T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
DUYURU
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizin açık bulunan on şef ve on beş memur kadroları için, halen kurumumuzda 657 sayılı
Kanuna tabi olarak çalışan ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan istekliler arasından, “Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği" uyarınca, 05/11/2014 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Sınav yeri ve saati daha
sonra duyurulacaktır.
Görevde yükselme eğitim ve sınavına alınacak adaylarda aranan şartlar;
1- Genel şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) İlan tarihi itibarıyla 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
2- Özel şartlar
A) Şef kadrosu için
1- En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2- 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere
unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,
B) Memur kadrosu için
1- En az orta öğretim mezunu olmak,
2- 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu,
2- 2 adet Fotoğraf,
3- Diploma sureti.
İsteklilerin belgelerini 09/07/2014 tarihinden 24/07/2014 tarihine mesai bitimine kadar Personel Daire
Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle
aranan nitelikleri taşıyan personel sınav için açılan unvanlardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.
Sınava başvuranların halen bulundukları kazanılmış hak aylığı müktesebine uygun dereceyi (en çok üç
derece altında veya üç derede üstünde) seçmeleri gerekmektedir.
Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi web sitemizde ilan edilecektir. Söz konusu aday listesine
ilişkin olarak sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca değerlendirilecektir.
Aday memur statüsünde bulunanlar sınava başvuruda bulunamazlar.
Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta
olanlar sınava başvurabilirler.
Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, postada vaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra
yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Duyurunun yapıldığı tarihten sonraki mevzuattaki değişiklikler
dikkate alınmayacaktır.
Sınav Konuları:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 4
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Yenişehir Mah.Dr.Hulusi Baybal Cad.Bera İş Merkezi No:12 Selçuklu - KONYA/ TÜRKİYE
Telefon: (0 332) 280 80 80 Faks: (0 332) 236 21 41
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.konya.edu.tr
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
ATAMA YAPILACAK KADROLAR
Sınıfı
Unvanı
Adedi
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Şef
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
GİH
Memur
1
Derecesi
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
9
9
8
9
8
10
5
8
9
9
9
9
9
8
Birimi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Fen Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Turizm Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sınav her unvan grubu için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test
ile uygulanacaktır. Sınav soruları sınav konularının ilan tarihine kadar yürürlükte bulunan mevzuata göre
hazırlanacaktır.
Sınavda başarılı olmak için en az yetmiş puan almak gerekmektedir.
Bu duyuruda değinilmeyen hususlar ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Yenişehir Mah.Dr.Hulusi Baybal Cad.Bera İş Merkezi No:12 Selçuklu - KONYA/ TÜRKİYE
Telefon: (0 332) 280 80 80 Faks: (0 332) 236 21 41
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.konya.edu.tr
Download

Görevde Yükselme Sınavı Duyuru Metni için tıklayınız.