T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
rünrivr HAsTANELER KuRuMu
Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Malatya Devlet Hastanesi
Satın Alma (Doğrudan Temin)
Sayı
:2467
Tekliflerin Verileceği Tarih z l2l12l20l4
Saat : 14:00'a kadar
Tarih :08ll2l20|4
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malın/hizmetin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22
d maddesi
gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. Belirtilen tarih ve,saate
kadar; teklif mektubunda
adı geÇen mallhizmet alım işi için birim fiyatını KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi
ve ya^ ile belirterek
Proformanızı hastanemiz satrn alma (doğrudan temin) servisine gorrd".-"r, izi İey a fı
Rica ederim.
Avnı{ı
İOr.l ne lUX
Sıra
Birim Fiyata Esas İş Kaleıııinin Adı
l
ivrıvınnsiyoN yAĞI
,,
3
LAMEL(IOO,LÜK KUTID
KOVAKS _İxnor, AYIRACI
4
PARAFİLMGULO)
5
6
7
(250
Birim Fiyatı
ML)
(500
ML)
TRİKROM BOYA SETİ
TURNİKE OTOMOTİK
ALMA TÜPÜTUTUCU (HOLDERVACUTAİNER)
Miktarı
Müdür Yrd.
Birimi
5
ŞIŞE
60
KUTU
3
ŞIŞE
10
RULo
5
SET
1.000
ADET
10.000
ADET
Toplam
Fiyatı
GENEL ŞARTLAR:
1-Opsiyon ve teslimat süresi belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Teklifimizdeki sayı numaranrn ve hasta adının, teklifinizde mutlaka yazılması gereklidir
3-Teklifiniz hastanemiz Satınalma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya (0422) 3254910 no'ya
fakslanacak aslı mal teslimi sırasında elden teslim edilecektir.
4-İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yan ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla vermelidirler.
S-Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-Kendisindenmal./lıizmet alımı kesinleşen firma teslim ettiği malın/hizmetin fafurasını temlik edemezler
7-Ödeme saymanlığın nakit durumuna göre yapılacaktır.
8-Alternatif teklif verilemez. Teslimat bir seferde yapılır kısmi teslimat kabul edilmez
9-Teklif veren firmalar Sağlık Bakanlığından onaylı barkot numaralarını (UBB -ulusal bilgi bankasından alınan) belirtmek
zorundadır.
10-Sut kodu yazılması aksi taktirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
1l-SiParişler hastanemizin satınalma biriminde alım sekreteryasını yürüten personel tarafından yapılacaktır. Satınalma
sorumluları dışında verilen siparişlerin fırmanız tarafindan yerine getirilmesinden satınalma birimimiz ve l ve ya idaremiz
sorumlu olmayacaktır.
İRlİnal:
FAX
Satrnalma Personeli V.H.K.İ.: Vahdettin
49l0 - 042232389 42
:0422325
AVCU Tlf: 0
422 444 56 34 _ 1477
T.C
rünriyn
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMu HAsTANEı,nni ninı,iĞi
Malatya İli l<amu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteriiği
LABORATUVAR SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ
A.KONU: Malatya Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarında kullanılmak üzere sözleşme tarihinden
itibaren 12 (on iki) aylık laboratuvar sarf malzeme temini.
SIRA
CİNSi
No
2.
ImmersiyonYağı (250ml)
Lamel (l00'lfü kutu)
J.
Kovaks-Indol
4.
5.
6.
Parafilm (rulo)
1
7.
Ayracı
MIKTARI
BIRIM
5
slse
kutu
slse
60
(500 ml)
Trikrom boya seti
Turnike otomotik
Alma Tüp Tutucu (Holder-Vacutainer)
10
5
rulo
1.000
10.000
adet
Set
adet
B-SATIN ALINACAK KALEMİEn İÇİN GENEL Öznr,ıİrr,nR:
1.
Bu teknik şartname L2madde genel yükümlülük, 7 madde özel yükümlülükten
oluşmaktadır.
2. Teklif veren firmalar genel yükümlülükteri aynen kabul ederler.
3. Numune getirilmesi gereken kalemler şunlardır:2,6,7 kalemler.
4. Teslim edilecek malzemelerin tamamı teslim tarihinden itibaren miadı en az l(bir) yıl
5. Kalemin 2 (ikD yıl veya daha fazla olmalıdır.
5. Garanti, eğitim ve teknik servis hizmetleri ilgili firmalara ait olacaktır.
6. Kit ve malzeme ilgili Türkçe ve orijinal dildeki kataloglar, kullanım kılavuzları vb.
dokümanlar verilmelidir.
7. Teknik şartnameye uygunluk belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır.
8. SözleŞme süresince alınan malzemeler, son kullanma tarihinin 2 (iki) ay öncesinden firmaya
haber vermek suretiyle ve miktarı ne olursa olsun, firma tarafindan uzun miadlılarla
değiştirilebilmelidir
9. Laborafuvar|mıza alımı yapılan kitler ve kimyasal maddeler, tüketim ve miad
durumuna göre idarenin belirleyeceği miktarlarda ve sürelerde talep edilecektir.
10. Soğukta saklanması gereken maddeler, firma tarafindan soğukta muhafazaedilmeli ve soğuk
zincir ile teslim edilmelidir.
11. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmeli ve ambalaj üzerinde üretici firma,
marka, hacim(ml),test sayısı,son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12. Üriinlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası kaydı) bulunmalıdır ve teklif veren firmalar
tarafindan bu kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
c
-iıızgı yüxüvıı,ür,ürr,rn
:
I-KALEM: İmmersiyon Yağı Teknik Şartnamesi:
1.
Mikrobiyoloji laboratuvarında sitolojik boyama protokolüne uygun kullanmda olmalıdır.
2. Kullanımda çökelti oluşturmamalı, sıvı halde olmalıdır
3. Berrak ve parlak olmalıdır.
4. Kullanım a hazır olmalıdır.
5.250 ml.'lik ışık geçirmeyen cam ambalajda olmalıdır.
_,Jtr
Y
,ndt4
2.
KALEM: : Lamel Teknik Şartnamesi
:
1. 100 lük kufularda ambalajlanmış olmalıdır
2. l 8x18 mm veya 20x20 mm boyutlaruıda olmalıdır.
3. 0. 10-0. 1 7mm arasuıdaki kalınlıkta olmalıdır.
4. Birbirine yapışmayan iyi kaliteli vetemiz,tamamen şeffaf camdan yapılmış olmalıdır.
5. Kenar kesimleri piirüzsüz olmalıdn
6. Orij inal ambalajlanmış olmalıdır.
3.
KALEM Kovaks-İndol Ayrracı Teknik Şartnamesi:
1. Ürünler kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmelidir. Laborafuvar tarafindan kullanıma
hazır hale getirmek için ek bir işlem gerektirmemelidir.
2. Ürünlerin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
4.
KALEM: Parafilm Teknik Şartnamesi !
L
2.
3,
4.
5.
ı
100 mm eninde rulo şeklinde olmalıdır
Rulo uzunluğu 35-40 metre arasında olmalıdır
Laborafuvardaki cam ve plastik malzemelerin kapatılmasında kullanılacak özellikte olmalıdır
Esneme özelliği yüksek olmalıdır
Geniş ısı aralıklarında fonksiyonel özelliklerini en az l(bir) yıl koruyabilmelidir.
5. KALEM: Trikrom Boya Seti Teknik Şartnamesi :
1.Protozoon kistleri ve trofozoidlerinışık mikroskobisi ile incelenmesinde ve ayırt edilmelerinde
kullanılmalıdır.
2. Basit ve hızlı uygulanhbilir olmalıdır.
3. Orijinal ambalajında olmalı, üzerindeki etikeffe muhafaza şartları,kullanımteknikleri ve son
kullanma tarihi olmalıdır.
ğ
4. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıl olmalıdır.
S.Geniş ısı aralıklarında fonkdiyonel özelliklerini en az 1(bir) yıl koruyabilmelidir
6.KALEM: Turnike Otomatik Teknik Şartnamesi:
Kolay uygulanabilir ve çözülebilir olmalı
2.Gevşetme mandalı olmalı
3.Turnikeyi çıkartma mandalı olmalı
4. Sıkı dokumalı ve esnek olmalı, enine uzamamalı, kenar lastiklerin çıklşını önleyecek
şekilde çerçevelenmiş olmalı, boyuna uzatıldığında esnemeli, gevşetildiğinde hemen eski
halini almalı, esnekliğini uzun süre muhafazaetmeli
5. Kilit sistemi sağlam olmalı, kolay kınlmamalı
6. Lastik bölüm ile plastik anahtar bölüm bağlantısı sağlam olmalr, lastik bölüm yerinden
kolay ayrılmamalı.
7.Bozııkve kırık çıkan furnikeler yenisi ile değiştirilmek iizere firmaya iade edilecektir.
7.KALEM:Kan Alma Tüp Tutucu (Holder-Vacutainer) Teknik Şartnamesi:
1.Tüp tutucusu tek kullanımlık olmamalıdır.
2.Tnp tutucusu standart vidalı karı alma iğneleri ile kullanılabilmelidir.
3.Tüp tutucÜsu tiim standart kan tiiplerine ulıımlu olmalıdır.
4. Tüp tutucusunun Plastiği kırıl gan olmamalı.
5.Tüp tutucular en az 100 adetlik enfazla25O adetlik paketlerde olacaktır,
1.
,,A
ftlğH_§uR
.ıı*. l23t
5g,*,neal
. +!in§
-.
-,,ğaill
,,o.#ffi§,ıu*,
ffo{ö5t!!'*-;;6ıu
ı"ou" -
/
Download

Temin dosyasını indirmek için tıklayınız.