2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM ve
BEKLENTİLER RAPORU
Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İZMİR - 2014
SUNUŞ………..………………………………………………………………………
1
I – OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI…….
4
A- Bütçe Giderleri.......................................................................................
4
B- Bütçe Gelirleri ……………………….......................................................
12
C- Finansman …………………………………………………………………..
16
II – OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER…….
17
III –TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER ……………………………………………………………………..
24
A- Bütçe Giderleri.......................................................................................
24
B- Bütçe Gelirleri ………………………......................................................
24
C- Finansman …………………………………………………………………..
24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…
EKLER
1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
24
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
___________________________________________________________________________
REKTÖRÜN SUNUŞU
32 yıllık akademik deneyimiyle, genç ve
dinamik bir yükseköğretim kurumu yapısına
sahip olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı
çalışmaları
ile
Türkiye’nin
önde
gelen
üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Dokuz
Eylül Üniversitesi artık, yaklaşık beş milyon
metrekare alanda, on dört yerleşkede faaliyet
gösteren, 58 bin 088 öğrenciye sahip, büyük bir
üniversite olmuştur.
Toplumların
temel
kaynağı
insandır.
İnsanın en temel özelliği de, “toplumsal bir
varlık” oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine
bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür.
Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi,
üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Nitelikli insanlar
yetiştirmek ve bilgi üretmek üniversitenin temel görevleridir. Üniversiteler üstlendikleri
bu iki önemli görevle, bir yandan bilgiyi üretirken, diğer yandan üretilen bilgiyi
topluma ve ekonomiye kazandırarak ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunur.
Bilgi üretmek amacıyla, üniversitelerin araştırma laboratuvarları ve sanayi
kuruluşlarının
aynı
ortam
içinde
bilim
–
teknoloji
ve
AR-GE
çalışmaları
yapabilecekleri bir teknoparka sahip olmak için yola çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi; 3
Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/4085 No’lu kararla Dokuz Eylül
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ( DEPARK)’ nin kuruluşunu resmileşmiştir.
Tınaztepe Yerleşkesi’nde faaliyetine başlayan çok amaçlı teknopark; çevre,
kimya, mühendislik, nano malzemeler, denizcilik gibi birçok alanda kritik destek
yapılarına sahiptir. İnciraltı Yerleşkesi’ndeki, Türkiye’nin sağlık temalı ilk ve tek
teknoloji geliştirme bölgesi olan teknoparkın “Zeytin” adlı ana binası ise bilim
dünyasına hizmet etmeye başlamıştır.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
1/26
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
___________________________________________________________________________
Tıp Fakültesi’nin yakın işbirliği ile ‘katma değeri yüksek, patentlenebilir, sağlık
alanında uygulanabilir çıktıların hedeflendiği, uluslararası düzeyde tanınan, akredite
“Hücresel Tedaviler”, “Kanser Biyolojisi”, “Genetik Hastalıkların Moleküler Biyolojisi”,
“DNA Biyobankası” gibi faaliyetlerin sürdürüleceği İleri Biyomedikal Araştırmalar
Merkezimizin de tamamlanması ve Sağlık Teknoparkı ile koordinasyon halinde
çalışması, Türk bilim dünyasına dinamizm kazandıracaktır.
Eğitim ve araştırma yaparak kalkınmaya verdikleri katkının yanı sıra
üniversitelerin ulusal ve uluslar arası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere
dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Bu
bilgilendirme görevi ile toplumun kendini anlama ve yorumlama tarzı üzerine
doğrudan
ya
da
dolaylı
etki
yapan
üniversiteler,
toplumsal
düşünün
dönüştürülmesine katkı sağlarlar, kültürel ve sanatsal anlayışların korunması ve
dönüştürülmesine neden olurlar. Bütün bunların yanında üniversitelerin en önemli
toplumsal
sorumluluklarının
başında,
demokrasi
anlayışının
yerleştirilmesi,
demokratik haklara dair farkındalık yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın
öğretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşmamız, yani gençlerimizi demokratik bir
ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için Dokuz Eylül
ruhunun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Dokuz Eylül ruhunda bireysellik değil
kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı vardır.
Yukarıda belirtilen eğitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime
düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin
ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve
Kurum İtibarının Yönetimidir. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliğin
gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman
daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için idari ve akademik kadrolarımızla
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Ulu Önder Atatürk’ün; “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı
için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.”…sözleri Türk Ulusu’nun başarısının
koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim
öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2/26
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
___________________________________________________________________________
Atatürk’ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin
olmaktır.
Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum
Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali
disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin
stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme
bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin 2011–2015 dönemi stratejik planı
hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.
Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen üniversitemiz tüm
hizmetleri bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin
saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde
de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları
bilgilendirmekten mutluluk duyar.
Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin
yer aldığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte
aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
3/26
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
27.12.2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6512 sayılı 2014 Mali Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 421.122.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna
göre 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2013 yılına göre % 9,19 oranında artış gerçekleşmiştir.
Üniversitemizde 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 149.052.462 TL hazine yardımı,
31.172.034 TL öz gelir olmak üzere toplam 180.224.495 TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı
dönemine göre gerçekleşme oranı %11,78 azalmıştır. 2014 Yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin
430.370.175 TL olması beklenmektedir.
A- Bütçe Giderleri
Üniversitemiz Bütçe giderleri 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde 181.488.034 TL
gerçekleşmiş iken, 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde %12,45 oranında artarak 204.082.886 TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin %
46,22’i iken, 2014 yılının aynı döneminde 6512 sayılı 2014 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanununda
belirtilen tutarın % 48,46’sı oranında gerçekleşmiştir.
2014 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 14,75, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderlerinin % 15,93, Cari Transferlerin % 29,52 Sermaye Giderlerinin % 1,21 oranında artmış
olduğu, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ise % 0,22 oranında azaldığı görülmektedir.
2013
2014
OCAK - HAZİRAN
OCAK - HAZİRAN
Yıllık
Gerçekleşme
Gerçekleşme
BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI
01.Personel Giderleri
02.Sosyal Güvenlik Kur.
Devlet Primi Giderleri
03.Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05.Cari Transferler
06.Sermaye Giderleri
07.Sermaye Transferleri
%
Kanun
Gerçekleşme
%
Değişim
Oranı
392.693.478
181.488.034
46,22% 421.122.000
204.082.886
48,46%
12,45%
231.585.452
118.738.296
51,27%
258.393.000
136.257.155
52,73%
14,75%
42.260.671
22.322.948
52,82%
47.817.000
25.879.234
54,12%
15,93%
45.992.654
17.766.109
38,63%
34.797.000
17.726.749
50,94%
-0,22%
6.379.219
4.539.219
71,16%
7.262.000
5.879.146
80,96%
29,52%
66.475.483
18.121.463
27,26%
72.853.000
18.340.602
25,17%
1,21%
0
0
0
0
Tablo- 1
______________________________________________________________________4/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
1) Gider Türleri İtibariyle 2013 ve 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:
Üniversitemizin, 2013 ve 2014 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine
uygun gider türleri itibariyle dağılımları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.
BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 2013 - 2014 YILLARI DAĞILIMI
300
250
258,4
230,7
2013
2014
Milyon TL
200
150
100
71,6
42,7
50
47,8
34,8
33,8
6,8
0
01.PERSONEL
GİDERLERİ
72,9
7,3
02.SOSYAL 03.MAL VE HİZMET
05.CARİ
GÜVENLİK
ALIM GİDERLERİ TRANSFERLER
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
0,0
06.SERMAYE
GİDERLERİ
0,0
07.SERMAYE
TRANSFERLERİ
Grafik- 1
2014 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 421.122.000
TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 9,19 oranında bir artış
söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 61,35 ile
Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 17,29 ile Sermaye Giderleri ve % 11,35 Sosyal
Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir.
2014 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL - %)
01.PERSONEL GİDERLERİ
258,4
60,94%
02.SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
47,8
11,27%
07.SERMAYE
TRANSFERLERİ
0,0
0,00%
06.SERMAYE GİDERLERİ
75,8
17,88%
05.CARİ TRANSFERLER
7,2
1,70%
03.MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
34,8
8,21%
Grafik- 2
______________________________________________________________________5/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları
2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi
Tablosundan da görüleceği üzere 204.082.886 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin
kullanım oranı % 48,46’dır. 2013 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 181.488.034 TL
olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 46,22’dir.
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME TUTARLARI
140
136,3
118,7
120
Milyon TL
100
80
2013
2014
60
40
22,3
25,9
17,8
20
0
18,1
17,7
4,5
01.PERSONEL
GİDERLERİ
02.SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
03.MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
18,3
5,9
05.CARİ
TRANSFERLER
0,0
06.SERMAYE
GİDERLERİ
0,0
07.SERMAYE
TRANSFERLERİ
Grafik- 3
İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2014 yılında 2013 yılına oranla toplam giderlerde
% 12,45 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3’te de görüldüğü gibi Mal ve Hizmet Alım
Giderlerinde azalış, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari
Transferler ve Sermaye Giderleri tertiplerinde ise artış görülmektedir.
______________________________________________________________________6/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri
2014 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına
bakıldığında; Personel Giderleri payı % 66,77 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
payı % 12,68, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %8,69, Sermaye Giderleri payı % 8,99 ve Cari
Transferler % 2,88 olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL - %)
06.SERMAYE GİDERLERİ;
18,34;
9,0%
03.MAL VE HİZMET ALIM
05.CARİ TRANSFERLER;
GİDERLERİ;
5,88;
17,73;
2,9%
8,7%
07.SERMAYE
TRANSFERLERİ;
0,00;
0,0%
01.PERSONEL GİDERLERİ;
136,26;
66,8%
02.SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ;
25,88;
12,7%
Grafik- 4
______________________________________________________________________7/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2014 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri
içindeki paylarına bakıldığında; 158.302.321 TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu
görülmektedir.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013-2014 OCAK - HAZİRAN
DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
158,6
142,8
160
140
Milyon TL
120
100
2013
80
2014
60
40
14,7
0,0 0,0
20
0
19,3 20,0
18,6
01 GENEL
02
KAMU
SAVUNMA
HİZMETLERİ HİZMETLERİ
4,9 5,6
0,8
0,7
03 KAMU
07 SAĞLIK
08
09 EĞİTİM
DÜZENİ VE HİZMETLERİ DİNLENME, HİZMETLERİ
GÜVENLİK
KÜLTÜR VE
HİZMETLERİ
DİN
HİZMETLERİ
Grafik- 5
5) Gider Türlerinin Gelişimi
a) Personel Giderleri:
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 118.738.296.TL olan gerçekleşme, 2014 yılında
aynı dönemde 136.257.155 TL olmuştur. Artış oranının % 14,75 olduğu görülmektedir. Bunun en
önemli nedeni, memur maaşlarında ve sözleşmeli personel ücretlerinde yapılan artışlardır.
01.PERSONEL GİDERLERİ
30
28,9
28
26
Milyon TL
24
24,2
22
20
18
16
19,5
21,6
19,5
16,8
22,7
22,0
19,3
19,9
21,6
19,1
14
2013
12
2014
10
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik-6
______________________________________________________________________8/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 22.322.948 TL olan gerçekleşme 2014 yılında aynı
dönemde 25.879.234 TL olmuştur. Artış oranı % 15,93 olmuştur. Bunun nedeni memur
maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas
matrahta meydana gelen artışlardır.
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
6,5
5,8
6,0
5,5
Milyon TL
5,0
5,0
4,5
4,1
4,0
3,5
3,0
4,0
4,0
3,5
3,4
4,0
3,9
3,6
3,4
2,5
3,4
2013
2014
2,0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik- 7
c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 17.766.109 TL olan gerçekleşme 2014 yılında aynı
dönemde 17.726.749 TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde
%0,22 azalış meydana gelmiştir.
03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
6,0
5,0
5,0
4,6
4,1
Milyon TL
4,0
4,2
3,3
3,0
2,8
3,0
3,4
2,6
2,0
2,2
1,0
0,0
0,1
2013
0,2
OCAK
ŞUBAT
MART
2014
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik- 8
______________________________________________________________________9/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
d) Cari Transferler:
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 4.539.219 TL olan gerçekleşme 2014 yılında aynı
dönemde 5.879.146 TL olmuştur.
05.CARİ TRANSFERLER
5000
4500
4.357,6
4000
3500
Bin TL
3000
2500
2013
2000
1500
1.488,3
1.498,3
965,8
1000
500
160,0
0
0,0
0,0
OCAK
2014
963,3
21,7
ŞUBAT
MART
963,3
0,0
NİSAN
0,0
MAYIS
HAZİRAN
Grafik- 9
e) Sermaye Giderleri:
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 18.121.463 TL olan gerçekleşme, 2014 yılında
aynı dönemde 18.340.602TL olmuştur. Gerçekleşme oranında 1,21’lik %bir artış görülmektedir.
06.SERMAYE GİDERLERİ
14,0
12,0
12,8
10,0
Milyon TL
2013
2014
8,0
6,0
3,6
4,0
3,5
2,0
0,0
3,5
1,2
0,0
5,0
2,9
1,5
1,5
1,1
0,0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik- 10
______________________________________________________________________10/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
f) Sermaye Transferleri:
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde ve 2014 yılının aynı döneminde Sermaye
Transferlerinde herhangi bir gerçekleşme görülmemektedir.
07.SERMAYE TRANSFERLERİ
1,0
0,9
0,8
Milyon TL
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
OCAK
0,0 0,0
ŞUBAT
0,0
0,0
MART
2013
0,0 0,0
0,0 0,0
NİSAN
MAYIS
0,0 0,0
HAZİRAN
2014
Grafik–11
______________________________________________________________________11/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
B. Bütçe Gelirleri:
Üniversitemiz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 149.482.455 TL hazine yardımı,
31.172.034 TL öz gelir olmak üzere toplam 180.224.495 TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak
bakıldığında bütçe gelirlerinde 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre % 11,78 oranında bir azalış kaydedilmiştir. 2014 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak –
Haziran döneminde; Diğer Gelirler dışındaki tüm gelir kalemlerinde azalış yaşandığı görülmektedir.
YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ
250
204,3
180,2
200
Milyon TL
136,5
141,6
150
130,9
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
Grafik- 12
______________________________________________________________________12/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi:
1. BÜTÇE GELİRLERİ
2013
2014
OCAK - HAZİRAN
OCAK - HAZİRAN
Yıllık
Gerçekleşme
Gerçekleşme
BÜTÇE GELİRLERİ
TOPLAMI
417.031.830 204.283.846
03.Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler
Gerçekleşme
%
Değişim
Oranı
421.122.000
180.224.495 42,80%
-11,78%
17.451.130
46,51%
23.631.000
15.675.499 66,33%
-10,17%
353.861.883 173.903.116
49,14%
369.853.000
149.482.455 40,42%
-14,04%
50,33%
27.638.000
15.066.540 54,51%
16,71%
25.646.328
12.909.075
0
06.Sermaye Gelirleri
Kanun
48,99%
37.523.619
05. Diğer Gelirler
%
20.525
Tablo- 2
0
1
Ocak-Haziran 2014 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 11,78’lik
oranında artışla 180.224.495 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 42,80’nine
ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu azalış, hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.
BÜTÇE GELİRLERİNİN 2013-2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ
173,9
180
149,5
160
140
Milyon TL
120
100
2013
80
2014
60
40
17,5
12,9
15,7
15,1
20
0
03.Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış
ve Yardımlar ile
Özel Gelirler
05. Diğer Gelirler
Grafik- 13
______________________________________________________________________13/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2013–2014 döneminde gerçekleşme
miktarlarına bakıldığında;
—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2014 yılında 2013 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %
10,17 oranında azalarak 15.675.499 TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu azalış, Mal ve
Hizmet Satışı gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır.
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki azalma nedeniyle 149.482.455 TL olmuş,
bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,04 oranında bir azalış göstermiştir.
—Diğer Gelirler kaleminde ise 15.066.540 TL’lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre
%16,71’lik artış gerçekleşmiştir.
Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı:
Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre %11,78 oranında bir azalış kaydedilmiştir. 2014 yılı bütçe gelir kalemleri
incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde " Diğer Gelirler" kaleminde artış, diğer gelir kalemlerinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış olduğu görülmektedir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir
gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %82,94 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirleri" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %8,70, " Diğer Gelirler’’
kaleminin ise %8,36 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.
2013 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI (MilyonTL-%)
03.Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri;
17,5;
9%
05. Diğer Gelirler;
12,9;
6%
04. Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler;
173,9;
85%
Grafik- 14
______________________________________________________________________14/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ DAĞILIMI (Milyon TL - % )
03.Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri;
15,7;
9%
05. Diğer Gelirler;
15,1;
8%
04. Alınan Bağış
ve Yardımlar ile
Özel Gelirler;
149,5;
83%
Grafik- 15
Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri:
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
173,7
180
149,1
160
140
113,2
117,1
102,6
Milyon TL
120
100
80
60
40
23,3
24,5
28,3
30,6
31,2
20
0
ÖZGELİR
HAZİNE YARDIMI
2010
2011
2012
2013
2014
Grafik- 16
______________________________________________________________________15/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
Üniversitemizin öz gelirleri 2014 yılında, 2013 yılının aynı dönemine göre % 1,8 artarak
31.172.034 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması:
YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER
KARŞILAŞTIRMASI
250
204,1
204,3
200
181,5
180,2
Milyon TL
161,3
150
141,6
136,5
129,0
131,2
117,7
100
50
0
2010
2011
2012
GELİR GERÇEKLEŞMESİ
2013
2014
GİDER GERÇEKLEŞMESİ
Grafik- 17
Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları
gösterilmiştir.
C. Finansman:
Ocak-Haziran 2014 döneminde, elde edilen 180.224.495 TL bütçe gelirine karşılık
204.082.886 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık dönemde 23.858.391 TL’lik gider fazlası
oluşmuştur.
______________________________________________________________________16/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
2014 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ
EĞİTİM SEKTÖRÜ:
Üniversitemizin eğitim sektörünün 2014 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden
23.148.000 TL, Öz Gelirlerden 7.150.000 TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden 1.500.000 TL olmak
üzere toplam 31.798.000 TL tahsis edilmiştir.
Net Finansman Gelirlerinden eklenen 10.285.000 TL ile toplam harcanabilir ödenek tutarı
42.083.000 TL’ye ulaşmıştır. Bu ödenekten 30.06.2014 tarihine kadar 16.228.077 TL harcanmıştır.
1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:
Eğitim sektörünün 2014H032610 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2014
yılında Bütçe Ödeneği olarak 98.000 TL ve Net Finansman Gelirlerinden eklenen 100.000 TL ile
toplam 198.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Proje kapsamında “Tınaztepe Yerleşkesi İzmir Meslek Yüksekokulu Binası Tesisat Uygulama
Projeleri Hizmet Alımı Projesi, Bilişim Teknolojileri Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alımı ve
Tınaztepe Yerleşkesinde Yaklaşık 270 m2 ve 2 katlı çelik Konstrüksiyon olarak düşünülen binanın
Mimari ve Statik Uygulama Projelerinin ve hesaplarının hazırlanabilmesi için gerekli hizmet alımı
işleri tamamlanmış olup, proje kapsamında bulunan DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi OG-AG alt yapı
projesi güncellenmesi ve ilave proje çizimi hizmet alımı işi çalışması devam etmektedir. İkinci altı
ayda proje çalışmaları devam edecektir. Proje kapsamında Haziran ayı sonuna kadar 93.810 TL
harcama yapılmıştır.
2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ:
Eğitim sektörünün 1999H030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen
Kampüs Altyapısı Projesine 2014 yılında Özel Gelirlerden 500.000 TL ve Net Finansman
Gelirlerinden 700.000 TL olmak üzere toplam 1.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2013 yılında ihalesi yapılan 860.000 TL sözleşme bedelli Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve
Asfalt Kaplama Yol Yapılması, 675.897 TL sözleşme bedelli İnciraltı Yerleşkesi Alt Yapı ve Çevre
Düzenlenmesi İşleri 2014 yılı İlk altı ayında tamamlanmıştır.
03.07.2014 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Muhtelif Altyapı İşleri ihale süreci
devam etmektedir.
Harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;
______________________________________________________________________17/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ
İŞİN ADI
ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN
Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Asfalt
Kaplama Yol Yapılması
İnciraltı Yerleşkesi Alt Yapı ve Çevre
Düzenlemesi İşi
DEÜ Yerleşkelerinde Fiber Optik Kablo
Kazı Çalışmaları Yapılması
Tınaztepe Yerleşkesi Doğu Kapısı
Kavşak Düzenlemesi işi
Ana Proje Toplamı
3.200.000,00
860.000,00
103.801,63
675.897,00
412.624,60
46.800,00
55.224,00
45.000,00
53.100,00
624.750,23
3.200.000,00
3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM:
2014 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için Özel Gelirlerden 1.000.000 TL ve Net
Finansman gelirlerinden 1.400.000 TL olmak üzere toplam 2.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup,
30.06.2014 tarihine kadar 999.681 TL harcanmıştır.
Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yapılacaktır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir;
______________________________________________________________________18/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI
DETAYDA AYRILAN
İŞİN ADI
ÖDENEK MİKTARI
SÖZLEŞME
BEDELİ
HARCANAN
(2) 2.900.000,00
(1)1.000.000,00
EĞİTİM
İlahiyat Fakültesi A Blok Engellli Asansörü Yapılması İşi
119.440,00
108.628,99
Mühendislik Fak.Binaları Tadilatları ve Muhtelif Dış Cephelerinin Boyanması İşi
328.800,00
242.132,55
Devlet Konservatuarı Sabancı Kültür Merkezi Tadilatı
169.000,00
41.458,93
Tıp Fakültesi Dekanlığı Derslikler Grubu Panaromik Hidrolik Asansör
Yapılması
88.340,00
81.298,83
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Binası Kütüphane Oluşturulması İşi
42.500,00
50.150,00
Eğitim Fakültesi Kazan Dairesi Onarımı
39.300,00
43.663,04
Rektörlük ve Bağlı Birimler Tadilatı
43.565,00
51.406,70
Sabancı Kültür Sarayı Kazan Dairesi Onarımı
42.800,00
50.504,00
Merkezi Kütüphane Çatı Onarımı
19.500,00
23.010,00
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesi Sundurma Yapılması
34.650,00
40.887,00
376.300,00
64.372,68
Tıp Fakültesi Derslik Grubu Önü Peyzaj Düzenlemesi Yapılması
41.204,05
48.620,78
Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Tadilatı
32.700,00
38.586,00
264.900,00
-
İzmir ili Buca İlçesi 2278 Ada ve 33 Parsel Üzerinde Bulunan Yapıların Yıkımı
22.500,00
26.550,00
Mühendislik Fakültesi Muhtelif Onarımlar işi
45.400,00
53.572,00
Tekstil Mühendisliği Hastlık Laboratuvarı İklimlendirme İşi
46.600,00
-
İnciraltı Yerleşkesi Muhtelif Enstitütü Fakülte Onarım İşi
29.500,00
34.839,50
Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler MYO Muhtelif Tadilat İşleri
34.900,00
-
Torbalı MYO Kalorifer Tesisat Onarım işi
20.500,00
-
109.000,00
-
Sabancı Kültür Merkezi Hasan TAHSİN Salonu Onarımı
34.500,00
-
Sağlık Hizmetleri MYO Toplantı Salonu Tadilatı Yapılması
45.000,00
-
Yabancı Diller Y.O Pano ve Kablo Tadilatı
41.210,00
-
Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal Tesis Kısmi Dış Cephe Boyanması İşi
23.490,00
-
Merkezi Yemekhane Panoromik Asansör ve Cam Saçak Yapılması İşi
Tınaztepe Yerleşkesi Depo Binası Yapılması işi
Eğitim Fakültesi Binaları Kalorifer Tesisatı Onarımı
TOPLAM
(1) Özel Gelirlerden karşılanacaktır.
3.900.000,00
999.681,00
______________________________________________________________________19/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:
2014 Yılı Yatırım Programında 2009H030900 proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi
Birimler” Projesine 2014 yılında Bütçe ödeneği olarak 20.400.000 TL, Net Finansman Gelirlerinden
4.350.000 TL, Özel gelirlerden 2.000.000 TL ve Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 1.500.000
TL olmak üzere toplam 28.250.000 TL tutarında ödenek temin edilmiştir. Bu proje kapsamında
toplam 11.993.584 TL harcanmıştır.
İhalesi 28.09.2011 tarihinde yapılan “Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası
Yapılması” işinin sözleşmesi 17.02.2012 tarihinde 18.429.000 TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal
gerçekleşme sözleşme fiyatları üzerinden % 48 seviyesinde olup, kaba inşaat çalışmaları
tamamlanmış, ince imalatlar devam etmektedir. İkinci altı ayda ince imalat çalışmaları devam
edecektir.
28.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması” işinin
sözleşmesi 10.05.2012 tarihinde 17.250.000 TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi
sözleşme fiyatları üzerinden %57 seviyesinde olup, kaba inşaatı çalışmaları tamamlanmış, ince
imalatlar devam etmektedir. İkinci altı ayda ince imalat çalışmaları devam edecektir.
İhalesi 03.10.2012 tarihinde yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası İnşaatı” işinin
sözleşmesi 07.02.2013 tarihinde 3.799.000 TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi
sözleşme fiyatları üzerinden %72 seviyesinde olup, kaba inşaatı çalışmaları tamamlanmış, ince
imalatlar devam etmektedir. İkinci altı ayda inşaat tamamlanarak hizmete girmesi planlanmıştır.
19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
İnşaatı” işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000 TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal
gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden %20 seviyesinde olup, kaba inşaatı çalışmaları devam
etmektedir. İkinci altı ayda kaba inşaat çalışmaları devam edecektir.
Yapılan işler ve harcamalar aşağıdaki tablo da gösterilmiştir.
DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER
İŞİN ADI
Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası
Yapılması
E
Ğ
İ
T
İ
M
ÖDENEK MİKTARI
SÖZLEŞME BEDELİ
HARCANAN
17.250.000,00
3.177.789,39
18.429.000,00
3.430.994,25
Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası
İnşaatı
3.799.000,00
1.921.851,30
Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Binası Yapılması İşi
16.480.000,00
3.462.949,66
Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi
ve Adalet M.Y.O. Binası Yapım İşi
18.270.000,00
Ana Proje Toplamı
18.270.000,00
11.993.584,60
______________________________________________________________________20/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
5- MUHTELİF İŞLER PPROJESİ
2014 yılı yatırım programında 2014H032620 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi
kapsamında Hazine yardımı olarak 1.350.000 TL, özgelir karşılığı 3.650.000 TL ödenek öngörülen
projeye, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen 3.735.000 TL ödenekle birlikte toplam
8.735.000 TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam
2.516.252 TL harcanmıştır.
a) Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım, Yazılım Alımları ile Bakım Onarım
Faaliyetleri
2014 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2014H032620 proje
numarasıyla yer alan muhtelif işler projesi kapsamında; Bilgisayar, donanım ve yazılım adı altında
Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır.
2014 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan
2014H032620 proje numarasıyla yer alan muhtelif işler programı kapsamında Makine – Teçhizat adı
altında, sunucu ekipmanları, baskı makinesi, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perdesi ile kiosk, kart
okuyucu, kabinet, fotokopi makinesi ve split klima satın alınmıştır. Haziran sonu itibariyle toplam
2.333.100,08 TL harcama yapılmıştır.
b) Kütüphane Yayın Alımları
2014 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2014H032620 proje
numarasıyla yer alan muhtelif işler projesi kapsamında Kütüphane yayın alımlarının
gerçekleştirilmesine devam edilerek aşağıda yer verilen alımlar gerçekleştirilmiştir;
Emerald Management Veri Tabanı Aboneliği Projesi:
Emerald Management Plus; İşletme, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama,
Kütüphanecilik, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularını içeren 250 tam
metin dergi koleksiyonuna erişim imkanı sağlamaktadır. Veri tabanına 6 Aylık 10.512,00 Pound
fatura karşılığı (38.419,79 TL + 384,92 TL KDV, Toplam 38.876,71 TL) karşılığı abone olunmuştur.
Beck Online Veri Tabanı Aboneliği Projesi:
Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına,
içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veri tabanına 5.900,00 Euro (17.236,85+172,37 KDV,
Toplam 17.409,22 TL ) karşılığı abone olunmuştur.
Wiley Veri Tabanı Aboneliği Projesi:
Wiley Yayınevinin İşletme, ekonomi, finans, kimya, çevre, eğitim, mühendislik, bilişim, hukuk,
matematik, istatistik, tıp, materyal bilimi, psikoloji gibi konulardaki 1367 dergisine 6 Aylık fatura
bedeli 42.995,00 Euro (125.609,89 TL + 1.256,10 TL KDV, Toplam 126.865,99 TL) karşılığı abone
olunmuştur.
Toplam 183.151,92 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama sonucu, toplam ödenek olan
1.200.000TL’nin % 15,26‘sı harcanmıştır.
______________________________________________________________________21/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
KÜLTÜR SEKTÖRÜ:
1- SUALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI
2014 yılı yatırım programında 2014H040080 proje numarası ile yer alan ve 500.000 TL
ödeneği bulunan proje için 2014 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir.
Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.
SPOR SEKTÖRÜ:
1- AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ
1998H050150 proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Projesine Bütçe Ödeneği olarak 800.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında İnciraltı
Yerleşkesi Mini Futbol Sahası Yapılması İşi 108.200 TL bedel ile sözleşmesi yapılmış olup
çalışmalar devam etmektedir. 30.06.2014 tarihine kadar harcama yapılmamıştır. Söz konusu iş
İkinci altı ayda tamamlanarak hizmete girecektir
SAĞLIK SEKTÖRÜ:
1- MUHTELİF İŞLER:
Üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan 2014I000170 proje numarasıyla yer alan Muhtelif
İşler Projesine 2014 Yılında Bütçe ödeneği olarak, 5.000.000 TL, Net Finansman Gelirlerinden eklenen
4.400.000 TL ile projenin toplam harcanabilir ödenek tutarı 9.400.000 TL’ye ulaşmış olup ayrıca
gerçekleşme tutarında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 5.000.000 TL aktarılması öngörülmüştür.
Proje kapsamında, 30.06.2014 tarihine kadar 520.955 TL harcanmıştır.
İkinci altı ayda detay programında belirtilen işler yapılacaktır.
2-HASTANE İDARİ BİNA İNŞAATI:
Üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan 2013I000180 proje numarasıyla yer alan
Hastane İdari Bina İnşaatı Projesi için 2014 Yılında Bütçe ödeneği olarak 2.000.000 TL ödenek
temin edilmiştir. Hastane İdari Bina İnşaatı ihalesi 10.09.2013 tarihinde yapılmış olup, 04.12.2013
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamında, 30.06.2014
tarihine kadar 718.363 TL harcama yapılmıştır.
İkinci altı ayda kaba inşaat çalışmaları devam edecektir.
______________________________________________________________________22/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ:
1- İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE MERKEZİ
2014 yılı yatrım programında 2007K120750 proje numarası ile yer alan İleri Biyomedikal ArGe Merkezi isimli projeye özel bütçeden 20.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2004I000550 proje numarası ile yatırım programına dahil edilen ve 14.09.2006 tarihinde
sözleşmesi yapılarak inşaatına başlanılan “Hastane Araştırma Laboratuar Binası” inşaatının Geçici
Kabulü 01.03.2013 tarihi itibari ile yapılmış olup, 30.06.2014 tarihine kadar 807.803 TL harcanmıştır.
Sağlık sektöründe yer alan söz konusu proje Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan
2007K120750 proje numarasıyla yer alan “İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Projesi” ile birleştirilmiş
olup, bu proje kapsamında “İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi
İnşaatı” işinin sözleşmesi 18.01.2013 tarihinde 26.450.000 TL bedel ile imzalanmış olup çalışmalar
devam etmektedir.
Proje kapsamında 30.06.2014 tarihine kadar 7.176.785 TL harcanmıştır.
İkinci altı ayda çalışmalar devam edecektir.
2- REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
2014 yılı yatırım programında 2014K120300 proje numarası ile yer alan projeye özgelirlerden
karşılanmak üzere için 12.353.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ayrıca yıl içinde projeye Net
Finansman Gelirlerinden 4.099.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Rektörlük Bilimsel Araştırma
Projeleri’nden 2014 yılı ilk altı ay gerçekleşen yatırım harcamaları toplamı 2.863.813 TL olup, bu
kapsamda Laboratuar Cihazları, Bilgisayar Alımları, Büro Makinaları Alımları ile Diğer Makine
Teçhizat Alımları gerçekleştirilmiştir.
3- BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI
2014 yılı yatırım programında 2012K120570 proje numarası ile yer alan projeye 200.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında 2014 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması
gerçekleşmemiştir. Proje ödeneği müstakil proje dokümanının hazırlanması ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından uygun görülmesine müteakip kullandırılacaktır.
4- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
2014 yılı yatırım programında 2014K120310 proje numarası ve 3.000.000 TL ödeneği
bulunan proje için 2014 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir.
______________________________________________________________________23/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri:
2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 421.122.000 TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme
tutarının yılsonu itibariyle %14,12 oranında artışla 480.521.100 TL olarak gerçekleşmesi tahmin
edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri:
2014 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 421.122.000 TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme
tutarının yılsonu itibariyle %2,20 oranında artışla 430.370.175 TL olması beklenmektedir.
C. Finansman:
2014 Yılı yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 480.521.100 TL, bütçe gelirlerinin ise
430.370.175 TL olması beklenmekte olup, aradaki 50.150.925 TL’lik fark Net Finansman ve Yedek
Ödenek ile karşılanacaktır.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak
amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2014 yılı
hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım projeleri ile ilgili olarak ikinci altı aylık
dönemde; “İlhan Onat Hematoloji Hastanesi Binası Tamamlama” işinin ihale hazırlıkları yapılarak
sonuçlandırılacaktır. “Uygulama Araştırma Hastanesi Binası Atıksu Önlem Tesisi Projesi
Yaptırılması “ işleri sürdürülecektir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe
Yerleşkesi’nde bulunan Rektörlük Binası, Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Y.O. Binası, Matbaa
Binası yapılması işlerine devam edilecektir. Spor Sektöründe yer alan ve ihalesi tamamlanan
İnciraltı yerleşkesindeki mini futbol sahasının yapımına başlanması planlanmaktadır. Sağlık
Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi uygulamalarına devam edilecektir. Ayrıca Hastane İdari Bina
İnşaatı başlamış olup çalışmalara devam edilecektir. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, İleri
Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı çalışmalarına ikinci altı
ayda da devam edilecektir.
Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için,
2014 mali yılı ikinci altı aylık dönemde Radyaloji Cihazı , Göz Cihazı, Cerrahi Mikromotor Sisitemi ve
Dermatom Cihazı ile monitor ve vantilator alımı ihalelerinin yapılması planlanmaktadır. Ayrıca
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili çalışmalar da devam ettirilecektir.
______________________________________________________________________24/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
2013 GERÇ.
TOPLAMI
2013
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
OCAK
GERÇEKLEŞME
2014
BÜTÇE
2014
2013
MART
GERÇEKLEŞME
2014
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
MAYIS
GERÇEKLEŞME
2013
417.031.830
421.122.000
38.283.740
4.196.536
46.376.041
16.908.407
49.359.360
51.065.483
10.872.259 22.226.544
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
37.523.619
23.631.000
202.645
322.185
5.781.840
1.578.481
7.963.314
10.085.478
1.215.008 1.012.021
03.1 Mal v e Hizmet Satış Gelirleri
6.864
5.480.493
727.020
7.740.958
9.679.759
0
500.000
0
351.461
222.356
2014
24.284.624 43.061.480,41
2.069.584
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2013
OCAK-HAZİRAN GERÇ.
TOPLAMI
2014
2013
ARTIŞ
ORANI
(%)
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2013
2014 GERÇ.
TAHMİNİ
2014
35.107.822
42.766.045
204.283.846
180.224.495
-11,78
48,99
42,80 430.370.175
2.300.493
218.739
376.841
17.451.130
15.675.499
-10,17
46,51
66,33
30.347.018
3.430
13.183
15.994.673
11.949.647
-25,29
49,68
53,46
24.347.018
0
0
1.500.000
363.658
1.456.457
2.225.852
0
0
32.194.502
22.352.000
6.286
03.5 Kurumlar Karları
2.400.000
0
0
03.6 Kira Gelirleri
2.929.117
1.279.000
196.359
315.321
301.347
0
0
0
0
353.861.883
369.853.000
37.014.975
2.613.017
39.417.895
13.396.115
35.000.000
33.690.848
7.954.064 19.532.475
20.916.183
39.250.000
33.600.000
41.000.000
173.903.116
149.482.455
-14,04
49,14
40,42 373.252.444
352.416.863
369.853.000
37.014.975
2.613.017
39.400.000
13.253.597
35.000.000
33.685.848
7.864.003 19.250.000
20.800.000 39.250.000,00
33.600.000
41.000.000
173.678.977
149.052.462
-14,18
49,28
40,30 369.853.000
03.9 Diğer Teşebbüs v e Mülk.Gel.
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış
v e Yardımlar
04.4 Kurumlardan v e Kişilerden Alınan
Yardım v e Bağışlar
0
0
0
0
17.895
0
04.5 Proje Yardımları
0
0
04.6 Özel Gelirler
0
0
05. Diğer Gelirler
05.1
05.2 Faiz
Kişi vGelirleri
e Kurumlardan Alınan
Pay lar
05.3 Para Cezaları
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
06.Sermaye Gelirleri
1.445.020
405.719
0
142.518
5.000
274.926
286.417
280.000
0
7.289.157
1.476.747
994.000
47.058
69.760
122.196
131.946
157.656
72.718
909.204
1.627.702
919.160
1
7.000
2.100
13.005.000
46.746
48.282
134.650
167.163
5.317.129
0
10.256
0
10.256
0
0
1.464.585
5.751.854
1.703.175 1.682.049
292.489
215.310
0
0
6.396.046
11.935.655
503.276
0
1.933.811
1.143.292
246.159
0
1.166.051
13
500.000,00
2.475
1.261.334
962.048
1.514.076
0
90.061
1.055.865
13.639.000
1.794.658
500.000
0
27.638.000
169.087
8.745
0
0
25.646.328
12.064.839
968.848
54.329
0
0
0
0
116.183
0
224.139
7.475
0
0
0
2.000.000
52,83
49,72
174,03
4.000.000
0
0
15,51
0,00
7.475
422.518
0,00
0,00
3.391.969
0
0,00
0,00
0
26.770.713
-96,67
1.298.857
1.510.988
1.289.083
1.389.202
12.909.075
15.066.540
16,71
50,33
54,51
111.997
57.187,74
83.003
112.042
814.399
497.982
-38,85
55,15
50,10
794.000
59,68
13.639.000
1.133.883
1.176.953
6.172.066
8.139.442
31,88
51,16
164.980
1
1
686,14
0
17.092
167.096
24.780
-85,17
98,82
0,00
24.780
119.310
104.163
65.482
249.760,76
72.197
83.115
5.755.514
6.404.337
11,27
48,22
49,25
12.312.933
13
0
0
0
1
20.525
1
-99,99
1.126.395 1.523.556
1.121.377 1.203.353,23
______________________________________________________________________25/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
______________________________________________________________________________
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
BÜTÇE GİDERLERİ
OCAK
GERÇEKLEŞME
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2013 GERÇ.
TOPLAMI
2013
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
2014
2013
OCAK-HAZİRAN
GERÇ. TOPLAMI
2014
ARTIŞ
ORANI
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇ. OR.(%)
2013
2014 Y ILSONU
GERÇ. TAHMİNİ
2013
2014
20.617.894
23.487.984
32.575.384
42.344.980
27.436.304
33.461.232
40.487.789
34.510.132
33.434.160
35.716.086
26.936.502
34.562.472
181.488.034
204.082.886
12,45
46,22
48,46
480.521.100
01- PERSONEL GİDERLERİ
231.585.452
258.393.000
16.786.950
19.484.783
24.191.570
28.857.437
19.507.298
21.606.332
19.270.736
22.044.421
19.908.519
22.698.983
19.073.223
21.565.198
118.738.296
136.257.155
14,75
51,27
52,73
286.820.400
01.1 MEMURLAR
224.523.579
250.445.000
16.274.293
18.901.455
23.508.790
28.041.165
18.866.314
20.924.196
18.626.687
21.301.946
19.368.501
22.033.226
18.531.987
20.856.885
115.176.573
132.058.872
14,66
51,30
52,73
277.996.900
4.330.462
4.074.000
409.679
439.427
432.865
509.373
413.302
373.506
392.870
441.262
307.020
361.186
295.864
387.014
2.251.599
2.511.767
11,55
51,99
61,65
4.522.600
631.481
732.000
34.847
25.797
91.449
58.077
60.785
69.587
69.282
46.566
38.241
45.846
48.788
62.051
343.392
307.924
-10,33
54,38
42,07
813.100
1.504.332
2.399.000
42.480
54.810
106.206
180.980
113.327
166.439
129.031
184.459
141.856
188.546
143.588
190.221
676.488
965.455
42,72
44,97
40,24
2.662.900
01.5 DİĞER PERSONEL
2013
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
421.122.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL
2014
MAY IS
GERÇEKLEŞME
392.693.478
01.3 İŞÇİLER
2013
NİSAN
GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2014
MART
GERÇEKLEŞME
2014
595.598
743.000
25.651
63.295
52.260
67.843
53.569
72.605
52.866
70.188
52.902
70.179
52.997
69.026
290.245
413.136
42,34
48,73
55,60
824.900
02- SOSY AL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.
42.260.671
47.817.000
3.436.641
3.935.439
4.964.031
5.827.379
3.590.418
4.113.940
3.446.484
3.989.384
3.452.321
3.988.700
3.433.053
4.024.391
22.322.948
25.879.234
15,93
52,82
54,12
53.078.600
02.1 MEMURLAR
40.909.009
46.300.000
3.361.266
3.855.164
4.764.081
5.698.301
3.527.264
4.008.502
3.415.226
3.881.691
3.181.701
3.858.297
3.347.818
3.906.074
21.597.356
25.208.029
16,72
52,79
54,44
51.394.300
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
883.402
902.000
59.585
65.531
172.333
93.214
23.879
66.205
-2.385
69.444
244.114
92.987
55.873
82.729
553.399
470.108
-15,05
62,64
52,12
1.001.300
02.3 İŞÇİLER
122.319
137.000
8.102
5.578
9.760
12.812
13.564
15.402
8.747
10.366
8.747
10.060
11.226
13.711
60.146
67.929
12,94
49,17
49,58
152.200
02.4 GEÇİCİ PERSONEL
345.941
478.000
7.688
9.166
17.857
23.053
25.711
23.832
24.895
27.883
17.759
27.356
18.136
21.878
112.046
133.168
18,85
32,39
27,86
530.800
03VE HİZMET
GİDERLERİ
03.1MAL
ÜRETİME
Y ÖN. ALIM
MAL VE
HİZMET ALIM
GİD. TÜKETİME Y ÖN.MAL VE HİZMET ALIM
03.2
45.992.654
34.797.000
234.303
67.761
2.211.746
2.605.913
2.781.694
3.307.253
5.013.295
4.111.923
4.174.684
4.601.632
3.350.385
3.032.267
17.766.109
17.726.749
-0,22
38,63
50,94
39.357.400
400.092
364.000
0
0
45.755
0
34.664
50.341
39.707
5.834
15.104
82.142
4.307
33.571
139.536
171.888
23,19
34,88
47,22
434.400
GİD.
24.735.562
19.032.000
171.405
39.425
1.010.178
1.164.256
1.447.835
1.619.633
3.044.093
2.278.607
2.422.067
2.289.965
1.835.947
1.179.552
9.931.525
8.571.439
-13,69
40,15
45,04
21.130.700
2.042.334
1.085.000
7.382
1.677
52.663
69.102
116.572
216.070
259.852
160.349
162.611
238.609
134.215
163.375
733.296
849.181
15,80
35,90
78,27
1.386.900
119.079
38.000
1.500
2.500
3.308
57.783
5.047
4.940
4.880
16.618
22.501
10.827
2.053
24.541
39.289
117.208
198,32
32,99
308,44
162.400
13.849.145
11.546.000
53.556
23.121
1.061.667
1.284.585
1.062.134
1.270.423
1.177.302
1.312.460
1.164.254
1.489.481
1.103.076
1.422.943
5.621.989
6.803.014
21,01
40,59
58,92
12.819.300
53.136
50.000
0
0
0
3.531
6.017
0
0
4.671
4.361
13.511
7.892
24.199
206,63
14,85
48,40
55.600
3.081.084
2.000.000
460
1.038
28.600
20.863
103.024
80.049
427.171
206.127
311.348
399.765
153.084
122.768
1.023.688
830.610
-18,86
33,22
41,53
2.273.200
1.684.911
682.000
0
9.575
9.323
8.888
59.780
60.290
131.928
76.800
86.173
113.341
72.007
268.894
359.210
33,59
15,96
52,67
1.094.900
0
0
0
0
0
0
0
71,16
80,96
20.397.600
100,00
94,41
18.000.000
2.342.100
03.3 Y OLLUKLAR
03.4 GÖREV GİDERLERİ
03.5 HİZMET ALIMLARI
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
03.8 GAY RİMENKUL MAL BAKIM ONARIM
GİD.
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
27.312
05- CARİ TRANSFERLER
6.379.219
7.262.000
05.1 GÖREV ZARARLARI
4.357.565
5.102.000
05.2 KAR
HAZİNE
Y ARDIMLARI
05.3
AMACI
GÜTMEY EN
KURLŞ.Y AP.TRNS.
160.000
0
1.498.335
21.654
965.812
0
1.488.333
4.357.565
963.333
0
963.333
4.539.219
5.879.146
0
963.335
0
963.333
0
963.333
4.357.565
963.333
0
963.333
4.357.565
4.816.667
0
0
0
0
0
0
0
0
2.110.000
21.654
50.000
0
06- SERMAY E GİDERLERİ
66.475.483
72.853.000
1.208.037
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
39.452.407
36.967.500
0
06.2 MENKUL SERMAY E ÜRETİM GİDERLERİ
06.3
MADDİ HAK
ALIMLARI
06.4 GAY
GAY Rİ
RİMENKUL
ALIMLARI
KAMULAŞTIRMASI
06.5 MENKUL
GAY RİMENKUL
SERMAY
E ÜRETİM
G.
06.6
MALLARIN
BÜY ÜK
ONARIM
GİD.
06.7 GAY RİMENKUL BÜY ÜK ONARIM G.
06.9 DİĞER SERMAY E GİDERLERİ
160.000
0
0
0
535.000
0
525.000
0
0
0
160.000
1.060.000
21.654
2.479
0
0
0
0
0
21.654
2.479
3.555.916
1.535.240
3.467.895
12.757.274
2.876.071
1.541.071
3.463.438
1.079.841
4.977.282
18.121.463
18.340.602
20.000
23.620
167.761
0
762.332
22.199.452
0
0
2.000.000
05.6 Y URTDIŞINA Y APILAN TARNSFERLER
0
0
7.155.953
244.745
210.838
691.806
377.265
2.225.921
7.767.676
3.350.232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
698.000
0
0
0
8.260
0
0
85.550
0
93.810
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.100.000
1.202.222
3.340.720
1.258.709
2.971.878
5.109.704
2.510.967
1.013.537
2.526.627
660.273
2.486.507
9.244.445
13.836.698
0
0
35.655
14.160
0
0
35.655
14.160
328.256
391.616
112.100
281.042
230.845
42.303
179.305
973.687
0
0
0
0
0
0
0
0
628.940
85.500
0
0
0
3.232.353
1.800.000
5.816
195.196
252.911
200.000
200.000
0
07- SERMAY E TRANSFERLERİ
0
0
0
07.1 Y URTİÇİ SERMAY E TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
______________________________________________________________________26/26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir- 2014
0
0
0,00
29,52
562,50
0
8,00
50,24
100,00
4,96
55.500
1,21
27,26
25,17
80.867.100
-56,87
19,69
9,06
41.034.000
0,00
13,44
774.800
0,00
2.300
36.741.000
49,68
41,64
41,80
5,67
16,56
95.000
1.045.702
7,40
30,12
58,09
1.998.000
100.000
0
-100,00
50,00
0,00
222.000
0
0
0
0
0
0
Download

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU