Sıra No
GÖYNÜCEK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI
Hizmet
Adı
Hizmetten
Yararlananlar
1
Çiftçi Kayıt Sistemi
Başvurusu
ÇKS ' ye kayıtlı
olabilmek için
gereken usul ve
esasları yerine
getiren ve fiilen
tarımsal üretim
kaynaklarını
kullanmak suretiyle
tarımsal üretimle
uğraşan ve başvuru
tarihi itibariyle 18
yaşını doldurmuş
ve/veya reşit gerçek
kişiler ve tüzel
kişiler
2
Yem Bitkileri Destekleme
Başvurusu
Üreticiler
3
Mazot ve Kimyevi Gübre
Desteklemesi Başvurusu
4
Toprak tahlili Desteklemesi
Başvurusu
5
Sertifikalı-Tohumluk Fidan
Kullanım desteği başvurusu
6
Prim Uygulamaları
Başvurusu (Ayçiçeği-Kanola
gibi)
7
Çiğ Süt Desteklemesi
Başvurusu
Başvuruda İstenen Belgeler
1) Başvuru dilekçesi
2) Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu
3) Çiftçilik belgesi
4) Nüfus kayıt örneği
5) Tapu belgeleri
1) Başvuru dilekçesi
2) Taahhütname
1) Başvuru Dilekçesi
Üreticiler
2) Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu
3) Arazi Bilgileri ürün formu
1) Başvuru Dilekçesi
Tahlil yaptırmak
2) Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu
isteyen üreticiler
3) Arazi Bilgileri ürün formu
4) Toprak analiz formu
Kamu tüzel kişileri 1) Başvuru dilekçesi
hariç, Gıda, Tarım 2) Talep formu
3) Tohum - fidan satış faturası
ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından 4) Tohum sertifikasının fotokopisi
1) Başvuru dilekçesi
2) Satış müstahsil dilekçesi
Üreticiler
3) Borsa Alım Satım beyannamesi
4) Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi
1) Başvuru dilekçesi
Örgütlü ve Örgütsüz
2) Satılan süte ait fatura eya müstahsil makbuzu
Üreticiler
3) Sağılan ineklerin Türk-Vet kayıt belgesi
Hizmetin
Ortalama
Tamamlanma
Süresi
Görevin Yapıldığı
İlçe/Şube/Birim
15 Dakika
Göynücek
10-15 Dakika
Göynücek
15 Dakika
Göynücek
15 Dakika
Göynücek
15 Dakika
Göynücek
15-20 Dakika
Göynücek
10 Dakika
Göynücek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kamu Hizmet Sunum Standartları
Amasya Süt Birliği
1
Sıra No
GÖYNÜCEK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI
Hizmet
Adı
Hizmetten
Yararlananlar
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin
Ortalama
Tamamlanma
Süresi
Görevin Yapıldığı
İlçe/Şube/Birim
8
Anaç Sığır Desteklemesi
Başvurusu
1) Başvuru dilekçesi
Örgütlü ve Örgütsüz 2) En az 5 kültür ırkı veya kültür ırkı melezi anaç sığıra sahip
Üreticiler
olması
3) Sahip Olduğu Sığırlarının Türkvet Sisteminde kayıtlı olması
9
Buzağı Desteklemesi
Başvurusu
1) Başvuru dilekçesi
Örgütlü ve Örgütsüz 2) Yıl içinde suni tohumlamadan oğan buzağıya takılan küpe
Üreticiler
belgesi
3) 3–6 Aylık iken Brusella S–19 aşısı yapıldığına dair aşı belgesi
15 Dakika
Göynücek
Örgütlü ve Örgütsüz 1) Başvuru dilekçesi
Üreticiler
2) Tütkvet Kayıt Belgesi
15 Dakika
Amasya Manda
Birliği
1) Başvuru dilekçesi
Örgütlü ve Örgütsüz
2) En az 15 aylık 25 baş anaç koyun-keçiye sahip olmak.
Üreticiler
3) Damızlık Koyun-Keçi Birliğine üyelik belgesi
15 Dakika
Anaç Koyun-Keçi
Yet. Birliği
AMASYA
15 Dakika
Amasya Hayvan
Sağlığı
10 Dakika
Göynücek
10 Manda Desteklemesi
11
Damızlık Anaç Koyun-Keçi
Desteklemesi Başvurusu
Hayvan Hastalıkları İle
12
Mücadele Desteklemesi
13
Programlı Aşı Uygulama
Desteklemesi
1) Başvuru dilekçesi
Örgütlü ve Örgütsüz 2) Dişi Hayvanlara 3–6 aylık iken yapılan Brusella S–19 aşısı
Üreticiler
belgesi
3) Şap aşısı yapıldığına dair aşı makbuzu
1) Özel Kliniğe sahip Veteriner Hekim olduğuna dair belge
Yetiştiriciler
2) Aşılama ve Küpeleme makbuzunu ibra etmek
15 Dakika
Göynücek
14 Hayvan Sağlık Raporu
Yetiştiriciler
1) Küçükbaş hayvanlar için menşe şehadetnamesi
2) Hayvanların Türkvet veri tabanından alınmış pasaportları
15 Dkika
Göynücek
15 Hayvan Pasaportu
Yetiştiriciler
Talep etmesi yeterlidir.
2 Dakika
Göynücek
16 İşletme tescil belgesi
Yetiştiriciler
Talep etmesi yeterlidir.
2 Dakika
Göynücek
1) Başvuru dilekçesi
2) Arıcılık Birliğine üyelik belgesi
Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Dışında Müracaat olunacaksa;
4) Arı Konaklama belgesi
5) Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu.
2-4 Saat
Göynücek
15 Dakika
Göynücek
10 Dakika
Göynücek
17
Arı Yetiştiriciliği Desteklemesi
Yetiştiriciler
Başvurusu
18 Arı Konaklama Belgesi
19
Arazi Gelir Tespit Raporu
(Yeşilkart, 2022, Sydv Vb.)
Yetiştiriciler
Hizmete muhtaç
durumda olanlar
1) Başvuru dilekçesi
2) Hayvan Sağlık Raporu
1) Nüfus kayıtları
2) Tapu ve belediye arazi kayıtları
Göynücek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kamu Hizmet Sunum Standartları
2
Sıra No
GÖYNÜCEK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI
20
Hizmet
Adı
3071 S.K. Gereği Dilekçe
Hakkı
21 Bimer Başvurusu
22 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
23 Bilgi Edinme Başvurusu
24
Tarımsal İlaç Reçetesi
Yazımı Başvurusu
Hizmetten
Yararlananlar
Başvuruda İstenen Belgeler
Görevin Yapıldığı
İlçe/Şube/Birim
İsteyen Herkes
Dilekçe
Yararlanabilmektedir
En geç 7 İş
günü
Göynücek
Herhangi bir konuda
Elektronik başvuru
şikayeti olanlar
Sistemde kayıtlı
Talep etmesi yeterlidir.
olanlar
30 Gün
Göynücek
5 Dakika
Göynücek
İsteyen Herkes
Bilgi edinme formu dilekçesi
Yararlanabilmektedir
En geç 7 İş
günü
Göynücek
İsteyen Herkes
1) Sözlü başvuru
Yararlanabilmektedir 2) Hastalık veya zararlı örneği
30 Dakika
Tarım Kredi Koop.
1) Başvuru dilekçesi
İsteyen Herkes
2) Tapu fotokopisi
Yararlanabilmektedir
3) Kimlik fotokopisi
1) Hibe başvuru dilekçesi
2) Hibe başvuru formu
3) Makine ekipman bilgi formu
3) Kimlik fotokopisi
Konu ile ilgili
4) Teknik şartname (2 Adet)
bilgilendirme ve
Kırsal Kalkınma
5) Piyasa fiyat araştırma beyanı
gerekli belgeler
Yatırımlarının Desteklenmesi
6) ÇKS Belgesi (Arazi mülkiyet durumunu gösteren sayfası)
konusunda yardımcı
26 Programı Kapsamında
7) SGK ve Vergi Borcu olmadığını gösterir belge
olunup Tarım İl
Makine Ekipman Desteği
8) Tüzel Kişiliğe ait Başvuru Yetkili Kurul Kararı ve İmza Sirküleri
Müdürlüğüne
Başvurusu
9) Traktör Ruhsatının Fotokopisi (Traktörle çalışacak ekipmanlar
yönlendirme
İçin)
yapılmaktadır.
10) Makine Bilgi Formunda
11) Hayvan varlığı isteniyorsa hayvan kayıtları
Not : İstenen belgeler ve konu hakkında bilgilendirme
yapılmaktadır.
NOT Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi; Evrakların Tamamlanması için gereken süre hariç olarak belirlenmiştir.
25 Zirai Keşif Talebi
Hizmetin
Ortalama
Tamamlanma
Süresi
7-15 İş Günü
Göynücek
Konu ile ilgili
bilgilendirme
ve gerekli
belgeler
konusunda
yardımcı
olunup Tarım
İl
Müdürlüğüne
yönlendirme
yapılmaktadır.
Göynücek
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı : Ali Fuat TÜFEKÇİ
Ünvanı
: İlçe Müdürü V.
İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı Bekir CANSIZ
Ünvanı
Kaymakam
Göynücek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kamu Hizmet Sunum Standartları
3
Sıra No
GÖYNÜCEK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI
Telefon
Faks
e-posta
Adres
Hizmet
Adı
Hizmetten
Yararlananlar
Başvuruda İstenen Belgeler
: (0 358) 615 21 80
: (0 358) 615 24 96
: [email protected]
: İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / Göynücek
Hizmetin
Ortalama
Tamamlanma
Süresi
Telefon
Faks
e-posta
Adres
Görevin Yapıldığı
İlçe/Şube/Birim
(0 358) 615 26 06
(0 358) 615 21 71
[email protected]
Kaymakamlık/Göynücek
Tasdik Olunur
03.12.2014
Ali Fuat TÜFEKÇİ
İlçe Müdürü V.
Göynücek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kamu Hizmet Sunum Standartları
4
Download

Göynücek İlçe Müdürlüğü - Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık