T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
13/11/2014
2014/5
MÜDÜRLÜĞE İLK DEFA VE YENİDEN
GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
TERCİH BAŞVURULARI
KILAVUZU
A. İLGİLİ MEVZUAT
a) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu http://mevzuat.meb.gov.tr/html/dmk.html
c) 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/201109141.htm
d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/normkadro_1/normkadro_1.html
e) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine
İlişkin Yönetmelik http://mevzuat.meb.gov.tr/html/egikuryon_1/egikuryon_1.html
f) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme
Kılavuzu
http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_06/17121642_etmkurumuynetclergrev
lendrmekilavuzuustyazi.pdf
g) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 21/08/2014 Tarihli ve
3476910 Sayılı Yönetici Değerlendirme Süreci Konulu Resmi Yazı
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/21044401_ynetcdeerlendrme.pdf
h) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu http://mevzuat.meb.gov.tr/html/134.html
i) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_2.html
j) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26/08/2014 Tarihli ve
106676-106667 Sayılı Resmi Yazısı
http://bitlis.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/28082541_eitimkurumuyneticileri2
08.pdf
B. BAŞVURU TAKVİMİ
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme
Başvuru Adresi : http://mebbis.meb.gov.tr/
ADRES : İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu-İSTANBUL
TEL : Santral: 0 212 526 19 60 12 Hat Dahili: 253
WEB : istanbul.meb.gov.tr
E-MAIL : [email protected]
TARİH
13 – 18 Kasım 2014
C. AÇIKLAMALAR
1. Başvurular Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr/ başvuru işlemleri ekranı
üzerindeki elektronik başvuru formu üzerinden yapılacaktır.
2. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve MEBBİS şifreleri ile giriş yapacaklardır.
Yapılan işlemlerin ip numaraları kayıt altına alınacaktır.
3. Adayların başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için MEBBİS
bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, bilgilerinde eksik veya hata tespit etmeleri
durumunda Kurum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özlük bölümüne başvurarak eksik
veya hatalı bilgilerini düzeltilmeleri gerekmektedir.
4. Adayların, ilgi (e) Yönetmeliğin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak
genel şartlar” başlıklı 5 inci maddesinin c bendinde yer alan “görevlendirileceği eğitim
kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme
şartını taşıyor olmak,” hükmüne aykırı olan tercihleri onay makamları tarafından iptal
edilecektir.
5. İlgi (e) Yönetmeliğin 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda görev
yapmakta olanlardan aynı fıkrada bu alanlarda görev yapanlar için istisna olarak
belirtilen eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim
kurumları ile sınırlı olmak üzere iki puan, aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen
eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunan kadın adaylar için bu eğitim
kurumları ile sınırlı olmak üzere üç puan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim
kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumları ile sınırlı
olmak üzere beş puan ilave edilir. Bu tercihlere ilişkin puanlar tercihlerin karşısında
yer alan bölüm işaretlendiğinde ekrana yansıyacaktır.
6. Başvuru çıktısı Kurum Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
onaylanarak görevlendirmeye esas olmak üzere İl Milli Eğitim İnsan Kaynakları
bölümüne gönderilecektir.
7. Başvuru formundaki bilgilerin Kurum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından
titizlikle incelenmesi, hatalı tercihlerin iptal edilmesi gerekmektedir.
8. Başvuru ekranları başvurunun son günü saat 17:00’de kapanacaktır. Başvuru ekranı
kapatıldıktan sonra; başvuru yapılması veya tercih iptali mümkün olmayacaktır.
9. Başvuru bilgilerindeki hatalardan dolayı oluşabilecek her türlü olumsuz durumda, tüm
yasal sorumluluk Elektronik Başvuru ve Onay Formunda “bilgilerimin tam ve doğru
olduğunu, aksi halde başvurumun geçersiz sayılmasını kabul ederim” beyanında
bulunarak imzalayan adaya aittir.
10.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı
bölümünün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince
bilinmesi gerekmektedir.
11.
Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması durumunda birinci
derecede sorumlu; Kurum Müdürlüğü ve/veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür.
D. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
MEBBİS Eğitim Kurumları Yöneticiliği Elektronik Başvuru ve Onay Formu
Başvuru formları iki nüsha olarak düzenlenecek; bir nüshası İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde muhafaza edilecek, diğer nüshası ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından en geç başvurunun son günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden imza
karşılığı teslim edilecektir.
ADRES : İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu-İSTANBUL
TEL : Santral: 0 212 526 19 60 12 Hat Dahili: 253
WEB : istanbul.meb.gov.tr
E-MAIL : [email protected]
E. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
1- Başvuru takvimi dışında, ( Belirtilen takvim dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden
kılavuzun tüm eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulması gerekmektedir.)
2- Gerekli şartları taşımadan,
3- Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik
Başvuru ve Onay Formu” dışında bir belgeyle,
4- Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
5- Posta yoluyla,
6- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
7- “Elektronik Başvuru Formu” çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,
8- Vekâlet olmadan başkasının adına,
9- Kurum, ilçe ve il onayından geçmeden,
yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.
F. YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDELERİ
Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;
a) Yükseköğretim mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor
olmak,
c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla
öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,
ç) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma
sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini
taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya
müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü
kadrolarda görev yapmış olmak.
d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.
ADRES : İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu-İSTANBUL
TEL : Santral: 0 212 526 19 60 12 Hat Dahili: 253
WEB : istanbul.meb.gov.tr
E-MAIL : [email protected]
Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar
MADDE 10 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev
yapılamaz.
(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev
yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz
yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.
(4) Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde
bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev
yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez.
(5) İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve
teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan
öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk
Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından;
güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya
Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden
Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az
biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilir.
(6) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve
yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın
adaylar arasından görevlendirilir.
(7) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim
kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.
(8) Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu
bakımından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların
görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılamaz. Bunların görev
süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim
kurumlarında uzatılabilir.
(9) Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim
müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.
(10) Yönetici görevlendirmeleri takvimi her yıl Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet
sitesinde duyurulur ve valiliklere yazı ile bildirilir.
İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 18 – (1) Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından
sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin
internet sitesinde duyurulur.
(2) Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş
olanlar ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup
duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan
müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.
ADRES : İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu-İSTANBUL
TEL : Santral: 0 212 526 19 60 12 Hat Dahili: 253
WEB : istanbul.meb.gov.tr
E-MAIL : [email protected]
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme
MADDE 22 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları;
Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları
puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara; 10 uncu maddenin
beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda görev yapmakta olanlardan aynı fıkrada bu
alanlarda görev yapanlar için istisna olarak belirtilen eğitim kurumlarında
görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak
üzere iki puan, aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen eğitim kurumlarında
görevlendirilme isteğinde bulunan kadın adaylar için bu eğitim kurumları ile sınırlı
olmak üzere üç puan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarında
görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak
üzere beş puan ilave edilir.
(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına
göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim
müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.
(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre
değerlendirme puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki
hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır.
Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.
(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde tamamlanır.
Yöneticilik görevinden ayrılma
MADDE 28 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları
eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim
kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde
durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
(2) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik
görevlerinden istekleri ile ayrılmış olanlar, aradan bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak
görevlendirilemez.
Yöneticilik görevinden alınma
MADDE 29 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî
soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi
sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanlar, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl
geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.
.
G. KILAVUZUN İLGİLİ MADDELERİ
İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler
5.1. Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra
müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet
sitesinde duyurulacaktır.
ADRES : İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu-İSTANBUL
TEL : Santral: 0 212 526 19 60 12 Hat Dahili: 253
WEB : istanbul.meb.gov.tr
E-MAIL : [email protected]
5.2. Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş
olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce
müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin
5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek
isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacaktır.
5.3. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüğünde görevlendirilmek
üzere yalnızca kadın adaylar başvuruda bulunabilecektir. ( İhtiyacın karşılanamaması
halinde bu kurumlara Bakanlığımızın ilgi (j) yazısı doğrultusunda erkek adaylar
arasından müdür görevlendirmesi yapılacaktır.)
5.4. Başvurular Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden
Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve
değerlendirme sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
5.5. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar Değerlendirme Komisyonunca
incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine
duyurulacaktır.
5.6. Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim
kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan
adaylar sözlü sınava alınacaktır.
5.7. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı
olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da,
müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda
bulunanlar, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve
değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan
sözlü sınava alınacaktır.
5.8. Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen konular esas alınarak aynı
Yönetmeliğe ekli Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve
sözlü sınav sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
5.9. Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Sözlü Sınav Komisyonunca incelenerek
karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.
5.10. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları;
Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü
sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.
5.11. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna
göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas
puanları, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda
alacakları puan da dikkate alınarak aynı şekilde belirlenecektir.
5.12. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında
görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on
eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına
görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.
5.13. Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate
alınarak puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
müdür olarak görevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan
Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı,
yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın
görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile
belirlenecektir.
5.14. Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde tamamlanacaktır.
ADRES : İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu-İSTANBUL
TEL : Santral: 0 212 526 19 60 12 Hat Dahili: 253
WEB : istanbul.meb.gov.tr
E-MAIL : [email protected]
EKLER
İlgili Mevzuat (Güncel ilgili mevzuata Kılavuzumuzun A maddesinde bulunan linklere
1 tıklayarak, linkin üzerine gelip sağ tuşla açılan seçeneklerde bulunan “Köprüyü aç”
komutuyla veya linkleri kopyalayıp internet adres satırına yapıştırarak ulaşabilirsiniz. )
2 Eğitim Kurumları Müdürlük Kadrosu Münhal Bulunan Kurumların Listesi
3
2014/5 Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme İşlemleri Görevlendirmeye Esas
Puanlar
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Bölümü
ADRES : İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu-İSTANBUL
TEL : Santral: 0 212 526 19 60 12 Hat Dahili: 253
WEB : istanbul.meb.gov.tr
E-MAIL : [email protected]
Download

2014/5 müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme işlemleri tercih