
Bulunduğu MEVKİİ :
25.501,35 m³
Kum Çakıl
Malzemesi
Deresakarı Köyü
Gemiyeri mevkii
MUHAMMEN
BEDELİ (K.D.V. hariç): İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
92.000,00.-TL.
03/02/2014
14 : 05
03/02/2014 tarihi Pazartesi günü saat 14:05’de Bilecik İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl
Encümeni toplantı salonunda, Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile
yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
a) Gerçek kişiler için:
-
Kanuni ikametgahını gösteren ikametgah belgesi
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti
Tebligat için Türkiye’de adres beyanı
Şartnameyi okuyup imzaladığına dair imzalı şartname
Vekaleten katılacak olanların noter tasdikli vekaletnameleri
Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
Geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu
Bilecik İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge
b) Tüzel kişiler için
:
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile
tam yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameleri
- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veyahut benzeri mesleki
kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya şirketin kuruluş statüsünü ve
son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi örneği
- Şartnameyi okuyup imzaladığına dair imzalı şartname
- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu
- Bilecik İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge
en geç 03/02/2014 tarihi Pazartesi günü ihale başlayıncaya
Başkanlığına teslim etmeleri ve belirtilen saatte hazır bulunmaları şarttır.
Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilemez.
İLAN OLUNUR.
kadar İhale Komisyon
Download

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince tüvenan