TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son sınıfında bulunmaları koşuluyla
aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversitemiz programlarında öğrenim
görmek için başvuruda bulunabilirler.
A.
1) Yabancı uyruklu olanların.
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin
Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin.
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
4)TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil)başvurularının kabul edilmesine.Türkiye’deki bir
yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanyurtdışı öğrenci
kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.Yurtdışı öğrenci kontenjanları için başvuruda
bulunan adayların programların belirlenen kayıtşartlarını taşımaları gerekmektedir.
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların, başvurularının kabul edilmesi,
B.
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi.
ÖN BAŞVURU ŞARTLARI
1) Orta öğretim not ortalamasının % 60 olması gerekir.
ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvuru Formu (Birden fazla başvuruda bulunulacak bölümler için ayrı ayrı başvuru formu
doldurup ekleriyle birlikte vermeleri gerekmektedir).
2) Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı kopyası,
3) Lise diplomasının onaylı fotokopisi.(okumuş oldukları lisedeki dersleri ve not belgeleri lise
müdürlüğünce onaylı İngilizce ve Türkçe olmalıdır),
4) Türkçe düzeyini gösterir belge
5) Pasaport fotokopisi(onaylı),
6) 6 adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)T.C. veya KKTC
vatandaşları ve doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Lise Öğrenimini yurt dışında
tamamlayanlar için) 7. Ve 8. Maddeleri belgeleyecekler.
7) T.C. veya KKTC vatandaşları için Nüfus Cüzdan fotokopisi.
8) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular pasaport ve Nüfus Cüzdan fotokopisi.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015
YURT DIŞI ÖĞRENCİ ÖN BAŞVURU FORMU
OVERSEAS STUDENT APPLİCATİON FORM
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
Kişisel Bilgiler/PersonalInformations
Adı/Name
Soyadı/Surname
Anne Adı/
Baba Adı/
Mother’s
Father’s Name
Name
Uyruğu/
Pasaport No/
Nationality
Passport Number
Doğum Yeri/
Doğum Tarihi/
Place of Birth
Date of Birth
Cinsiyeti
Türk
Lisesinden
mezunum
Kız/Fermala[
]
[
]
Erkek/Male [
Doğumla ilk uyruğu
T.C.
Olan çift
uyruklumusun
]
Hayır
Evet
[
]
[
]
Yazışma
Adresi/
MailingAddres
s
Kent/City-Ülke/Country
E-Mail
Telefon No/Telephone No
@
Lise Bilgileri / LyceeFacts
Mezun Olduğunuz Lisenin /TheIyceewhichyougraduated
Ülke/ Şehir/
Country/City
Not Ortalaması/
Not Sistemi/
ScoreAvarage
ScoreSystem
Toplam Eğitim Süreniz / Duration of Total Education
Adı/Name
T.C. veya
KKTC
vatandaşları [
işaretleyece
k
[
]
Fotoğraf
Photograph
]
Fotoğrafı zamkla
yapıştırınız, tel
zımba
kullanmayınız.
Pastephotograph,
do not stapl
Başvurulan Program
Applied Programs
(Birden fazla başvuruda bulunulacak bölümler için ayrı ayrı başvuru formu doldurulup
ekleriyle birlikte vermeleri gerekmektedir)
Başvuruda bulunacağı/ Reference find
Fakültesi/Yüksekokulu/MYO Bölümü
Programı
Sınav Sonuçları
ExaminationResults
Gerçeğe aykırı belge verdiğim veya beyanda bulunduğum sonradan anlaşılması
durumunda
hakkımda yasal işlem yapılacağını kabul ederim.
..../.... /2014
İmza/Signature:
EKLER / DOCUMENTS
Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı kopyası,
Lise diplomasının onaylı fotokopisi (okumuş oldukları lisedeki dersleri ve not
belgeleri lise müdürlüğünce onaylı İngilizce ve Türkçe olmalıdır)
3) Türkçe düzeyini gösterir belge
4) Pasaport fotokopisi(onaylı)
5) 2 adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiş)
T.C. veya KKTC vatandaşları ve doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular
(Lise Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için) 6. Ve 7. Maddeleri belgeleyecekler.
6) T.C. veya KKTC vatandaşları için Nüfus Cüzdan fotokopisi.
7) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular pasaport ve Nüfus Cüzdan fotokopisi.
1)
2)
III. ÖN BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Bütün başvurular form dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte 16-27 Haziran 2014 tarihleri
arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru formu ve evraklar
tamamlanmış olarak “Tunceli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adresine posta ile
gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
IV. ÖN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Tunceli Üniversitesi’nin
yetkisindedir. Tunceli Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru
koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Eksik belgesi olan
adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar Tunceli.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Yerleşme
Şekli: Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri başvuru yaptıkları fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca yapılır.
V. KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ
Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 11-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında Tunceli
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adresinde yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı
Türkçe örneği)
b) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe
örneği),
c) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe
örneği),
d) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik
işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim
Bakanlığınca yapılmış),
e) Öğrenim Meşruhattı pasaport (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan
onaylı Türkçe örneği)
f) İkamet tezkeresi(emniyet müdürlüğünden alınan yabancılara mahsus geçici kimlik
numarası 20 Ağustos 2014 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir.)
g) 12 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)
h) Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu (Öğrenim ücreti her yıl eğitimöğretim başlamadan Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.)
i) Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası
geçerliliği olan belge,
j) Genel sağlık sigortası poliçesi.
k) Türkçe düzeyini gösteren belge.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI YABANCI
UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Zaza Dili ve Edebiyatı
Tarih
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
süre
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I. Öğretim Kont
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
3
II.
Öğretim Kont
1
1
2
1
2
2
2
3
Download

tunceli üniversitesi 2014-2015 eğitim