T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- {O V L • < 1 0 ^
Konu: Muratpaşa 1388 ada 12,13,14,15,16,26 par.UİP.
EXpX
^ Q16
ANTALYA
O ^ .- 'Ö ^ 2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-Ia nolu imar paftasında yer alan Sedir Mahallesi 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26
parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda
sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup, İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
Faruk K A l^ Ç A Y
\
■Genel-SekrstBrV^^0—^ ^
EK:
-İŞDB Raporu
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
-TEİAŞ yazısı fot.
-UKOME Şube Müd. Yazısı fot.
A ntalya B ü yü kşe h ir Belediye Başkanı
A d re s: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 2 4 1 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: MuratpaşaBelediyesi
Mahalle
: Sedir
Pafta
: 20K-la
Ada/ Parsel : 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parseller
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-la nolu imar paftasında yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji
nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve
otopark yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.02.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı
olarak planlıdır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1388 ada 12, 13, 14, 15
parsellerdeki pazaryeri alanının 16 ve 26 parselleri da kapsayacak şekilde büyütülmesi,
enerji nakil hattının kaldırılması ve “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan
notunun eklenmesi talep edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak alınan UKOME Şube Müdürlüğünün 06.02.2014 gün ve 1791050 sayılı yazısında trafik güvenliği, düzeni ve ulaşılabilirlik açısından herhangi bir sakınca
olmadığı bildirilmiş, TEİAŞ Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 15.11.2013 gün ve 4364 sayılı
yazısında da enerji iletim hattına ait tesisin sökülmesinden dolayı taşınmazlardaki
kamulaştırma işlemlerinin terkini için yapılan çalışmalara başlandığı, ilgilileri ile mutabakat
sağlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin şerhlerinin terkinin yapılması istenmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
27.05.2014
m
^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:19.02.2Q14
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.01.2014
tarihli
toplantısında gündemin 86. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-la nolu imar paftasında
yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji
nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına
“yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan
notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-la nolu imar paftasında
yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki
enerji nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark
alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark
yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
„
Tucâp'GENÇ
İmar Kom. Başkanı
esi
iarr ALKIŞ
İmar Kom. Üyesi
Yaşar TABUR
İmar Kom. Üyesi
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: Muratpaşa Belediyesi
Mahalle
: Sedir
Pafta
: 20K-la
Ada/ Parsel: 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parseller
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-la nolu imar paftasında yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji
nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve
otopark yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.02.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliğinin uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı
olarak planlıdır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1388 ada 12, 13, 14, 15
parsellerdeki pazaryeri alanının 16 ve 26 parselleri da kapsayacak şekilde büyütülmesi,
enerji nakil hattının kaldırılması ve “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan
notunun eklenmesi talep edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak alınan UKOME Şube Müdürlüğünün 06.02.2014 gün ve 1791050 sayılı yazısında trafik güvenliği, düzeni ve ulaşılabilirlik açısından herhangi bir sakınca
olmadığı bildirilmiş, TEİAŞ Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 15.11.2013 gün ve 4364 sayılı
yazısında da enerji iletim hattına ait tesisin sökülmesinden dolayı taşınmazlardaki
kamulaştırma işlemlerinin terkini için yapılan çalışmalara başlandığı, ilgilileri ile mutabakat
sağlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin şerhlerinin terkinin yapılması istenmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
27.05.2014
m
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:19.02.2014
t
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye
Meclisinin
13.01.2014 tarihli
toplantısında gündemin 86. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-la nolu imar paftasında
yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji
nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına
“yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir" plan
notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-la nolu imar paftasında
yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki
enerji nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark
alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark
yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
/> ^
c
Turgay GENÇ
imar Kom. Başkanı
esi
lir ALKIŞ
Kom. Üyesi
Yaşar TABUR
imar Kom. Üyesi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
04.12.2013 TARİH VE 377 SAYILI KARARI
Gündemin 6. Maddesi
Karar No. 377
Özü: 1388 Ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 nolu
parsellerde
hazırlanan
plan
değişikliği
önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 6. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü'nün 03.12.2013 tarihli ve 5655 sayılı yazısına konu Sedir Mahallesi 1388 Ada 12,
13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak 1388 Ada 12, 13, 14 ve 15
parsellerdeki pazaryeri alanının "Yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir" plan
notu ile 16 ve 26 parselleri de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin önerilen 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliği Planlama ve İmar Komisyonu’nun 03.12.2013 tarihli
toplantısında incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine
havalesini isteyen 04/12/2013 tarih ve 6442/2 sayılı yazısı okundu.
Başkan gündem maddesini görüşmeye açtı, yapılan görüşmeler sonucunda Planlama ve
İmar Komisyon raporu doğrultusunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylamada;
1388 Ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 nolu parsellerde hazırlanan plan değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
MURATPAŞA BELEDİYESİ
, PLAN NOTLARI:
ADA/PARSEL NO:1388 ADA 14,15,16 PARSELLER
PAFTA NO:20K-la
Yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir.
MEVCUT PLAN
î
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU: 1388 ADA 14,15,16 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Sedir Mahallesi’nde olup 20K-Ia no’lu imar plan paftasında yer
almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ YE KAPSAMI
Emlak ve îstimlak Müdiirlüğü'nün 03.12.2013 tarihli ve 5655 sayılı yazışma
istinaden Sedir Mahallesi 1388 Ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji nakil hattının
kaldırılarak 1388 Ada 12, 13, 14 ve 15 parsellerdeki pazaryeri alanımn "Yeraltı bodrumda
sosyal tesis ve otopark yapılabilir" plan notu ile 16 ve 26 parselleri de kapsayacak şekilde
genişletilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hazırlanmıştır.
1
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
3. PLANLAMA KARARLARI
1388 Ada 1 2 , 13, 14,15, 16, 26 parsellerdeki eneıji nakil hattının kaldırılarak 1388
Ada 12, 13, 14 ve 15 parsellerdeki pazaryeri alanı "Yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark
yapılabilir" plan notu ile 16 ve 26 parselleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
PLAN NOTLARI:
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSELNO;1388ADA 14,15,18PARSELLER
PAFTANO:2ÛK-fa
MEVCUT PLAN
|
w
..
. . ve otopark
,
_
YeraNı bodrum
da sosyal. tesis
yapılabilir.
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
V '*2>
-'rs\
vV
ğp
, WhJ
ici^Sv \v£|
• V ® J İ ‘İ : >
^noV
■
■
4
' i : :t '
İ İ İ C
-V‘ ^
J
f
f
i
GÖSTER M (LEJAND)
;,
r ■
o o o c PLAKOHAMASINIR/
PAZARYERİ
nOOBlWSıH:Rl
Şekil 3. Plan Örneği
2
//
Vi
i
//
f
1 9 /ll/îL i
16:31
TE1A3 19.
1T1GH / ANTALYA
02423454900
3.01
v.f
ll»1
•ı # ;
‘ I*1'!
' ı» (
w’;
Sö*>'bKİ6nU
$
r
T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
Tesis ve Kontrol Müdürlüğü
; 42500675-752.99/ 2 < x V ö
: Kamulaştırma Şerh Terkini
1 5.71. 2013
4 36 4
KEPEZ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜÖÜ’NE
MU RATP AS A/ANT A L YA
Antalya İli Kepez İlçesi sınırları içerisinde Muratpaşa Mahallesi 1388 Ada 14,15,16
ve 26 nolu parseller Üzerinden, T.C, Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi'nin 22/11/1963 tarihli vc
!34p7 Sayılı Kamu Yararı Kararı’na istinaden tesis edilen. Grup Müdürlüğümüz
so/jumluluğunda bulutum “66 kV’ktk Mancarlık-Anlalya Enerji İletim Hattı” geçmekteydi.
■l ’j
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 05/08/2011 tarihli ve- 9557 sayılı yazısı
ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 05/05/2009 tarihli ve 16-156 sayılı yazısına
is lid e n , söz konusu Enerji İletim Hattı’na ait tesisin sökülmesinden dolayı, taşınmazlar
ü/^mıdeki kamulaştırma işlemlerinin terkini içiıı yapılan çalışmalara, 4650 Sayılı Kanun ile
d^gjşik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kammu’nun 22. Maddesi’ne (2942 Sayılı eski.
Kamulaştırma Kanunu’nun 13, Maddesi’ne) göre başlanmış ve ilgilileri ile mutabakat
sajğfâfnmıştır,
Muratpaşn Mahallesi 1388 Ada 14,15,16 ve 26 nolu parsellerin tapu kütüğünde
; bıilıpıan, Grup Müdürlüğümüz sorumluluğunda otan (Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik
1Santralleri T.A.Ş, Lehine Kamulaştırma) ve (2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
7.Rjîiddesine göre belirtme) şerhlerinin terkininin yapılarak Grup Müdürlüğümüze bilgi
v(irilmesi hususundu;
, !'
'■V
ı
Gereğini rica ederiz.
G m f Mtic^dr Yrd,
I'İ
"Tesis- İpletme)
O M lım
MtfrVlpaşfl Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
(l'cııûr Mıtfı. T ek cliü ğlu C ad .N o;63
' *t
M urntptışn/ANTALYA
15 $ ıl/2013 Harita Uzman Teknikeri: M.TAŞDEMİR ^ »
1İ? /2 0 13 Eml.Kam.Baş.Mtlh.
: K.C.İNCEKARACA'1
15^4/2013 Tesis ve Kont.Md.
: M.MUTLU / V
M ^ ı k l ■■■■V
Fabrikalar M«h. 3 0 5 1 Sok. P.K.: 2 18 ANTALYA
Te} (6242) 346 50 55 Faks : (0242) 345 49 00
lik A ğ ; www.teias.gov.tr
A yrıntılı Bilgi tçitı İrtibat: M .T A Ş D E M İR
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü
Sayı : 83161877-802-l ^ - L o r o
Konu : UİP Değişikliği.
Û4./02/2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi:
28.01.2014 tarih ve 189-354 sayılı yazınız.
İlgi yazıda; Sedir Mahallesi 1388 imar ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellere ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili görüş istenmektedir.
Teknik ekibimizce yerinde yapılan inceleme sonucu; söz konusu plan değişikliğinde
trafik güvenliği, düzeni ve ulaşılabilirlik açısından herhangi bir sakınca olmadığı
düşünülmektedir. Ancak; söz konusu kullanımlarda kısa süreli parklanma ihtiyacı göz önüne
alınarak, yapılan bu ve benzeri plan çalışmalarında, otopark yönetmeliğinde öngörülen otopark
alanlarının hemzeminde de planlanmasının, ilgili kullanımların çevresindeki yollarda oluşacak
yol boyu parklanmanın ve trafik yoğunluğunun önlenmesi açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
M. Nurettin TONGUÇ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkan V.
Adres: Kızıltoprak Mahallesi Termessos Bulvarı No: 3 Muratpaşa/ANT AL YA
Telefon: (0 242) 321 74 73-321 84 89
Elektronik Ağ: www.anlalva.bel.tr
e-posta: [email protected]
Download

Gündemin 46.Maddesi - Antalya Belediyesi