T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
il MmiEま timMidirliЁ i
16/01/2014
Sayl :49809702/604/215356
Konu:Bu Bcnim Eserim Pr● esi
KAYMAKAMLIGINA
(119C Milli ELidm Midiinli凄
)
MUDURLUGUNE
1lgi:Bakanllこ lmlZln o9.01.2014 tarihli ve 126990 saylll yazlsl.
Midむ littmiZiin“ Bu Benim Eserim''Pl●
eSi kapsaminda ol野 turdtt 1l call,ma
Grubu ttaこ ldaki iSimlerdcn Olupmaktadir.Ayrica Bakanllこ lmlZin ilgi yazlsi ekte sllnl1lmup
olup okullarlmlzln ilgililere gerekli durlan yapmalarl hususllnda;
Gercこ ini rica edc五 m.
Metin YALcIN
Vali a。
1l Milli Ettitim Miidiilrii
ADI‐ SOYADI
BRANSI
OKULU/BIRIMI
Sube Miid面
Hiz.Birimi
Ticaret Borsasr
Ortaokulu
Hisarbank loo.Yll
Ortaokulu
Ibrahim
Strattti Gel、
YESILIRMAK
Ahmet KURES
Fcn ve Tck.
0如
Mehmet Ali OZpAM
.
Fen ve Tek.
Olrt.
Giilgin GURCAN
Hakkl UREY
Matematik
O醜
.
NIlatcmatik
O難
til・ 1・
GOREVI
e
Biiyiikkalecik
Ortaokulu
Kocatepe Ortaokulu
Bu Benim Eserim PrtteSi11
Koordinatbrii
Il Qalryma GrubuUyesi
Il
Qahpma GrubuUyesi
Il
Qahpma GrubuUyesi
Il
Qahpma GrubuUyesi
.
EK:Yazl Sllrcti(5 Sayfa)
DAGITIM
-17 119e Kapakamllこ lna
―
Mcrkez ve Mcrkezc B罐 1l Tim Rcsmi/Ozc1 0kul Ku―
―
Web Sayfaslna
Mildiirliilklcrine
Bu bclgc,5070 saylL Elckぼ 。
dk inlza Kanununun 5 hd maddctt gcrcま nCc guvcdi clcktronik imza nc imzalallmlstlr
Evrak tcyidi http:〃 cvraksOrguineb.gov.tr adrcsindcn c2d6‐
Karama ls MerkcJ/MittEζ dm MidiiJ6ま
:― .meb goV・ 廿
Elenonik亀 薔
c―
posta dratcJigcls●
[email protected]
dlcc‐ 3cc9‐ a03c‐ 5c61 kodu ilc yapllabilir.
Ayrlntlll bilgi i9in:OmcrBozDAё ё薔威
.
Tel:(0272)2137604D/208‐ 2142428
Faks:(0272)2137605
`
ToC.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Temel Eζ tim Genel Midirligi
o9/01/2014
sayl :66621367/604/126990
Konu:BBE ProJesi Dcgerlendirlne callpmalarl
ve B01ge SergileH
・……………VALILIGINE
(1l MilF Eこ itim Miidirliこ t)
ilgi:07.08.2013 tarih ve 66621367/20/2029137 Saylll Makam 0111ru
Bakanllこ lmlζ ilC Tiirkiy9 Bilimscl ve Teknol●
ik Araptlllla Kmmu(TUBITAKD“
Bu Bcnim
Matematik vc Fen Bilimle五 ―
binittinde milen llk6こ retimOЁ renCilerinc Yё nelik
Eserim(BBE)Prtte Callβ maslnl■ 2013-2014bこ retim yllmda tlke genelinde uygulalllnasl
llgi Makamoluru ilc uygun gbriilmiip olup prttC kttSaminda 9a115malar dcvaln ctmektcdir.
Maltmlarlnlz olduttu iZere 17 0cak 2014 tarihinde pr● e bttVllrul蟹 1,Ona erecektir.
6こrencilerin pr● elCri slraslyla,27 0cak-14 subat 2014 tarihleri arasinda 81 1l MilF Ettitim
Miidiirliitt biilnyesinde olusturulan“ i19all,ma gruplarl"taraindan,17-21 subat 2014
tarihleri arasmda 12 Bё lgc m,本 ezi ilde`Ъ 61ge callFma gmbピ tarafmdan,24 subat-14 Mart
2014 tarihleri arasinda da TUBITAK Bё lgc Bilim Kurullarl taraflndan dettcrlCndi五 lcccktir.
Scrgilcnmeye dcこ er bulunan pr● clcr 08-10 Nisan 2014 tanhlc五 arasmda 12 bё lge merkczi
ilde scrgileneccktir.
Bu baこ lamda 2014 ylh BBE Prttc 9allplnasl ile ilgili(il VC b61gc)deLerlendШ
me
Oallpmalan vc bё lge sergisi hazlrllklarmln“ Ekte" belirtildiLi sCkilde yapllmasl ve istenilen
ndc五 lmcsi
bilgilcrin rcsmi yazl ilc 14 subat 2014 tarihinc kadar Gencl Miidiilrlittmizc gё
hususllnda bilgilc五 nizi vc gcreLini 6nctrnle rica edcrim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Miidiir
EK:
BBE Prtte DcttcrlCndil...c CallFmalarl vc
Bё lge Sergileri llc 1lgili lsAplemler(3 sayね )
DAGITIM
GereLi:
Bu bclgc,5070 saylll Elcktlonik lmza Kanununun 5 inci Fnaddesi gcrcgincc guvcnli clcktl・
Atatiil・
k Blv.06648 Klzllay/ANKARA
Elettnlk Ag:― .mCb・ gov廿
c"posほ [email protected] gov甘
onik imza ilc inlzalantnlstlr
Ayrlnt11l bllgi i9in:C.TINKILIc O計
Tel:(0312)4131605
Faks:(0312)4177108
.
2014 YILI BBE PROJE DEこ ERLENDIRME
CALISMALARI
VE BOLGE SERGiLERiiLE iLGiLiis VE isLEMLER
i gibi
2013‐ 2014 EEitim ёこretim ylll BBE Prde 9a11,masl pr● e ba,Vlmlan bilindiこ
17(Э cak 2014 tarihinde sona erecektir.Bu tarlhten sonraki i,ve i,lelnlerde dikkat cdilmesi
gereken hususlarl hatlrlatmak alnaclyla bu a91klama ya/pllllllll,tlr.
Praelcrin deこ erlendirilmesi siirecinde ve bё lge sergileridn yapllmasl ile ilgili
ge9mi,ylllarda ya,anllan bazl slklntllarin tekrarlalrmallnasl i9in;
nin isim ve
・ 11lerin web saり falarlnda BBE ll KoordinatOriintin ve ll callsma Grubu iivcle五
iletisim bilgilerinin acilen vavinlallmasl,
0 1l Ca11,ma Grubu iiyele五 nin kendi ille五 ndeki prde ba,Vllrularlnl iyi takip emele五
k―
onav stirecinde bir slklntl ya,alllnalnasl 19in okul yё
,
neticilerine yё nelik
bilgilendilllle 9ah,nlalarlnl yapnlalarl,
d⊆整rlendi..1.e
・ 1l Ca11,ma Grubu iiyelerinin kllavllzda ve yё nergede belirtilcn“ 理[o胆
ёlciltlerine''kesinlikle uymalan,
● ProJelcri degerlendirirkcn proic bankaslnln ve literattir taralllasinln cok ivl yapllmasl,
● Deこ erlendi..1.c sOnu91annln``Bё lge deゑ erlendi..1.e ca1lsmasina sccilenler'',eklinde il
milll cgltim mudiirliEt Web sayfasindan duymlmasl,
o Bё lge
diizeyinde detterlendirlnelere katllacak il tellllsilcile五 nin sa堕 1lkh 9ah,abillneleri ve
konaklamalarln rahat bir sekilde yapllmasl i9in bё lge merkezi il koordinatё rlerinin
gerekli tedbirleri almasl,
O B61ge detterlendinnelerine katllan il tellnsilcilerinin yolluk ve yeⅥ
屯u il milll cttitim mudiirlttζ u
bitikten solllra ilgili ki§ ilerce kendi kadrostlnlln bulllnよ
taraflndan hesaplanlp Temel Eこ itim Gencl Miidiirliこ iine
niyele五 nin faaliyct
gё
nde五 lmesi,
● Bё lge merkezi il koordinatё rlerinin kendi b61gelerindeki 9ah,lnalarda TUBITAK Bё lge
Bililn K-lu Ba,kanl lle(httpプ /tettn.llneb.2ov.tr/bubellllneserinプ du― voner2e.odf
adresindeki vё nergenin 26。 savfaslnda isiin ve adreslc五
mcvcutturb mutlaka irtibata
ge91111eleri,
● B61ge sergilerinin giderleH ile ilgili tahmini biit9elerin ge9en yll gё nderilen bedellerin%
2 oranl ge9memesine dikkat edilmesi,
● Bё lgc sergilcrinde illerden gelenlere herhangi bir iicret yolluk vos ёdellllnemesi(kendi ll
le五 taraflndan bakanhktan ё
denettin istelllnesi),
o I,ve i,lemler ilc ilgili hususlarda anla,1lmayan dll-larda mutlaka Temel EEitim Genel
Miidiirliittiine dam,1lmasl gerehektedir.
il Dizeyinde De=erlendirme o7 0cak‐ 14 subat 2014)
● ●
27 0cak… 14 subat 2014 tarihleri arasmdapr● eler il diizeyinde deEerlendirilecektir.
1l diizeyinde yapllacak detterlendi..・
.e ve bё lge merkezinde yapllacak olan “bё lge
degerlendirlnc'' 9a11,maslna ili temsil edccek 2 ternsilcinin zallnanlnda gorevlendi五
bё lgeyc
lip
ula,maslndan``1l Koordinatё rti''Sorlmludllr.
11/Bё lgc
retmenlerin Fen Bilimleri ve Matematik
Ca11,ma G―bllnda yer alan ё
こ
e
alttarlnda,“ Bu Bcnim Eserlm"prae 9a11,maslna,kllavtlza ve yё nergeyc httm,pr●
hazlrlanla konusunda yeterli bilgi ve deneyilne sahip ё emenlerinden olu,trulan ll
Milll EEitim Midiirliikle五
『 Gruplarl(iCG)" taraflndan
biinyesinde ``1l Ca11,ma
deЁ Crlendirilecektir.
Deこcrlendi....ci,lcmleri intemet ortan1lnda ger9eklestirilecektir.Call,ma grubu iiyele五
dCЁ erlendim■ eleri
gecmeven
yapmak izere kullanlcl adl(BBE iL PLAKA KODD ve sifresi
sifrelerin
kullanllmaktadlゴ )
ile
proJenin
intemet
fhttp://tegm.meb.2ov.tr/bubenimeserim)1l ca11,ma Gmbu Onayl,lcmi baこ
sayfaslndaki
lantlSindan
ula,1lacak sayfada;Kullanlcl Adl ve,ifresi kullanllarak giri,yapllacaktlr.
Ba,vlrular, icG taraflndan incclenerek, detterlendi・ 1..e sonuclmda uyglln bulllnan
pr● eler elektromk ortalnda Bё lgc ca11,ma Grubu(BCG)onaylna sllnulacaktlr.
Deこ erlendi....e sonu91arl her ilin kendi web sayfaslndan ilan edilecektir.
B61ge Dizeyinde Deこ erlendirme(17‐ 21 subat 2014)
o 17‐ 21 subat 2014 tarihleri araslnda 12 Bё lgc merkezine baこ 1l illerden iki,er temsilcinin
kat11lmlyla ``b61ge 9a11,ma grubu'' taraflndan en fazla 5(be,)i, giinti i9inde
detterlendilllle i,lemle五 tamalnlanacaktlr.
● Bё lge 9all,ma grubllnlln 9all,malarlnl rahat bir ,ckilde yapabilmesi i9in bё lge
koordinatё i gerekli tedbirleri alacaktlr.
O Ca11,ma grubu tyeleri deこ erlendirlneleri yapmak iizere kullalucl adl(BBEILKODU)ve
,ifresi(Bё lge ca11,ma grubu taraflndan belirlenen)ile prdenin intemet sayfaslndaki
(http://tegm.meb。 2ov.tr/bubenimeserim)Bё lge ca11,ma Grubu(BCG)Onay I,lemi
Kullanlcl Adl ve,ittesi kullallllarak giri§
bttlantlslndan ula,1lacak say血、
o Bё lgc 9all,ma grubu deЁ
yapllacaktlr.
erlendi・
・1.c9all,malarlna katllan il temsilcile五 nin
yolluk ve
giderleri;gelis ve gidis ul■ ,lm iicretleri+gё revli olduklarl giin saylsl kadar harclramal■
+2 giinliik yevllniyelerinin toplalrnl olacaktlr.Bu 9all,manln giderleH ilgili temsilcinin
g6revlendirilditti ilin lnuhasebe biril■ i taraflndan sah,IIla bittikten sonra resIIli yazl
ile Temel EEitim Genel Midirlittine bildirilecektir.Daha sorlra Temel EEitim Genel
Miidtirliiこii'ndCn塁
‐
06
● Bё lgc deこ erlendirnlc sOnu91arl bё lge merkezi ilin web sayfaslndan ilan edilecektir.
Bё lge
Bihlll Kurullar1 0BЮ Taraflndan Yapllacak DetterlendirIEleler ve B61ge
Sergisine Katllacak Proielerin Belirlenmesi(24 subat¨
14 Mart 2014)
o Bё lge Bilim Kurulu(BBK)ilyeleri detterlendil.1.eleri yapmak iiZere proienin intemet
sayね smdaki 7httpノ ttgm.ie:.2。 vetr/bubenimeserim)B01ge Bilim Kurlllu OBη
onay i,lemi baこ lantlSlndan ula,1lacak sayfada;Kunanlcl Adl ve,ifresi kullanarak gi五
,
yapacaklardlr。
● Bё lgc ca11,ma Grubu gё revlilcri BBK iiyelerine detterlCndirme 9a119malarlnda destek
vereceklerdir。
●BBK'lar,bё lgelerde
yapllacak bё lge sergisine katllmaslnl uyglln buldumarl prdeleri
belirlcyeceklcrdir.Bclirlcncn pr● eler bё lge merkeZlerinde sergileneccktir.
Bblge Sergileri Dizenlenmesi ve Final Katllacak Proielerin Behrlenmesi
lgc
・ Bё lge sergileri diizenlerllnesi ve flnal katllacak prdelerin belirlcllmcsinden Bё
Koordinatё rlcri sortmludllrlar.Herhangi bir aksilik olmaIInasl i9in b〔 屯h illerin
koordinatё rleri ile irtibat halinde olacaklardlr。
● 12 Bё lge Merkezinde 08‐ 10 Nisan 2014 tarihle五 nde b1lge sergileri diizenlenecektir.
●BBE ll Koordinttё rle五 ,bё lge
scrgisine katllacak olan prde Sahibi
yenci,danl,man
ё
ogretmen ve il temsilcilerinin konaklarna, sergl tё reni i91n gerekli hazl■
1lklar
yapacaklardlr.
● Bё lge merkezinde en fazla 100 adet proie sergilenecektir.Dllrulna gё re bu sayl
azaltllabilinir.Bё lge sergilcrinin mdiyeti hcsaplanlrken cn fazla 100 prae sahibi 200
ёttrCnci,
100 danl,man
retmen
ёЁ
ve bё lge merkezine ba言 1l illerden gelecck iki temsilci
katllacak,ckilde tahmini biit9e olu,turulacaktl■
.Tahmini biit9e;katlhmcllarln ia,c,ibate
ve sergi giderleri seklinde hesaplanacak olup ёttrenCilerin ula,1ln giderleri, danl,man
ёまCmenlerin ula,lm giderleri ve yevmiycleri hesaba dahil edilmcyecektir.
o
Bё lge merkezinde ёこrenci ve ёttretmenlere herhanai bir Odeme vaDllmavacaktlr.
● Sergi i9in gelen ёttrenCilerin ula,llln giderle五 ,danl,lnan ёEretmenlerin ve il tel■ silcileri
ula,lm giderleri ile 2 giinliik yevmiyeleri kendi ille五 taraindan hesaplanlp resmi vazl ile
Temel Eゑ itilln
Genel Miidiirliiゑ iine bildi五 lecek ve bakanllk taraflndan aktarllacak proJe
giderleri tertibindcn ёdenecektir.
● Bё lge merkezine aktarllacak paranin miktarl(tahmini biit9e)2013 ylll giderleH kadar ya
da%2 fazlasl kadar olacaktlr.
Bё lge sergileri i9in bё lge rnerkezi olan illcrdeki koordinatё rler taraflndan
vc konaklalna yeri bclirlenirken
ёncelikle sergi
ёttencilerin giivenliこ i Ve rahatllこ 1 6ncelikli olarak
diisiintilecektir.
Bё lgc sergilcri i9in bё lge merkezi illerine aktarllacak
ёdenettin zalnanlnda yeti,mcmesi
dllrumunda,b61ge sergisi sollraslnda gё nde五 lecektir.
Bё lge sergilerinin giderle五
,
Muhascbe Miidiirliiゑ ii biinvesindeki 13.01.31.00‐ 09.1.2.00-1‐ 06.2_ Proie C)idcrleri
tertibine aktarllacak ёdenekten karsllanacaktlr.
Sergi esnaslnda BBK iiyeleri, prae detterlendil..lele五 ni gё rti,meler yoluyla
yapacaklardlr.0壼 enciler,pr● cle五 n detterlendirilmesinde kullanmak iizere fotoこ r成
video, graflk, ,ckil, tablo vb. ara91arl kullanarak en fazla 5 dakikallk bir sllnllm
hazlrlayacaktlr.Bё lge koordinatё rleri taraflndan ёttrencilerin bililn k-lllna sllnllm
yapabilmeleri i9in gerekli diizenleme vc planlalnalar yapllacaktlr.
BBK,bё lge merkezlerinde yapllacak sergi somunda Temel Eこ
itim Genel Midirliこ i
taraflndan belirlenen kontenian dOttrultusunda Ankara'da yapllacak flnal sergisine
katlllnasl uygun bulunan proJeleri bclirleyccektir.
B61ge scrgilcrinin tallnalnlalllnasllun ardlndan diizenlenecek tё rende, bё lge sergisine
katllan ttim pr● e Sahiple五 ne“ Katlllm Belgesi''verilecektir.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 16/01/2014 tarih ve 215356 sayılı