UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İŞLETİM HAKKI İHALE İLANI
1 - Uşak Üniversitesi bünyesinde yer alan aşağıdaki muhtelif İşyeri ve Kantinlerin işletim hakkı 3
(Üç) yıl süre için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile
tahmini bedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye konulmuştur.
2 - İhale İzmir Yolu Üzeri 8. km. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesindeki Mühendislik
Fakültesi ihale salonunda (MA1 Blok 2. kat 201 numaralı salon) yapılacaktır.
3 - İhale tarih ve saati, ihale konusu işe ait muhammen bedel ve geçici teminat tutarı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
4 - İstekliler şartnameyi mesai saati içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığında görebilir ve ihale şartnamesini 100,00TL (YüzTürkLirası) bedel karşılığında
temin edebilirler.
5 - İhaleye katılabilme şartları :
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
d) Geçici teminata ilişkin belge (Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk Bankası Uşak
Şubesi TR 37 0001 2009 7820 0006 1000 32 IBAN numaralı U.Ü. Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı hesabına yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması
gerekmektedir.)
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.
Ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri
vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanıp son sayfadaki adres bilgileri doldurulmuş, İdarece
düzenlenen İhale Şartnamesi.
g) İlan tarihinden sonra alınmış SGK borcu olmadığını gösterir belge veya taahhütname.
h) İlan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığını gösterir belge veya taahhütname.
ı) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son 1 ay içinde alınmış Adli sicil belgesi. Alınan bu
belgede “adli sicil kaydı” veya “adli sicil arşiv kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme
kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için
verilecektir.)
Tevdi edilen belgelerin asıl olması veya suretlerinin Kurumumuzdan ya da noterden
tasdikli olmaları zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin ihale yeterlik belgeleri
arasında sunulmaması halinde istekli ihale dışı bırakılır. Ayrıca SGK/Vergi borcu
olmadığına dair belge yerine taahhütname veren istekliler ihale üzerine kaldığı takdirde
sözleşmeden önce bu belgeleri ibraz etmek zorundadır.
6 - Posta ile yapılacak müracaatlar ihale tarih ve saatine kadar kabul edilir.
İLAN OLUNUR
Kantin / İş Yeri
Yer
Uşak M.Y.O. /
Kütüphane
Kantini
1 Eylül Yerleşkesi,
Uşak M.Y.O ve
Kütüphane
Karahallı M.Y.O.
Kantini
Karahallı M.Y.O
Uşak Sağlık Y.O.
(Vali Konağı
Karşısı)
07 Numaralı
1 Eylül Yerleşkesi
işyeri – Teknoloji Öğrenci Sosyal
Market
Merkezi Kompleksi
12 Numaralı
1 Eylül Yerleşkesi
işyeri – Otobüs
Öğrenci Sosyal
Acentesi
Merkezi Kompleksi
1 Eylül Yerleşkesi
13 Numaralı
Öğrenci Sosyal
işyeri – Giyim
Merkezi Kompleksi
1 Eylül Yerleşkesi
14 Numaralı
Öğrenci Sosyal
işyeri – Terzi
Merkezi Kompleksi
Sağlık Y.O.
Kantini
İşletim
Alanı
Yıllık
Tahmini
Bedel
Geçici
Teminat
67,5 m²
23.000,00 TL
690,00 TL
30/10/201410:00
14,69
m²
2.500,00 TL
75,00 TL
30/10/201414:00
19,38
m²
2.500,00 TL
75,00 TL
30/10/201416:00
53 m²
5.750,00 TL
172,50 TL
31/10/201410:00
33,6 m²
3.750,00 TL
112,50 TL
31/10/201411:00
51 m²
6.400,00 TL
192,00 TL
31/10/201414:00
30,2 m²
3.200,00 TL
96,00 TL
31/10/2014 16:00
Detaylı bilgi için irt. Tel: 221 22 13 / 1624 - Bilg. İşl. Mustafa KES
İhale Tarih
ve Saati
Download

Uşak Üniversitesi bünyesinde yer alan aşağıdaki muhtelif şyeri