Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014 tarihli
toplantısında gündemin 86. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün ve 162
sayılı kararı ile uygun bulunan, 19K-2C nolu imar
paftasında yer alan Zerdalilik Mahallesi 7237 ada 12 parsel
ve çevresinde Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 19.02.2010
tarihli E:2008/1680, K:2010/154 sayılı kararının yerine
getirilmesi gerekçesiyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan
uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün ve 162
sayılı kararı ile uygun bulunan, 19K-2C nolu imar
paftasında yer alan Zerdalilik Mahallesi 7237 ada 12 parsel
ve çevresinde Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 19.02.2010
tarihli E:2008/1680, K:2010/154 sayılı kararının yerine
getirilmesi gerekçesiyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan
uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
^Can KASAPOGLÜ
İmar Kom. Baş)<anı
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üy^si —
Mustafa Reşat OKT.
İma r Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kofi. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesî\
ANTALYA MURATPAŞA BELED İY E M ECLİSİNİN
02.05.2014 TARİH VE 162 SAYILI KARARI
Gündemin 18. Maddesi
K arar No. 162
Özü: 7237 Ada 12 parsel ve çevresine ait
hazırlanan plan değişikliği önerisinin Planlama
ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 18. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Antalya 1.İdare
Mahkemesi’nin 19.02.2010 tarihli, E:2008/l 680, K:2010/154 sayılı kararının yerine getirilmesi
gerekçesiyle 7237 Ada 12 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım plan uyarınca
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan önerisi Planlama ve İmar Komisyonu’nun
12.03.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere
Belediye Meclisine havalesini isteyen 25/04/2014 tarih 2231 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, komisyondan geldiği şekliyle kabulü uygundur
Başkanım, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon görüşüne uyulması uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, bizde komisyon görüşü doğrultusunda görüş bildiriyoruz
Sayın Başkan, dedi.
Başkan, gündemin 18.maddesinde belirtilen hususun komisyon görüşü doğrultusunda
kabulünü oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
7237 Ada 12 parsel ve çevresine ait hazırlanan plan değişikliği önerisinin Planlama ve
İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi
Av.Umit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Ercan MERTHATUN
Divan Katibi
Osman KEPEZ
Divan Katibi
ANTALYA M ER K EZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELED İY ESİ
KONU: 7237ADA 12 PARSEL ve ÇEV RESİ
1/1000 Ö LÇ E K Lİ UYGULAMA İM AR PLANI
1. PLANLAMA ALANININ GEN EL TANIMI
Planlama alanı Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Zerdalilik Mahallesi 19K-IIc no’lu
1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2008/1680E. , 2010/154K. sayılı kararının gereğinin
yerine getirilmesine gerekçesiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım planı Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisi’nin 10.12.2013 tarihli ve 753 sayılı karan ile uygun bulunmuş olup,
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli plan yapılması planlamanın
amacıdır.
1
3. BUGÜNKÜ ARAZI KULLANIM I VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
1/5000 ölçekli nazım plan uyarınca 7237 Ada 12 parsel “İlköğretim Okulu” alanı
olarak planlanmış, güneyi park ve otopark alanına dönüştürülmüştür.
Şekil 3. Plan örneği
MURATPAŞA BELEDİYESİ
PLAN GEREKÇESİ:
ADA/PARSEL NO: 7237 ADA 12 PARSEL VE ÇEVRESİ
PAFTA NO: 19K-IİC
MEVCUT PLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ'NİN
10.12.2013 TARİHLİ VE 753 SAYILI KARARI
Ö L C E K -V lO O O
'
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 62.Maddesi - Antalya Belediyesi