İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI
SİSTEMİ TİCARET A.Ş.
İLE
TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ
SENDİKASI
(DEMİRYOL-İŞ)
ARASINDA AKDEDİLEN
I.DÖNEM İŞYERİ
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASARISI
01.07.2012 – 30.06.2014
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1: TARAFLAR
1- İZBAN İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş
2- Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
MADDE 2: TANIMLAR
Bu toplu iş sözleşmesinde;
a) İZBAN İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. İŞVEREN,
b) İşletmenin bütününü işveren adına sevk ve idareye yetkili olanlar İŞVEREN VEKİLİ,
c) Bu toplu iş sözleşmesinden yararlanacak üyelerini temsil eden Türkiye Demiryolu İşçileri
Sendikası; DEMİRYOL-İŞ,
d) Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçi; ÜYE,
e) Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan esas işin yapıldığı yerlerle işin niteliği ve
yürütümü bakımından bağlı iş yerleri ile her türlü eklenti, araç ve tamamlayıcılar; İŞYERİ,
f) İşyeri seviyesindeki işbu toplu iş sözleşmesi; SÖZLEŞME
Olarak adlandırılmıştır.
MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
İşbu toplu iş sözleşmesi, işkolları tüzüğünün 19. sırasında yer alan Demiryolu Taşımacılığı
işkoluna dâhil olan İŞVEREN’ e ait mevcut bütün işyerlerini ve ileride açılacak tüm işyerleri ile bu
işyerlerinin bağlantı ve eklerini kapsamına alır ve buralarda işçi niteliğinde çalışan ve DEMİRYOL-İŞ'e
üye olan işçilere uygulanır. Ancak Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı, Müdürler, Genel Müdürlük
asistanları, Mühendisler(Kendi işkolunda kendi işini yapanlar), Müşavir ve Danışmanlar(En fazla 10
kişi), Sivil Savunma Uzmanı, İşyeri Hekimi, Bölüm Şefleri(İstasyon şefleri hariç) ve Şef niteliğindeki
bölüm sorumluları(Yönetim sorumluluğu almış kişiler) TİS kapsamı dışındadır.
MADDE 4: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ
Toplu İş Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz.
Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler
alır. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş
1
sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi lehindeki
hükümleri geçerlidir.
Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri
yenisi yürürlüğe girinceye kadar işçi hizmet akdi hükmü olarak devam eder.
Her türlü genel mevzuatta işçi lehine yapılacak değişiklikler bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki
sendika üyesi işçilere de aynen uygulanır.
MADDE 5: SÖZLEŞME YORUMU VE UYGULAMASI
Sözleşmenin hükümleri amaca aykırı yorumlanamaz. Sözleşme gerek maddelerinin açık
anlamları ve gerekse özü ile bir bütündür. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar.
Taraflar sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları bizzat veya görevlendirecekleri
temsilcileri aracılığı ile ortaklaşa çözümlerler ve sonuç bir tutanak ile tespit edilir.
MADDE 6: TARAFLARIN TEMSİLİ
İşbu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda DEMİRYOL-İŞ ve İzban
İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. adına işyerlerinin bütününün yönetiminde görev alan ve
üçüncü şahıslara karşı şirketi temsilde işvereni imzası ile temsile yetkili kılınan işveren vekilleri ile
Demiryol-İş sendikası ve İzmir şubesi yöneticileri ile Demiryol-İş’ in atayacağı görevliler temsil eder.
MADDE 7: YARARLANMA KOŞULLARI
İşbu toplu iş sözleşmesinden DEMİRYOL-İŞ' e üye olan işçiler yararlanırlar.
DEMİRYOL-İş’e üye olmayanların Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmaları hakkında kanun
hükümleri uygulanır.
MADDE 8: SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ
İşveren, gerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 393-394. maddelerinde öngörülen (Genel
Hizmet Sözleşmesi) gerekse 4857 sayılı Kanun’a dayanılarak (Takım Sözleşmesi) yapmak suretiyle
veya işçilere yapılacak ferdi hizmet akitleriyle; bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini tamamen, doğrudan
doğruya veya dolaylı yollarla DEMİRYOL-İŞ Sendikasına üye olmayanlara, sendikasız veya başka bir
sendikanın üyelerine uygulayamaz.
2
MADDE 9: YÜRÜRLÜK VE SÜRE :
Bu toplu iş sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmek ve 30.06.2014 tarihinde sona
ermek üzere 2 (iki) yıl sürelidir.
II. BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA VE VERİMLİLİĞİ
ARTTIRMADA İŞBİRLİĞİ
MADDE 10: KOMİTELER VE İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu Toplu İş Sözleşmesinin tatbikatından doğan anlaşmazlık ve aksaklıkları taraflar, bünyeleri
içinde halletmeyi prensip olarak kabul ederler.
DEMİRYOL-İŞ tarafından işveren işyerlerinde gösterilen sendika temsilcileri ile işveren
vekillerinin bu Toplu İş Sözleşmesi tatbikatından doğan aksaklıklara dair birbirlerine müracaat hakları
saklı kalmak şartıyla, ihtilafların halli İZBAN İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. düzeyinde 4
üyeden oluşan İŞYERİ KOMİTESİ teşekkül eder.
İşyeri Komitesinin 2 üyesi işveren temsilcilerinden, 2 üyesi de İzmir Şubesinin teklifi ile
DEMİRYOL-İş’in atayacağı temsilcilerden olacaktır.
Komite Başkanlığı İşveren üyelerinden biri tarafından yürütülür.
Toplu İş Sözleşmesinin imza edildiği tarihten itibaren komite en geç 20 gün içinde teşekkül eder.
Komitenin yazışma ve haberleşme işleri İşverence tayin edilecek bir görevli tarafından komite
kararlarına uygun olarak yürütülür.
Görevle işyerlerinden ayrılan, izinli ve hastalığı dolayısıyla komite toplantısına katılamayan
komite üyeleri yerine, bu üyeleri seçen taraf başka bir üyeyi geçici olarak gönderir.
Bu durum bir yazı ile Komiteye bildirilir.
Komitenin toplantılarına katılan ve işyerinde çalışan işçi üyelerin toplantı dolayısıyla
ücretlerinden kesinti yapılmaz.
Komitenin kendisine gelen meseleyi geldiği günden başlayarak en geç 15 gün içinde karara
bağlamak zorunluluğu vardır. Toplantıya katılmayan komite üyeleri hakkında tarafların şikayeti üzerine
mensup olduğu teşkilatça kendi statüleri dâhilinde gerekli tedbirler alınır.
Komite, oy çokluğu ile karar alır. Başkan dâhil her üyenin bir oy hakkı vardır. Eşitlik halinde
Başkanın oyu iki sayılır.
Komitenin kararlarına uymayan taraf kanuni yollara başvurmakta serbesttir.
3
Komitenin, çalışmaları dolayısıyla tahkikat ve sorguya çekmeye yetkisi olmayıp, incelemelerini
gerçeği istinat ettirebilmek maksadıyla yazılı olarak ilgililerden konu ile ilgili bilgileri talep ederek
yapar.
MADDE 11: EĞİTİM
Temel eğitim, sendikal eğitim, mesleki ve toplumsal eğitimi kapsayan konularda sendikaca
hazırlanan programların uygulanması bakımından sendikanın her kademesindeki görevli yöneticilerin
toplu iş sözleşmesi ile kurulması ön görülen kurul üyelerine temsilcilerine ve konfederasyon, sendika
genel merkez ile şube genel kurulu delegelerine, sendika tarafından belirlenecek görevlilere, kongre,
konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara
katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine işverence mutabık kalınacak işçilere talep edilen tarihler
için ücretli izin verilir. Bir defada iş yeri işçi sayısının % 7’sinden fazlasının eğitim izni kullanması
işverenin onayına bağlıdır. Ancak genel kurullar için bu oran aranmaz, her iki durumda da sendika isim
listesini yazılı olarak 10 gün önceden işverene bildirmek zorundadır. Yukarıda adı geçen kurs, seminer,
panel ve konferanslara gerektiğinde işçinin eş ve çocukları da katılabilir. Yukarıda açıklanan kurslar
dışında işveren tarafından mesleki amaçla meslek geliştirme, intibak vb. nedenlerle düzenlenebilecek
kurslar ile yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen kurs ve seminerlere katılanların ücretlerinden bu
seminer ve kursların iş saatine giren kısmı ile ilgili bir kesinti yapılamaz. İşveren tarafından düzenlenen
her türlü aktivitenin masrafları işveren tarafından karşılanır. İş saati içerisine girmeyen kısmı için de
sözleşme şartları içinde ücret ödenir.
MADDE 12: İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ
DEMİRYOL-İŞ İzmir Şubesinin teklifi ile işveren işyerlerinde aşağıda belirtilen sayıda işyeri
sendikası temsilcileri, sendikaca atanır.
I- İşçi sayısı 50'ye kadar olan işyerlerinde 1 temsilci,
II- İşçi sayısı 51 ila 100'e kadar olan işyerlerinde 2 temsilci,
III- İşçi sayısı 101 ila 500'e kadar olan işyerlerinde 3 temsilci,
IV- İşçi sayısı 501 ila 1000'e kadar olan işyerlerinde 4 temsilci
V- İşçi sayısı 1001 ila 2000'e kadar olan işyerlerinde 6 temsilci,
VI- İşçi sayısı 2000'den fazla olan işyerlerinde 8 temsilci gösterilir.
Bu temsilcilerin biri Baş temsilci olarak atanır.
Atanan temsilcilerin 15 gün içinde kimlikleri İşverene bildirilir.
4
a) Baş temsilci ve temsilciler Toplu İş Sözleşmesi süresince ve temsilcilik görevi müddetince
sözleşmenin iyi yürümesi, verimlilik ve iş nizamı gibi hususlarda şubesi tarafından verilecek talimat ve
alınmış kararlar çerçevesinde ve işçilerin ferdi ve topluca müracaatlarına ve bu suretle doğacak olan iş
kaybına meydan verilmemesi için bu görevini iş saatleri dâhilinde 2821 sayılı kanunun 35.
maddesindeki esaslara uygun olarak ifa eder. Bu suretle doğacak çeşitli ücret kayıpları işverence ödenir.
b) Sendika temsilcilerinin bulunduğu işyerlerinde temsilcilikle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi
için işverence münasip bir oda tahsisi yapılır. (Halen temsilci odası bulunmayan işyerlerinde işyeri amiri
ile sendika baştemsilcisinin müştereken işyerlerinde tespit edecekleri bir oda verilir)
c) İşyeri amiri ile Baş temsilci arasında varılacak anlaşma sonunda tespit edilen iş saatleri içinde
sendika İşyeri baştemsilcisi ve İşyeri temsilcileri bu odada toplanarak sözleşmenin tatbikatından çıkan
aksaklıkları veya işyerlerinde meydana gelen anlaşmazlıkları müzakere ederler.
d) Temsilcilik odalarına işveren imkânlarından azami şekilde istifade edilmek suretiyle birer
telefon temin edilir.
e) Sendika Baş temsilcisi 08:00 – 18:00 saatleri arasında çalıştırılır.
Sendika yönetici ve temsilcilerinin iş ve işyeri değişikliklerinde muvafakatleri aranır.
MADDE 13: SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI
a) İşyerinde çalışan sendika şube yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu başkan ve
üyeleriyle sendika işyeri baştemsilcisi ve temsilcilerinin yazılı izini olmadıkça işyeri değiştirilemez.
Hizmet akitleri feshedilemez.
b) Yetkili sendika yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile
çalıştığı işyerinden ayrılan işçiler; bu görevlerinin seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek
suretiyle son bulması halinde işe alınmalarını talep eder. İşveren bu talep tarihinden itibaren 1 ay içinde
o andaki şartlarla eski işine veya eski işine uygun başka bir işe almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve
işten çıkarılmada işçinin eski kıdem hakları saklıdır. Bu hakkın kullanılması teşekkülündeki görevin
sona ermesinden başlayarak 3 ay içinde geçerlidir. Özel nitelikteki mevzuat ve toplu iş sözleşmesi
hükümleri saklı kalmak şartı ile işten ayrılma tarihinden başlayarak idarecilik süresi içinde bu hak
devam eder. 2821 sayılı yasanın 29. maddesine tabi işçiye yasada belirli işinin verilmemesi halinde
ilgiliye kıdem tazminatı hizmet akdinin askıya alındığı tarihten sonra yapılmış toplu sözleşmelerle
getirilmiş tüm haklarda ilave edilmek suretiyle verilir. Hizmet akdi askıya alınan yöneticiler tekrar işe
dönmek istediklerinde aynı iş veya benzer bir iş verilmemesi halinde iş kanunu hükümlerine göre iş
şartları tek taraflı değiştirilmiş kabul edilir ve ilgiliye bu toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş şekle göre
kıdem tazminatı ödenir.
5
MADDE 14: SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON VE GEREÇLER
Sendika; eğitim, seminer, konferans, Şube genel kurulu ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için
işverenin salon, araç ve gereçlerinden işverenle önceden anlaşmak kaydı ile ücretsiz yararlanır. Ayrıca
sendika üyesi işçiler ile sendikanın ikamet ettiği binada bulunan telefonlarla direkt bağlantı kurabilmek
için işverene ait telefon santralinden bir abonelik tahsis edilir. Hat kirası sendika tarafından ödenir.
Ayrıca işyeri temsilcilik odasına işveren tarafından internet bağlantısı olan bir adet bilgisayar temin
edilir.
MADDE 15:İLAN TAHTALARI
TÜRK-İŞ, DEMİRYOL-İŞ ve İzmir Şubesinin kendi bünyeleri icabı üyelerine yapacağı genelge
bildiri, haber vesaire gibi hususların ilan edilmesine mahsus ve kendilerince temin edilen ilan
tahtalarının işyerlerinde üyelerin görebileceği münasip bir mahalle asılmasına İşverence müsaade edilir.
Bu tahtalara asılacak yazılarda baş temsilci ve şube yetkililerinin imzalarının bulunması icap eder.
Yazıların bir nüshası işveren vekiline verilir. Asılacak yazıların sorumluluğu sendikaya aittir.
MADDE 16: SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNE SENDİKAL
ÇALIŞMALAR KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK
a) Demiryol - İş sendikası iş yerinde işçilerin tek temsilcisidir.
b) Taraflar ilişkilerde birbirine her türlü kolaylığı gösterirler.
c) Sendika gerekli gördüğü takdirde üyeleri ile önceden işverene sözlü veya yazılı haber vermek
ve işverenin onayını almak koşulu ile iş yerinin salon veya uygun bir yerinde toplantı yapabilir.
d) Demiryol-İş sendikası şube yönetim kurulu üyeleri işverene haber vermek ve işin yapılmasını
engellememek şartıyla üyesi olan işçileri işyerinde ziyaret edebilir.(Makinist mahalli hariç)
MADDE 17: ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ
Sendika üyesi olup ta ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin
onaylı isim listeleri ile en geç her ayın sonunda sendikanın istemine gerek olmaksızın düzenli olarak
aidat listelerinde işaret edilmek suretiyle sendikaya gönderilir.
6
III. BÖLÜM
ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 18: SÜRESİ BELİRLİ VE BELİRSİZ İŞ AKİTLERİ
İşçiler belirli ve belirsiz süreli iş akitleri ile işe alınırlar, sözleşme kapsamındaki işçiler unvansız
çalıştırılamazlar.
1- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler süresi belirli olmayan iş akitleri
ile işe alınıp çalıştırılan işçilerdir.
2- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz etmeyen mevsimlik ve belirli bir işin yapılması için işe
alınan işçiler ile yapılan akitler süresi belirli iş akitleridir.
3- Süresi belirli iş akitlerinin devam süreleri ile ilgili 4857 sayılı iş kanununun 11 ve 12.
maddelerinin hükümleri uygulanır.
4- a) 4857 sayılı İş Kanunun 29.maddesine göre, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işe
almalarda,
b) Kurum kanalı ile işe alınmış olmaları kaydıyla, hizmet akitleri askıya alınmış olan
mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalışan işçilerin yeniden işe alınmalarında
Kurum aracılığı gerekmez. İşe alınmalarda sırasıyla kıdemi fazla olan, İşverenin işyerlerinde çalışmakta
iken ölen, emekli olanların çocukları aranan niteliklere sahip ise tercih edilir.
5- Yeni işe alınacak işçilerin imtihan usul ve esasları İşverence belirlenir.
MADDE 19: DENEME SÜRESİ
İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren 3 (üç) aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi
içerisinde başarı gösteremeyenlerin ilgisi ihbar önellerine uyulmaksızın kesilebilir. Deneme süresi
sonunda işçinin ilgisi kesilmemiş ise artık kadrolu işçi vasfını iktisap etmiş olur. Evvelce işyerinde
çalışırken tenkisatla veya makul mazeretlerle işinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir
deneme süresi uygulanmaz, derhal daimi işçi kadrosuna alınırlar.
MADDE 20: TEKRAR İŞE ALMA
a) Hastalığının kronik olmaması kaydı ile, hastalığı sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmiş
olanlardan sağlık durumlarının düzeldiği sağlık kurulu raporu ile anlaşılanlar,
b) Maluliyet işlemine tabi tutulmuş olup sigortaca yapılan kontrol muayenesi sonucu maluliyet
aylığı kesilen ve yaşlılık aylığına hak kazanamayanlar,
7
Müracaatları halinde ayrıldıkları tarihten itibaren 4 (dört) ay geçmemiş ise ayrıldıkları tarihteki
ücret ve kazanılmış haklarına ek olarak toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski
işlerine ve yerlerine alınırlar.
MADDE 21: ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN YENİDEN İŞE ALINMASI ve ASKERLİK
YARDIMI
I- Muvazzaf Askerlik
a)
Muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılan işçiye, iş yerinden ayrılacakları tarihten 7 gün önce
kıdem tazminatı ödenir.
b)
Muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılanlardan, terhisini müteakip 1 ay içinde müracaat
edenler askerlik öncesi çalışmış olduğu departmana yeni işçi alımında öncelikli olarak işe alınır.
II- Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra, talim veya Sivil Savunma maksadıyla
mükellefiyet altına alınan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilemez. Yükümlülük altına alan makamlarca
herhangi bir ödeme yapılmadığı takdirde, yükümlülük altında kaldıkları müddete ait ücretleri tam olarak
ödenir. Bahsi geçen makamlarca bir ödeme yapılıp da bu ödemenin miktarı işçinin ücretinden az olduğu
takdirde işveren yalnız aradaki farkı öder.
Yükümlülük altında kaldığı süreler yokluktan sayılmaz. Yükümlülük süresinin bir aya kadar olan
kısmının ücreti avans olarak ödenir. Yükümlülük süresi bir ayı geçerse ücret ödenmez.
Bu fıkra hükmü yükümlülüğün bitiminden sonra 5 gün içinde tekrar işe dönenlere uygulanır.
MADDE 22: GÖZALTI, TUTUKLULUK VE MAHKUMUYET HALİNDE
FESİH VE TEKRAR İŞE ALINMA
1- İşçi yüz kızartıcı suçlar hariç herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı
taktirde hizmet sözleşmesi fesih edilmiş sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu
kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir.
2- Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde gözaltında geçen süre sonunda
tutuklanan işçilerin hizmet sözleşmeleri fesih edilmiş sayılır.
3- Tutukluluğun;
a) Kovuşturmaya yer olmadığı,
b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
c) Beraat kararı verilmesi,
d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,
8
nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine
dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda
yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları
saklıdır.
4- Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak
devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna
uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe
alınırlar.
Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet sözleşmeleri fesih edilmiş sayılır. Şu kadar ki 5.
fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır.
5- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden:
a) 6 ay ve daha az ceza alan,
b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali
nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler bir hafta içinde başvurması
ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde
işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.
6- Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe,
kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi,
paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar.
7- İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler,
sürücüler ve iş makineleri operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90
gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla;
a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,
b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten
itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hükümlülük veya
tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.
c) Kamu davalarına tanık olarak çağrılanların bu sebeple işten ayrı kaldıkları süre için
ücretlerinden bir kesinti yapılamaz.
d) İşverenin mülkiyetindeki taşıtlar ile karayollarında meydana gelecek kazalarda
görevlendirilmiş ehliyetli şirket personeli şoför ve sürücünün kusuru kesinleşen trafik veya bilirkişi
raporuna göre tali kusurlu veya daha az ise kaza sonucu doğan maddi hasarlar işverence karşılanır.
9
8- Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik hükümlerine göre makinist işçileri ile
mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörleri, demiryolu üzerinde işverene ait demiryolu araçlarını
kullanırken meydana gelecek kaza/olaylarda gözaltı veya tutuklandıkları takdirde;
a) Gözaltı süresi ile 6 aya kadar süren tutukluluk hallerinde aylık ücretinin 1/2' si ödenir.
b) Kaza/olaylar ile ilgili yapılan idari soruşturmalar neticesinde Kurum tarafından yapılan
soruşturma ve disiplin/kaza kurulu kararlarında kusurlu görülmeyenlerin (a) bendinde belirtilen
ödenmeyen aylık ücretlerinin arta kalan 1/2' si daha ödenir.
c) Kaza/olaylardan dolayı 6 ay tutuklu kaldığı süre içinde sonuçlanmayan davalardan sonraki
adli yargılama süresince ücretsiz izinli sayılır.
Adli yargılama sonucunda beraat kararı verilmesi halinde, kararın kendisine tebliğ tarihinden
itibaren 7 gün içerisinde başvurması halinde işyerinde tekrar işe alınır. İşe başlatılanların ücretsiz izinli
kaldığı süreler kıdeminden sayılmaz.
MADDE 23: AİLE BEYANNAMESİ
İşçiler; işe başladıkları günden itibaren en geç bir hafta içinde eş, çocuk, ana, baba, kardeş gibi
bakmakla yükümlü olduğu kimseleri gösterir imzalı bir aile beyannamesini işverene verir. Bu aile
beyannamesinin şekli işverence tespit edilir.
Aile beyannamesinde kayıtlı bulunan kimselerde vukua gelecek değişiklikler veya aile
beyannamesine yapılacak ilaveler değişikliğin vukuundan itibaren en geç bir ay içerisinde işverene
bildirilir.
Herhangi bir nedenle işten ayrılıp, bilahare tekrar işe alınanlar da yeniden bir aile beyannamesi
vermeye mecburdurlar.
MADDE 24: HİZMET AKDİNİN SON BULMASI İŞTEN ÇIKARILMA
1- Bireysel Çıkarma:
a) Deneme süresi içinde işverence
b) Belirli süreli akitlerde sürenin bitiminde işverence
c) İş yasasının 25/II. maddesine göre tazminatsız olarak sözleşmede belirtilen kural ve ilkelere
göre disiplin kurulunca
d) İşçinin; iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık
kuruluşlarından aldığı rapor süresince iş akdi fes edilemez.
e) İşçi rapor almayı alışkanlık haline getirmişse ve bu durumda işçinin açık suistimali
görülürse disiplin kurulu kararı ile işine son verilebilir.
10
2- Zorunlu Toplu Çıkarma:
a) Kendi isteği ile ayrılacak olanlar
b) Sosyal Sigortalar Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar
c) Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler.
d) Sosyal Sigortalar Kurumundan emeklilik hakkının kazanılmasına 1 yıl veya daha az bir
zaman kalmış bulunan işçiler, bu süre bitene kadar işten çıkartılamazlar.
e) Zorunlu toplu işten çıkarmayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde, 4857 sayılı iş
yasası hükümleri uygulanır.
f) Sendika yöneticileri (yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile iş yeri sendika
temsilcileri her halükarda çalıştığı departmandan en son çıkarılırlar.)
g) Zorunlu işten çıkarmalarda aynı işi yapanlar arasında işe ilk giren işçi en son işten çıkarılır
ilkesi uygulanır.
MADDE 25: AKDİN FESHİ VE BİLDİRİM ÖNELLERİ
Süresi belirli olmayan hizmet akitleri ile çalışan daimi işçilerin hizmet akitlerinin işveren
tarafından iş kanununun 25. maddesinde yazılı haller dışında fes edilmesi halinde
a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 2 hafta sonunda
b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 4
hafta sonunda
c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 6
hafta sonunda
d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 8 hafta
önceden durum yazılı olarak bildirilir.
Bildirim şartına uyulmadığı takdirde işçiye yukarıdaki yazılı tazminat tutarı ödenir. Bu
tazminatın ödenmesinde 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi esas alınır. Bildirim önerilerine ilişkin
ücretin peşin ödenmesi suretiyle iş akdinin fes edildiği durumlarda işçinin bildirim önelinin hesabında
nakdi ve ayni haklarının tümü dikkate alınır. Akdin feshi durumunda işçiye yapılacak her türlü
ödemenin fesihten itibaren 15 günü geçmesi halinde her geçen gün için bankalarca işletme kredilerine
uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Akdin feshi iş yasasının 17. maddesinin sondan 2.
fıkrasındaki koşulları taşıyorsa anılan fıkradaki 3 kat tutarı ibaresi uygulanır.
11
MADDE 26: YENİ İŞ ARAMA İZNİ
Gerek işçinin gerekse işverenin bildirimli olarak hizmet akdini feshettiği durumlarda işçiye
bildirim önelleri sırasında ve çalışma saatleri içinde, günde 2 saat yeni iş arama izni verilir. İşçi isterse
işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlamak kaydıyla iş arama iznini topluca kullanabilir.
MADDE 27: İŞ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ :
İş ve iş yeri değişikliği çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olmaksızın;
İşçiler, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka
işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından
görevlendirilebilirler.
Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı ve belediye
hudutları içindeki bir başka iş yerine işverence nakledilmeleri mümkündür.
İşçilerin aynı işverene bağlı ve belediye hudutları dışındaki iş yerlerine daimi olarak
nakledilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin rızası aranmaz. Ancak bu süre 3
ayı geçemez.
Belediye hudutları dışındaki iş yerlerine nakledilen işçilerin nakle rıza göstermemeleri halinde iş
sözleşmeleri bildirimli olarak işverence feshedilebilir. Nakle rıza gösteren işçilerin yerine 6 ay içinde
işçi ihtiyacı duyulması halinde, nakli yapılan işçi eski işine dönmeyi kabul etmediği takdirde yeni işçi
alınabilir.
İş ve iş yeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz.
MADDE 28: İŞ SÜRELERİ
İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işverenin bütün işyerlerinde haftalık iş süresi genel
olarak 45 saat esasına göre 5 veya 6 gün uygulanır.
İşyeri komitesi tarafından çalışma gün ve saatleri, işe başlama, dinlenme, paydos saatleri işin
mahiyetine, mevsimine işe gelip gitme imkânlarına, mahalli örf ve adetlere göre işe başlama, dinlenme
ve paydos saatlerinde değişiklik yapabilir, bu değişiklik ilan edilir.
a) Bir ve ikili posta ile çalışan işyerlerinde günlük çalışma 9 saati geçmemek üzere, işe başlama,
dinlenme ve paydos saatleri işyeri komitesince tespit edilir.
b) Üçlü vardiya ile çalışılan işyerlerinde işçilerin işe başlama ve paydos saatleri; haftalık çalışma
süresi 6 gün ve 45 saat olmak ve bir gün dinlenme verilmek kaydıyla işyeri komitesince tespit edilir.
c) Giriş çıkış kaydını unutan işçilerin çalıştığı, amiri tarafından belirlendiğinde ücreti tam olarak
ödenir.
12
Personel devam kontrol sistemini kullanmamayı alışkanlık haline getirenlerle ilgili disiplin
kovuşturması yapılır.
MADDE 29: ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER
a) İş kanunun 66. maddesinde sayılan hususlar,
b) İşverenin işini yaparken meydana gelen olaylardan dolayı mahkeme, karakol ve hastanede
geçen süreler,
c) Gün içinde verilen idari izin süreleri,
d) Hastalıkları sebebiyle işyeri hekimine veya SSK, Belediye Sağlık Tesisleri, Sağlık Ocakları,
Devlet Hastaneleri veya sevkle gönderilen 2. sağlık ünitelerine gidilmesi halinde teşhis, tetkik, tedavi
için geçirilen süreler ile yolda geçirilen süreler,
Çalışılmış gibi sayılır.
MADDE 30: İŞE GEÇ GELME
a) İşçiler işyerinde ilan edilmiş olan işe başlama dinlenme ve paydos saatlerine riayet etmek
zorundadırlar. İşveren işe geç gelen işçileri işe başlatıp başlatmamakta serbesttir. Ancak; 1 maaş ayında
2 defaya kadar olan ve 10 dakikayı geçmeyen gecikme süreleri iş müddetinden sayılır.
b) Çeşitli tabiat şartlarının (yangın, deprem, su baskını vb.) oluşması halinde ulaşım araçlarının
çalışamaması nedeniyle işe geç kalınan süreler iş süresinden sayılır. Bu nedenlerle ücretlerinden kesinti
yapılmaz ve yıllık izinlerinden mahsup edilmez.
IV. BÖLÜM
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER
MADDE 31: ÜCRET ZAMMI
1.Yıl 1.Altı Ay Ücret Zammı :
İşverence işçilerin 30.06.2012 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük yevmiyelerine
01.07.2012 tarihinden itibaren günlük brüt 2.50-(ikilira ellikuruş)TL seyyanen zam
yapılmıştır.
1.Yıl 2.Altı Ay Ücret Zammı :
13
İşverence işçilerin 31.12.2012 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak
ücretlerine 01.01.2013 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
2.Yıl 1.Altı Ay Ücret Zammı :
İşverence işçilerin 30.06.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretine
01.07.2013 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
2.Yıl 2.Altı Ay Ücret Zammı :
İşverence işçilerin 31.12.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak
ücretlerine 01.01.2014 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
MADDE 32: YENİ İŞE ALINACAKLARIN ÜCRETLERİ
İzban İzmir banliyö taşımacılığı A.Ş.’nin bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki iş yerlerine yeni
alınacak işçilere asgari ücret ödenir. 3 aylık deneme süresinin sonunda Demiryol-İş sendikasına üye
olmaları halinde, üyeliğin sendikaca onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere iş bu toplu iş
sözleşmesinin ücretleri belirleyen ilgili maddesine göre ücret ödenir. (Bu toplu iş sözleşmesinin imza
tarihinden sonra işe alınan ve sendikaya üye olan işçilere sendikaya üye olduktan sonra alacakları ücret
31. Maddede belirlenecektir.
MADDE 33: POSTA USULÜ ÇALIŞMA
İşin gerektirdiği hallerde işçiler tekli, ikili veya üçlü postalar halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi
arka arkaya iki haftadan fazla gece postasında çalıştırılamaz. Posta cetvelleri her ay liste halinde
işyerinde ilan olunur. İki hafta gece çalışan işçi, takiben iki hafta gündüz çalıştırılır. Postalar halinde
çalıştırılan işçiler 12 saat dinlenmeden önce işe çağrılamazlar. Posta değişimlerinde 32 saat geçmedikçe
işe çağırılamazlar.
MADDE 34: GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ
Saat 20:00 - 06:00 arasında yapılan çalışmalar Gece Çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan
işçilere ücretleri % 15 zamlı ödenir.
MADDE 35: İŞ GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATI
a) İş yerinde çalışmakta olan işçilerden Teknikerler, Teknisyenler ve Makinistlere fiilen
çalışılan günlerde 2.-(iki)TL/gün iş güçlüğü tazminatı ödenir.
b) İş yerinde çalışmakta olan işçilerden “a” fıkrasında yazılı olanların dışındaki işçilere
14
fiilen çalışılan günler için 1.50.-(birlira ellikuruş)TL/gün işgüçlüğü tazminatı ödenir.
MADDE 36: KASA TAZMİNATI
Vezne ve gişe çalışanlarına çalıştıkları süreyle orantılı olarak % 5 (yüzde beş) kasa tazminatı
ödenir. Başka bir ad altında bir ödemenin yapılması bu tazminatın ödenmesine engel teşkil etmez.
MADDE 37: FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ
Fazla çalışma konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak fazla çalışma ücreti % 60 zamlı
olarak ödenir.
MADDE 38: HAFTA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:
a) Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili Pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan
yerlerde hafta tatili, çalışmaya başlandığı 6. Günü takip eden 7. Gündür.
Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta
tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.
b) Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye
duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3
(üç) yevmiye ödenir.
(a) ve (b) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.
MADDE 39: ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELERİN YAPILMASI
a) İşyerinde çalışan her işçi için adı soyadı, işe giriş tarihi, saat ücreti ve işini gösterir puantaj
kartları düzenlenir. Bu kartlar, normal mesai ve fazla çalışmaya ait sütunları ihtiva eder.
b) İşçiye ücret ödenirken bütün tahakkukları, kesintileri, eline geçmesi gereken net miktarı gösteren
bir ücret hesap pusulası verilir.
c) İşçi ücretleri her ayın en geç 7. gününe kadar banka hesabına yatırılır.
MADDE 40- ÜCRET AVANSI ÖDENMESİ
İşçinin talebi halinde her ayın 22’sin de ilk hak edişinden kesilmek üzere 15 günlük ücreti
tutarında avans verilir.
15
MADDE 41: İKRAMİYE :
İşveren, Sendika üyesi işçilere, her yıl Eylül ve Mart aylarında 25’er günlük olmak üzere yılda
toplam 50 günlük ikramiye ödemesinde bulunur.
MADDE 42: GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
Eski uygulamaya devam edilir.
MADDE 43: YEMEK YARDIMI
İşçilere, işverence fiilen çalıştıkları her gün için yemek verilmesi esastır. Mevcut uygulamadaki
oranlarla devam edilir.
a) İşçilere çalıştıkları günlerde bir öğün 3 kap 2500 kalorili doyurucu, besleyici ve
kaliteli yemek verilir. (Tatlı, meyve, komposto, cacık, yoğurt, salata ve benzeri yardımcı
yiyecekler 3 kap yemeğe ilave olarak ayrıca verilir.)
b) Yemek verilememesi durumu ile sağlık kuruluşlarından perhiz raporu alan, Ramazan ve
Muharrem aylarında oruç tutanlara fiilen çalışılan günler için 30.09.2012 tarihine kadar mevcut
uygulamaya devam olunur. 01.10.2012 tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için net 8.(sekiz)TL/gün, 01.10.2013 tarihinden itibaren net 8.50.-(sekizlira ellikuruş)TL/gün yemek
yardımı ödenir.
MADDE 44: BAYRAM HARÇLIKLARI
Sendika üyesi işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından 2 gün önce ayrı ayrı brüt 200,00 TL
bayram harçlığı verilir.
MADDE 45: YAKACAK YARDIMI
İşçilere, her ay yakacak yardımı olarak 30.-(otuz)TL/ay yakacak yardımı ödenir.
MADDE 46: EVLENME YARDIMI
İşçilere, evlenmeleri halinde Nikâh belgesini ibraz etmeleri koşulu ile işverence brüt 175,00
TL(YÜZYETMİŞBEŞ) tutarında evlenme yardımı yapılır.
Evlenenler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa, bu yardım her ikisine de ayrı ayrı bir defa yapılır.
16
MADDE 47: DOĞUM YARDIMI
İşçinin eşinin doğum yapması yada işçi kadın ise, kendisinin doğum yapması halinde doğum
belgesini ibraz etmek koşulu ile işverence işçiye 2 çocuğa kadar brüt 175,00TL(YÜZYETMİŞBEŞ)
tutarında doğum yardımı yapılır.
Bir batında birden fazla çocuk doğması halinde her bir çocuk için bu doğum yardımı ayrı ayrı
yapılır.
Çocuğun ölü doğması halinde, sadece doğum yardımı yapılır. Eşlerin ikisi de aynı işverende
çalışıyorsa, bu yardım birine verilir.
MADDE 48: ÖLÜM YARDIMI
I. İşçilerin:
a) Eceli ile ölümlerinde 1 (bir) aylık ücretleri tutarında,
b) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçilerin ölümünde 3 aylık ücreti tutarında ölüm
yardımı kanuni varislerine ödenir.
II. İşçinin eşi, çocukları, ana, baba, kardeş gibi bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ölümü
halinde ise işçiye brüt 120,00TL(YÜZYİRMİ) tutarında ölüm yardımı ödenir.
MADDE 49: AFET YARDIMI
Maliki bulunduğu taşınır ve taşınmaz malları deprem yangın sel gibi tabii afetlere maruz kalan
işçiye brüt 700,00TL’ye(YEDİYÜZ) kadar tabii afet yardımı ödenir. Tabii afete uğrayanları sendika ile
işveren müştereken tespit eder. Bu tespitte hasar yukarıda belirtilen limitleri aşması halinde yardımın
tavanı ödenir.
MADDE 50: ÇOCUK YARDIMI
İşveren sendika üyesi işçilere, iki çocukla sınırlı olmak üzere her ay 20.- (yirmi)TL çocuk
yardımı ödemesinde bulunur.
MADDE 51: ÖĞRENİM YARDIMI
Üye işçilere, tahsilde olan her bir çocuğu için yılda bir defa 15 Eylül tarihinde aşağıda yazılı
miktarlarda öğrenim yardımı yapılır.
Hazırlık ve İlköğretimde okuyan her çocuk için 150,00(YÜZELLİ) TL
Orta, Lise ve dengi okullarda okuyan her çocuk için 200,00(İKİYÜZ) TL
Yüksek öğrenim gören her çocuk için 300,00(ÜÇYÜZ) TL
17
MADDE 52: İZİN PARASI
Yıllık ücretli izne çıkan işçiye brüt 150,00TL(YÜZELLİ) izin parası verilir.
MADDE 53: ULAŞIM ve HABERLEŞME
Bu konuda işyerindeki Kent Kart uygulamasına devam olunur.
MADDE 54: KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ:
A) Kıdem Tazminatı:
İş sözleşmesi İş Kanun’unda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminat
ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.
Bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçilere her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin
işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk)
günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
B) Hesaplaması ve Ödemesi :
Bu konuda Kanun hükümleri uygulanır.
V. BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MADDE 55: İŞYERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI
Ia) İşyerlerinde, iş sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.
b) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı işçilere Sosyal Güvenlik
Kurumunca
verilen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin hasta kaldığı müddete ait
ücretlerinin tutarından az olduğu takdirde SGK’ dan ödenek alındığı belgelenmek şartıyla
farkı işverence ödenir.
Bu madde gereğince yapılacak ödemeler SGK‘ca ödenek verildiği sürece devam eder.
II-
a) İş yerinde meydana gelen iş kazaları, derhal o yer yetkili zabıtasına ve en geç iki gün
içinde de ilgili SGK şubesine bildirilir. Bu bildirim kurumca hazırlanan ve SGK
şubelerinden temin olunacak haber verme kâğıtlarının doldurulması ve SGK şubesine
verilmek suretiyle olur.
18
b) İşverenin mülkiyetindeki taşıtlar ile meydana gelecek trafik kazalarında istihdam
edilen şoförün ve sürücünün kusuru trafik ve bilirkişi raporuna göre 3/8 veya daha az ise,
metro hattında meydana gelen kazalarda da sürücünün veya şoförün kusuru, trafik veya
bilirkişi raporuna göre 3/8 veya daha az ise, kaza sonucu doğan maddi hasarlar işverence
karşılanır.
Yukarıdaki hükümlerden yararlanan işçilere disiplin hükümleri uygulanır.
MADDE 56: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER
İşveren bu toplu iş sözleşmesine konu işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çıkarılmış
ve çıkarılacak olan yönetmeliklerin tüm hükümlerini uygulamakla beraber 4857 sayılı iş kanununun 7778-79-80-81-82-83-85-86-87-88-89. maddelerinin ve bunlara bağlı yönetmelik ve tüzüklerin işyerinde
uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Bu tüzüklerin yanı sıra işveren işyerlerinde çalıştırılan işçi sayılarına uygun olarak işçilerin
sağlıklı bir şekilde soyunmalarını temin edecek yeterli sayıda soyunma dolabının içinde bulunduğu
mevsim şartlarına göre ısıtılabilen ve soğutulabilen soyunma yerlerini işyerlerinde bulundurmakla
yükümlüdür. Yine özellikle tamir ve bakım ünitelerinin yoğunlukta olduğu bölümlerde işçilerin rahatça
yıkanıp banyo yapabilecekleri sıcak-soğuk su tesisatlı banyo mahallerini işçi sayısına göre
düzenlemekle yükümlüdür. Hafta sonları işyerlerinin çalışması halinde de banyolarda sıcak su
bulundurulacaktır.
İşveren işçilerin ara dinlenmesi saatlerinde rahatça yemek yenebilecek mahalleri işyerlerinde
düzenlemekle yükümlüdür. İşçilerin yemek sonrası veya çıkacak işleri beklerken oturabilecekleri,
dinlenebilecekleri, kitap okuyabilecekleri dinlenme yerleri işyeri içerisinde temin edilir.
MADDE 57: HASTALIK YARDIMI
1. Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin 5 (beş) gün ve daha fazla istirahatlı
olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin
tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.
2. İşçinin, iş yerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması
halinde, iş yerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine
lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.
19
MADDE 58: MESLEK HASTALIKLARINDA ve
SAĞLIK SORUNLARINDA UYGULAMA :
a) İşveren meslek hastalığına neden olacak işyerlerinde ve işlerde iş sağlığı ve güvenliği gereği her
türlü tedbiri almakla birlikte özel tedbirlerde alacaktır.
b) Meslek hastalığı hastanesine sevk edilen işçiye sevk edildiği tarihte 150.- (yüzelli)TL.si
ücretinden kesilmeden 300.- (üçyüz)TL’si ise 5 ayda 5 eşit taksitle kesilmek üzere toplam 450.(dörtyüzelli)TL. avans ödenir.
c) İşçinin meslek hastalığı hastanesince mutlak başka bir işte çalıştırılması gerektiği sonucu rapora
bağlandığı takdirde işveren işçiyi ücretinde değişiklik yapmadan başka bir işte çalıştırır.
d) Sağlık sebeplerinden dolayı kendi grubunda görev alamayacak olanlara daha alt gruplarda bir iş
verilir. Verilen görevde çalışmak istemeyenlerin iş sözleşmesi fesh edilir.
MADDE 59: KORUYUCU VE TEMSİLİ GİYİM MALZEMELERİ
İşçilere verilecek koruyucu ve temsili malzemelerin hangi işçilere verileceği, vasıfları, miatları
ve verileceği tarihler sözleşmenin “İŞÇİLERE VERİLECEK GİYİM ve KORUYUCU EŞYA” başlıklı
Ek:1’de gösterilmiştir. İşçi, bu malzemelerin korunması ve kullanılmasından sorumludur.
Söz konusu malzemenin seçilmesinde ve kurulacak alım komisyonunda sendikanın
görevlendireceği bir temsilci görev yapar.
VI. BÖLÜM
İZİNLER
MADDE 60: ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ İZİNLER:
I- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:
Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu Toplu İş Sözleşmesi ile
yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Hizmet süresi ;
1 yı dan 5 yıla kadar olanlara 16 gün
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün
15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün.
II. ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER
Üye işçiye;
20
Eşinin doğum yapması halinde
3 iş günü
Evlenmesi halinde
5 iş günü,
Eş ve çocuğunun ölümünde
6 iş günü,
Ana, baba veya kardeşinin ölümünde
5 iş günü,
Kayınpeder veya kayınvalidenin ölümünde
2 iş günü,
Tabii afetten zarar görmesi halinde
10 iş gününe kadar ücretli sosyal izin
verilir.
VII. BÖLÜM
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
MADDE 61: DİSİPLİN KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ
Disiplin Kurulu: 2'si İşveren, 2'si sendika şube temsilcisinden olmak üzere 4 kişiden oluşur.
Başkan işveren tarafından seçilir. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu 2 oy sayılır. İşyeri Komitesi
Disiplin Kurulu'nun görevlerini gerektiğinde yerine getirebilir.
MADDE 62: DİSİPLİN CEZALARI
Cezalar:
İş Kanununda yazılı, akdin bildirimsiz feshi yetkisini doğuran hallerde, işverenin bildirimsiz
fesih yetkisi saklı kalmak üzere, aşağıdaki suçları işleyen işçiler hakkında suçun nevi’ne göre uyarma,
kınama, ücret kesimi cezası verilir. Aşağıdaki sayılan fiiller hariç olmak üzere genel bakımdan disiplini
bozucu fiilleri işleyenlere de benzeri fiiller için öngörülmüş cezalar verilir.
Cezaların Tarifleri
UYARMA
: İlgiliye, görevinde ve davranışında dikkatli davranması gerektiğinin yazılı olarak
bildirilmesidir.
KINAMA
: İlgiliye, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazılı olarak
bildirilmesidir.
ÜCRET KESİMİ: İlgilinin, ceza verildiği tarihteki ücretinden bir yevmiyeden 5 yevmiye tutarına
kadar kesinti yapılmasıdır.
Şu kadar ki;
Bir aylık ücretinden yapılacak kesinti 2 yövmiyesini geçemez.
21
KISA SÜRELİ DURDURMA ilgili personelin almakta olduğu çıplak ücretin içinde bulunduğu
sözleşme dönemindeki ücret artışının 1veya 2 ay süreli durdurulmasıdır. Bu ceza o süre içerisinde bir üst
görev ile ilgili seçilmelerini de engeller.
UZUN SÜRELİ DURDURMA: ilgili personelin almakta
olduğu çıplak ücretin içinde
bulunduğu sözleşme dönemindeki ücret artışının 3 veya 6 ay süreli durdurulmasıdır.Bu ceza o süre
içerisinde bir üst görev ile ilgili seçilmelerini de engeller.
Kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma cezaları tekerrür yahut işverenin bildirimsiz fesih
yetkisini kullanmaması halinde ayni maddenin “ Ceza Vermeye Salahiyetli Olanlar “ başlıklı paragrafta
bildirimsiz fesih yetkisi olan amirin takdirine göre uygulanır.
Uyarma Cezasını Mucip Suçlar:
a) İş başında, her türlü görüşmelerde terbiye ve nezaket kurallarına uymayan sözler söylemek
b) Şirketçe verilen kıyafeti giymemek ve temiz kullanmamak.
c) İş başında kendi işi yerine başka işlerle meşgul olmak.
d) Arkadaşlarına, astlarına veya müşterilerine uygun olmayan davranışta bulunmak.
e) Yetkisi olmadığı işlere müdahale etmek.
f) İşin ifasında amirlerine ve çalışma arkadaşlarına zorluk çıkarmak.
g) İşyerine ait malzeme ile izin almaksızın özel işler yapmak.
h) İşletmeye ait malzemeleri israf etmek.
i) Hoş olmayan uygunsuz davranışlarda bulunmak.
j) Yukarıda belirtilen hareketlere uyan ve benzer fiilleri işlemek.
Kınama Cezasını Mucip Suçlar:
a) İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek.
b) Görevine kayıtsız kalmak ve ihmal etmek.
c) Astlarına kendi özel işlerini yaptırmak.
d) İş başında uyuklamak
e) Görevi esnasında gazete ve benzeri şeyler okumak.
f) Üstünden izin almadan görev yerini terk etmek veya görevini devretmeden dinlenmeye gitmek.
g) Hizmet veya mal satın alınan gruplardan hediye veya para istemek, ya da buna benzer menfaat
temin edici davranışlarda bulunmak.
h) İş yerinde ve görev başında uzun süre misafir kabul etmek.
i) Miatlı veya acil evrakları zamanında ulaştırmamak veya kaybetmek.
22
j) Yukarıda belirtilen hareketlere uyan ve benzeri fiilleri işlemek.
k) Mesai sona ermeden görev yerini terk etmek.
Ücret Kesimi Cezasına Mucip Suçlar:
a) Kullanmaya yetkili olmadığı araç ve gereçleri kullanarak zarar ve kazalara neden olmak.
b) İşin süresi içinde uyumak.
c) İşine bir gün süreli olarak izinsiz ve mazeretsiz gelmemek.
d) Amirine saygısızlık etmek, astlarını dövmek.
e) Görev başında arkadaşları ve müşterileri ile dövüşmek.
f) Viziteye çıkma konusunu suiistimal etmek.
g) İş yerinde siyasi faaliyette bulunmak.
h) Yalan haber yaymak, hakikate uymayan isnatta bulunmak.
i) Disiplini bozacak teşvik ve tahriklerde bulunmak.
j) Yukarıda belirtilen bentlerdeki fiillere benzer fiilleri işlemek.
Kısa Süreli Durdurma Cezasına Mucip Suçlar
a) Görevini bilmeyerek kendi çıkarına alet etmek
b) Görevini ifasında işletmeyi küçük düşürücü ve imajını zedeleyici yönde icraatta bulunmak
c) Üstlerinin önceden belirlenmiş uygulama talimatları dışında uygulama yapmak.
Uzun Süreli Durdurma Cezasına Mucip Suçlar
a) Kendi görev ve yetkisi olmayan konularda diğer çalışanları kural dışı uygulamaya yönlendirmek
b) Şirketi belli oranda zarara uğratmak.
Hakkında disiplin kovuşturması yapılan işçi, ceza vermeye yetkili amirin 5 günden az 10
günden fazla olmamak üzere verdiği süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar. Belirtilen sürede
savunmasını yapmayan işçi, savunmasından vazgeçmiş sayılır.
MAKİNİST İŞÇİLERİNE UYGULANACAK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ:
İş Kanununda yazılı akdin bildirimsiz feshi yetkisini doğuran hallerde, işverenin bildirimsiz fesih
yetkisi saklı kalmak üzere, aşağıdaki suçları işleyen işçiler hakkında suçun türüne göre uyarma, kınama,
ücret kesimi, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilir. Kusurlu bir hareketin aşağıda
sayılan disiplin cezası verilmesi gerektiren hallerden hiçbirine uymaması bu fiil ve hareketin cezasız
kalmasını gerektirmez.
Bu takdirde kusurlu hareket, sayılmış olan suçlardan hangisine en yakın ve benzeri olarak
görülürse o suça takdir edilen ceza verilir.
23
UYARMA: İlgiliye, görevinde ve davranışında dikkatli davranması gerektiğinin yazılı olarak
bildirilmesidir.
Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
1) Kuruluşça belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
2) İş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
3) İşyerini, kullandığı malzeme ve aletleri temiz tutmamak,
4) Görev başında iş sahibi olmayanlarla görüşmeyi alışkanlık edinmek,
5) Onur ve ciddiyete aykırı hareketlerde bulunmak,
6) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar, talimat ve emirlerde açık olarak gösterilen konular hakkında
gereksiz yazışmalarda bulunmak.
7) Sorulan konulara zamanında cevap vermemek veya bir işe ait muameleyi sebepsiz olarak
geciktirmek.
8) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak,
9) Telsiz, telefon ve faks gibi haberleşmede israfta bulunmak,
10) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
11) Resmi elbise giyme mecburiyetinde olup da görev başında özel işaretleri taşıyan resmi elbise
ile bulunmamak veya elbiselerin şekillerinde ve üzerinde mevcut düğme, işaret ve alametlerde herhangi
bir değişiklik yapmak,
12) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
KINAMA: İlgiliye, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.
Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
1) Bir muameleye ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek,
2)Çalışma yerinde görev dışı işlerle meşgul olmak veya çalışma arkadaşlarını meşgul etmek,
3)İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
4) Görev icabı verilen emirlere haksız olarak itiraz etmek,
5) Görevi icabı kendisine verilen taşınır ve taşınmaz araç ve gereçleri iyi saklamamak ve
bunların bakım ve saklanmasında gereken özeni göstermemek,
6) Görevlilerden veya nöbetçi personelden başkasının girmesi yasak olan yerlere girmek veya
girilmesine göz yummak.
7) Sebepsiz ve gereksiz olarak işinin başından uzaklaşmak,
8) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
9) İş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak,
10) İşyerinin temizlik, aydınlatma ve ısıtma konularına önem vermemek,
11) Teftiş ve kontrolle görevlilere, görevleri ile ilgili sorulara cevap vermemek veya evrak, kayıt,
para ve eşyayı göstermekten kaçınmak,
12) İşbaşında uyumak,
13) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak,
işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek, yapmak veya açıkta bulundurmak,
ÜCRET KESİMİ: İlgilinin, ceza verildiği tarihteki ücretinden 1 yövmiyeden 5 yövmiye tutarına
kadar kesinti yapılmasıdır.
Şu kadar ki;
Bir aylık ücretinden yapılacak kesinti 2 yövmiyesini geçemez.
Ücret Kesimi Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
1) Herhangi bir şekilde amirlerine karşı saygısızlık göstermek,
2) Kuruluşa ait araç ve gereçleri kendisine ve başkasına ait işlere tahsis etmek,
3) Maiyetindekilere, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine karşı kinci ve kötü davranışlarda
bulunmak,
24
4) Belirli sürede bitirilmek üzere verilen görevleri sebep olmadığı halde tamamlamamak,
5) Kuruluş yönetimi veya amirler hakkında kötü niyetle tenkitler yapmak,
6)Kanun, tüzük, yönetmelik, karar, talimat ve emirlerde yazılı olan görevleri eksik olarak yerine
getirmek.
7) Her çeşit eşyanın ihmal veya dikkatsizlik neticesi yerine belirli süreden geç varmasına sebep
olmak,
8) Cer araçlarının üzerine konması icap eden işaretleri koymamak veya koydurmamak,
9) Kasıtlı olarak görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak,
hor kullanmak,
10) Seyrüseferle ilgili telefon ve telsiz cihazını nezaretsiz bırakmak,
11) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
12) Cer araçlarındaki emniyet sistemlerini devre dışı bırakmak,
13) Manevraları zamanında bitirmemek,
14) Seyir esnasında treni gözetim altında bulundurmamak,
15) Ana yolda arızalanan trenlerin korunması için gerekli emniyet tedbirlerini almamak veya
aldırmamak ve ilgililere zamanında haber vermemek,
16) Trende kendisine verilen vazifeye gelmemek,
17) Zorunlu bir sebep olmaksızın trenlerin tehirine sebebiyet vermek,
18) Kuruluş zararına neden olan bir yolsuzluktan haberi olduğu halde durumu amirlerine ve ilgili
mercilere haber vermemek,
19) Vazife başında serkeşlikte bulunmak,
20) Kuruluşa ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
21) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
22) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak,
23) Sık sık hasta olduğunu beyan ettiği halde hasta olmadığı ortaya çıkmak,
24) Hakikate aykırı suçlamalarda bulunmak,
30) Sefer sırasında veya manevrada izin verilen azami sürati aşmak,
25) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler
yaparak veya personel arasında iş ahengini bozarak tahrik ve teşvikte bulunmak,
26) Treni duruşu olmayan yerlerde sebepsiz olarak durdurmak, duruşu olan yerlerde
durdurmamak,
27) Maiyetini ve iş arkadaşlarını dövmek veya küfür etmek,
28) Görev sırasında kumar oynamak,
29) Taşımaya kabul edilen her türlü eşyanın ihmal yüzünden zararına sebebiyet vermek. Zarara
uğrayan eşyanın bedeli sorumlu tarafından ödendiği takdirde bir derece aşağı ceza verilir.
30) İşverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bir iş günü işine devam
etmemek.
KISA SÜRELİ DURDURMA: İlgilinin, bulunduğu derece veya kademedeki ücret ilerlemesinin
1 ay için durdurulmasıdır. Bu ceza o süre içerisinde derece yükselmesi için yarışma, imtihan veya
seçmelerine girebilmeyi de önler.
UZUN SÜRELİ DURDURMA: İlgilinin, bulunduğu derece veya kademedeki ücret ilerlemesinin
3 ay veya 6 ay için durdurulmasıdır.
Kısa ve Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
1) İhmal veya dikkatsizlik neticesinde kaza tehlikesine meydan vermek,
2) Kullanmaya yetkili olmadığı bir taşıtı kullanarak harekete geçirmek,
3) Nöbetçi iken görev gerektirmediği halde geçici dahi olsa nöbet yerinden ayrılmak,
25
4) Görev başında veya görevinden dolayı herhangi bir yerde amirine maiyetindekilere, iş
arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
5) Seyrüsefer emniyetiyle alakadar olduğu halde görev başında uyumak,
6) Banliyö araçlarında servis arasında duruşu, duruş yapılan yerde o araçta görevli makinistlerin
herhangi bir sebeple makinist kumanda mahallinden ayrılmaları zorunlu olduğu takdirde hava frenleri
ile beraber el frenlerini de esaslı olarak sıkıp emniyete almadan ve makinist kumanda mahallinde yetkili
bir makinist veya yardımcı makinist nezaretle görevlendirmeksizin aracı terk etmek.
7) Çift makinistle servis yapan trenlerde; mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında tek makinistle
treni hareket ettirmek,
10) Kuruluşa verdiği beyannamelere yarar sağlamak amacıyla, doğru olmayan bilgiler yazmak,
yazılması gereken bilgileri yazmamak.
11) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
12) Kapalı olan veya dur bildirisi veren işaret veya sinyali geçmek,
14) Usulünce emir almaksızın treni hareket ettirmek,
15) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
16) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo televizyon kurumlarına bilgi ve
demeç vermek,
17) Ters makastan çıkmak, şiddetli tampon yapmak, fren tecrübelerine riayet etmemek, ayrıca
çıkış ve varış muayenelerini gereği gibi yapmamak,
18) Vagonları limit harici bırakmak,
19) Kuruluş zararına sebep olan yolsuzluk ihbarını örtbas etmek,
20) Treni eksik frenle sevk etmek veya sevkine neden olmak,
21) Kuruluş itibarını sarsacak veya zarar verecek bilgileri açıklamak veya suçlamalarda
bulunmak,
22) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
Dur bildirisi veren sinyal ve işaretleri ihlal ettiği tespit edilen makinist işçiler hakkında;
TCDD’nin 214 No.lu Genel Emrin “Görev Kusurları Halinde Yapılacak İşlemler” başlıklı
16.maddesinin (a) fıkrası 1. ve 2. bentleri uygulanır.
İlk ihlalin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde üçüncü kez aynı ihlali yapanlar ise sanatsız
işçilik koluna geçirilirler.
CEZALARIN TEKERRÜRÜ
Son suçu işlediği tarihten geriye doğru 12 aylık devre zarfında 2 uyarma cezası alana
üçüncüsünde kınama, 2 kınama cezası alana üçüncüsünde ücret kesimi, 2 ücret kesimi cezası alana
üçüncüsünde işten çıkarma cezası verilebilir. İşverenin gerek görmesi halinde, kısa ve uzun süreli
durdurma cezası alana tekrarı halinde işten çıkarma cezası verilir.
CEZA VERMEYE SELAHİYETLİ OLANLAR
Uyarma, Kınama ve Ücret Kesimi cezaları ilgili Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca, kısa
süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası Disiplin Kurulunca işten çıkarma cezası Genel Müdürce
verilir.
26
CEZALARIN TEBLİĞİ VE CEZAYA İTİRAZ
Cezalar ve sebepleri ilgililere kapalı zarfla ve zimmetle tebliğ olunur. Tebellüğünden imtina
edilirse keyfiyet, işyeri temsilcilerinden birinin de imzasını taşıyan müşterek bir zabıtla tespit edilir.
Verilen disiplin cezalarına 10 işgünü zarfında vaki olacak itiraz disiplin kurulunda tetkik edilir.
Kurul kendisine gelen her vakayı en geç 15 gün zarfında karara bağlar. Kurulun vereceği karar kesindir.
VIII. BÖLÜM
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
MADDE 63: SENDİKA AİDATI
İşveren 2821 sayılı yasanın 61. maddesi hükümlerine uygun olarak sendikaca bildirilecek
üyelerden aidat keserek işçi aylık ücretlerinin ödendiği günü izleyen 7 gün içinde sendikanın bildireceği
banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca, hangi işçilerden ne kadar kesinti yapıldığını gösterir
listeyi de aynı süre içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine
getirmek için sendikadan herhangi bir ücret talep etmez.
MADDE 64: SOSYAL KURULUŞLARIN KESİNTİLERİ
Bu sözleşme kapsamına giren işçiler ve Demiryol-İş Sendikası tarafından kurulan dinlenme
yerlerinin ve sosyal kuruluşların kesintileri İşverence işçilerin yazılı muvafakatine bağlı olarak aylık
ücretlerinden kesilerek bildirilecek banka hesaplarına en geç 10 gün içinde yatırılır. Kesinti listesinin 1
nüshası ilgili kuruluşa gönderilir.
İşveren bu kesintiler için masraf isteyemez.
IX. BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 – AYRILANLARIN YARARLANMASI:
Bu sözleşmenin yürürlük (başlangıç) tarihi ile Yüksek Hakem Kurulu Karar tarihi arasında,
taraf olan sendika üyesi olup da işyerinden bağlı oldukları kanunla kurulu kurum ve sandıklarından
yaşlılık malullük veya emeklilik aylığı almak veya toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlara veya
evlilik nedeniyle ayrılan kadın işçilere, yahut muvazzaf askerlik nedeni ile ayrılanlara; veya 4857 sayılı
kanunun 17. maddesi gereği aynı kanunun 25. maddesi II numaralı bendinde gösterilen haller dışında
işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilenlere aynı kanunun 24. maddesi gereğince iş sözleşmesini
27
fesheden işçilerin kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına, yürürlük tarihi ile işten ayrıldığı veya
ölüm tarihine kadar olan süre için toplu iş sözleşmesi farklarına ilişkin bütün hak ve alacakları bu
sözleşmede tespit edilen miktarlar üzerinden hesaplanarak daha önce ödenenlerin mahsubu yapılmak
suretiyle ödenir.
GEÇİCİ MADDE 2 – FARKLARIN ÖDENMESİ
Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih ile iş yerine tebliğ edildiği aya kadar geçen süre
için ödenecek farkların tutarı, işbu kararın iş yerine tebliğ tarihinden itibaren 2(iki) ay içinde 2(iki) eşit
taksitte ödenir.
28
Download

izban izmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret a.ş. ile türkiye