1-15 Nisan 2014 / Sayı 51
Yeni
Medya
Çalışmaları
Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi Çağrı Metni
Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda daha fazla demokrasi, tartışma ve
paylaşım; daha eşitlikçi, adil ve katılımcı bir dünya için olanaklar sunan bir alan olarak
karşımızda duruyor. Bununla birlikte, yeni medya, Julian Assange’ın deyişiyle,
totaliterliğin bugüne dek görülmedik düzeyde tehlikeli bir yöntemi haline gelme ve
insan uygarlığı için tehdit olma riskini de içerisinde barındırıyor. Yeni medyanın farklı
veçheleriyle, bir yandan kitlesel eylemlerin itici güçlerinden biri olduğuna; diğer yandan
da devletler tarafından sürekli olarak kontrol altına alınmaya çalışıldığına Tunus, Mısır,
İzlanda, İspanya ve Amerika’da, en son olarak da Gezi hareketinde tanık olduk.
Yaşananlar ve yaşanmakta olanlar, önemli bir kavramın da vurgulanmasını ve
tartışılmasını zorunlu kıldı: daha fazla demokrasi ile daha fazla otoriterlik; daha fazla
özgürleşim ile daha fazla gözetim; daha fazla yurttaş katılımı ile daha fazla ticarileşme ve
tekelleşme arasındaki salınımında yeni medyanın ve yurttaşların kaderini tayin edecek
kilit kavramlardan biri olarak “Yeni Medya Okuryazarlığı”.
Neoliberal yönetişim mantığının daraltılmış yurttaşlık kavrayışı, yurttaşların siyasete ve
siyasi karar alma süreçlerine katılımını sınırlama ilkesine dayanmaktadır. “Alışveriş
yapıyorum öyleyse varım!” mottosuyla özetlenen; “kendi kaderini tayin” hak ve
mekanizmalarından yoksun; mevcut olandan başkasını, alternatif bir dünya tahayyülünü
boş bir hayale dönüştüren bu mantık yurttaşlık kavramının içini boşaltmaktadır. Yeni
medya teknolojileri tam da bu noktada aktif, katılımcı bir yurttaşlık modelinin hayata
geçirilmesi için önemli olanaklar sunmaktadır. Günümüzde birçok ulusüstü ve
uluslararası kuruluş (Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, vb. [birçok dediğimiz için
“vb.”ye ihtiyaç var gibi geldi]) yeni medyayı ve yeni medya okuryazarlığını “aktif
yurttaşlığın” önemli bir unsuru olarak görmekte; interneti ise bir insan hakkı olarak
tanımaktadır.
Bununla birlikte, yeni medya teknolojilerine özsel bir demokratiklik atfetmek çok da
anlamlı olmayacaktır. Son yıllarda sızıntılarla gündeme gelen skandallar devlet-şirket
kompleksinin yurttaşların iletişim trafiklerini ve kişisel bilgilerini yasal ve yasal
olmayan yöntemlerle sürekli olarak gözetledikleri ve kaydettiklerini göstermiştir. Aslen
siyasi kontrolün ve disiplinin bir aracı olarak iş gören gözetim/denetim mekanizmaları,
şirketlerin kâr ve rekabet arayışlarında da vazgeçilmez silahlardır. Bütün bu denetim,
gözetim ve fişleme mekanizmasına yurttaşların da gönüllü katkıları, “rıza”ları
düşünüldüğünde yeni medya okuryazarlığı daha da bir önem kazanmaktadır.
Y
eni Medya
Çalışmaları II.
Ulusal Kongresi,
Kadir Has
Üniversitesi ve Alternatif
Bilişim Derneği’nin
işbirliği ile 26-27 Şubat
2015 tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenecek.
Khas Cibali Kampüsü’nde
yapılacak kongrenin ana
temasını “yeni medya
okuryazarlığı” oluşturuyor.
Yeni medya üzerine çalışan
akademisyen, uzman ve
araştırmacıları bir araya
getirecek olan kongreye
bildiri özeti göndermek
için son tarih 23 Mayıs
2014. Kongre ile ilgili
detaylı bilgi için: http://
www.yenimedya.org.tr/
Uluslararası Çatışma,
Terörizm ve Toplum
Tartışıldı
Y
eni medya teknolojileri,
güvenlik, gizlilik, terörizm
ve aktivizm dahil olmak
üzere hayatımızın her
alanında önemli etkilere sahip.
Günümüzde gizlilik konusunda
kaygılar gitgide artarken, siber
aktivizm ve siber terörizm gibi
terörizmin ve aktivizmin yeni
formları da ortaya çıkıyor. Bu
gelişmeler, geleneksel aktivizm,
terörizm ve güvenlik konularının
da sorgulanmasını beraberinde
getiriyor. ICCTS Konferansı
yeni medya ve ilgili disiplinlerle
birlikte terör, çatışma ve toplum
arasındaki bağlantıyı daha iyi
açıklayabilmek için yeni fikirleri
gündeme getirmeyi amaçladı.
ICCTS 2014 Konferansı’na
hedef kitle çalışmaları, güvenlik,
uluslarararası ilişkiler, siyasi
iletişim, mobil ve dijital
teknolojiler, uluslararası iletişim,
medya hukuku ve küresel medya
politikaları gibi çok çeşitli
alanlarda çalışan akademisyen
ve araştırmacılar katıldı. Kuzey
ve Latin Amerika, Avrupa, Orta
Doğu, Afrika ve Asya’dan 15’in
üzerinde ülke konferansta temsil
etti.
Kadir Has Üniversitesi İletişim
Fakültesi, 15-16 Nisan’da
geleneksel olarak üçüncüsünü
gerçekleştirdiği Uluslararası
Çatışma, Terörizm ve Toplum
Konferansı’na, “Yeni Medya
Politikaları: Çatışma, Aktivizm
ve Güvenlik” ana başlığı
altında ev sahipliği yaptı.
Internet Gazeteciliği ve Sosyal
Medya Buluşması
K
has Yeni Medya Kulübü tarafından Internet
Gazeteciliği ve Sosyal Medya Konferansı, 8 Nisan’da
Cibali Kampüsü’nde düzenlendi. Konferansın açılış
konuşmalarını Haberler.com genel müdürü C. Ekrem
Teymur ve Khas Yeni Medya öğretim görevlisi İsmail
Hakkı Polat yaptılar. Konuşmacılar ise tiyatro yazarı ve
eğitmeni Devran Volkan Alkan, Posta Gazetesi yazarı
Candaş Tolga Işık, Haberler.com haber müdürü Duygu
Göktaş, Fox TV Ana Haberler spikeri Fatih Portakal,
sosyal medya fenomeni Beyinsiz Adam ve Haberler.com
sosyal medya uzmanı Cengizhan Çelik idi. Haberler.com
tarafından Khas öğrencilerine özel organize edilmiş olan
konferansta katılımcılara tablet, üç aylık ücretsiz spikerlik
kursları gibi sürpriz hediye ve fırsatlar verildi. 29 Nisan’da
ise Cibali Kampüsü’nde bir deYeni Medya Konferansı
gerçekleşecek.
Konferans’da Haberler.com haber müdürü
Duygu Göktaş, Fox TV Ana Haberler spikeri
Fatih Portakal, Posta Gazetesi yazarı Candaş
Tolga Işık konuşma yaptı.
01 - 15 OCAK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 1
01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1
Haberler / Etkinlikler
Khas-Coventry Üniversiteleri
Buluşmaları
Coventry Üniversitesi’nin Araştırma ve Stratejik İlişkiler
Direktörü Joanne Dobson, iki üniversite arasında araştırma alanındaki işbirliği
imkanlarını görüşmek üzere 19-20 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi’ni ziyaret
ederek bir dizi toplantıya katıldı.
K
has STRAR Direktörü
Prof. Dr. Volkan Ediger
ile yapılan ilk toplantıda,
her iki üniversitenin bilimsel/
teknik araştırma imkanları
değerlendirildi. Coventry ve
Kadir Has Üniversiteleri’nde
önemli araştırmaların
yürütüldüğü alanların
konuşulduğu toplantıda, altyapı
imkanları ile öğretim üyelerinin
araştırma potansiyelleri de
K
ele alındı. Dobson, Kadir
Has Üniversitesi’nde Avrupa
Birliği projesi yürüten öğretim
üyeleriyle tanışarak ortak
araştırma alanlarını belirlemeye
çalıştı. Kadir Has Üniversitesi’nin
dahil olduğu AB projeleri
hakkında ayrıntılı bilgi alan
Dobson, katılımcıları Coventry
Üniversitesi’nde yürütülmekte
olan projeler hakkında
bilgilendirdi.
İnşaat Sektöründe Mimari
Haklar Konuşuldu
has Hukuk Fakültesi ile
Dr. Levent Bıçakçı Hukuk
Bürosu tarafından ortaklaşa
düzenlenen “İnşaat Sektöründe
‘Mimari Haklar’ Sempozyumu”
11 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde
gerçekleştirildi. Sempozyum, Khas
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali Güzel ve Avukat Dr. Levent
Bıçakçı’nın açılış konuşmaları ile
başladı.
Sempozyumun ikinci
2 | 01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS
oturumunda ise, Teğet
Mimarlık’tan Mimar Ertuğ Uçar’ın
moderatörlüğünde, Avukat Cihan
Kıraner, “Yapı Denetimi Kuruluşları
ve Türkiye’de Yapı Denetimi
Uygulamaları”, Avukat Kaan
Karcılıoğlu “İmar Kirliliğine Neden
Olma Suçu”, Av. H. Can Bıçakçı
da “Yükleniciler ve Mimarlar İçin
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yolları ve FIDIC Sözleşmeleri”
konularında sunum yaptı.
Avrupalı
Mühendislik
Dekanları Buluştu
Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay,
İsveç’in Lund kentinde 2 Nisan’da
yapılan 6. Avrupa Mühendislik
Dekanları Konvansiyonu’na ikinci
kez davetli konuşmacı olarak
katıldı. Prof. Tekinay “Open Access
and Collaborative Innovation in
the Post-digital World” başlıklı
konuşma yaptı. Avrupa Mühendislik
Dekanları Konsey üyesi olan Prof.
Tekinay geçen yıl Copenhagen’da
yapılan konvansiyonun davetli
konuşmacısıydı.
Bilirkişilik ve Tıbbi
Bilirkişiliğin Güncel
Durumu
10 Nisan’da ELSA Türkiye,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi ve Kadir Has Üniversitesi
işbirliğiyle, “Bilirkişilik ve Tıbbi
Bilirkişilikte Güncel Durum”
konulu sempozyumu Cibali
Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte tıp profesörleri ile
hukuk profesörlerinin yanı
sıra alanında tanınmış basın
mensubu, sigorta sağlık tazminat
uzmanı, Adli Tıp Kurumu III.
İhtisas Kurulu Başkanı ile
öğrenciler konuşmacı olarak yer
aldı.
Haberler / Etkinlikler
Çankaya Kitabı Ağustos
Ayında Çıkacak
G
azeteci Derya Sazak, Khas Pusula Akademisi’nin davetlisi olarak
11 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde “Medya ve İktidar İlişkisi” başlıklı
seminer verdi. İmralı Zabıtları, Gezi ve 17 Aralık süreçlerini anlatan
ve Şubat 2014’te yayınlanan “Batsın Böyle Gazetecilik” adlı kitabı ile ilgili
soruları da yanıtlayan Sazak, Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri
ile ilgili “Çankaya” isimli bir kitap hazırlığı içinde olduğunu da açıkladı.
Gazeteciliğe 1976 yılında Yeni Ulus gazetesinde köşe yazarı olarak
başlayan Sazak, Ankara’da parlamento muhabiri olarak çalıştı. Güneş
Gazetesi’nin kuruluş kadrosunda yer aldı, 1983 yılından bu yana Milliyet
Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmış olan Sazak, 2012 Eylül-2013 Temmuz
yılları arasında Milliyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini de
üstlenmişti.
AKADEMİK VERİ BANKASI SİSTEMİ
PROJESİ TAMAMLANDI
Khas Strar ve Khas
Bilgi İşlem Merkezi’nin
yaklaşık bir yıldır
üzerinde çalıştığı
AKA-DATA Akademik
Veri Bankası Sistemi projesi tamamlanarak devreye girdi.
Projenin amacı, bütün tam-zamanlı öğretim elemanlarının
(öğretim üyeleri, öğretim görevlilieri, araştırma görevlileri
ve diğer akademik personel) bir yıl boyunca yaptıkları
akademik faaliyetlerin bir veri bankasında toplanarak,
üniversite idaresi tarafından çeşitli vesilerle veri talebinde
bulunulan öğretim elemanlarının işlerini kolaylaştırıp
zaman ve efor tassurufu sağlamak. Sözkonusu veri
bankasının, faaliyet raporları başta olmak üzere çeşitli
raporlamalarda ve ilerleyen zamanda performans
değerlendirmelerinde kullanılması planlanmak. Böylece
öğretim elemanları çok amaçlı kullanılmak üzere yılda
sadece bir kez veri girişinde bulunmuş olacak. Sisteme
http://aka-data.khas.edu.tr/akademik/ adresinden
ulaşılabilmekte, giriş ise öğretim üyelerinin BYS kullanıcı
adları ile 1. şifreleri vasıtasıyla yapılabiliyor. Veri
girişlerinin 16 Mayıs’a kadar tamamlanması isteniyor.
Khas’dan Ücretsiz YÖS
Deneme Sınavı
Kadir Has Üniversitesi YÖS deneme sınavına ev
sahipliği yapıyor. Khas YÖS sınavı katılımcıları
Khas yabancı öğrenci burslarından faydalanabilir.
Khas YÖS Kampı’na katılabilmek için online kayıt
olmak gerekiyor.
Sınava katılım: Ücretsiz.
Sınav tarihi: 26 Nisan 2014
Sınav başlangıç saati: 12:00
Sınav yeri: Cibali Kampüsü
Ayrıntılı bilgi için: [email protected]
Peter Brugger Khas’ta
Khas Sanat ve Tasarım
Fakültesi’nin 10. Yıl
Etkinlikleri kapsamında
Peter Brugger 10 Nisan’da
Cibali Kampüsü’nde
bir atölye çalışması
yaptı. Tipografi ve yazı
karakterinin gelişmesi ile
ilgili bilgilerin paylaşıldığı
“How Do I Develop A
Typeface?” başlıklı
çalışma Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine
yönelik yapıldı.
Üniversite Öğrenci Adayları Khas’ta
Bursa Tan Okulları ve Uğur
Anadolu Lisesi öğrencileri,
Kadir Has Üniversitesi’ni
ziyaret edip bölümler ve
burslar hakkında bilgi aldılar.
Kıraç Lisesi öğrencileri Kadir
Has Üniversitesi Selimpaşa
Kampüsü’nü ziyaret ederek
üniversite ve bölümler
hakkında bilgi aldılar. Khas
Lisans Tanıtım Birimi ayrıca
4-5 Nisan’da Antalya Kaleiçi
Yükseköğretim Tanıtım
Günleri’nde aday öğrencilerle
buluştu.
01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3
Haberler / Etkinlikler
Salı Seminerleri
Salı Seminerleri’nin
8 Nisan’daki
konuğu Boğaziçi
Üniversitesi’nden
Levent Akın oldu.
Seminer, “Robotlar
ve Biz” üzerineydi.
K
adir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği işbirliğinde kurulan Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından her yıl
düzenlenen, Sivil Toplum Günlerinin 6.sı bu yıl 15 Mayıs’da
“STK’lar Markalaşma ve Teknoloji” teması ile Kadir Has
Üniversitesi’nde düzenlenecek.
Sohbet Seminerleri
İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin
Conversations seminerleri
kapsamında 10 Nisan’da Ayşe
Erek “Urban Image: Cityspaces
of Istanbul” başlıklı konuşma
yaptı. Khas Sanat ve Tasarım
Fakültesi’nin katkılarıyla
düzenlenen konuşma Cibali
Kampüsü’nde İngilizce olarak
gerçekleşti.
IOS Programlama
Etkinliği
Khas Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi’nin katkılarıyla
12 Nisan-17 Mayıs’da
Cibali Kampüsü’nde iOS
Uygulama Geliştirme
Sertifika Programı
gerçekleştirilecek.
Leylâ Erbil Anıldı
K
adir Has Üniversitesi’nin
Modern Türkçe Edebiyat’ın
kurucu figürlerinden olan
yazarlara odaklanmayı amaçladığı
sempozyum dizileri Leylâ Erbil ile
sürdü.
İlki Tezer Özlü, ikincisi ise Yusuf
Atılgan adına gerçekleştirilen Kadir
Has Üniversitesi Modern Türkçe
Edebiyat Sempozyumları’nın
üçüncüsü, Cibali Kampüsü’nde
yakın zamanda hayatını kaybeden
Leylâ Erbil adına düzenlendi.
Etkinlik 3-4 Nisan tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
İlk kitabı Hallaç’tan (1963), son
kitabı Tuhaf Bir Erkek’e (2013) kadar
dilsel ve biçimsel arayışlarını ve
deneysel olduğu kadar politik bir
duruşu da yansıtan edebiyat çizgisini
4 | 01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS
sürdüren Leylâ Erbil iki
gün süren sempozyumda
tüm yönleriyle ele alındı.
Açılış konuşmalarını
Hürriyet Gazetesi Yazarı
Doğan Hızlan’ın yaptığı
sempozyumun ikinci
gününde düzenlenen
panelde Fatoş Erbil, Sennur
Sezer ve Adnan Özyalçıner,
Leyla Erbil’e dair anılarını
izleyicilerle paylaştı.
Sosyal Medya
Uzmanları Yetişiyor
Khas Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi’nin katkılarıyla 10.’su
düzenlenen Sosyal Medya
Uzmanlığı Sertifika Programı 19
Nisan-27 Haziran’da yenilenen
içeriğiyle gerçekleştirilecek.
K
HASTT 2. Tiyatro
Festivali’nde İstanbul
Üniversitesi Sahne
Sanatları Kulübü 11 Nisan’da
“Gulyabani” adlı oyunu
ile sahne aldı. 12 Nisan’da
Galatasaray Üniversitesi
Tiyatro Topluluğu Karadağlı
yazar Lyubomir Djurkoviç’in
Türkçe’ye çevrilen ilk oyunu
olan “Kassandra” ile Kadir Has
Üniversitesi’nde sahne aldı.
İTÜ TİMİS topluluğu tarafından
da 14 Nisan’da “Bir Başka Düş”
adlı eser sahnelendi.
Khas Yeni Doğanlar
Khas Biyoenformatik-Genetik Bölümü öğretim görevlisi Tuğba Arzu
Özal ve eşi Candan İldeniz’in oğulları Ege 19 Mart; Khas Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi Başkanı Aslı Kocabıyık ve eşi Tuncay Kocabıyık’ın
kızları Talya 26 Mart’ta, Rektör Yardımcısı Sektereti Nermin Tunaboylu
ve eşi Ersin Tunaboylu’nun oğulları Kerem 1 Nisan’da dünyaya geldi.
Anne babaları kutluyor; Ege, Talya ve Kerem bebeklere tüm sevenleriyle sağlıklı,
mutlu, uzun bir ömür diliyoruz.
Kadir Has, 8. Kez
Erciyes’in Zirvesi’nde
Haberler / Etkinlikler
Tiyatro Festivali Yapıldı
Khas Dağcılık ve Doğa Sporları
(Khasdak) 4-6 Nisan’da Kayseri’deki
Erciyes Dağı’na merhum 8. Kadir
Has’ı Anma Erciyes Zirve Tırmanışı
düzenledi. 2013-2014 yılının
ilk faaliyetini Belgrad Ormanı
Yürüyüşü ile başlatan kulüp temel
kış eğitimini 21-22 Aralık’ta Bolu
Köroğlu Dağları’nda yaptıktan sonra
8-9 Şubat’ta da Uludağ Ata’yı Anma
Zirve Tırmanışı’nı gerçekleştirmişti.
{ {
Kayıp Dillerin Fısıldadıkları
Rezan Has Müzesi’nde “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisi
24 Nisan Perşembe saat 18’de açılacak. Sergi öncesi saat
15:30’da Fener Salonu’nda Prof. Dr. Recai Tekoğlu, Doç. Dr.
Hamdi Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk birer
konuşma yapacaklar.
Rezan Has Müzesi, yazının evrimine ışık tutacak çok özel bir
sergiyi daha sanatseverler ve tarih meraklıları ile buluşturuyor.
Yazının resim olarak doğuşundan bugüne kadarki serüveninin
gözler önüne serileceği, yazının ve dilin toplumlar üzerindeki
etkisinin anlatıldığı ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II’ Sergisi 24
Nisan-1 Temmuz 2014 tarihleri arası açık olacak.
Haber : Fahri Mestanlı Adres : Kadir Has Caddesi Cibali
34083 İstanbul
Fotoğraf : Ulaş Tosun
Tel
: 212 533 65 32
Tasarım : Birsen Duyar Akdemir
Faks : 212 531 38 53
Yöneten : Ayten Görgün Smith
E-mail : [email protected]
Web
: http://www.khas.edu.tr
01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5
Download

Yeni Medya Çalışmaları - Kadir Has Üniversitesi