•\
I
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2 - 3 0 1 . 0 3 - $ ^ ^ ^ ^ ° ^
Konu: Kepez 8919 ada 13,14,15,16,17 p. UİP.
Exp*
ANTALYA
<9.1/^0/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2014 gün ve 154 sayılı kararı ile reddedilen, 22İIIIc (ITRF 025-a-08-b-3-a) nolu imar paftasında yer alan 8919 ada 13, 14, 15, 16, 17
parsellere mobil beton santrali yapılabilmesi amacı ile plan notu eklenmesine ilişkin 1628,2
Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
../2014
JREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: m fo@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C,
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
04/08/2014
Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROĞLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar No
154
Ozü: Kepez ilçesi Kepez Mahallesi 8919 ada 13-14-15-16-17 nolu parsellerde hazırlanmış olan
plan değişikliği konusunun Reddine oy birliği ile karar verildiği hk.
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 8. toplantısı olan 04/08/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yaptığı
Ağustos ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-154 sayılı kararıdır.
KARAR
:
Gündemin 22. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisi’nin 05/06/2014 gün ve 127 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde 025A-08B-3A nolu imar plan paftasında yer alan, 8919 ada
13-14-15-16-17 parsellere ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 23/07/2014 gün ve 11685 sayılı yazısı
okundu.
K EPEZ B ELED İY ESİ
İM AR KOM İSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 25-26-27/06/2014
Karar No : 9
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye M eclisinin 05.06.2014 gün ve 127 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-08B-3A nolu imar plan
paftasında yer alan 8919 ada 13-14-15-16 ve 17 parsellere, mobil beton santrali yapılabilmesi amacı
ile plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan değişikliği önerisinin uygun olmadığı kanaatine
varılmıştır.
Murat MENZÎLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Erdoğan YARBAŞ’a
M usa BATU
Üye
Üye
(İmza)
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
Başkan; imar komisyonumuzun almış olduğu kararı oylarınıza sunuyorum.
Yapılan Oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 127 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-08B-3A nolu imar plan
paftasında yer alan 8919 ada 13-14-15-16 ve 17 parsellere, mobil beton santrali yapılabilmesi amacı
ile plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile Reddine oy birliği ile karar verildi.
<4>f32'2/Vl(/y\
^ v : Hakan TÜTÜNCÜ
Mustafa
ÎAROĞLU
Lâtibi
2
Elif De/ya
t
ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR - KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 8919 A D A , 13,14,15,16,17 Parsel
PAFTA NO: 22İ-IIIC ( ITRF - 025-a-08-b-3-a )
MEVCUT PLAN
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
KEPEZ BELEDİYESİ
8919 ADA 13,14,15,16,17 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU
PLANLAMA ALANININ KONUSU
Antalya ili, Büyükşehir, Kepez Belediyesi sınırları içinde, Ünsal Mahallesi’nde tapunun
8919 ada, 13,14,15,16,17 parsel numarasında kayıtlı,
22İ-IIİC (ITRF-025-a-08-b-3-a)
numaralı paftaya giren, 3845 m2 alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
hazırlanmıştır.
PLANLAMA ALANININ BÖLGESİ İÇİNDEKİ TANIMI
Planlama alanı Kepez Belediyesi sınırları içinde Ünsal Mahallesi’nde Antalya E Tipi
Kapalı ve Açık Cezaevi’nin doğusundaki İnşaat Malzemecileri ve Hurdacılar Sanayi
Sitesinde ana ulaşım aksları üzerinde yer almaktadır.
Resim 1: Uydu fotoğrafı
MEVCUT İMAR PLANI DURUMU
Planlama alanı ; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylı 22İ-IIİC nolu 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Paftasında, maxh=6.50 yapı yüksekliği ve ön-arka cephelerden
5m yapı yaklaşma koşullu HSC-Küçük Sanayi Sitesi tanımlı yapı adasıdır.
AMAÇ KAPSAM VE GEREKÇE
Söz konusu parsel, Antalya kent merkezinin kuzeyinde Kepez bölgesinin İnşaat
Malzemecileri ve Hurdacılar Sanayi Sitesinde Cezaevinin doğusunda yer almaktadır.
Antalya kent bütününde inşaat sektörü çok büyük bir öneme ve yoğunluğa sahiptir. Bu
nedenle söz konusu parselin yer aldığı sanayi sitesi , İnşaat Malzemecilerinin demirden
tuğlaya, çimentodan kiremite kadar inşaat için gerekli her türlü malzemenin tırlarla gelip
depolamasının yapıldığı , ardından da daha küçük tonajlı çok sayıda araçla bu malzemelerin
şehrin her noktasına taşındığı bir özellik arz etmektedir.
Söz konusu alanda mevcutta hizmet veren inşaat malzemeleri tesisi de oldukça yoğun
bir malzeme hareketine sahne olacak iş kapasitesine sahiptir.
Tesise sadece inşaat malzemesi olarak yaklaşık günde 15 tır Demir ( 30 ton/tır) , 15
tır Çimento ( 30 to n /tır), 15 tır Tuğla ( 30 ton/tır) giriş yapmaktadır.
Tesise giren bu malzemeler daha küçük tonajlı çok sayıda araçla dağıtım yapılmakta
olup , günde çok sayıda mal taşıyan büyük tonajlı araçların giriş yaptığı, dağıtımında da daha
fazla araçla dağıtımının yapıldığı bir araç sirkülâsyonu oluşturmaktadır.
Bahsedilen işlemler sırasında gerçekleşen araç sirkülâsyonu bölgede trafik yoğunluğu
oluşturmaktadır.
Söz konusu alanda mülkiyet sahibinin talebi üzerine Grup 3699 kriteri özelliklerine
sahip Mobil Hazır Beton tesisi olarak faaliyete geçmesi öngörülen tesisin Kapasite Raporu ve
üretim şeması hazırlanmıştır.
Hazırlanan rapordan da anlaşılacağı üzere Mobil Beton Santrali faaliyetinde yılda
yaklaşık 345.600 ton/yıl beton üretimi öngörülmektedir.
Beton üretimine göre değerlendirildiğinde , 1 mikserin 7 ila 20 m3 beton taşıdığı
düşünülürse giren ve çıkan malzeme hareketi bakımında normal faaliyetin yaklaşık 3 katı
daha az bir araç yoğunluğuna sahne olmaktadır.
Ayrıca tesisin faaliyet bakımından , Çevre Sağlığı ve İş Sağlığı mevzuatı bakımında
tüm şartların sağlanması gerekmektedir.
Planlama alanında
“Mobil Beton Santrali” faaliyeti gösterilmesini amaçlayan
“Planlama alanında mobil beton santrali yapılabilir.” Plan notunun eklendiği 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilmiştir.
ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR - KEPEZ BELEDİYESİ
ADA'PARSEL N O :$919 A D A . 13.14.15,16.17 Parsel
UYGULAMA.İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PAFTA NO: 221-IIIC ( ITRF - 025-a-03-b-3-a )
MEVCUT PLAN
Resim 3: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi
Saygılarımla arz ederim.
i,. /
'0 1 /
t
ÖLÇEK 1 /ia n
ÖNERİ PLAN
.r*
*W<
Download

Gündemin 123.Maddesi - Antalya Belediyesi