7.ULUSAL SPOR BĠLĠMLERĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠNDE YER ALAN POSTER BĠLDĠRĠ ĠSĠM LĠSTESĠ
Bildiri No
10
Bildirinin Başlığı
“Voleybol Antrenörlerinin Stresle BaĢa Çıkma Yöntemlerinin
Ġncelenmesi”
11
Basketbol Okul Takımlarında Oynayan Lise Öğrencileri Ġle
Velilerin Basketbol Eğitimi Hakkındaki GörüĢleri
(Erzurum Örneği)
13
Takım Ve Bireysel Sporlarla UğraĢan Sporcuların
Empatik Eğilim Puanlarının KarĢılaĢtırılması
14
Yazarlar
Tamer Karademir
Meziyet TaĢçı
Üniversiteler
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Hamit Kavurmacı
Yunus Emre Cingöz, BarıĢ NarĢen,
Serhat Cezaroğlu
Atatürk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Sema Fidel Aslan
Hakkı Çoknaz
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarınım Genel Özyeterlik Düzeyleri
Mustafa Eymür
Ayla Esen, Gülsen Özcan,
AyĢen Özalp, Anıl Keser
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
16
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Amacı
Ve Düzeyleri
Fatma Özkan
Zekai Pehlivan
Mersin Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
22
Üniversite Öğrencilerinin Kampüs Ġçindeki Spor Alanlarını
Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi
Özgül Yalçınkaya Ahmet Haktan
Sivrikaya, Gülistan TaĢ, Dürdane
Kaya
Balıkesir Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
29
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin
Toplumsal Cinsiyet Algılarının Ġncelenmesi
GülĢen Mertyüz*
Davut Çelik**, Abdurrahman
Kepoğlu**
*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana
bilim Dalı,** Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
31
Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Ve Ġkinci Öğretim Öğrencilerinin
ĠletiĢim Düzeylerinin Ġncelenmesi
Ġ. Kubilay Türkay
Ebru Dinçer, Ġzzet Ġslamoğlu,
Özgür Dinçer
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
40
Besyo(Öğretmenlik, Antrenörlük, Yöneticilik Ve Rekreasyon)
Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Akademik BaĢarılarının
AraĢtırılması
Sema Çelik,
Çiğdem Önçırak
Atatürk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
44
Üniversitelerde Spor Faaliyetlerinin Organize Edilmesinde Görev
Alan Bireylerin Profillerinin Ġncelenmesi
46
“Ġlköğretim 3 Sınıf Öğrencilerinde Psiko-Motor GeliĢmelerde
Oyunun Etkisi”
47
Doğukan AltıntaĢ, Gözde Ersöz,
Hasan Sözen, Burkay Cevahirci
Oğlu
Ordu Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Yağmur Sevin
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Farklı BranĢlardaki Sporcuların Performanslarında Seyirci
Faktörü Etkisinin AraĢtırılması
Bilal Durmaz
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
48
Farklı Meslek Gruplarındaki YetiĢkinlerin Beden Eğitimi Ve
Sporun Yararlarına ĠliĢkin GörüĢleri
Türkan Alagöz
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
49
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerini Rekreatif
Faaliyetlere Katılmaya Motive Eden Faktörlerin AraĢtırılması.
Hamza Oduncu
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
52
Farklı Bölümlerde Okuyan Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ
Düzeylerinin Belirlenmesi ( Ġnönü Üniversitesi Örneği )
Ahmet Enes Sağın
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
54
Futbolda ‟Pas‟ ın BaĢarıya Olan Etkisinin Ġncelenmesi
56
“Taekwondo Sporuyla UğraĢan Sporcuların Maç Öncesi Kaygı
Durumlarının Ġncelenmesi”
57
Ortaokul Öğrencilerinin Ġdeal Beden Eğitimi Öğretmeni Profilini
Algılayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi
58
62
63
“Malatya‟da 14-16 YaĢ Arası (Erkek) Basketbolcuların
Basketbola BaĢlama Nedenleri Ve Beklentileri”
Selçuk Üniversitesi Ve 9 Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu Ġle Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sporda
Tercih Ettikleri Liderlik DavranıĢlarının Ġncelenmesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören
Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Ġncelenmesi
Oğuz Gürkan
Yılmaz Yüksel, Mesut Hekim
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim
Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük
Eğitimi Spor Bilimleri Anabilim Dalı
Abdülaziz Naçar
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Onur Köseoğlu
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Cihan Aksoy
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Halil Bulgurcu
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Seher Ġlhan
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
66
“Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören
Öğrencilerin Stres Düzeylerinin Ġncelenmesi
Serhat Göçmez
Mustafa PaydaĢ
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
70
Besyo (Öğretmenlik, Antrenörlük, Yöneticilik Ve Rekreasyon)
Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Akademik BaĢarılarının
AraĢtırılması
Zümral Altıkat
Merve Karabulut
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
71
Lisanslı Basketbolcuların Ve Sedanter Bireylerin El Parmak
Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması
Gökhan AktaĢlı
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
72
“Futbolcuların Mevkilerine Göre Boy, Kilo Ve Deri Altı Yag
Ölçümlerinin Ġncelenmesi”
Hakan Koç
Gökhan Ünal Narinç
77
“Fitness‟a Yeni BaĢlayanlarda Farklı Yüklerle Yapılan Ġzometrik
Thera Band Egzersizlerinin Kas Hipertrofisine Etkisi“
80
GüreĢçilerde Müsabaka Yorgunluğunun Kuvvet Ve Denge
Üzerine Etkileri
Ali Burak Toy
Ömer Mumcu, Hasan Eker, Ömer
Dibek*
Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek
Okulu *Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve
Spor Yüksek Okulu
81
Sporda Isınmanın, Isınma Öncesi Ve Isınma Sonrası Sıçrama
Hareketine Etkisinin AraĢtırılması
Abdülkadir Akgün*
Ömer Mumcu**, Ali Burak Toy**,
Hasan Eker**
*Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksek Okulu **Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi
Ve Spor Yüksek Okulu
86
Sporcuların Ego Yönelimi
Adem ÇELĠKEL,
Seda Gülbahar Merve Avcı, Ahmet
Ġnce,Ufuk bugrahan Duygu Polat,
Eda ARGUNAĞA, Mehmet KAYA,
ġeyma CEYLAN, Zeycan YILDIZ,
Zübeyde AKSAĞAN
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksek Okulu
87
Sporu GüzelleĢtiren Evrensel Kavram Fair Play
Adem Çelikel, merve avcı, ahmet
ince,ufuk bugrahan duygu polat
seda gülbahar Eda ARGUNAĞA,
Mehmet KAYA, ġeyma CEYLAN,
Zeycan YILDIZ, Zübeyde
AKSAĞAN
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksek Okulu
Melih Sungur
Atakan Yılmaz
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
BaĢkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Bölümü
88
Farklı Puan Türüne Göre Öğretmenlik Bölümlerine YerleĢtirilen
Öğretmen Adaylarının Genel Öz-Yeterlik Düzeylerinin
KarĢılaĢtırılması
Ebru Aydoğdu
Esra Yılmaz*, A. DilĢad
Mirzeoğlu*, Süleyman
Munusturlar*
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu
94
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Öğretmen Adaylarının Kütüphane Kullanımına ĠliĢkin Nitel Bir
AraĢtırma
Meltem ÇalıĢkan
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu
95
Malatya Ġlinde Ki Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının
Stadyuma Katılımını Etkileyen Olumlu Faktörler
Murat Akkurt
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı
96
Malatya Ġlinde Ki Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının
Stadyuma Katılımını Engelleyen Olumsuz Faktörler
Murat Akkurt
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı
98
Çoçuk Ve Gençlik Dönemlerinde Rekreasyon‟un Önemi
99
“Farklı Eğitim Düzeylerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Egzersiz
Ve Beslenme AlıĢkanlıklarının Değerlendirilmesi”
106
Basketbol Hakemlerinin Maç Öncesi, Mac Sonrası Ve Maç
Sırasındaki Olumlu Ve Olumsuz Psikolojik Algı Durumları
107
8. Bölge Klasman Hakemlerinin Aile Ve Meslek Hayatlarında
KarĢılaĢtıkları Zorlukların Değerlendirilmesi
115
Bayan Ve Erkek Voleybol Milli Takımındaki Bazı Sporcuların
Müsabaka Öncesi Müsabaka Sırası Ve Müsabaka Sonrasındaki
Psikolojik Durumlarının Ġncelenmesi
117
Atatürk Üniversitesi Besyo (Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu)
Öğrencilerinin Gazete Okuma AlıĢkanlığının AraĢtırılması
119
Besyo (Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu) Öğrencilerinin
Günlük YaĢantılarındaki Problem Çözme Yöntemlerinin
AraĢtırılması
125
Farklı Isınma Türlerinin Sürat Performansına Etkisi
Onur Okçuoğlu
Baha Engin Çelikel
Hasan Basri Yazıcı
Hasan Sözen, Gözde Ersöz
Musa Kazım Çetin
Ayhan Genç
Ünal Narinç
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksek Okulu
Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksek Okulu
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Erciyes Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu
Nazlı Özyıldız Saban
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Melik Aydin
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Yasemin Güven
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Leyla Tarhan
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
128
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören
Öğrencilerin Özgüven Durumlarının Ġncelenmesi
Ünal Narinç
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
129
Tam Ve Kısmi Uykunun Spor Performansına Etkileri
Yeter Kara
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
130
Selçuk Üniversitesi Besyo Öğrencilerinin Eğitimleri Ve
Beklentileri Üzerine Değerlendirme AraĢtırması
Caner Ceylan
Abdulmutalib Akbana
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
132
“ Adölesan Dönemdeki Öğrencilerinin Sağlıklı YaĢam Biçimi
DavranıĢ Düzeylerinin Ġncelenmesi”
Meryem Altun
Burçak Keskin, Burcu Güvendi
136
Aktif Sporu BırakmıĢ Milli Taekwondo Sporcuların Sporu
Bırakmadan Önceki Spor YaĢantılarının Ġncelenmesi
Pelin Sarı
Abdulaziz Nacar
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
137
“Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutumlarının
Belirlenmesi”
Cennet Demirçiler
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
139
Hokey Ve Artistik Cimnastik Sporuyla UğraĢan Bayan
Sporcuların Somatotip Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması
140
Lise Ve Dengi Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden
Eğitimi Derslerinin Sosyal Uyum Düzeyine Etkilerinin
AraĢtırılması
Perihan Terzi
Ferdan Güven
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
142
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf
Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri
Samet Öztürk
Kamil Bayram
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
145
Greko-Romen GüreĢçilerin Bir Müsabaka Öncesinde Ve
Sonrasında Zihinsel Ve Psikolojik Olarak YaĢadıkları Üzerine
Nitel Bir AraĢtırma
Mustafa Ersin Kılınçarslan
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
146
Ġlk Spor Yazarlarımızdan Selim Sırrı Tarcan Ve Yeni Muhit
Dergisindeki Yazılarından Örnekler
Fatih Sultan Sevgi
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
147
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarına Yönelik Algıları
Hatice-BaĢtürk
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Pelin Bakır
Muhammet Akkavak Hakkı
Çoknaz1 Resul Çekin
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi
Ve Spor Yüksekokulu
149
Çoklu Zeka Kuramının Beden Eğitimi Ġle ĠliĢkisi
Burak Erdoğan
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
155
Boks Sporuna BaĢlama YaĢının BaĢarıya Olan Etkisinin
AraĢtırılması
MelihĢah Sarica
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi
Anabilim dalı
156
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Farklı
Bölümlerinde Okuyan 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme
Biçemlerinin Analiz Edilmesi
Çağrı Sakalıuzun
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
158
„‟Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Okul YaĢamının Niteliği
GörüĢleri Ġle Liderlik DavranıĢlarının Ġncelenmesi‟‟
165
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören
Öğrencilerin Spor Sponsorluğu Hakkındaki GörüĢlerinin
Ġncelenmesi
170
Ġlköğretim Birinci Kademe Kız Ve Erkek Öğrencilerin Egzersiz Ve
Spor Yapma AlıĢkanlığının Antropometrik Özelliklere Etkisi
174
Burdur Ġli Ġl Merkezi Lise Öğrencilerinin Cinsiyet DeğiĢkenine
Göre Beden Eğitimi Ve Spor Dersine ĠliĢkin tutumlarının
Ġncelenmesi
177
178
181
Hülya ĠĢli
Ümmügülsüm Çakmak, Selçuk
Çolak, Burhan Kaplan, Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Dalli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi
Ve Spor Yüksekokulu
Yavuz Öntürk
Ahmet Yavuz Karafil
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve
Spor Anabilim Dalı
Dilara Demir
Zeynep Kılınçaslan
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Rabia Özkurt
Meriç Eraslan,Dilek Topal,Vedat
UluiĢik,Bayram Acar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Ens. Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretimi Anabilim dalı
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencilerinin Bir
Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Niteliklere Yönelik
Algılarının Değerlendirilmesi
ġeyma KurĢun
Meriç Eraslan
Mehmet Akif Ersoy
Sağlık Bilimleri Enstitsü / Beden Eğitimi Ve
Spor Öğretimi Anabilimdalı
Uluslar Arası Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası‟ N Da YarıĢan
Bayan Milli Judocuların Maç Ġstatistiklerinin Ve BaĢarı Amaçlı
Kullandıkları Tekniklerin Ġncelemesi
Tuba Çelik
Yalçın Kaya,Fadim
Sarvan,N.Muhammed Çelik
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Emrah Sivri
Ahmet Serin
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
“Sporun Medyaya YansıyıĢ Biçimleri; Selçuk Üniversitesi Beden
Eğitimi Ve Spor Y.O (Besyo) Öğrencilerine Yönelik Bir AraĢtırma”
187
Elit Erkek Çim Hokeyi Sporcularında Çeviklik Ve Çevikliği
Etkileyen Biyomotor Yetilerin Ġncelenmesi
188
Kent Ve TaĢra Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Fiziksel
Ve Fizyolojik Durumlarının Fitnessgram Test Bataryası Ġle
Değerlendirilmesi
192
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Ve Fiziksel
Özelliklerine Göre Beden Eğitimi Ve Spor Dersine ĠliĢkin
Tutumlarının Ġncelenmesi
Bayram Kaplan
Harran Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Okulumda Tenis Öğreniyorum
Rıdvan Akdemir
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
121
Teröre BulaĢmıĢ KiĢilerde Spor Yoluyla Psiko-Sosyal Alanlarda
KarĢılaĢtırmalı Özel Liderlik Terapisi ÇalıĢmaları: Avustralya Ve
Türkiyede Topluma Kazandırma Ve Toplumsal Kalkınma
Liderliğinde Uygulamalı ÇalıĢmalarda Özel Spor, Masaj Ve Eğitim
Terapileri Programları
YaĢar Barut
Mürsel Akdenk
Melbourne Üniversitesi;Psikoloji
Bölümü:Melbourne-Avustralya.
**19 Mayıs Üniversitesi YaĢar Doğu Beden
Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
109
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin
Anatomi Dersi Öz-Yeterlik Durumlarının Ġncelenmesi
Fatih Sarısoy
Hanife CoĢkun, Mehmet Özdemir,
Abdullah Kilci, Mustafa Sabır
Bozoğlu, Emre Serin
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
50
112
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencileri Ġle Tıp Fakültesi
Öğrencilerinin YaĢam Kalitesi Standartları Ve Aralarındaki Farkın
AraĢtırılması
131
Sporda Fanatizme Neden Olan Güdüler Ve Cinsiyet
184
Üniversite Öğrencilerinin Kuvvet, Dayanıklılık Ve Esneklik
Yönünden Kendini Tanımlama Düzeylerinin Ġncelenmesi
114
Atatürk Üniversitesi‟nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest
Zamanlarını Değerlendirme ġekilleri Ve YoğunlaĢtıkları Alanları
Belirlemek
Veli Volkan Gürses
Mustafa ġakir Akgül, Göktuğ
Ertetik, NeĢe ġahin, Ayla NeĢe
Soykan
Gökhan Umutlu
Yağmur Akkoyunlu*
Atıf Uzel
BarıĢ Can, * Dr. H.C. Ġkizler, **
Dr. Ali Tekin
Ankara Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu *Dumlupınar Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Erciyes Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Özbay Zehir
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Hakan Cömert
Atatürk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
118
Erzurum‟daki Serbest Meslek Sahibi Ġnsanların BoĢ Zamanlarını
Değerlendir Biçimlerini Belirlemek
120
Beden Eğitimi Ve Sporda Turizm Öğretiminde Çok Amaçlı
Programlar Ve Farklı Basamaklı Uygulamalar: Özel Beden
Eğitimi Ve Sporda Turizm Öğretiminde Sertifika 1-6
Basamaklarında Ġnnovativ GeliĢmeler
154
Oguz Seçme
Atatürk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Mürsel Akdenk
AyĢe Sekitarla
Kangan Enstitüsü, European Ve Akdeniz
Üniversitesi Ortorose-Slovenya Ve Bari
Üniversitesi
Konya‟daki Basketbol Antrenörlerinin Maç Sonundaki Durumluk
Kaygı Düzeylerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi
Harun Belgemen
Atatürk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
166
1-8. Sınıflar Beden Eğitimi Ve Sporla Ġlgili Derslerle Hayat Bilgisi
Ve Fen Ve Teknoloji Dersleri Kazanımlarının ĠliĢkilendirilmesi
Serap Usta
M. Levent Ġnce
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü
169
Sakaryaspor Taraftarlarının Motivasyon Düzeylerinin Demografik
Özellikler Açısından Değerlendirilmesi
Rıfat Gürses
Mustafa Yüksek
Sakarya Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
173
“Atletizm Antrenmanı Yapan Çocukların Yatay Ve Dikey
Güçlerinin Belirlenmesi”
Hazel Arslan
Merve Nur Demirci * , GülĢah
ġahin *, Vicdan Berberoğlu **,
*Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
** Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ġl Müdürlüğü
194
Aktif Futbol Ve Hentbol Sporcuları Ġle Düzenli Egzersiz Yapan
Bireylerin Vo2maks Değerlerinin KarĢılaĢtırılması
Uğur Can ,Gökhan Umutlu,
A.Taner Erdoğan
Mersin Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
195
Düzenli Egzersiz Yapan Bireyler Ġle Aktif Sporcuların Ventilatuar
EĢik Değerlerinin KarĢılaĢtırılması
Oktay Zırhlı Gökhan Umutlu,
A.Taner Erdoğan
Mersin Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
162
3 Aylık Basketbol Antrenmanının Liseli Gençlerin Bazı Fiziksel
Parametreleri Üzerindeki Etkisi
Hazan Duman
Ebru Aydın, Yüksel Savucu, Cengiz
Arslan, Fethi Yıldırım
Fırat Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Yahya Oktay Çetinkakaya
Malatya Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Fetullah Özdemir Gözde Ersöz,
Hasan Sözen
Ordu Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
73
Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulun Da Aktif
Spor Yapanların Sıvı Alımı Ġle Ġlgili Bilgi Ve AlıĢkanlıklarının
AraĢtırılması
75
Ordu Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ġl Müdürlüğünde ÇalıĢan
Personelin ÇalıĢtıkları Kurumun Örgüt Kültürüne ĠliĢkin Algıları
90
Spor Genel Müdürlüğü‟ne Bağlı Federasyonlarda Görev Yapan
Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ġncelenmesi
Seda Gülbahar, Merve Avcı, Ahmet
Ġnce, Ufuk Buğrahan,Duygu Polat,
Adem Çelikel, Eda Argunağa,
Mehmet Kaya, ġeyma Ceylan,
Zeycan Yıldız, Zübeyde Aksağan
Erciyes Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
100
Sporcuların Doping Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin
Değerlendirilmesi
Burak Büyükgüllü Gözde Ersöz,
Hasan Sözen
Ordu Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
123
Çanakkale‟de Ortaöğretimde Atletizm Yapan Sporcu Öğrencilerin
Atletizm BranĢına Yönelme Nedenleri Ve Beklentileri
Emin Cem Sarıel
Gülçin Gözaydın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden
Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Ġsmihan Erdemir
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
124
Halter BranĢında Motivasyonun
Performansa
Etkisi
134
Farklı BranĢlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri
Ünal Kulaklı
Ramazan Çiftçi
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
138
Bayanlarda Isınmanın Esnekliğe Etkisi
Zeynep Ördek
Canan Kaya
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
148
Konya-Selçuklu Ġlçesi Ġlköğretim Okullarındaki Öğrenci
Velilerinin Beden Eğitimi Ve Spora BakıĢ Açılarının Ġncelenmesi
Betül Aydin
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
160
Uluslar Arası Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası‟nda YarıĢan
Bayan Ve Erkek Sporcuların Maç Ġstatistiklerinin Ve BaĢarı
Amaçlı Kullanılan Tekniklerin KarĢılaĢtırmalı Ġncelemesi
Ömer Değer
Yalçın Kaya,Fadim
Sarvan,N.Muhammed Çelik
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
191
DeğiĢik BranĢlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Anaerobik
Kapasitelerinin Cinsiyet Açısından KarĢılaĢtırılması Ve YaĢ Ġle
ĠliĢkisinin Belirlenmesi
A.Taner Erdoğan Gökhan Umutlu,
Murat EĢki, Gülseda Yılmaz, Ceren
KarataĢ, Erol Çektir
Meris Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
197
Spor Lisesi Öğrencilerinin Ġnternet Kullanımına Yönelik
Tutumlarınım Ġncelenmesi
Pınar Özmutlu*
YeĢil ReĢitoğlu, Perihan Alp, Veysel
Kaplan**
*Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi SarıkamıĢ Beden Eğitimi Ve
Spor Yüksekokulu
BarıĢ Yanardağ Vildan AtaĢ,
Cumali Duru, Metin Özbey
Kafkas Üniversitesi SarıkamıĢ Beden Eğitimi Ve
Spor Yüksekokulu
200
SarıkamıĢ Kayak Merkezini Kullanan Spor Turistlerinin
Tesislerden Aldıkları Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi
207
Uluslar Arası Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası‟ N Da YarıĢan
Erkek Milli Judocuların Maç Ġstatistiklerinin Ve BaĢarı Amaçlı
Kullandıkları Tekniklerin Ġncelemesi
212
Spor Yapan Öğrencilerin Saldırganlık Tutumlarının ÇeĢitli
DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi (Karamanoğlu Mehmetbey)
Üniversitesi Örneği
116
Özel Eğitim Merkezi, Devlet Okulları Ve Özel Okullardaki
Öğrencilerin Hayata BakıĢı Ve Hayattan Beklentileri
168
Serap Arslan Tuba Çelik, Yalçın
Kaya,Fadim Sarvan, N.Muhammet
Çelik
Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Hakan Dinçbudak, Demet
Kılınç,Aykut Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden
Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Esra Toraman
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
Okul Öncesi Eğitimi Çocuklarının Fiziksel Aktivite Seviyelerinin
Değerlendirilmesi
Nilgün Ulu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü
183
Konyadaki Judocuların Genel (Sürekli) Kaygı Ve Duygu
Durumlarının Tespiti
Yunus Kısa
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
152
Elit Düzeydeki Judocuların Türkiye ġampiyonasındaki Pençe
Kuvveti, Dikey Sıçrama Ve Vücut Ağırlığı Arasındaki
DeğiĢikliklerin Müsabaka Sonucuyla ĠliĢkisinin AraĢtırılması
Seda Yalçın
Fikret Yıldız, Malik Beyleroğlu,
Muhsin Hazar, Merve Uca
Sakarya Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
213
Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin ĠĢ Alanları Ġle Ġlğili GörüĢleri
(Erzurum Örneği)
Zümral Altıkat
Merve Karabulut
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
214
Spor-Sağlık Bilimlerinde Meslek Yüksek Okullarında Engelli Ve
YaĢlılarda Palyatif Bakım Ve Eğitimi Modeli : Avustralya
;Türkiye; Avrupa Birliği ; Asya Ve Pasifiklerde Uygulamalı
Engelli Ve YaĢlılarda Palyatif Bakım Ve Eğitimi ÇalıĢmaları
Senem Eren*- Mürsel Akdenk*Ġbrahim Kurt** Ve Mehmet
Akbulut**.
Melbourne Üniversitesi;Psikoloji
Bölümü:Melbourne-Avustralya. **19 Mayıs
Üniversitesi YaĢar Doğu Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu
215
Engelli Ve YaĢlı Merkezlerinde Ġdeal Spor Yönetimi Ve
Organizasyonunda Çok Amaçlı Liderlik Eğitimi: Avustralya;
Türkiye ; Avrupa Birliği Ve Avrasya BakıĢı
Ġbrahim Kurt**
Mürsel Akdenk*; Ezel Hikmet**
Melbourne Üniversitesi;Psikoloji
Bölümü:Melbourne-Avustralya.
**19 Mayıs Üniversitesi YaĢar Doğu Beden
Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Kongre Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Murat TEKĠN
Download

Kabul Edilen Poster sunumlar - 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci