T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ
Öğretmen Adayının Haftalara Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersi
Kapsamında Yapması Gereken Etkinlikler
Aday Öğretmenin Adı ve Soyadı:……………………………………………………………
Bölümü/Anabilim Dalı
: ……………………………………………………………
Sınıf-Şube
: ……………………………………………………………
Öğretim Yılı/Dönemi
: ……………………………………………………………
Uygulama Okulu
: ……………………………………………………………
Etkinlik Adı
Hafta
I. Hafta
Dönem Planı Hazırlama
II. Hafta
Okul Brifing Dosyası. Milli Eğitim Çalışma ve İdari Çalışma Takvimi.
III. Hafta
Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Ders Programları. Okulda Uyulması Gerekli Kurallar.
IV. Hafta
Resmi Yazışma Örnekleri (Gelen evrak, giden evrak, göreve başlama yazısı, vb).
V. Hafta
Hasta Sevk ve İzin İşlemleri. E-Okul Hakkında Özet Bilgi ve Sistemle Gerçekleştirilen İşler.
VI. Hafta
Önemli Toplantı Karar Örnekleri (Öğretmenler kurulu, Şube öğretmenler kurulu zümre öğretmenler
toplantısı).
VII. Hafta
MEBBİS Sistemi Hakkında Bilgi Edinme, Okul Rehberlik Çalışmaları İle İlgili Belgeler.
VIII. Hafta
Okul Aile İşbirliği İle İlgili Belgeler.
IX. Hafta
Öğrenci Sosyal Kulüpler Faaliyetleri.
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU
(Öğretmen adayı tarafından her anlattığı dersten sonra olumlu ve olumsuz gözlemlerini de içerecek şekilde
doldurulacak ve Uygulama Öğretmenine imzatılacaktır )
Öğretmen Adayı
: ......................................................
Bölüm / Anabilim Dalı: ………………………………………...
Sınıf/Şube
Fakülte No
: ....................
: .......................
Uygulama Okulu : ……………………………………
Etkinlik No
: ...........
Tarih: ...../...../.......
Etkinlik Başlığı .............................................................................
İmza
İmza
Öğretmen Adayı
Uygulama Öğretim Elemanı
2
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ
(Öğretmen adayları tarafından her hafta Uygulama Öğretmenlerine imzalatılarak dosyalarına konulacaktır.)
ÖĞRETMEN ADAYININ
ADI SOYADI:
PROGRAMI:
UYGULAMA OKULU:
Tarih
Gözlenen
Sınıf/Saat
GÖZLEMLER
İşlenen Konu
1. Saat
2. Saat
3. Saat
4. Saat
5. Saat
6. Saat
7. Saat
8. Saat
9. Saat
10. Saat
3
Öğretmenin
Adı Soyadı
Öğretmenin
İmzası
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DEĞERLENDİRME FORMU
Ders Anlatan Öğretmenin (veya aday öğretmenin)
Adı Soyadı:
Branşı:
Tarih:
AÇIKLAMA:
Aşağıdaki form, ders anlatan öğretmen adayı hakkında uygulama öğretmeni ve diğer aday öğretmenler tarafından doldurulacak
ve geri bildirim olarak ders sonunda öğretmen adayına verilecektir (0-Gözlenmedi, 1-Zayıf, 2-Orta, 3-İyi).
0
Değerlen
dirme
İletişim
Sınıf Yönetimi
Öğretim Süreci
Planlama
Konu - alan
hâkimiyeti
Davranışlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
Gerekli ve yeterli kaynağa ulaşma
Konuda geçen temel ilke ve kavramları kullanma
Konuyu yaşamla ilişkilendirme
Konuyu diğer konularla ilişkilendirme
Uygun araç-gereç ve materyal seçme ve hazırlama
Dersi hedef davranışlara uygun olarak yürütme
Dersi planlı, açık, anlaşılır ve düzenli şekilde sunma
Amaç ve hedef davranışları açık bir biçimde ifade etme
Öğrenme ortamını amaca uygun olarak düzenleme
Çeşitli öğretim, yöntem ve teknikleri uygun biçimde kullanma
Zamanı verimli kullanma
Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleme
Araç-gereç ve materyali kullanma
Özetleme yapma
Uygun geri bildirimde bulunma
Konuya uygun örnekler verme
Öğrenci sorularına uygun ve yeterli cevaplar verme
Etkinlikleri yönetme
Dersin kalıcılığını sağlama
Düzeye uygun sorular sorma
Konuyu önceki ve sonraki konularla ilişkilendirme
Derse uygunbir geçiş yapma
Dikkat çekme ve güdüleme
Demokratik bir ortam oluşturma
Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlama
Övgü ve cesaretlendirmeyi sağlama
Dersi uygun şekilde sonlandırma
Öğrenci etkinliklerine rehberlik etme
Öğrencilerle etkili iletişim kurma
Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verme
Konuya uygun düşündürücü sorular sorma
Ses tonunu etkili biçimde kullanma
Öğrencileri ilgi ile dinleme
Sözel dili etkili biçimde kullanma
Göz teması kurma
Beden dilini etkili biçimde kullanma
Hedef davranışlara uygun değerlendirme yapma
Uygun değerlendirme materyali kullanma
Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede değerlendirme
Ara değerlendirme yapma
EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER HUSUSLAR
ÖĞRETMEN ADAYININ (Formu Doldurdu ise)
Adı-Soyadı
İmzası
UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN
Adı-Soyadı
İmzası
4
3
Download

Öğretmenlik Uygulaması 1 Etkinlik Planlama Örneği (Ek-1)