EK:1
BÖLÜM
253
254
255
260
267
681
740.01
740.02
740.03
740.04
740.05
740.06
740.07
740.08
740.09
740.10
740.11
740.12
740.13
740.14
740.15
740.16
740.17
740.99
740.100
740.101
740.102
740.103
740.104
740.105
740.106
740.107
740.108
740.109
740.110
740.111
740.112
740.113
740.114
740.115
740.116
740.117
740.118
740.119
740.120
740.121
740.122
740.123
770.01
770.02
770.03
770.04
770.05
770.06
770.07
770.08
770.09
770.10
770.11
HESAP ADI
Tesis - Makine Ve Cihazlar
Taşıtlar Grubu
Demirbaşlar Grubu
Haklar Hesabı
Yazılımlar
Önceki Dönem Gider Ve Zararlari
Kirtasiye Malzemeleri Grubu
Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim
Malzemeleri
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
Temizleme Ekipmanları Grubu
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
Yiyecek Grubu
İçecek Grubu
Canlı Hayvanlar Grubu
Zirai Maddeler Grubu
Yem Grubu
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
Yedek Parçalar Grubu
Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
Spor Malzemeleri Grubu
Basınçlı Ekipmanlar
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
İşçi Ücret ve Giderleri
Memur Ücret ve Giderleri
Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri
Elektrik, Su ve İçecek Giderleri
Ulaştırma-Haberleşme Giderleri
Taşıma ve Ardiye Giderleri
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
Yemek Hizmet Alım Giderleri
Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Hizmeti Giderleri
Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri
Kira Giderleri
Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri
İnşaat Maliyet Giderleri
Üretimde Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman
Arazi ve Arsalar Gider Hesabı
Binalar Gider Hesabı
Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
Laboratuar Hizmeti Alım Giderleri
Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
Otelcilik Hizmetleri Giderleri
Diğer Hizmet Alım Giderleri
Yönetimle İlgili Malzeme Giderleri
Memur Aylik, Ücret Ve Tazminat Giderleri
Tedavi Yardimi Ve Cenaze Giderleri
Geçici Ve Sürekli Görev Yolluklari
Ek Çalişma Karşiliklari
Dişardan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
Vergi, Resim, Harçlar(Hazine, Shçek, Eğit.Katki Payi)
Yönetimde Kull.Maddi Duran Varlik Amort.
Çeşitli Giderler
İnşaat Maliyetine İlş. Yönetim Giderleri
Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri
2010 YILI ARTIŞ (%)
*Borçluluk oranına göre hesaplanır
*Borçluluk oranına göre hesaplanır
*Borçluluk oranına göre hesaplanır
0
*Borçluluk oranına göre hesaplanır
0
0
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
5
0
0
5
5
5
5
5
9
5
5
*Borçluluk oranına göre hesaplanır
*Borçluluk oranına göre hesaplanır
5
0
0
5
5
5
5
5
0
5
5
5
9
0
32
5
0
0
5
1
EK:2
BÜTÇE HAZIRLAMA AÇIKLAMALARI
1- Bütçe gelir artışı 2010 yılı için 2009 gerçekleşmelerinin toplamda % 7 sini aşmayacak şekilde
belirlenecektir.(Yeni Kurum açılması, yada ilave servis ve birim açılması gibi özel durumlar
hariç)
2- Yukarıdaki şekilde belirlenen 2010 tahmini gelir bütçesinin toplamının en az % 10’nu gider
bütçesinin 659 kalemine tenkis farkı olarak konulduktan sonra kalan kısım yukarıda kalem
kalem belirlenen artış oranlarına ve aşağıdaki açıklamalara göre 2010 yılı gider bütçesi
oluşturulacaktır.
3- Hizmet alımındaki ücret ve sayı standartları dikkate alınarak hizmet alımları bütçesi
oluşturulacak ve hiçbir şekilde bu rakam tavanı % 5’i aşmayacaktır.
4- 2010 hazine payı % 3, 2011 ve 2012 % 1 uygulanacak
5- Yatırım bütçesi aşağıda belirtilen borçluluk oranındaki (Borçluluk oranı= Toplam
Borçlar/İlgili ay geliri) artış katsayısına göre hesaplanır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Borçluluk oranı 2 ve üzeri olanlar bütçenin % 2'i oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek
Borçluluk oranı 1,5-2 arası olanlar % 3’ü oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek
Borçluluk oranı 1-1,5 arası olanlar % 4'ü oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek
Borçluluk oranı 0,5-1 arası olanlar % 5'i oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek
Borçluluk oranı 0-0,5 arası olanlar % 6'sı oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek
Borçluluk oranı 0 olanlar % 7'si oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek
6- 750-01 (Araştırma ve Geliştirme Giderleri) Kalemine Eğitim ve Araştırma Hastanelerimiz
ödenek koyabilecektir.
7- EK:1 Tabloda belirlenen parametrelere 2011 de % 4.5, 2012 de % 4.5 artış uygulanacaktır
2
Download

Untitled