İL: ORDU
AY-YIL:KASIM-2014
TARİH: 21.11.2014 (3.HAFTA)
‫َوَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنًا ُمتَ َع ِم ًدا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن َُّم َخالِ ًدا‬
ِ ‫فِيها و َغ‬
‫ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َواَ َع َّد لَهُ َع َذ ًاًب‬
‫ض‬
َ َ َ
ِ
‫يما‬
ً ‫َعظ‬
kötü lakap takmak, alay etmek gibi her türlü
çirkin tavır ve davranışlar kul hakkı ihlali olup
yasaklanmıştır.
.
Değerli Kardeşlerim!
İNSAN HAKLARINA RİAYET ETMEK
İnsan hakları deyince akla ilk gelen kişinin hayat
hakkıdır. Diğer haklar bundan sonra gelir. Yaşama
hakkı bir temel haktır. Bu hakkı insana Allah
vermiş ve O’ndan başka hiç kimsenin onu bu
haktan mahrum etmeye hakkı ve yetkisi yoktur.
Başkasının hayatına haksız olarak son veren kimse
büyük günah işlemiş ve Allah’ın azabını hak etmiş
olur. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz, “Kim bir
mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen
kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş,
onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap
hazırlamıştır”(3) buyurmaktadır. Yine Kur’an, bir
insanın canına kıymanın bütün insanları
öldürmekle, bir insanı yaşatmanın da bütün
insanları yaşatmakla eşdeğer olduğunu ifade
etmiştir.
Muhterem Müslümanlar!
Değerli Mü’minler!
İslam
tarihinde İnsan hakları ile ilgili ilk metin olarak
kabul edilen Veda Hutbesinde Peygamber
Efendimiz(sav) İslam dünyasına şu evrensel
mesajı vermiştir: "İnsanlar! Bu günleriniz
nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl
mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke)
nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız
mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir,
her türlü tecavüzden korunmuştur." (1)
buyurarak İslam’ın insana vermiş olduğu
hakları dokunulmaz kabul etmiştir. İnsan,
hayatını onurlu bir şekilde sürdürebilmesi için
İslâm’ın korumayı hedeflediği beş temel esas
vardır. Bunlar; canın, aklın, neslin, dinin ve
malın korunmasıdır.
Toplum olarak bir arada yaşamamızın gereği
doğrultusunda herkesin hak ve hukukuna saygı
göstermeliyiz. Kimsenin malına, canına, ırz ve
namusuna zarar vermemeliyiz. Rûz-i mahşerde
kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmak tan
şiddetle sakınmalıyız.
َ‫هياَالناس َا ََن‬
َُ
‫ َأ‬:َ ‫اّلل َعَلَ ْي هَه َ َو َس َََّل‬
َُ َ َ ‫ّل‬
َ َ ‫اّلل َ َص‬
َ‫ول َ َ ه‬
َُ ‫قَا ََل َ َر ُس‬
َ‫مكَلِمد َََوأِمد ََُهَمنََتََُرابََا َن‬
َ ‫رَبَمكَواحدََوا ََنَأ ََب مكَواحدََ َُكل ه‬
ِ
ََ‫ََ هَميَ ََفَضَْل‬
َََ ‫ّل‬
َ َ َ‫س َهَل ََع ََر ه َب َ َع‬
َ َ ْ‫َوَلََي‬،‫لل َأَتَْقََا مك‬
َ‫أ َْكََرََم َُمك َنندَ ه‬
‫َا ََلَبهَلََََّْق ََوى‬
ِ
Aziz Mü’minler!
Yüce dinimiz renk, dil, cinsiyet, inanç ayrımı
yapmaksızın bütün insanların hak ve hukukunu teminat altına almıştır. “Ey insanlar!
Dikkat edin, Rabbiniz birdir. Babanız da
birdir. Arabın Arap olmayana, Arap
olmayanın da Araba, takvadan başka bir
üstünlüğü yoktur” (2) fermanıyla, insanların
haklar konusunda eşit olduğunu asırlar önce ifa
de etmiştir. Ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal güvenlikten faydalanma, hukuk
karşısında eşitlik, eğitim ve öğretim, özel
hayatın korunması gibi haklara da büyük önem
vermiştir. İnsanların itibarını sarsıcı, onur kırıcı
sözler sarf etmek, iftira, gıybet, dedikodu,
Hutbemizi Sevgili peygamberimizin şu hadisi-i
şerifi ile bitirelim: “Kıyamet günü kişi namaz,
oruç, zekat gibi ibadetlerini eda etmiş olarak
Allah'ın huzuruna gelir. Bununla beraber
kimine sövmüş, kiminin kanını akıtmış, kiminin
malını yemiş, kimine de iftira etmişse; onun
ibadetlerinden elde ettiği sevaplar kendisinden
alınarak hak sahiplerine dağıtılır. Eğer
ibadetleri ve iyilikleri, kul haklarını ödemeye
yetmezse, hak sahiplerinin günahlarından
alınıp kendisinin günahlarına eklenir. Böylece
sevapları gitmiş, günahları artmış, iflas etmiş
olarak cehenneme gönderilir."(4) Rabbim
böyle bir duruma düşmekten bizleri emin
eylesin.
1- Veda hutbesi
Veda hutbesi
Nisa 4/93
4- Müslim, Birr, 59
Adem ALTUNBAŞ
Hatip / Gürgentepe-ORDU
23.
İmam-
Download

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد