Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
Anlatım
Bozuklukları
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
8. ÜNİTE
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
ANLATIM BOZUKLUKLARI
8. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
1.
3.
NOT: Bir kelimenin ya da
bir sözün gereksiz olması
için cümledeki anlamının ve
görevinin başka bir kelime
ya da söz tarafından
karşılanması gerekir.
1
aşık
yakl
2
tam
3
bin
4 aşağı
rı
yuka
“Fabrikanın ---- yüz elli civarındaki işçisi bugün
grevde.”
Buna göre aşağıda verilen cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan
bir anlatım bozukluğu vardır?
Bu cümle yukarıdaki kelimelerden hangisi ile
tamamlanırsa anlamca çelişen kelimelerin bir
arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım
bozukluğu medyana gelir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
A) Okuldaki herkese sevgi ve şefkat duygularıyla
yaklaşıyor.
B) Edebiyat eleştirimizin en deneyimli ve önemli
yazarlarındandı.
C) Ailenin; çocukların gelişiminde ve eğitiminde
önemli bir yeri vardır.
Palme Yayıncılık
D) Öğretmen, bilgiye ulaşma yolunda öğrenciye
rehber olup yol gösterir.
4.
2. Kesinlikle bir eser bunu başarabilirse “kusursuz”
Bir kelimenin ya da sözün anlamının
cümlenin anlamına uygun kullanılmaması, kelimenin yanlış anlamda
kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olur.
olabilir.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Edebî eser toprak gibi olmalı, okur da bir arkeolog.
B) Onu ilk gören öğrencimiz bunda öğretmene
benzer bir hâl yok, bir amele ya da çiftçi olmalı,
demişti.
2
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinde kelimenin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bilim insanları 2050 yılında dünyanın yok olacağını savundular.
B) Sanatçının son mektubu bu gazetede yayımlandı.
C) Edebî eser ortaya koyan, âdeta fotoğrafçı gibi
olmalıdır.
C) İstanbul’da düzenlenen gösteri maçında Rus
tenisçi, Alman tenisçi ile karşılaştı.
D) Sanırım, yazar dediğin kişinin çok yönlü olması
gerekir.
D) Tutumlu olmaması başkalarından borç istemesine yol açtı.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
ANLATIM BOZUKLUKLARI
5.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Deyim ve atasözleri
kalıplaşmış sözler
olduğundan deyimi ve
atasözünü oluşturan
kelimeler değiştirilemez.
A) Halıcı çareyi şu uyarı yazısını asmakta bulmuştu: “Lütfen, halıya dokunmadan elleyin!”
B) Fıkraların konularını her türlü hayat olayı teşkil
eder.
C) Masal, Türk ve dünya edebiyatının en eski ve
en yaygın türlerindendir.
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamaktan kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu yoktur?
D) Reşat Nuri’nin romanlarına da göz atacak olursak onun ideali arayan bir yazar olduğunu görürüz.
A) Korktuğum aklıma geldi, evin inşaatını bitirmeden kış geldi.
B) Ağlamayan bebeğe meme vermezler, diyerek
gitti.
C) Kimden, nasıl faydalanacağını bilir; nabza göre
şerbet verirdi.
6. Bizim ne komşu ülkelerle ne de Avrupa’yla bir düş-
Palme Yayıncılık
D) Şeytanın kolunu sonunda kırdı, yıllardır kazanamadığı sınavı kazanmış.
9.
Karşılaştırma hataları, kişi
zamiri eksikliği, virgül eksikliği
gibi cümleden iki anlam
çıkmasına neden olan etkenler
anlam belirsizliğine yol açar.
manlığımız yok.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “ülkelerle” kelimesinin yerine “ülkeyle” kelimesi
getirilerek
A) Çocukluk fotoğraflarını hâlâ saklarım.
B) “ne de” kelimesinin yerine “ne” kelimesi getirilerek
B) Genç avukata doktorun evini uzun uzun tarif
ediyordu.
C) “yok” kelimesinin yerine “var” kelimesi getirilerek
C) Son kitabı hazırlama fikri aklımıza ilk olarak bir
öğle yemeğinde geldi.
D) “Avrupa’yla” kelimesinden sonra “bu” kelimesi
getirilerek
D) İhtiyar öğretmene doğru yürüdü.
7.
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu yoktur?
1
imkânı
4
olanağı
2
ihtimali
"Fenerbahçe’nin bu yıl
şampiyonluğu kaybetme ---- yüzde kaç?"
Bu cümle yandaki
yonca yapraklarında
3
şansı
yazılı olan kaçıncı kelime ile tamamlanırsa
anlatım bozukluğu medyana gelmez?
A) 1.
TÜRKÇE
B) 2.
C) 3.
D) 4.
10. Birçok romanın kalıcı olmamasının nedeni ---
Bu cümle aşağıda verilenlerden hangisi ile tamamlanırsa anlatım bozukluğu meydana gelir?
A) anlatımının zayıflığındandır.
B) toplum sorunlarından uzak olmasıdır.
C) yalın bir dille yazılmamasıdır.
D) teknik ve kurgusunun kusurlu olmasıdır.
3
ANLATIM BOZUKLUKLARI
KONU TESTİ - 1
11. Odun kafasına öyle hızla indi ki bir an, kendi kafa-
14.
ma indi sandım.
ayrıcalığın
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
farkın
A) “hızla” kelimesinin yerine “sert” kelimesi getirilerek
B) “indi” kelimesinin yerine “değdi” kelimesi getirilerek
Yukarıdaki cümlede numaralı kelimelerden hangisi çıkarılırsa cümle duruluk ilkesine uyar?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Palme Yayıncılık
tehlikesine karşı geçiş, kontrollü olarak verilmektedir.
III IV
detayın
“Roman eleştirmeninin asıl yanılgısı öykü ile roman
arasındaki ---- bilincinde olmamasıdır.”
Bu cümle yukarıdaki kelimelerin kaç tanesi ile
tamamlanırsa anlatım bozukluğu medyana gelir?
A) 1
12. Hopa - Artvin arasında, olası muhtemel bir heyelan
I
II
ayrıntının
C) “odun” kelimesinden sonra virgül getirilerek
D) “bir an” sözünden önce “odun” kelimesi getirilerek
ayrımın
B) 2
C) 3
D) 4
15. Birçok sanata meraklı gencin şiirle başlamasının
nedenini düşündüm.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “birçok” kelimesi cümleden çıkarılarak
B) “şiirle” kelimesinin yerine “şiir ile” sözü getirilerek
C) “sanata” kelimesi “şiirle” kelimesinden önce
getirilerek
D) “düşündüm” kelimesinin yerine “biliyorum” kelimesi getirilerek
13.
I. Tavşan dağa küsmüş, dağ da
ona küsmüş.
II. Dinsizin hakkından hırsız gelir.
III. Ağaca balta vurmuşlar, “Niye
vuruyorsun?” demiş.
IV. Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen atasözlerinden hangisinin kalıplaşmışlık özelliği bozulmamıştır?
A) I.
4
B) II.
C) III.
D) IV.
A) Bugün eşyalarımızı getirecekler ve biz onları
yerleştirecektik.
B) Seni seviyorum ama çok kızıyorum.
C) Dün erkenden çiçeklerini suladım.
D) Yalan söyleyenlere niçin güvenelim?
TÜRKÇE
8. ÜNİTE
ANLATIM BOZUKLUKLARI
KONU TESTİ - 2
1.
3. Türk tarihinde fedakârlıklarla özverinin ve felaketlerin bir arada olduğu, acı dolu, zor yıllar olmuştur.
Bir cümlede gereksiz bir ek, kelime
ya da söz kullanılmışsa o cümle
duruluk ilkesine aykırıdır.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Bu olay karşısında nasıl davranacağımı bilemedim.
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisi
duruluk ilkesine aykırıdır?
B) İlkokuldayken zil çalar çalmaz hemen bahçeye
koşardık.
A) Polis, hırsızın sorgusunda bazı çelişkili tutarsızlıklar olduğunu belirtti.
C) Bu gördüklerinizin hepsini ben yaptım.
D) Bu gördüklerinizin hepsini ben kendim yaptım.
B) Bugün deniz kudurmuş, dalgalar sıklaşmış, sular yükselmişti.
C) Alperen, çamurun içinde sendeleyerek güçlükle yürüyordu.
D) Gök gürültüsünün koptuğu ve şimşeklerin çaktığı bir gecede dünyaya gelmişti.
Palme Yayıncılık
4.
2.
Bir kelimenin ya da
sözün yanlış yerde
kullanılması için o
kelimenin ya da
sözün cümleden iki
anlam çıkmasına
neden olması gerekir.
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinde kelimenin yanlış yerde kullanılmasından
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Akşamları evimizin pırıl pırıl ışıkları yanardı.
Bu davranışlar, kişiliği oturmamış
insanlara özel davranışlardır.
Şeyma
Osmanlı, azınlıklara iyi olasılıklar
sağlamıştır.
B) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya.
C) Daha deniz yüzü görmemiş bir çoban çocuğuyum.
D) Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.
Şeyda
Kendisine verilen yetkileri etken
kullanamadığı için iyi bir yönetici
değildi.
Pınar
Aileleri mutlu olan çocukların daha
başarılı oldukları öne sürülüyor.
Melek
Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde
anlatım bozukluğu yoktur?
A) Şeyma
B) Şeyda
C) Pınar
D) Melek
TÜRKÇE
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin çıkarılması, anlamda daralmaya ya da
bozulmaya yol açmaz?
A) Geçen seneki yarışmada birinci olan arkadaşımla sokakta karşılaştım.
B) Hastahanede yaralı olan bir yakınını görmeye
gitti.
C) Bu olayla ilgili bilgisi olan herkesle konuştu.
D) Eve geç geleceğini camda olan annesine söyledi.
5
ANLATIM BOZUKLUKLARI
KONU TESTİ - 2
6.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım boBütün şehri kapsayan sis, araç
sürücülerini zor durumda
bırakıyordu.
zukluğu vardır?
A) Bu çalışmayla sınıfta kalır, hatta zayıf bile alabilir.
Figen
B) Bazen söyleyeni belli türkülere de rastlanır.
Babam, 24.IV.1963 yılında doğdu.
C) Onsuz olmazmışız, anlaşılmazmış ne dediğimiz.
Sezai
D) Modern Türk romanının kurucusu Halit Ziya
Uşaklıgil’dir.
Suriye’de kimyasal silah deneyimlerine bütün dünya tepki gösterdi.
Selma
Elinde fotoğraf makinesi ile doğa
fotoğrafları çekmek için akşama
kadar gezerdi.
Adem
A) Figen
B) Sezai
C) Selma
D) Adem
9. Ülkemiz şu anda elektrik ihtiyacı olmayan komşu
Palme Yayıncılık
Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde
kelimenin yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?
ülkelere elektrik satabilen bir ülkedir.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Gereksiz kelime kullanılması
B) Öge eksikliği
C) Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
D) Kelimenin yanlış yerde kullanılması
10. 7.
1
ay önce
3
ay kadar
4
yıl önce
“Tam sekiz ---- Ürgüp’te kaldık, oradan dört aylığına Ankara’ya geçtik.”
Bu cümle yukarıdaki kelimelerden hangisi ile
tamamlanırsa anlamca çelişen kelimelerin bir
arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım
bozukluğu medyana gelir?
A) 1.
6
2
ay
B) 2.
C) 3.
Eski günler hayalimden gitmiyor
Dün dediğin bugünkünü tutmuyor
Yiğidim ya, sana gücüm yetmiyor
Ne sevdiğin belli değil ne sevmediğin.
D) 4.
Yukarıdaki dörtlüğün son dizesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz kelime kullanılması
B) Anlam belirsizliği
C) Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
D) Yüklem eksikliği
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
ANLATIM BOZUKLUKLARI
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-
14. Bayan gazetecinin sorularına kaçamak cevaplar
zukluğu vardır?
verdiğinin farkındaydı.
A) Gözlerim seni günlerce, yıllarca, aylarca, haftalarca aradı, durdu.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
B) Bunu değişmez kuralara bağlayarak kapamak
olanaksızdır.
A) Neden İstanbul’da en iyi yemeği yiyebildiğimiz
bazı küçük, geleneksel mekânlar yok?
C) Sanattan çok, fikir peşinde koşmuşlar diğerlerinden farklı olarak.
B) Yağmurun durması üzerine heyelandan kapanan yollar trafiğe açıldı.
D) Eleştirmen de kendi içindekileri dışarıdan, okuduğu kitaplardan almıştır.
C) Seçilen kelimelerle anlam arasında kurulan birlik, şiirin gücünü çoğaltmaktadır.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır kocalarından.
Palme Yayıncılık
D) İlk bölümde iyi bir öğretmenin taşıması gerektiği nitelikler üzerinde duruyor.
B) Sözünde durmuş; söylediklerinin hepsini yerine
getirmişsin.
C) Yazılıya bir gün kala konuların hepsini su gibi
ezberledim.
D) Bizimle görüşmeye yüzü yokmuş, öyle söylediler.
15.
Babasının aldığı bisikletin ücretini
biraz pahalı bulduk.
Menderes
Babam, 24.IV.1963 yılında doğdu.
Kadriye
Bütün gece uyumamasına karşılık
kendisini dinç hissediyordu.
13. Her zamanki gibi bu işi de eline yüzüne bulaştırdın.
Emre
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Dün başvurduğu iş yeri kendisinden öğrenim belgesi istemiş.
Özge
A) Bu yaşta ben sana akıl verecek değilim!
B) Onu benim sıramda otururken görünce başımdan kaynar sular döküldü.
C) Annemin; bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum.
D) Çocuklarımın okuması için bütün zorlukları
gözden çıkardım.
TÜRKÇE
Yukarıdakilerden hangisinin cümlesinde kelimenin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?
A) Menderes
B) Kadriye
C) Emre
D) Özge
7
ANLATIM BOZUKLUKLARI
8. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1.
3.
Öge eksikliği, ortak ögenin yargılardan birine
uyumlu olmamasından kaynaklanır:
Dün akşamki tartışmadan sonra ben kendi odama,
III
A) I.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
C) Herkesten duyduğunu herkese söyleme!
D) Yaptıklarımı görüyor ama kızmıyordu.
B) II.
C) III.
D) IV.
4.
Palme Yayıncılık
B) Dün gece o kadar çalıştık, öyle yorulduk ki...
IV
Yukarıdaki cümlede numaralanmış kelimelerin
hangisinden sonra bir kelime getirilirse cümledeki anlatım bozukluğu giderilmiş olur?
Yukarıdaki örnekte ortak öge
ikinci yargıya uyumlu değildir,
çünkü “anlattıklarımı
ulaşamazsınız” ifadesi yanlış
bir ifade olur.
A) İyi ki böyle yaptınız, yoksa çok kırılırdım.
II
Özlem de kendi odasına çekilmişti.
Anlattıklarımı anlamadıysanız bir sonuca
1. yargı
ulaşamazsınız.
2. yargı
I
Ortak öge
Kapadokya’ya gelen turistler hayran kalmış,
yakından tanımıştı.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Özne eksikliği
B) Yer tamlayıcısı eksikliği
C) Çatı uyuşmazlığı
D) Nesne eksikliği
5. Hiçbiri benim söylediklerime inanmamış, şiddetle
karşı çıkmışlardı.
2. Fen ve askerî liselerin sınavlarına yeterince hazırlanamadım.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Öge eksikliği
8
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “inanmamış” kelimesinden sonra “söylediklerime” kelimesi getirilerek
B) Tamlama yanlışlığı
B) “inanmamış” kelimesinden sonra “hepsi” kelimesi getirilerek
C) Çatı uyuşmazlığı
C) “şiddetle” kelimesi cümleden çıkarılarak
D) Özne-yüklem uyuşmazlığı
D) “benim” kelimesi cümleden çıkarılarak
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
ANLATIM BOZUKLUKLARI
6.
8. Uyandığında işe geç kalındığını fark etti, hızla giyin-
di ve evden çıkıldı.
Türkçede bir sıfat tamlamasında
çoğul anlamlı sıfattan sonra gelen
isim tekil olmak zorundadır.
Örnek:
iki
kalem → iki kalemler
çoğul
isim
anlamlı
tekil
sıfat
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Tamlayan eki eksikliği
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Çatı uyuşmazlığı
D) Tamlayan eksikliği
9.
A) Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
B) Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
C) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Palme Yayıncılık
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan
bir anlatım bozukluğu vardır?
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden
Biri olumlu biri olumsuz iki
cümlede ek eylem ortak
kullanılırsa ek eylem
eksikliğinden kaynaklanan
anlatım bozukluğu
meydana gelir.
Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin verdiği
kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
D) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
A) Babamın söyledikleri çok kırıcı ama söylediklerinde haksız da değildi.
B) Kayseri’nin toprakları geniş ve verimliydi.
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
C) Erzurum’un arazisi geniş ve tarıma uygun değildi.
D) Eserin anlatımı çağın gereklerine uygun; konusu ise toplumsaldı.
7. Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
10.
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
cümleler uzun ama anlaşılmayacak derecede
II
III
Yukarıdaki dörtlüğün son dizesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz ek kullanılması
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde kurduğu
I
değildi.
IV
C) Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
Yukarıdaki cümlede numaralanmış kelimelerin
hangisinden sonra ek fiil getirilirse cümledeki
anlatım bozukluğu giderilmiş olur?
D) Yüklem eksikliği
A) I.
B) Anlam belirsizliği
TÜRKÇE
B) II.
C) III.
D) IV.
9
ANLATIM BOZUKLUKLARI
11.
KONU TESTİ - 3
13. Aşağıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde
Özne çoğul anlamlı sıfat tamlaması, çoğul anlamlı belgisiz zamir ya
da insan dışında çoğul olduğunda
yüklem tekil olmak zorundadır.
tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A)
Herkese yaptıklarını anlatıyorsun,
kendine hayran olmasını istiyorsun...
Çağlar
B)
Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin verdiği
kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
C)
A) Köpekler bugün nedense sabaha kadar havladılar.
Seni hatırladım da ince bir hüzün
çöktü içime.
Yağmur
Geçmişi anmak istemem; bana zoru
hatırlatır.
Onur
D)
B) İki kişi bugün arabayı tamir ediyorlardı.
Ben, şair olamam, sabır gerektirir.
C) Herkes buraya seni görmek için geliyorlar.
Büşra
Palme Yayıncılık
D) Doktorlar bugün ameliyattan sonra sizinle görüşecekler.
14.
Yazarın ölümünden sonra dostları, yazarın
yakınlarına telefon ya da çelenk göndererek
yakınlarının üzüntüsünü paylaştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni,
aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Özne eksikliği
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Çatı uyuşmazlığı
D) Fiilimsi eksikliği
12. Bütün sahipsiz kediler sokaktan toplanıp Evcil Hayvanlar Parkı'na götürecek.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “kediler” kelimesinin yerine “kedileri” kelimesi
getirilerek
B) “toplanıp” kelimesinin yerine “toplayıp” kelimesi
getirilerek
C) “götürecek” kelimesinin yerine “götürülecek”
kelimesi getirilerek
D) “Bütün” kelimesi cümleden çıkarılarak
10
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimenin
yanlış yapılanmasından kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Bilinçleşmek için tartışmak ve paylaşmak gerekir.
B) İnsan çok iyi bir ozan olabilir, başarılı ürünler
verebilir.
C) Sezgi, sanatçıyı bir yere kadar taşıyabilir.
D) Şairler, çağın dışında kalırsa bunu yapamaz.
TÜRKÇE
8. ÜNİTE
ANLATIM BOZUKLUKLARI
KONU TESTİ - 4
1.
4.
Bu söylediklerinize ancak roman yazarı karar
verir ve eserlerinde uygular.
Ayşe’nin morali kötü haberi alınca çok
bozulmuş, ---- buna oldukça üzülmüştü.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu yukarıdaki
boşluğa hangi ögenin getirilmesiyle giderilebilir?
A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) Yer tamlayıcısı
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) İnsanlar evlerine çekildi, karanlık oldu sokaklar.
B) Şimdiye kadar yazdıklarımın birini bile beğenmedim, dönüp bakmadım bir daha.
C) Sana bir şey diyecekmiş ama bir türlü yalnız
bulamamış.
D) Seninle buralarda gezmeyi, sarılıp canım demeyi çok özledim.
2. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde tamlayan
eki eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
B) Romanın beğenilmesi dilinin akıcı olmasına
bağlıdır.
C) İyi şiir yazmak için dili iyi bilmek gerekir.
D) Kalemini eline alınca büyük bir yazar gibi göründün.
5.
Palme Yayıncılık
A) Her öğretmen, öğrencilerinin öğrenme sıkıntıları ile ilgilenmesi gerekir.
Dürüstlük, bir erdemlik değildir; insan olmak
I
II
zaten dürüst olmayı gerektirir.
III
IV
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun düzeltilmesi için yukarıdaki altı çizili kelimelerden
hangisinin değiştirilmesi gerekir?
A) I.
3.
B) II.
C) III.
D) IV.
Akşam bizdeydik, biraz sohbet ettikten
sonra pasta ve meyve suyu içtik.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı
B) Yer tamlayıcısı eksikliği
C) Çatı uyuşmazlığı
D) Yüklem eksikliği
TÜRKÇE
zukluğu vardır?
A) Hırsızın çaldığı eşyalar elinden alınmış ve tutuklanmıştır.
B) Uğurlu kabul edilen eşyanın değerli olup olmamasının önemi yok.
C) O sıralarda bir kasabada hekimlik yapıyordum.
D) Tiyatro, kişinin hayata bakışını değiştiren ve
derinleştiren önemli kurumlardandır.
11
ANLATIM BOZUKLUKLARI
KONU TESTİ - 4
7.
10. Eserin tekniği ve kurgusu başarılı, ancak dil ve üslubu sade değildi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni,
aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Öge eksikliği
Anneme ve babama
yardım ederek mutlu
olmalarını sağlardı.
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Çatı uyuşmazlığı
D) Ek fiil eksikliği
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Tamlayan eki eksikliği
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Çatı uyuşmazlığı
Palme Yayıncılık
D) Tamlayan eksikliği
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem
uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Düşünceler zamanla değişirler.
B) Tarihî belgeler çok iyi korunmalıdırlar.
C) Vitrindeki kitaplar, alıcılarını sabırsızlıkla bekliyorlardı.
D) Bu evler, I. Dünya Savaşı yıllarında yapılmışlar.
9. Yılbaşından sonra her şey o kadar pahalılandırılmış
ki çorap bile otuz lira olmuş.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni,
aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Öge eksikliği
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Çatı uyuşmazlığı
D) Yanlış yapılanmış kelime
12
11.
Bir cümledeki fiilimsi ve çekimli
fiillerin çatısı ya etken ya da edilgen
olur:
Sinemaya gidebilirsin; ancak bana
etken
yardım etmek için söz vermelisin.
etken
etken
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde çatı
uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) İyi bir eğitim alınırsa ünlü bir müzisyen olur.
B) Yüksek dağlara çıkamazsın, güçsüz ve ürkeksin.
C) Bize bu olayı unutturmak için ellerinden geleni
yaptılar.
D) Gelmiş gitmiş de bize haber vermemiş.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 4
ANLATIM BOZUKLUKLARI
12.
14.
Böyle konuşmaman
gerektiğini öğretmenin
de ben de söyledim.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Yer tamlayıcısı eksikliği
I. Radyo ve televizyon seyredeceğinize biraz
kitap okusanız diyorum.
II. Sanatçı, eserlerine duygu katmazsa
ölümsüz kılamaz.
III. Trenin hızının yavaşladığı yerde trenden
atladı.
IV. Bu konuda ne senin ne benim dediğimin
önemi var.
Yukarıda verilen cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B)
A)
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Çatı uyuşmazlığı
Lale
D) Nesne eksikliği
I. cümlede
fiilimsi eksikliği
vardır.
II. cümlede
öge eksikliği
vardır.
D)
C)
Palme Yayıncılık
Hale
Barış
III. cümlede
gereksiz kelime
kullanılmıştır.
Savaş
IV. cümlede
tamlama
yanlışlığı vardır.
15. Köyümüzde yükseklere çıktıkça sıcaklığın gittikçe
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
azaldığını hissederdiniz.
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) Onlar bu konuda beni dinlemediler, ben de onları.
A) "köyümüzde" kelimesi yerine "köyümüzdeki"
kelimesi getirilerek
B) Öğle yemeğini de zeytin, peynir, ekmek ve çay
içmekle geçirdik.
B) "hissederdiniz" kelimesi yerine "görürdünüz"
kelimesi getirilerek
C) Görünen, görünmeyen ne varsa uğurlu olabilir.
C) "çıktıkça" kelimesi yerine "çıkıldıkça" kelimesi
getirilerek
D) Çeşitli tesadüfler ya da duyulan sempati sonucu sıradan bir şey sizin için uğurlu olabilir.
TÜRKÇE
D) "gittikçe" kelimesi cümleden çıkarılarak
13
ANLATIM BOZUKLUKLARI
8. ÜNİTE
KONU TESTİ - 5
Öğrenci
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım boSınavdan düşük not almanın
nedeni hiç ders çalışmamandandır.
Bankacı
1.
Arabam arızalı olduğu için ticari
taksiyle geldim.
zukluğu yoktur?
A) Çekim ekleri, kelimeleri çeşitli anlam ilgileriyle
birbirine bağlayarak kelime grupları ve cümleler
oluşturur.
B) Çekim ekleri kelimeler anlamlarını ve türlerini
değiştirmeyip onların cümlede belli görevlerde
kullanılmaları sağlayan eklerdir.
Öğretmen
Trafikte emniyet kemeri takılması
ölüm şansını artırıyor.
Doktor
C) Çekim ekleri, isim ya da fiil çekim ekleri olmak
üzere iki başlıkta toplanır.
İki hafta daha dinlenip istirahat
etmelisin.
D) Çekim ekleri eklendiği cümlenin anlamını değiştirmez.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğuna örnek cümleyi kim söylemiştir?
A) Öğrenci
B) Bankacı
C) Öğretmen
D) Doktor
A) Dilimizde, Fransızcadan geçmiş pek çok kelime vardır.
Palme Yayıncılık
B) Ali, bırak çizgi çizmeyi resim bile yapamaz.
C) Belki akşama doğru gelir.
D) Eserleri hâlâ beğeniliyor.
5.
Bu yemek Hatay'a özel bir yemektir.
Bundan iki yıl önceydi.
Meclis bu yasayı 455'e karşı 80 oyla kabul etti.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Çoğul ve topluluk ismi birbiriyle karıştırılmamalıdır.
Elimdeki poşetleri tezgâhın üstüne bıraktım.
Hangi iki görselde anlatım bozukluğu vardır?
B) Onu seviyor ve ona saygı duyuyorum.
14
C) Güneş, dalların arasından yavaş yavaş süzülüyordu.
A)
ve
B)
ve
D) İş mektupları ve özel mektuplar ayrı anlatım biçimine sahiptir.
C)
ve
D)
ve
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 5
6.
ANLATIM BOZUKLUKLARI
9.
Göreve başlayalı aşağı yukarı tam iki yıl
oldu.
Bu yıl Karadeniz'e inanılmaz çoğunlukta
balık akını oldu.
Okulda iki hafta boyunca ücretsiz öğrencilere kurs verilecektir.
Hiç kimse sınıftan dışarı çıkmıyor, sınıfta
ders çalışıyor.
Bu programın izlenme oranını artırmak
için hangi yöntemi denerse denesin istenen sonucuna ulaşılamıyor.
Gereksiz kelime
kullanımı
Cem
Yukarıdaki renkleri karşılayan cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Kırmızı
B) Mavi
C) Sarı
D) Yeşil
Merve
Melike
Kelimenin yanlış
yerde kullanımı
Özne eksikliği
Kerem
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kelime
kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu
vardır?
A) Başvuru için üç fotoğraf gerekiyor.
Palme Yayıncılık
Yanlış kelime kullanımı
B) Etrafı kaplayan sis görüş açımızı azaltıyor.
C) Bu eğitim-öğretim yılında tatil günlerin sayısı
biraz daha fazla.
Öğretmenin vermiş olduğu örnekteki anlatım
bozukluğunun nedeni hangi öğrenci doğru cevaplamıştır?
A) Cem
B) Melike
C) Kerem
D) Merve
D) Kitabımı nereye koyduğumu bir türlü bulamadım.
8.
Kuşlar dallarda ötüşüyorlar.
Köpekler, insanın en sadık
dostlarıdır.
Mahallemizde pek çok
kediler var.
Balıklar, deniz yaşamının en kalabalık varlıklarıdır.
Yukarıdaki varlıkların hangisinin cümlesinde
"-lar, -ler" ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?
A) Kuş
B) Kedi
C) Köpek
D) Balık
TÜRKÇE
10. "Yanlız köylülerimizi de ihmal ediyorlar."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) "Yalnız" kelimesinden sonra virgül getirilerek
B) "de" bağlacı cümleden çıkarılarak
C) "Yalnız" kelimesi yerine "sadece" kelimesi getirilerek
D) "ihmal" kelimesi yerine " sadece" kelimesi getirilerek
15
A) Başım çok ağrıdığı için ders çalışamadım.
B) Bu yasadan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.
C) İstanbul, uğruna şiirler yazılan eşsiz bir sevgidir.
D) Kardeşim merdivenlerden aşağı inerken düştü.
12. "Mağazada beğendiği elbisenin fiyatı pahalı olduğu
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
B) Gereksiz kelime kullanımı
C) Yer tamlayıcısı eksikliği
Günümüzde teknolojinin
hızına yetişmek çok zor.
Ağrı Dağı, ülkemizin en
yüksek dağıdır.
Kardeşine doğum gününde kitap hediye
etmiş.
Biraz daha bekleyelim
gelmezse eve gideriz.
Yukarıdaki görsellerden hangisinin karşıladığı
cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Araba
B) Otobüs
C) Tır
D) Minibüs
Palme Yayıncılık
için elbiseyi almaktan vazgeçti."
Araba
14.
zukluğu vardır?
Otobüs
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-
Tır
KONU TESTİ - 5
Minibüs
ANLATIM BOZUKLUKLARI
15. "Ünlü şair, 20. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinlik-
D) Özne yüklem uyumsuzluğu
lerle anıldı."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki
anlatım bozukluğunun nedeni ile ilgili bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu ilaçlar daha çok hastalığın ilerlemesine yol
açtı.
B) Akşamları kitap okumasını çok severim.
C) Son maçı da yenersek lider oluyoruz.
13.
Modern çağın kahin ve falcıları insanları
yalanlarla aldatıyorlar.
D) Mektubumdaki gizli sırları kimseyle paylaşma.
Bu olaylardan sonra kabak benim kafama patladı.
Bir süre sınıfta sessizce oturdular.
Keşke biraz daha yürüseydik.
Yukarıdaki görsellerin karşıladığı cümlelerin
hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)
16
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Ablam Almanya'dan tatil için ülkemize gelmiş
ve iki ay sonra Almanya'ya geri dönecektir.
B) Görüşlerini açıkça paylaşır ama kimse tarafından kabul görmezdi.
C) Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biriydi.
D) Onunla ilk tanıştığımızda dost olacağımızı anlamıştım.
TÜRKÇE
Download

8.Ünite