ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: İsmail
YÜKSEL
Doğum Tarihi: 09.10.1978
Öğrenim Durumu:
Bölüm/Program
Derece
Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi / İngilizce
Öğretmenliği
Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim
Bilimleri ABD_ Eğitim
Programları ve Öğretim Programı
(Doğrudan Doktora)
Üniversite
Yıl
ODTÜ
2001
Anadolu Üniversitesi
2010
Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:
Türkiye İçin Program Değerlendirme Standartlarının Oluşturulması
Danışman: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
Görevler:
Görev Unvanı
Okutman
Araş. Gör.
Araş. Gr.Dr.
Yard.Doç.Dr.
Yabancı Diller Yüksekokulu, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Osmangazi Üniversitesi
Yıl
2001-2003
2004-2010
2010-2011
2011-….
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:



Yüksel, G. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançları ile Ahlaki
Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
Aydemir, S. (2013). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Eskişehir
Doğan, Ş.(2013). Öğretim Elemanlarının e-öğrenme sistemine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin
incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
İdari Görevler :
Bölüm Başkan Yard. 2011-2012, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER)
Editörlük ve Hakemlikler:
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de
tabloya ilave edilecektir):
2011-2012
Güz
Eğitim Bilimine Giriş
Okul Deneyimi
Sınıf Yönetimi
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
Eğitimde Değerler Eğitimi
İlköğretimde Program Geliştirme
2011-2012
Bahar
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
Dönem Projesi
Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları
2012-2013
Güz
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Sınıf Yönetimi
Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme
İlköğretimde Program Geliştirme
Eğitimde Program Geliştirme
2012-2013
Bahar
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
Uzmanlık Alan Dersi
Seminer
Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları
Program Değerlendirme Modelleri
Dönem Projesi
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.
Yüksel, İ. (2014). Investigating the impact of classroom management course on selfefficacy levels: An experimental study on pre-service teachers, Education & Science,
39(171), 259-269 [SSCI]
A2.
Yuksel, İ. & Turkses, E. (Accepted). Cross-sectional evaluation of Distance Education
Students’ Learning Styles and Critical Thinking Dispositions, International Journal
of Distance Education Technologies [ERIC]
A3.
Yüksel, İ. (2013). Impact of activity based mathematics ınstruction on students with
different prior knowledge and reading abilities, International Journal of Science and
Mathematics Education, 1-24, DOI: 10.1007/s10763-013-9474-0 [SSCI]
A4.
Yüksel, I. (2013). Graduate students’ perception of standards and accreditation in
higher education in Turkey: A qualitative analysis. The Qualitative Report, 18(75), 114. [ERIC]
A5.
Yuksel, İ & Toker , Y. (2013). Examining the predictive power of autonomy and selfevaluation on high school students’ language achievement, International Journal of
Learning and Change, 7(1/2),126-140 [ERIC, British Education Index]
A6.
Yuksel, I., Celiker, G. & Soy, Y. (2013). The examination of high school students’
geometry self-efficacy beliefs. International Journal of Academic Research Part B;
5(6), DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-6/B.8 [ISI]
A7.
Yüksel, İ & Demiral, S. (2013). Evaluating European Language Portfolio in Turkish
context: Teachers’ views on new secondary education English teaching program,
International Journal of Social Sciences and Education,3(4), 904-916 [EI- Wilson].
A8.
Yuksel, I. (2012). Activating Students’ Prior Knowledge: The Core Strategies,World
Applied Sciences Journal, 20 (8), 1197-1201[ISI]
A9.
Yüksel, İ.& Alemdar, M. (2012). Teachers’ ICT integration states on the eve of Fatih
Project. Problems of Education in the 21st Century . 44 (44):29-42
A10.
Yüksel, İ. (2012).The Current Developments in Teacher Education in Turkey on the
Threshold of European Union. International Journal of Humanities and Social
Science. 2 (8). 48-56
A11.
Yuksel, İ. ve Adıgüzel, A. (2011). A Glance at Standard Development Studies and
Accreditation Process as Sustaining Tools For Quality in Teacher Education in
Turkey. International Journal of Instruction. Volume 4,Number 2,
A12.
Yüksel, İ. (2010). How to Conduct a Qualitative Program Evaluation in the Light of
Eisner’s Educational Connoisseurship and Criticism Model. The Turkish Online
Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI),1 (2)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1)
Tekin, M. T. & Yüksel, İ. (2013). Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin
Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerine İlişkin Görüşleri, International Perspectives
on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, 2-4
October 2013, Diyarbakir, Turkey,
B2)
Yüksel, İ & Çeliker, G. (2013). A study on relationship between multiple intelligences
and creative thinking of primary education preservice mathematics teachers, Paper
presented at International Symposium On Changes And New Trends In Education,
November 22-24, 2013 Konya,
B3)
Uslu, M.E. & Yüksel, İ. (2013). Türkiye’de program değerlendirme alanında yapılmış
doktora tezlerinin meta değerlendirmesi, Paper presented at International Symposium
On Changes And New Trends In Education, November 22-24, 2013 Konya
B4)
Çap, R.C. & Yüksel, İ. (2013). 2005 tarihli yeni öğretim programlarını inceleme ve
değerlendirme raporunun betimleyici meta-değerlendirme çalışması, Paper presented
at International Symposium On Changes And New Trends In Education, November
22-24, 2013 Konya,
B5)
Yüksel, İ , Tekin, M.T. & Ay, Y. (2013). Araştırma görevlilerinin görüşleri
doğrultusunda öğretim üyesi yetiştirme programının bazı değişkenler açısından
değerlendirilmesi , Paper presented at International Symposium On Changes And New
Trends In Education, November 22-24, 2013 Konya,
B6)
Değerlendirme yeterlikleri ve tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması, Paper
presented at International Symposium On Changes And New Trends In Education,
November 22-24, 2013 Konya,
B7)
Yüksel, İ.ve Yüksel, İ. (2012). The importance of students’ readiness levels in
program evaluation studies. Procedia - Social and Behavioral Sciences. V. 31:908-912
B8)
Yüksel, İ.ve Yüksel, İ. (2012). Metacognitive awareness of academic reading
strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, V. 31:894-898
B9)
Yüksel, İ. & Akın, Z. (2011). Investigating the conformity of the Student
Achievement Examination Report to Student Evaluation Standards: A Meta evaluation
study.
B10)
Yüksel, İ. (2009). Instructor Competencies for Online Courses. Procedia - Social and
Behavioral Sciences , 1 (1), 1726-1729.
B11)
Vural, L., Yüksel, İ. ve Çoklar, A. N. (2008).Bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve
öğretim teknolojileri eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin
geliştirdikleri mecazlar. VII. International Educational Technology Conference, IETC.
6-9 May 2008 Eskişehir.
B12)
Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2006).Turkey's quality pursuits in teacher education. XXII
CESE Conference. Granada. SPAIN, 03-06 July 2006.
B13)
Sağlam, M., Yüksel, İ. & Kürüm, D. (2006). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde
yabancı dil öğretmenliği eğitiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, III.
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, 4-6 Mayıs 2006.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1)
Yüksel, İ. Bağcı, Ş. ve Vatansever, E. (2013). İlköğretim son sınıf öğrencilerinin
demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin belirlenmesi, Adıyaman Sosyal Bilimler
Dergisi, 12, 309-334
D2)
Yüksel, İ. (2013). Öğretimsel stil tercihlerinin öz-düzenleme beceri düzeylerini
yordama gücü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20-21
D3)
Aydoğdu, N. & Yüksel, İ. (2013). İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının
Matematik tarihi inanç ve tutumları ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 186-194
D4)
Yüksel, İ. & Akın, Z. (2013). Investigating the conformity of the Student Achievement
Exammination Report to Student Evaluation Standards: A Meta evaluation study.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1).
D5)
Yüksel, İ. ve Adıgüzel A. (2012). Öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişim
modeline ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi, Mukaddime,
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6,
D6)
Yüksel, İ & Adıgüzel, A. (2012). Use of cartoons in values education: identifying
primary schools students’ perceptions of affection and mercy values. The Journal of
Academic Social Science Studies
D7)
Yüksel, İ. & Adıgüzel,A. (2012). Use of Cartoons in Values Education: Sample of
Social Unity and Solidarity Values, Sakarya University Journal of Education, 2(3),
68-80
D8)
Adıgüzel, A. & Yüksel, İ. (2012).Evaluation of Teachers’ Instructional Technologies
Integration Skills: A Qualitative Need Analysis for New Pedagogical Approaches,
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics
Education, 6(1), 265-286.
D9)
Yüksel, İ. & Adıgüzel,A. (2012). Atanan ve atanamayan öğretmenlerin empatik eğilim
düzeylerinin bazı değişkenler yönünden incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları
Dergisi,1(4), 287-293
D10)
Çoklar, A. N., Vural, L. ve Yüksel, İ. (2010). Computer Metaphors Developed by The
Last Year Students of Department of Computer Education and Instructional
Technology, and Department of Computer Engineering. Journal of Theoretical
Educational Science, 3 (1), 1-28.
D11)
Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta Analiz ve Meta
Değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (18), 175-187.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1) Yüksel, İ ve Adıgüzel (2012). Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline
İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, 2.ulusal eğitim programları
ve öğretim kongresi,
E2) Yüksel, İ ve Adıgüzel (2012). Atanan Öğretmenlerin Ve Ataması Yapılmayan
Öğretmen Adaylarının Çalışma Değişkenine Göre Empatik Eğilim Düzeylerinin
Belirlenmesi. 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi 12 – 14 Eylül 2012
E3) Yüksel,İ., Bağcı,Ş. & Vatansever, E.(2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Değer
Algılarının Coğrafi Bölgelere Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Değerler
Eğitimi Sempozyumu “Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi” 26-28 Ekim
2011, Eskişehir
E4) Uysal, Ö.& Yüksel, İ. (2011). Siber Değerler. Değerler Eğitimi Sempozyumu “Sosyal
ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi” 26-28 Ekim 2011, Eskişehir
E5) Sağlam, M., Yüksel, İ. ve Kara, D. A. (2007). Ardışık ve kaynaşık öğretmen yetiştirme
modellerinin öğretmen adaylarına öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin öğretmen
yeterliklerini kazandırma düzeyi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
E6) Sağlam, M., Yüksel, İ. ve Demiral, S. (2005). Anadolu üniversitesi açıköğretim
fakültesi ingilizce öğretmenliği lisans programı (iölp) öğrencileri ile eğitim fakültesi
ingilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının karşılaştırılması. 14. Eğitim Bilimleri Kongresi (28 Eylül 2005). Denizli:
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
F. Diğer yayınlar :
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
F1) Yüksel, İ. ve Sağlam, M. (2012). Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Yaklaşımları,
Yöntemleri ve Türleri, de. Songül Aynal, Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları içinde.
Ankara: PegemA Yayınevi
F2) Yüksel, İ. ve Sağlam, M. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme: Yaklaşımlar,
Modeller, Standartlar. Ankara: PegemA Yayınevi
F3) Demirel, Ö., Sağlam, M., Kürüm, D.& Yüksel, İ. (2006). Küreselleşme ve AB sürecinde
Türk eğitim sistemi. On Yedinci Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı (Araştırma
Raporları), Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı.
Diğer Etkinlikler:
1)
2)
3)
4)
Yüksel, İ. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (Sempozyum Düzenleme Kurulu), 2013
Yüksel, İ. Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi. (Sempozyum Düzenleme Kurulu) 2011
Yüksel, İ. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü. (Sempozyum Düzenleme Kurulu) 2007
Yüksel, İ. 17.Milli Eğitim Şurası, seçimle gelen üye. Ankara, 13-17 Kasım 2006.
Download

Yrd.Doç.Dr. İsmail Yüksel - Eğitim Fakültesi