Sözleşme versiyon no :10/2014-1
BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME
Bir taraftan
adresinde mukim
olarak anılacaktır ) ve diğer taraftan
(bundan böyle “Müşteri”
adresinde mukim Akbank T.A.Ş
Şubesi (bundan böyle “Banka” olarak anılacaktır.) __ /__ /___ tarihli
) tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi (bundan böyle
TL (Y/
“Genel Kredi Sözleşmesi ” veya “GKS” olarak anılacaktır.) eki ve ayrılmaz bir parçası
olarak, __ /__ /___
tarihinde işbu Ek Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Bundan böyle, Müşteri ve Banka birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
1. Taraflar İşbu Ek Sözleşme ile, Müşteriye Banka tarafından kullandırılacak
Kredisine (“Kredi”)
ilişkin olarak Genel Kredi Sözleşmesinde
belirtilen şartlara ilaveten İşbu Ek Sözleşmede yer verilen şartların da uygulanması
hususunda mutabakata varmışlardır.
2.
Taraflar, Genel Kredi Sözleşmesi ile sağlanan rehin haklarının süresiz olduğunu, rehin
hakkının Genel Kredi Sözleşmesi ve İşbu Ek Sözleşme kapsamında Banka’nın doğmuş
ve doğacak alacakları tüm ferileriyle birlikte sona erene kadar geçerli olmaya devam
edeceğini,
Genel Kredi Sözleşmesinde yer verilen rehin hakkının, Genel Kredi
Sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde Bankaya ilgili hesap ve alacaklar üzerine
bloke koyma hakkı verdiğini, İşbu Ek Sözleşmede belirtilen Banka alacaklarının
tamamen sona ermesi halinde, Rehin Verenin talebi üzerine hesaplar üzerindeki rehin
hakkı kaldırılabileceğini kabul ve beyan ederler.
3. Taraflar, Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde İşbu Sözleşmeye konu
Kredinin vadesinden önce kapatılması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un ilgili hükümlerinin saklı olduğunu kabul ve beyan ederler.
4. Taraflar, Bankanın kullandıracağı Bireysel nitelikli yabancı para kredilerde kurun
Bankanın döviz satış kuru esaslarına göre hesaplanacağını kabul ve beyan ederler.
1
Müşteri / Kefil(lerin) İmzası
Sözleşme versiyon no :10/2014-1
5. Taraflar, İşbu Ek Sözleşmenin süresiz olarak düzenlendiğini, yukarıda belirtilen
Kredi’nin tüm ferileriyle birlikte sona ermesi halinde İşbu Ek Sözleşmenin de ayrıca
bir fesih bildirimine gerek kalmaksızın sona ermiş sayılacağını kabul ve beyan ederler.
6. Taraflar, İşbu Sözleşmede belirtilen Kredi nedeniyle Müşteriden talep edilecek faiz,
komisyon, vs. maliyetlere; bu maliyetlerin artışına ilişkin şartlara ve Müşteriye artış
nedeniyle tanınan haklara Bilgilendirme Formunda yer verilmiş olduğunu, Müşterinin
Bilgilendirme Formunda belirtilen maliyetlerin haricinde Kredi nedeniyle doğacak sair
masraflardan da Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde sorumlu olduğunu
kabul ve beyan ederler.
7. Bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından
belirlenen
etkin
yöntemlerle
45
günlük
bilgilendirme
yapılması
düzenlemesi
kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde
ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız
halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda
vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır. Yıllık %
20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
8. Taraflar, işbu Ek Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu Genel Kredi Sözleşmesi
kapsamında kullanılan/kullanılacak olan kredilerden kaynaklı doğmuş/doğacak tüm
risk ve fer’ilerinin (tazmin edilen anapara, komisyon, masraf, ücret, faiz, temerrüt faizi,
vergi, fon, vb.) nakden veya maaşının yattığı hesaplar da dahil hesaben veya müşterinin
talebine bağlı olarak kredi kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının
limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2
Müşteri / Kefil(lerin) İmzası
Sözleşme versiyon no :10/2014-1
9. Müşteri, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına
sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde BANKA’ya
yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan Müşteri, en geç 30 (otuz gün)
içinde mektubun aslını, mektubun Muhatabının Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı ile
birlikte Bankamıza iade eder. Mektubun muhatabı yurtdışında ise İbra yazısında
bulunan imzaları bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak yetkilendirilmiş olan
noter dengi kurum/kuruluşun tasdikinden sonra apostil kaşeli veya ilgili ülkenin T.C.
Konsolosluğunca tasdik edilmesi ya da bir banka aracılığı ile şifreli mesaj ile teyit
etmesi gerekmektedir. Akreditifte cayma hakkını kullanan Müşteri, Akreditif lehtarı,
Lehtar Banka’nın ve varsa taraf diğer Banka’ların taahhütte bulunduğu diğer kişilerin
Banka’yı ibra ettiklerini bildiren yazılarının Banka’ya gönderilmesini sağlamakla
yükümlü olup, Müşteri
bu süre içinde teminat mektubunun/harici garantinin
muhatabının veya akreditifin
lehtarı, Lehtar Banka’nın ve varsa taraf diğer
Banka’ların taahhütte bulunduğu diğer kişilerin Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı
ile birlikte mektubun aslını iade etmezse, işlemden caymamış sayılır ve bu halde
müşterinin sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder.
Cayma hakkının kullanılması durumunda, Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun’un 24. Maddesinde yazılı olan tutarlar ve masraflar dışında bir bedel talep
edilmeyecektir.
10. Taraflar, İşbu Ek Sözleşmenin, Genel Kredi Sözleşmesini tamamlayıcı nitelikte ve
GKS'nin ayrılmaz bir parçası olarak geçerli ve bağlayıcı olduğunu, İşbu Ek Sözleşmeye
konu Kredinin kullandırımının Bankanın takdirinde olduğunu, İşbu Ek Sözleşmeye
aykırılığın Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri kapsamında temerrüt sebebi sayılacağını
kabul beyan ve taahhüt ederler.
11. Taraflar, İşbu Ek Sözleşmede ve eki olduğu GKS’de benzer hükümler yer alması
durumunda Ek Sözleşmede yer alan hükümlerin geçerli olacağını kabul beyan ve
taahhüt ederler.
3
Müşteri / Kefil(lerin) İmzası
Sözleşme versiyon no :10/2014-1
İşbu sözleşmenin tamamı taraflarca okunarak __ /__ /___ tarihinde imzalanmıştır.
SÖZLEŞMEYİ İMZALAYANLARIN
Adı ve Soyadı veya Unvanı
Kanuni İkametgâh Adresi
Kaşe - İmza
Kanuni İkametgâh Adresi
Kefil Beyanı ve Kaşe – İmza
Akbank T.A.Ş.
_____________ Şubesi
Müşteri
Adı ve Soyadı veya Unvanı
1. Kefil
4
Müşteri / Kefil(lerin) İmzası
Sözleşme versiyon no :10/2014-1
Adı ve Soyadı veya Unvanı
Kanuni İkametgâh Adresi
Kaşe – İmza ve Kefil Beyanı
2. Kefil
Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak “Sözleşme'nin bir nüshasını elden
aldım” ibaresinin aşağıya elle yazılmasını rica ederiz.
Kredili Müşteri Beyanı :
Müşteri İmzası
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul;
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
5
Download

Genel Kredi Sözleşmesi Ek Sözleşme