T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA
Tarih:
04/11/2014
Rap. No:
HUKUK- ÇEVRE SAĞLIK VE ENGELLİLER MÜŞTEREK
1
KOMİSYONU RAPORU
MÜŞTEREK KOMİSYONU RAPORU
KONUNUN ÖZÜ: Tarihi Avasköy Su Kemeri hk.
KOMİSYONUN İNCELEMESİ: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 1. Dönem 2014 Senesi
Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 03.11.2014 tarihli 1. Birleşimi 1. Oturumunda Komisyonumuza intikal
eden Fen İşleri Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 698 sayılı yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik”
b) 10.01.2012 tarih ve 90-1 sayılı 7 Numaralı K.V.K.K. Kararı.
Esenler Kemer Mahallesi 370 ada 14 parselde yer alan, mülkiyeti TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait
İstanbul 7 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2012 gün ve 90 sayılı karar ile
tescilli Tarihi Avasköy Su Kemerinin onarımı ve ihyası için röleve, restitüsyon ve restorasyon mimari
uygulama projesi ile Arkeolojik zemin raporu Belediyemizce hazırlatılmıştır.
Belediyemizce hazırlatılan projeler K.V.K.K.’na sunulmuş ve onaylanmıştır. 370 ada 14 parselde
yer alan Tarihi Avasköy Su Kemeri Restorasyon tamamlanması ve çevre düzenlemesi yapım işi 2015 yılı
uygulamamız kapsamındadır.
TEİAŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan bu yerin restorasyon uygulaması için 2863 sayılı
K.V.K.Kanununun 12. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 gün, 25785 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair
Yönetmelik doğrultusunda belirtilen işlerle ilgili (röleve, restitüsyon, restorasyon, projelendirme,
planlama, uygulama) katkı payının talep edilmesi ve kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki
verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz
ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fen İşleri Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 698 sayılı teklifi incelendi.
Esenler Kemer Mahallesi 370 ada 14 parselde yer alan Tarihi Avasköy Su Kemeri Restorasyon
tamamlanması ve çevre düzenlemesi yapım işi 2015 yılı uygulamamız kapsamındadır. TEİAŞ Genel
Müdürlüğü mülkiyetinde olan Esenler Kemer Mahallesi 370 ada 14 parselde yer alan Tarihi Avasköy Su
Kemerinin, restorasyon uygulaması için 2863 sayılı K.V.K.Kanununun 12. maddesine dayanılarak
çıkarılan ve 13.04.2005 gün, 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz
Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” doğrultusunda, belirtilen işlerle
ilgili (röleve, restitüsyon, restorasyon, projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının talep edilmesi
ve kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur. 04/11/2014
HUKUK KOMİSYONU:
Av. Ömer ÇETİNKAYA
Hukuk Komisyonu Başkanı
Çimen SARIKAYA
Üye
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Orhan VARDAR
Üye
ÇEVRE-SAĞLIK VE ENGELLİLER KOM.
Aziz DAMAR
Mehmet Necat İLHAN
Çevre-Sağ.ve Eng. Kom.Bşk.
Üye
Fatma KAYACIK
Üye
Av.Murat GÜLKIRAN
Üye
İbrahim ERGÜN
Üye
Süleyman ERDEN
Üye
Download

04/11/2014 Tarihi Avasköy Su Kemeri Hk.