§"N.
ı
20l4-2ot5 öĞneriıvı yıLı DöşEMEALTı MESLEKi vE TEKNlK ANADoLu LisEsi pAnısiyoNu
PARAS|Z / PARALİ YATİLİLİK Mü RACAAT SONUÇLARİ
sıNıFı
NO:
ADı 5OYADı
PUANl
YtıtLtŞME DURUMU
9-A
471
Rümeysa KARlK
444,?26
§§§ı§§$ş
Y,Eş§§.§
9_E
5
Seda SARlKAYA
ytrnAJ§i
§§l lı.{
3
9-B
438,328
9
4
429,061.
§sft§Şli
§Jd
9_A
5
9_D
L2
9-E
485
428,663
423,522
l21,930
§§§e§§§ş y§§§ı.§
6
Büşra AKKAYA
Rabia GEREKTEN
cem Avten YALÇ|N
sra YAMAN
+I9,253
§§§§§\§§ş Y§ş§§-§
ı
ıo
ı6
7
9_E
8
9-B
9
9_c
19
23
9-c
L78
9-B
29
180
3L
183
35
9_A
9-A
L4
9-c
15
16
17
18
19
9-E
?a
e2
9-A
L87
39
4L
9-D
9-B
9-c
193
9-D
44
9_A
50
9-A
51
9-c
53
9_D
204
9_E
55
26
27
9-D
9-B
59
?8
?9
9_B
zLz
9_E
30
9-c
55
3l
9-B
32
9-c
3i3
9-D
9-E
9-D
35
57
2L8
z22
223
74
Nurten ADAÇAY
Eda ALPKAYA
Şule ÇAM
Hatice Nur SEREN
aeynep BAYRAKTAR
Sedanur YUKsEL
Havva COSKUNER
5inem (rukutt
Zehra BAYRAK
lrem C|VAN
Vşe Bevza UZUMCU
Şevma Şule SAGLAM
Şule GUMUŞ
232
9-c
39
9-E
40
223
86
9_D
237
Hacer UNVER
1
2L7
4
9-D
9-B
9-B
9-B
5
9_A
24L
6
9-B
9-D
92
9-c
?
3
§§§
410,154
4a9,849
§s\$§§S§§ §§§§{.{
l,IU4
}01,959
9-B
169
Arife YlGlT
llatice Gülnur BlLGlÇ
iş
ü!
J\
t§
§ü§$i§S§§ Y§,§§i_i
§ §§ıt{ğ?
\ i}*{]
400,890
404,062
402,652
399,775
§
§§§ı§§§ğ §§ş§ı.§
§§§ı§§§§ y§§§§,§
§-:'tl("("Şi.l_ Tfj i
şi".§
§:sxt§,S§§ YJ"
§ü*ıi,§,Sİil
v§
§ü§R§"$§t Y§\
İ".§
Lİ
{.t
ݧidj§ğ§}
$*t"{§;
lüJ\$ݧ§§§ §§şüı.§
İ}^f,İAüİT *İ
401,536
401,,43I
BilPe 5ENTURK
t28
97
§§§ts\§$§
+U1,5b4
z53
90
Y,liT
404,685
403,948
403,643
403,t97
403,076
402,8L9
402,796
Fatma BetülSUNGUR
9_c
239
§Ail§$§i
406,113
405,551
405,337
KezlDan Nur bUK
Beste DOGAN
Fazilet ACAL
da KASL|
Büşra DUMAN
Nazmiye AKBAŞ
Şükran Şule AKKAYA
Burcu ALTAN
z29
4I3,360
4I2,893
4I2,770
4IL,677
4I0,753
4I0,712
ıU
Dudu Gizem AYGAN
Gamze KORKMAZ
9_A
Y
406,825
ıUb,5JE
406,373
406.239
Şevval ÇAL
ule SAK
ilem AKDEMlR
Fatma Sena OZTURK
38
İ,J.\N§.--b§,{
408,81,4
Şule SALMAN
Fatma KALMAZ
ŞeVkiye SERTTAŞ
§eher AKl
9-A
i"§
416.4o2
409,303
408,891
Saniye TAŞÇl
Sümeyye KOCAOGLU
Selen ŞEN
Döndü GUMUS
lrem BAS
Burcu KOSE
iLi
417,t29
Teslime SERTTAS
Nesrin KAÇMAZ
76
227
81
§
l".l
t§
p&§&Li
Yğ"§§ilİ
P&ğ;i&LİYAT§§-i
p&}aALşYAşBL$
399,158
399,138
398,881
pf\§&§"
398,524
t-fdİ5.§.İ-
p,{ığALıYğş§L§
w
§,ş§l
§
397,3t3
p&§&İ-
392,996
387,881
pAffiğİ" Y§ş,ğ-İ
p&ğğİ- Y§TaLı
8u liste MilI? Eğitim Bakdnlığına eağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarındü Burs, Parasız Yatılılık, iosyal
Yarciımlar Yönetmeliği'nin müracaat ve kdhul ile ilgili maddeleri uyarıncü Bokunlığımızın ilEili Şube Müdiirliiği}nden
iıfOil;
görüş alınarak parasız yatılılık şartlarını taşıyanlordan pg.gıt üstünlüğüne Eöre sıralama yapılarak hazırldnmıştır,Parglı
Vatılı müracautlqrı kobul edilenlerin 575 liralık ilk toksitlerini getirdikten sonro kayıtları kesinieşecektir.Pqrqsız yatılılık
nıürmatı bulunanlardan listeye giremeyenler,kontenjdn oçıldığı tqkdirde 37 Ardlık 2074 tdrihine kadar puan üst{jniüğüne
göre parasız yatıIılığa yerleştirileceklerdir,
okul parasız yatılılık ve Bursluluk komisvonu
Arif çÖLKESEN
Müdür yardımcısı
ı\ı ı
ı
ırı
n *oni*İ;.
^,'"l";Jl,o,
Soner ALTNKAYNAK
Rehber Öğretmen
Download

2014-2015 öğretim yılı 9.sınıflar okul pansiyonu yatılılık müracaatı