Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve
işaretleme hakkındaki, 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC no’lu Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi direktiflerinin yerine geçen,
27 Eylül 2011 tarihli
1007/2011 NO’LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ
AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,
Avrupa Birliği’nin İşleyişi hakkındaki Anlaşma’ya, özellikle Madde 114’e dayanarak,
Avrupa Komisyonu’nun önerisine dayanarak,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşüne dayanarak,
Olağan yasama prosedürü ile uyumlu hareket ederek,
Aşağıdaki unsurları göz önüne alarak:
(1)26 Şubat 1973 tarihli ve 73/44/EEC no’lu, üçlü elyaf karışımlarının niceliksel analizi ile
ilgili üye ülkelerin yasalarının uyumlaştırılması hakkındaki Konsey Direktifi, 16 Aralık
1996 tarihli ve 96/73/EC no’lu ikili tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analizi için
belirli metotlar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ve 14 Ocak 2009
tarihli ve 2008/121/EC no’lu tekstil isimleri hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi Direktifi birçok kez değiştirilmiştir. Daha anlaşılır olması amacıyla bu
direktiflerin yeniden değiştirilmesi yerine tek bir yasal metinle yenilenmesi uygun
olacaktır.
(2)Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve
işaretleme hakkındaki Birlik yasaları, içerik olarak çok tekniktir ve düzenli olarak
uyarlanması gereken detaylı hükümler içermektedir. Üye ülkelerin teknik
değişiklikleri ulusal mevzuatlarına aktarma ihtiyacından kaçınmak ve dolayısıyla,
ulusal otoritelerin üzerindeki idari yükü azaltmak ve Birlik çapında eş zamanlı
kullanılacak yeni tekstil elyaf isimlerinin daha hızlı uyarlanmasına fırsat vermek
amacıyla, mevzuatın yalınlaşmasını sağlayacak bir yönetmelik, en uygun yasal araç
olarak gözükmektedir.
(3)Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve
işaretleme konusunda Üye Ülkelerin farklılaşan hükümleri nedeniyle, iç pazarın
düzgün işleyişinde oluşabilecek potansiyel engelleri ortadan kaldırmak amacıyla, tekstil
elyaf isimlerinin ve tekstil ürünlerinin etiketleri, işaretlemeleri ve bu ürünlere üretim,
işleme ve dağıtım aşamalarında eşlik eden belgeleri üzerindeki şekillerin
bağdaştırılması gerekmektedir.
(4)Bu Yönetmelik’te şart koşulan etiketleme ve işaretleme gereksinimleri, tekstil
ürünlerinin evde çalışan kişilerce sözleşmeli üretilmesi halinde veya özelliği dikkate
alınmayarak tedarik edilmiş materyallerle çalışan bağımsız firmalar için veya serbest
meslek sahibi terziler tarafından üretilen kişiye özel tekstil ürünleri için geçerli
değildir. Ancak, bu istisnalar, kendi evlerinde çalışan kişiler veya bağımsız firmalar ile
bu kişi ve firmalara iş tahsis eden sözleşme sahibi kişiler arasındaki ve serbest meslek
sahibi terziler ve tüketiciler arasındaki işlemlerle sınırlı olmalıdır.
(5)Bu Yönetmelik, tekstil etiketleme ve işaretleme hakkında, özellikle tekstil elyaf
isimleriyle ilgili belirli unsurların bağdaşlaştırılmış hükümlerini şart koşmaktadır.
Diğer etiketleme ve işaretlemeler, bu Yönetmelik ile aynı faaliyet alanını
kapsamadıkları ve Anlaşmalar ile uyumlu oldukları sürece uygulanabilirler.
(6)Üreticilerin bu Yönetmelik’in Eklerine yeni tekstil elyaf ismi eklenmesini talep
edebilmelerine imkan verecek kuralların belirlenmesi uygundur.
(7)Tamamen tekstil materyallerinden üretilmeyen, ancak önemli bir parçası tekstil
içeriğine sahip olan ürünler veya ekonomik operatörlerin özellikle dikkatini çeken
belirli ürünler için de kural oluşturulmalıdır.
(8)Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren belirli tekstil ürünlerinin
etiketlenmesi veya işaretlenmesi ile ilgili kurallar ortaya koymak uygundur. Bu
Yönetmelik, özellikle, tekstil ürünlerinde hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar
bulunduğunu etiketleme veya işaretleme vasıtasıyla belirtilmesini, tüketicilerin bilinçli
tercih yapabilmesi açısından koşul olarak belirlemiştir. Etiketleme veya işaretleme
yanıltıcı olmamalıdır.
(9)Etiketler ve işaretlemelerde belirtilmek durumunda olmayan “harici elyaflar”
hakkındaki tolerans, hem saf ürünlere hem de karışımlara uygulanmalıdır.
(10) Elyaf kompozisyonunun etiketlenmesi veya işaretlenmesi, Birlik çapında tüm
tüketicilere doğru ve sabit bilgi sağlamak açısından zorunlu olmalıdır. Öte yandan, bu
Yönetmelik, ekonomik operatörleri, tekstil ürününün orijinal kalitesini vurgulama
anlamında özellikle öne çıkan küçük miktarlardaki elyafların varlığını da ayrıca
belirtmekten alıkoymamalıdır. Tekstil ürününün elyaf kompozisyonunun üretim
aşamasında belirlenmesinin teknik olarak zor olduğu durumlarda, etiket ve
işaretlemede, nihai ürünün belirli bir yüzdesini oluşturması koşuluyla, üretim
aşamasında bilinen elyafların belirtilmesi mümkün olmalıdır.
(11) Üye üyeler arasında uygulamadaki farklılıklardan kaçınmak için, iki veya daha
fazla bileşeni olan belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi veya işaretlenmesinin kesin
metotlarının ortaya konulması ve ayrıca, etiketleme, işaretleme ve analiz için dikkate
alınması gerekmeyen tekstil ürünleri bileşenlerinin belirlenmesi gereklidir.
(12) Sadece dahili etiketleme koşullarına tabii olan ve metre olarak veya kesili
uzunluklarda satılan tekstil ürünleri, tüketicilerin paket veya rulo üzerine iliştirilmiş
bilgiye tamamen erişebilmelerine imkan verecek şekilde pazara sunulmalıdır.
(13) Kullanıcılar ve tüketiciler arasında belirli bir prestiji olan tekstil elyaf isimlerinin
veya elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı, belirli koşullarda mümkün
olabilmelidir. Ayrıca, kullanıcılara ve tüketicilere bilgi sağlamak amacıyla, tekstil elyaf
isimlerinin elyafın karakteristiği ile ilgili olması yerindedir.
(14) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin Üye ülkelerdeki piyasa denetimi, 9
Temmuz 2008 tarihli ve 765/2008 No’lu ürünlerin pazarlanması ile ilgili akreditasyon
ve piyasa denetimi koşulları hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
ve 3 Aralık 2001 tarihli ve 2001/95/EC No’lu genel ürün güvenliği hakkındaki Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi’ne tabiidir.
(15) Tekstil üretiminde numune ve analiz metodlarının, bu metodlara herhangi bir
itirazın önünü kesmek amacıyla ortaya konulması gerekmektedir. Üye ülkelerde, ikili
ve üçlü elyaf karışımlarından oluşan tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının
belirlenmesine yönelik resmi testler için kullanılan metodlar, hem numunenin ön
işlemi, hem de niceliksel analizi bakımından sabit olmalıdır. Bu Yönetmeliğin
yalınlaştırılması ve teknik süreçle ilgili belirlenen sabit metodların uyarlanması
amacıyla, bu metodların bağdaşlaştırılmış standartlara dönüştürülmesi yerindedir.
Dolayısıyla, Komisyon, mevcut sistemin, bu Yönetmelikte oluşturulan metodlara dayalı
olarak standart-tabanlı harmonize bir sisteme dönüştürülmesinin idaresiyle
yükümlüdür. İkili ve üçlü elyaf karışımlarından oluşan tekstil ürünlerinin sabit analiz
metodlarının kullanımı, bu ürünlerin serbest dolaşımını kolaylaştıracak ve böylelikle iç
pazarın işleyişini iyileştirecektir.
(16) Birlik seviyesinde herhangi bir sabit analiz metodunun bulunmadığı ikili tekstil
elyaf karışımları için, testten sorumlu laboratuarın, elde edilen sonucun analiz
raporunda kullanılan metod ve bu metodun doğruluk derecesini göstermesi koşuluyla,
bu karışımların kompozisyonunu belirlemesine izin verilmelidir.
(17) Bu Yönetmelik, tekstil ürünlerinin elyaf içeriğinin analiz yoluyla belirlenmesi
esnasında her bir elyafın mutlak kuru kütlesine uygulanacak önceden belirlenmiş
istisnaları düzenlemelidir ve yün ve/veya hayvan kılı içeren karde veya taranmış
elyafların kompozisyonunu hesaplamak için iki farklı önceden belirlenmiş istisna
tanımlamalıdır. Bir ürünün karde veya taranmış olduğu her zaman
tanımlanamayabildiği için ve bu nedenle, Birlik çapında uygulanan tekstil ürünlerinin
uyumluluk kontrolleri esnasında toleransların uygulanmasında tutarsız sonuçlar ortaya
çıkabildiği için, bu kontrolleri yapan laboratuarlar, kararsız kalınan durumlarda tek bir
önceden belirlenmiş istisnayı uygulamaya yetkili olmalıdır.
(18) Bu Yönetmelikte düzenlenen genel etiketleme ve işaretleme koşullarından hariç
tutulan ürünler, özellikle tek kullanımlık ürünler veya sadece dahili etiketleme gereken
ürünler için de kurallar belirlenmelidir.
(19) Tüketicilerin aksi takdirde almayacakları kararları almalarına yol açan yanlış bilgi
verilmesi de dahil olmak üzere yanıltıcı ticari uygulamalar, 11 Mayıs 2005 tarihli ve
2005/29/EC No’lu iç pazarda işletme ve tüketiciler arasında adil olmayan ticari
uygulamalar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi tarafından
yasaklanmış ve 27 Ekim 2004 tarihli ve 2006/2004 No’lu tüketici koruma yasasının
uygulanmasından sorumlu ulusal otoriteler arasındaki işbirliği hakkındaki Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği kapsamına alınmıştır.
(20) Tüketicinin korunması, menşenin işaretlenmesi de dahil olmak üzere şeffaf ve
tutarlı ticaret kuralları gerektirmektedir. Bu tür işaretlemeler kullanıldığında,
tüketicileri satın aldıkları ürünün menşeisi hakkında, onları sahte, eksik veya yanıltıcı
menşe beyanlarına karşı korumak amacıyla tam olarak bilgilendirebilmelidir.
(21) Avrupa tekstil sektörü, tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi açısından sorun
yaratan taklitçilikten etkilenmektedir. Üye Ülkeler, örneğin, 22 Temmuz 2003 tarihli
ve 1383/2003 No’lu belirli fikri mülkiyet haklarını ihlal şüphesi taşıyan ürünlere karşı
gümrük uygulamaları ve bu hakları ihlal ettiği tespit edilen ürünlere karşı alınabilecek
önlemler hakkındaki Konsey Yönetmeliği gibi, tekstil ürünleri alanında taklit ürünlerle
ilgili yatay Birlik mevzuatının ve önlemlerinin uygulanmasına özellikle dikkat
etmelidirler.
(22) Bu Yönetmelik’in Eklerine yeni tekstil elyaf isimlerinin dahil edilmesine yönelik
bir prosedürün oluşturulması yerindedir. Bu Yönetmelik, dolayısıyla, üreticiler veya
kendi adına hareket eden diğer kişiler tarafından ilgili Eklere yeni tekstil elyaf isimleri
eklenmesi hakkındaki başvurularla ilgili gereksinimleri ortaya koymalıdır.
(23) Bu Yönetmelik’in Eklerine yeni tekstil elyaf ismi eklemek isteyen üreticilerin veya
kendi adına hareket eden diğer kişilerin, başvuruları ile birlikte yeni tekstil elyafının
insan sağlığı üzerindeki muhtemel alerjik reaksiyonları veya diğer olumsuz etkileri ile
ilgili mevcut bilimsel bilgiyi, ayrıca ilgili Birlik mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde
yapılan testlerin sonuçlarını da içeren teknik bir dosya sunması gerekmektedir.
(24) Daha yüksek toleranslara izin verilmesi, Ek II, IV, V, VI, VII, VIII ve IX’in teknik
süreçlere uyarlanması amacıyla değiştirilmesi ve yeni tekstil elyaf isimlerinin Ek I’deki
listeye eklenmesi gibi konularda teknik kriterlerin ve prosedürel kuralların
belirlenmesinde yasa uyarlama yetkisi, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma,
Madde 290 gereğince Komisyon’a verilmiştir. Komisyon’un, hazırlık çalışmasında,
uzmanlık seviyesi de dahil olmak üzere, uygun danışma sürecini takip etmesi özellikle
önemlidir. Komisyon, yetki verilen yasaların hazırlanması ve düzenlenmesinde, ilgili
belgelerin eş zamanlı, dakik ve uygun bir şekilde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’ne
iletilmesinden sorumludur.
(25) Kapsamı nedeniyle bu Yönetmeliğin hedefleri, tek başına Üye Ülkelerde yeterince
elde edilemeyeceği ve Birlik seviyesinde daha iyi elde edilebileceği için, Birlik, Avrupa
Birliği Anlaşması Madde 5’te düzenlenen yetki devri ilkesi gereğince önlemler alabilir.
Aynı Madde’de yer alan orantılılık ilkesi gereğince, bu Yönetmelik, ilgili hedefleri elde
etmek için gerekenin ötesine gitmez.
(26) Üye ülkelerin farklı kural ve uygulamaları nedeniyle iç pazarın düzgün işleyişi
önündeki muhtemel engelleri yok etmek amacıyla ve elektronik ticaretin gelişim
hızına ve tekstil ürünleri pazarındaki gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere uyum
sağlamak amacıyla, tekstil ürünlerinde etiketlemenin diğer unsurlarının
bağdaşlaştırılması veya standartlaştırılması incelenmelidir. Bunun için, Komisyon, iç
pazarda tekstil ürünlerinin serbest dolaşımını kolaylaştırma ve Birlik kapsamında
yüksek seviyede tüketici koruması elde etme görüşüyle, Birlik seviyesinde uygulanacak
muhtemel yeni etiketleme gereksinimleri ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e
bir rapor sunmaya davet edilmiştir. Bu rapor, özellikle tekstil ürünlerinin etiketlerinde
sağlanması gereken bilginin miktarı ile ilgili tüketici görüşlerini incelemeli ve
tüketicilere ek bilgi sağlamada kullanılabilecek etiketleme haricindeki diğer yolları
araştırmalıdır. Rapor, tüketiciler de dahil olmak üzere ilgili ortaklarla genişletilmiş
danışma sürecine dayanmalı ve mevcut ilgili Avrupa ve uluslar arası standartları
dikkate almalıdır. Rapor özellikle, muhtemel yatay menşe ülke kuralları hakkındaki
gelişmelerin sonuçlarını hesaba katarak, menşei işaretlemesinde muhtemel harmonize
kuralların kapsam ve özelliklerini, tekstil ürünlerinin bakım talimatları, ebatları,
tehlikeli maddeler, yanıcılık ve çevre performansı ile ilgili muhtemel etiketleme
gereksinimlerinin tüketiciye yarattığı katma değer, bir tekstil ürününün içeriğindeki
tekstil elyaflarını tanımlamak için, tüketicinin kompozisyonu, özellikle doğal veya
sentetik elyaf kullanımını kolayca anlamasına imkan tanıyacak dilden bağımsız sembol
ve kodların kullanımı, sosyal etiketleme ve elektronik etiketleme, ayrıca, özellikle
Internet vasıtasıyla ürün ve üretici hakkında talep edilen ek bilgiyi elde etmek için
etiket üzerine kimlik numarası dahil edilmesi konularını incelemelidir. Rapor, gerek
duyulduğunda mevzuat önerisi sunmalıdır.
(27) Komisyon, alerjik reaksiyonlar ve tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasal maddeler
veya karışımlar arasında nedensel bir bağ olup olmadığını değerlendirecek bir çalışma
yürütmelidir. Bu çalışmaya dayanarak, Komisyon, gerek duyulduğunda, mevcut Birlik
mevzuatı içeriğinde mevzuat önerisi sunabilmelidir.
(28) 73/44/EEC,
kaldırılmalıdır,
96/73/EC
ve
2008/121/EC
BU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞLERDİR:
No’lu
Direktifler,
yürürlükten
BÖLÜM 1
GENEL MADDELER
Madde 1
Konu
Bu Yönetmelik, iç pazarın işleyişini iyileştirmek ve tüketicilere doğru bilgi sağlamak
amacıyla, tekstil elyaf isimlerinin kullanımı ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunun
ilgili etiketleme ve işaretlemesi hakkındaki kuralları, hayvansal menşeli tekstil olmayan
parçalar içeren tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi hakkındaki kuralları ve
tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının ikili ve üçlü tekstil elyaf karışımlarının
niceliksel analiz yoluyla belirlenmesi hakkındaki kuralları ortaya koymaktadır.
Madde 2
Kapsam
1. Bu Yönetmelik, Birlik pazarına sunulan tekstil ürünlerine ve paragraf 2’de değinilen
ürünlere uygulanır.
2. Bu Yönetmelik’in amacına uygun olarak, aşağıdaki ürünler tekstil ürünleri olarak
değerlendirilecektir:
a. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil elyafı içeren ürünler;
b. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil bileşeni içeren mobilya, şemsiye ve güneşlikler
c. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil bileşeni içermesi kaydıyla, aşağıdaki ürünlerin
tekstil unsurları:
i. Çok katmanlı yer kaplamalarının üst katmanı;
ii. Yatak örtüleri,
iii. Kamp ürünlerinin örtüleri.
d. Diğer ürünlere eklenmiş ve bu ürünlerin parçasını oluşturan, kompozisyonu
belirtilmiş tekstil ürünleri.
3. Bu Yönetmelik kendi evlerinde çalışan kişilere sözleşme karşılığı yaptırılan tekstil
ürünlerini veya özelliği dikkate alınmayarak tedarik edilmiş materyallerle çalışan
bağımsız firmalar için geçerli değildir.
4. Bu Yönetmelik, serbest çalışan terziler tarafından üretilen kişiye özel tekstil ürünleri
için geçerli değildir.
Madde 3
Tanımlar
1. Bu Yönetmelik’in amaçlarına uygun olarak, aşağıdaki tanımlara başvurulur:
a. “tekstil ürünü”, karıştırma veya birleştirme sürecine bakılmaksızın, sadece tekstil
elyafından oluşturulmuş, her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yarı üretilmiş,
üretilmiş, yarı hazırlanmış veya hazırlanmış ürünü ifade etmektedir.
b. “tekstil elyafı”, aşağıdakilerden birini ifade eder:
(i) Esnekliği, duyarlılığı ve uzunluğunun maksimum enine olan oranının yüksek
oluşu ile karakterize edilen ve bu özellikleriyle tekstil işlemleri için uygun olan
tekstil birimini
(ii) Görünür genişliği 5 mm’yi geçmeyen, daha geniş şeritlerden veya filmlerden
kesilmiş şeritler de dahil olmak üzere, Ek 1’de yer alan Tablo 2’de listelenen
elyafların üretilmesi için kullanılan maddelerden üretilmiş ve tekstil
uygulamaları için uygun olan esnek şerit veya tüpler
c. “görünür genişlik”, şerit veya tüpün, katlandığında, düzleştirildiğinde,
sıkıştırıldığında veya büküldüğündeki genişliğini veya genişliğin sabit olmadığı
durumlarda ortalama genişliği ifade eder.
d. “tekstil bileşeni”, bir tekstil ürününün tanımlanabilir elyaf içeriği olan parçasını
ifade eder.
e. “harici elyaflar”, etiket veya işaretleme üzerinde belirtilenlerin dışındaki elyafları
ifade eder.
f. “astar”, bir veya daha fazla kenarda uygun bir şekilde tutturulmuş, tekstil
materyalinden tek katman veya çok katmandan oluşan hazır giyim ve diğer
ürünleri hazırlarken kullanılan ayrı bir bileşeni ifade eder.
g. “etiketleme”, tekstil ürününe bir etiket iliştirilmesi yoluyla gerekli bilginin tekstil
ürününe yerleştirilmesini ifade eder.
h. “işaretleme”, gerekli bilginin tekstil ürünü üzerinde dikiş, işleme, baskı, kabartma
veya herhangi bir teknoloji uygulaması yoluyla doğrudan belirtilmesini ifade eder.
i. “dahili etiketleme”, çeşitli tekstil ürünleri veya bileşenleri için tek bir etiketin
kullanılmasını ifade eder.
j. “tek kullanımlık ürün”, sadece bir defa veya sınırlı bir süre kullanılmak üzere
tasarlanmış ve normal kullanımı aynı veya benzer bir amaç için sonraki
kullanımları amaçlamayan tekstil ürününü ifade eder.
k. “belirlenmiş istisna”, temiz, kuru kütle tabanında, klasik unsurlar vasıtayla ayarlama
ile elyaf bileşenlerinin yüzdesi hesaplanırken kullanılacak yeniden ortaya çıkan
nemin değerini ifade eder.
2. Bu Yönetmelik’in amaçlarına uygun olarak, 765/2008 No’lu Yönetmelik (EC) Madde
2’de düzenlenen “piyasada sunulması”, “piyasaya sürmek”, “üretici”, “ithalatçı”,
“dağıtıcı”, “ekonomik operatör”, “harmonize standart”, “piyasa denetimi” ve “piyasa
denetim otoritesi” tanımları uygulanır.
Madde 4
Tekstil ürünlerinin piyasada sunulması hakkında genel koşul
Tekstil ürünleri, ancak etiketlenmeleri, işaretlenmeleri veya bu Yönetmelik’e uygun ticari
belgeler eşliğinde piyasada sunulabilirler.
BÖLÜM 2
TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME KOŞULLARI
Madde 5
Tekstil elyaf isimleri
1. Tekstil ürünlerinin etiketleri ve işaretleri üzerindeki elyaf kompozisyonlarını
tanımlamak için sadece Ek I’de listelenen tekstil elyaf isimleri kullanılabilirler.
2. Ek I’de listelenen isimlerin kullanımı, doğası aynı Ek’de düzenlenen tanımlara karşılık
gelen tekstil elyafları için mümkün olabilecektir.
Ek I’de listelenen isimler, diğer elyaflar için, kendi başına veya bir köken olarak veya bir
sıfat olarak kullanılamazlar.
“ipek” ifadesi, tekstil elyaflarının şeklini veya devamlı filament ipliğinin belirli bir
sunumunu belirtmek için kullanılamaz.
Madde 6
Yeni tekstil elyaf isimleri için başvurular
Herhangi bir üretici veya üretici adına hareket eden kişi, Komisyon’a Ek I’de düzenlenen
listeye yeni tekstil elyaf ismi eklenmesi için başvurabilir.
Başvuru, Ek II ile uygun olarak derlenen bir teknik dosya içermelidir.
Madde 7
Saf tekstil ürünleri
1. Sadece aynı elyaftan oluşmuş tekstil ürünleri “%100”, “saf” veya “tamamen” olarak
etiketlenebilir veya işaretlenebilir.
Bunlar ve benzer ifadeler, diğer tekstil ürünleri için kullanılamazlar.
2. Madde 8(3)’ün hakkı saklı kalarak, ağırlık itibariyle %2’den fazla olmayan harici elyaf
içeren bir tekstil ürünü, ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak
kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmesi halinde, aynı
elyaftan oluşmuş olarak kabul edilebilir.
Karde işlemi geçirmiş bir tekstil ürünü de, ağırlık itibariyle %5’ten fazla olmayan harici
elyaf içeriyorsa, ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve
olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmesi halinde, aynı elyaftan oluşmuş olarak
kabul edilebilir.
Madde 8
Yapağı yünü ve kırkım yünü ürünleri
1. Bir tekstil ürünü, bir işlenmiş ürüne daha önceden dahil edilmemiş, söz konusu ürünün
üretimi haricinde herhangi bir eğirme ve/veya keçeleme süreçlerine maruz kalmamış
ve işlem veya kullanım nedeniyle zarar görmemiş yün elyafından oluştuğu sürece Ek
III’te düzenlenen isimlerden biri ile etiketlenebilir veya işaretlenebilir.
2. Paragraf 1’e istisna olarak, Ek III’te listelenen isimler, aşağıdaki koşulların karşılanması
halinde, bir tekstil elyaf karışımı içeriğindeki yünü tanımlamak için kullanılabilir.
(a) Karışımdaki tüm yün, paragraf 1’de tanımlanan koşulları karşılamalıdır;
(b) Bu yün, karışımın toplam ağırlığının %25’inden daha azına denk gelmemelidir;
(c) Çiziktirilmiş karışım durumunda, yün, sadece tek bir başka elyaf ile karışmış
olmalıdır.
Bu tür karışımların tam kompozisyon yüzdesi sağlanmalıdır.
3. Bir karde süreci geçirmiş yün ürünleri de dahil olmak üzere, paragraf 1 ve 2’de
değinilen ürünlerdeki harici elyaflar, ağırlığın %0,3’ünü geçmemeli, ürünün üretim
pratiğinde teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe
gösterilmelidir.
Madde 9
Çok-elyaflı tekstil ürünleri
1. Bir tekstil ürünü, kendisini oluşturan elyafların isim ve ağırlık yüzdesinin azalan
sıralaması ile etiketlenmeli veya işaretlenmelidir.
2. Paragraf 1’e istisna olarak ve Madde 7(2)’nin hakkı saklı kalmak üzere, bir tekstil
ürününün toplam ağırlığının en fazla %5’ini oluşturan bir elyaf veya %15’ini oluşturan
birden fazla elyaf, üretim aşamasında kolayca saptanamıyorsa, “diğer elyaf” ifadesi ile
tanımlanmalı ve bu ifadeyi ağırlık itibariyle toplam yüzde oranı takip etmelidir.
3. Saf pamuk çözgüsü ve saf keten atkısı olan ürünlerde, ketenin yüzdesi kolalanmamış
kumaşın toplam ağırlığının en az %40’ına denk geliyorsa, ürüne “pamuk keten
birleşimi” ismi verilebilir, ancak “saf pamuk çözgü – saf keten atkı” kompozisyonu
ayrıntıları belirtilmelidir.
4. Madde 5(1)’in hakkı saklı kalmak üzere, üretim aşamasında kompozisyonun
belirlenmesi zor olan tekstil ürünleri için, “karışık elyaf” veya “belirlenmemiş tekstil
kompozisyonu” ifadeleri etiket veya işaretleme üzerinde kullanılabilir.
5. Bu Madde’nin paragraf 1’ine istisna olarak, henüz Ek I’de listelenmemiş elyaflar, “diğer
elyaf” ifadesi ile tanımlanabilir ve bunların ağırlık itibariyle toplam yüzdesi bu ifadeyi
takip eder.
Madde 10
Dekoratif elyaflar ve anti-statik etkisi olan elyaflar
1. Tamamen dekoratif ve nihai ürünün ağırlığının %7’sini geçmeyen görülebilir,
yalıtılabilir elyaflar, Madde 7 ve 9’da sağlanan elyaf kompozisyonunda hesaba katılmak
zorunda değildirler.
2. Anti-statik etki elde etmek amacıyla birleştirilmiş ve nihai ürünün ağırlığının %2’sini
geçmeyen metalik ve diğer elyaflar, Madde 7 ve 9’da sağlanan elyaf kompozisyonunda
hesaba katılmak zorunda değildirler.
3. Madde 9(4)’te değinilen ürünler için, bu Maddenin paragraf 1 ve 2’sinde sağlanan
yüzdeler, atkı ve çözgünün ağırlığı üzerinde ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
Madde 11
Çok-bileşenli tekstil ürünleri
1. Farklı tekstil elyaf içeriğine sahip iki veya daha fazla tekstil bileşeni içeren herhangi bir
tekstil ürünü, her bir bileşenin tekstil elyaf içeriğini gösteren etiket ve işaretleme
taşımalıdır.
2. Paragraf 1’de değinilen etiketleme veya işaretleme, aşağıdaki iki koşul yerine
getirildiğinde zorunlu değildir:
(a) Bileşenler, asıl astar olmamalıdır; ve
(b) Bileşenler, tekstil ürününün toplam ağırlığının %30’undan daha azını temsil
etmelidir.
3. İki veya daha fazla tekstil ürünü aynı elyaf içeriğine sahipse ve normal olarak tek bir
takım oluşturuyorsa, tek bir etiket veya işaretleme taşıyabilirler.
Madde 12
Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri
1. Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri, etiketlerinde veya
işaretlemelerinde “hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içerir” ibaresi belirtilerek
piyasada sunulmalıdır.
2. Etiketleme veya işaretleme yanıltıcı olmamalı ve tüketicinin kolayca anlayabileceği bir
şekilde olmalıdır.
Madde 13
Ek IV’de listelenen tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi
Ek IV’de listelenen tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonu, aynı Ek’de düzenlenen
etiketleme ve işaretleme hükümlerine uygun olarak belirtilmelidir.
Madde 14
Etiketler ve işaretlemeler
1. Tekstil ürünleri, piyasada sunulurken elyaf kompozisyonunu belirtecek şekilde
etiketlenmeli veya işaretlenmelidir.
Tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, dayanıklı, kolayca okunulabilir,
görülebilir ve ulaşılabilir olmalı ve etiket, güvenlice iliştirilmiş olmalıdır.
2. Paragraf 1’in hakkı saklı kalmak üzere, ürünler, tedarik zincirindeki ekonomik
operatörlere tedarik edildiğinde veya 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/EC No’lu kamu iş
sözleşmeleri, kamu tedarik sözleşmeleri ve kamu hizmet sözleşmelerinin ihaleleri için
prosedürlerin koordinasyonu hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi
Madde 1’de tanımlanan herhangi bir sözleşme sahibi otorite tarafından verilen bir
siparişin teslimatı olarak tedarik edildiğinde, ürün beraberindeki ticari belgeler, etiket
ve işaretlemelerin yerine geçebilir veya etiket ve işaretlemeleri tamamlayabilir.
3. Madde 5, 7, 8 ve 9’da değinilen tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonları tanımları,
bu Madde’nin paragraf 2’sinde değinilen ürün beraberindeki ticari belgelerde açıkça
belirtilmelidir.
Kısaltmalar, mekanize işleme kodu hariç olmak üzere kullanılmamalıdır veya
kısaltmaların uluslar arası standartlar halinde tanımlandığı durumlarda, aynı ticari belge
üzerinde açıklanmalıdır.
Madde 15
Etiket veya işaretleme sağlama zorunluluğu
1. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, üretici, etiket veya işaretlemenin sağlanmasını
ve içerik bilgilerinin doğruluğunu garantilemelidir. Eğer üretici Birlik dahilinde
yerleşik değilse, ithalatçı, etiket veya işaretlemenin sağlanmasını ve içerik bilgilerinin
doğruluğunu garantilemelidir.
2. Bir dağıtıcı, bu Yönetmelik’in amaçlarına uygun olarak, kendi markası veya patenti ile
bir ürünü piyasada sunuyorsa, etiketi kendi iliştiriyorsa veya etiketin içeriğini
değiştiriyorsa, üretici olarak değerlendirebilir.
3. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, dağıtıcı, ürünlerin, bu Yönetmelik’te tarif edilen
uygun etiketleme veya işaretlemeyi taşıdığını garantilemedir.
4. Paragraf 1, 2 ve 3’te değinilen ekonomik operatörler, piyasada sunulan tekstil
ürünlerinde sağlanan herhangi bir bilginin bu Yönetmelikle düzenlenen tekstil elyaf
isimleri ve elyaf kompozisyonları tanımları ile karıştırılmadığını garanti etmelidir.
Madde 16
Tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı
1. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, Madde 5, 7, 8 ve 9’da değinilen tekstil elyaf
kompozisyonu tanımları, kataloglar ve ticaret literatürü halinde, paketleme, etiketler
ve işaretlemeler üzerinde kolayca okunabilir, görülebilir, açık ve ebat, stil ve font
olarak tek bir tarzda baskılı bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgi, alışverişin elektronik
yolla yapıldığı durumlar da dahil olmak üzere, satıştan önce tüketiciye açıkça
görülebilir hale getirilmelidir.
2. Ticaret patentleri veya teşebbüsün ismi, Madde 5, 7, 8 ve 9’da değinilen tekstil elyaf
kompozisyonu tanımlarından hemen önce veya sonra verilebilir.
Ancak, bir ticaret patenti veya teşebbüsün ismi, kendi başına veya kök olarak veya sıfat
olarak, Ek I’de listelenen tekstil elyaf isimlerinden birini veya karışıklık yaratabilecek bir
ismi içeriyorsa, bu ticaret patenti veya ismi, Madde 5, 7, 8 ve 9’da değinilen tekstil elyaf
kompozisyonu tanımlarından hemen önce veya sonra verilmelidir.
Diğer bilgiler her zaman ayrı olarak sergilenmelidir.
3. Etiketleme veya işaretleme, ilgili Üye ülke aksini sağlamadığı sürece, tekstil ürünlerinin
tüketiciye sunulduğu Üye Ülke’nin resmi dili veya dillerinde sağlanmalıdır.
Bobinler, makaralar, çileler, yumaklar veya diğer küçük ölçekteki dikiş, tamir ve nakış
iplikleri durumunda, ilk fıkra, Madde 17(3)’te değinilen dahili etiketlemeye
uygulanmalıdır. Bu ürünlerin tek başına satıldığı durumlarda, dahili etiketlendikleri
sürece, Birlik kuruluşlarının resmi dillerinden herhangi biri ile etiketlenebilir veya
işaretlenebilirler.
Madde 17
İstisnalar
1. Madde 11, 14, 15 ve 16’da ortaya konulan kurallar, bu Madde’nin paragraf 2, 3 ve
4’ünde sağlanan istisnalara tabiidir.
2. Ek V’te listelenen tekstil ürünlerinin etiketlerinde ve işaretlemelerinde tekstil elyaf
isimleri veya elyaf kompozisyonunun belirtilmesi gerekli değildir.
Ancak, bir ticaret patenti veya teşebbüsün ismi, kendi başına veya kök olarak veya sıfat
olarak, Ek I’de listelenen isimlerden birini veya karışıklık yaratabilecek bir ismi içeriyorsa,
Madde 11, 14, 15 ve 16 uygulanmalıdır.
3. Ek VI’da listelenen tekstil ürünleri, aynı tip ve elyaf kompozisyonunda olmaları
halinde, dahili etiketleme ile piyasada sunulabilirler.
4. Metre olarak satılan tekstil ürünleri, elyaf kompozisyonu rulo üzerinde gösterilecek
şekilde piyasada sunulabilirler.
5. Paragraf 3 ve 4’te değinilen tekstil ürünleri, elyaf kompozisyonları, tedarik zincirinde
tüketici de dahil olmak üzere her alıcı tarafından bilinecek şekilde piyasada
sunulmalıdır.
BÖLÜM 3
PİYASA DENETİMİ
Madde 18
Piyasa denetimi kontrolleri
Piyasa denetimi otoriteleri, tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının, sözkonusu
ürünlerin elyaf kompozisyonları ile ilgili sağlanan bilgi ile bu Yönetmelik gereğince
uyumluluğunu kontrol ederler.
Madde 19
Elyaf kompozisyonunun belirlenmesi
1. Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu belirlemek amacıyla, Madde 18’de değinilen
kontroller, Ek VIII’de düzenlenen metodlar veya aynı Ek’de verilen harmonize
standartlar gereğince yürütülecektir.
2. Madde 7, 8 ve 9’da düzenlenen elyaf kompozisyonlarının belirlenmesinde, Ek VII’de
listelenen kalemler hesaba alnmayacaktır.
3. Madde 7, 8 ve 9’da düzenlenen elyaf kompozisyonları, Ek VII’de düzenlenen kalemler
çıkartıldıktan sonra, her elyafın mutlak kuru kütlesine Ek IX’de düzenlenen ilgili
belirlenmiş istisnalar uygulanarak belirlenecektir.
4. Birlik seviyesinde sabit bir analiz metodu olmayan tekstil karışımlarının testinden
sorumlu laboratuarlar, bu karışımların elyaf kompozisyonlarını, analiz raporunda elde
edilen sonucu, kullanılan metodu ve doğruluk derecesini bildirerek belirleyecektir.
Madde 20
Toleranslar
1. Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu oluşturmak amacıyla, paragraf 2, 3 ve 4’de
ortaya konulan toleranslar uygulanacaktır.
2. Madde 8(3)’ün hakkı saklı kalmak üzere, Madde 9 gereğince sağlanacak elyaf
kompozisyonunda harici elyafların varlığı, bu elyafların yüzdesi aşağıdaki değerlere
ulaşmadığı sürece belirtilmek zorunda değildir:
(a) Ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan
olarak eklenmediği gerekçe gösterildiği sürece, tekstil ürününün toplam ağırlığının
%2’si, veya,
(b) Ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan
olarak eklenmediği gerekçe gösterildiği sürece, kardeleme işlemi geçirmiş tekstil
ürünlerinin toplam ağırlığının %5’i.
3. Etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen elyafların toplam ağırlığı ile ilgili olarak,
Madde 9 gereğince sağlanacak elyaf kompozisyonu beyanı ile Madde 19 gereğince
yürütülen analizden elde edilen yüzdeler arasında %3 oranında üretim toleransına izin
verilecektir. Bu tolerans, ayrıca aşağıdaki durumlarda uygulanacaktır:
(a) Madde 9 gereğince “diğer elyaflar” ifadesi ile adlandırılan elyaflar
(b) Madde 8(2)’nin (b) fıkrasında değinilen yün yüzdesi.
Analizin amacına uygun olarak, toleranslar ayrı hesaplanacaktır. Bu paragrafta değinilen
tolerans hesaplanırken hesaba alınacak toplam ağırlık, nihai ürünün elyaflarının
ağırlığından bu Madde’nin paragraf 2’sinde değinilen tolerans uygulanırken bulunan
herhangi bir harici elyafın ağırlığının düşürülmesiyle bulunacaktır.
4. Paragraf 2 ve 3’te değinilen toleransların kümülatif uygulanmasına, sadece, analiz
yoluyla bulunan herhangi bir harici elyafın, paragraf 2’de değinilen toleransı
uygularken, etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen elyafların bir veya birden fazlası
ile aynı kimyasal tipte olduğunun kanıtlanması üzerine izin verilecektir.
5. Üretim süreci, paragraf 2 ve 3’te ortaya konulan toleranslardan daha yüksek tolerans
seviyeleri gerektiren belirli tekstil ürünlerinde, Komisyon, daha yüksek toleranslara
izin verebilir.
Tekstil ürününü piyasaya sürmeden önce, üretici, olağanüstü üretim koşulları için yeterli
neden ve kanıt sağlayarak, Komisyon’a yetkilendirilme talebi sunacaktır. Yetkilendirme
sadece olağanüstü hallerde ve üretici tarafından yeterli mazeret sağlandığı durumlarda
verilebilir.
Gerektiğinde, Komisyon, Madde 22 gereğince devredilmiş yasalar vasıtasıyla, bu
paragrafın uygulanmasına yönelik teknik kriterleri ve prosedürel kuralları uyarlayabilir.
BÖLÜM 4
SON MADDELER
Madde 21
Devredilen yasalar
1. Komisyon, Madde 22 gereğince, Madde 20(5)’in uygulanmasına yönelik teknik
kriterlerin ve prosedürel kuralların uyarlanması ile ilgili, teknik ilerlemeyi göz önünde
bulundurmak amacıyla Ek II, IV, V, VI, VII, VIII ve IX’e yapılacak değişiklikler ve
Madde 6’nın devamı olarak Ek I’de, bu ekte oluşturulan listeye yeni tekstil elyaf
isimleri dahil etmek için yapılacak değişiklikler için yasa devretme gücüne sahiptir.
2. Bu devredilmiş yasaları uyarlarken, Komisyon, bu Yönetmelik’in maddelerine uygun
şekilde davranacaktır.
Madde 22
Devretme pratiği
1. Devredilmiş yasaları uyarlama gücü, bu Madde’de ortaya konulan koşullara bağlı
kalmak şartıyla Komisyon’a verilmiştir.
2. Madde 20(5) ve Madde 21’de değinilen devredilmiş yasaları uyarlama gücü,
Komisyon’a, 7 Kasım 2011 tarihinden itibaren beş yıllık süre için verilmiştir.
Komisyon, beş yıllık dönemin bitmesinden önceki dokuz aydan daha geç olmamak
üzere, devretme gücü konusunda bir rapor hazırlamalıdır. Güç devri, Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi her dönemin bitmesinden önceki üç aydan daha geç
olmamak üzere uzatmaya karşı çıkmadığı sürece, aynı süreli bir dönem için herhangi
bir açıklamaya gerek duyulmaksızın uzatılır.
3. Madde 20(5) ve Madde 21’de değinilen güç devri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
tarafından herhangi bir anda geri alınabilir. Geri alma kararı, kararda belirtilen güç
devrini sona erdirir. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasını takip
eden gün veya belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Zaten yürürlükte olan
herhangi bir devredilmiş yasanın geçerliliği etkilenmez.
4. Komisyon, devredilmiş bir yasa uyarladığında, Avrupa Parlamentosunu ve Konseyi eş
zamanlı olarak bilgilendirir.
5. Madde 20(5) ve Madde 21 gereğince uyarlanan bir devredilmiş yasa, sadece, Avrupa
Parlamentosu veya Konseyi’ne bildiriminden itibaren iki aylık süre içinde herhangi bir
itiraz Avrupa Parlamentosu veya Konseyi tarafından ifade edilmemişse veya bu sürenin
bitmesinden önce, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Komisyonu, itiraz etmeyecekleri
yönünde bilgilendirmişse, yürürlüğe girebilecektir. Bu süre Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi inisiatifi ile iki ay uzatılabilir.
Madde 23
Raporlama
8 Kasım 2014 itibariyle, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’ne, bu
Yönetmelik’in uygulanışı hakkında, yeni tekstil elyaf isimlerinin uyarlanması taleplerine
vurgu yaparak ve gerektiğinde mevzuat önerisi sunarak, bir rapor sunacaktır.
Madde 24
Gözden geçirme
1. 30 Eylül 2013 itibariyle, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’ne, tüketicilere
tekstil ürünlerinin özellikleri ile ilgili doğru, anlamlı, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir
bilgi sağlamak amacıyla, Birlik seviyesinde yürürlüğe konulacak muhtemel yeni
etiketleme koşulları hakkında bir rapor sunacaktır.
2. Rapor, ilgili ortaklarla danışarak ve mevcut ilgili Avrupa ve uluslar arası standartlar
dikkate alarak hazırlanmalıdır.
3. Rapor, gereken durumlarda mevzuat önerisi sunmalı ve aşağıdaki konuları
incelemelidir:
a.
Tüketicilere, menşe ülke hakkında ve muhtemel yatay menşei kuralları
hakkındaki gelişmelerin sonucu da dikkate alınarak, tekstil ürünlerinin
izlenebilirliğini sağlayacak diğer veriler hakkında doğru bilgi sağlamayı
hedefleyen bir menşe etiketleme planı;
b. Harmonize edilmiş bakım etiketleme sistemi;
c. İlgili tekstil ürünleri için Birlik çapında standart ebatta etiketleme sistemi;
d. Alerjik maddelerin belirtilmesi;
e. Elektronik etiketleme ve diğer yeni teknolojiler, elyafların tanımlanmasında
dilden bağımsız sembol veya kodların kullanımı
Madde 25
Tehlikeli maddeler hakkında çalışma
30 Eylül 2013 itibariyle, Komisyon, alerjik reaksiyonlar ve tekstil ürünlerinde kullanılan
kimyasal maddeler veya karışımlar arasında nedensel bir bağlantı olup olmadığını
değerlendirecek bir çalışma yürütecektir. Çalışmaya dayanarak, Komisyon, gereken
durumlarda, mevcut Birlik mevzuatı kapsamında mevzuat önerileri sunabilir.
Madde 26
Geçici madde
2008/121/EC Direktifi’ne uyum sağlayan ve 8 Mayıs 2012 tarihinden önce piyasaya
sürülen tekstil ürünleri, 9 Kasım 2014 tarihine kadar piyasada sunulmaya devam
edebilirler.
Madde 27
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC Direktifleri, 8 Mayıs 2012 tarihinden itibaren etkili
olacak şekilde yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan Direktiflere yapılan referanslar, bu Yönetmelik’e yapılmış olarak
yorumlanır ve Ek X’de yer alan korelasyon tablosu gereğince değerlendirilir.
Madde 28
Yürürlüğe girme
Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasını takip eden 20’inci
günde yürürlüğe girer.
8 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulanır.
Bu Yönetmelik bütünü ile bağlayıcıdır ve tüm Üye Ülkelerde doğrudan uygulanabilir
niteliktedir.
Strasbourg, 27 Eylül 2011
Avrupa Parlamentosu için
Başkan
J. BUZEK
Konsey için
Başkan
M. DOWGIELEWICZ
EK I
Tekstil lif isimleri listesi
(Madde 5’te değinilen)
Tablo 1
No İsim
1
yün
4
yün veya kıl isminin izlediği veya
izlemediği alpaka, lama, deve,
kaşmir, moher, angora, vicuna,
yak, guanako, cashgora, kunduz,
su samuru
hayvanın cinsi belirtilerek veya
belirtilmeden hayvan veya at kılı
(örneğin sığır kılı, adi keçi kılı, at
kılı)
İpek
5
pamuk
6
kapok
7
keten
8
kenevir (kendir)
9
jüt
2
3
Lif tanımı
Koyun veya kuzu postlarından (Ovis aries) elde edilen lif, koyun ve
kuzu pstlarından ve Numara 2’de listelenen hayvan kıllarından elde
edilen elyaf karışımı
Şu hayvanların kılları: Alpaka, lama, deve, Kaşmir keçisi, Ankara
keçisi, Ankara tavşanı, vicuna, yak, guanako, cashgora keçisi,
kunduz, su samuru
1’ inci ve 2’inci numaralarda değinilmemiş farklı hayvanların kılları
Yalnızca, ipek salgılayan böceklerden elde edilen lif
Pamuk bitkisinin (Gossypium) tohum kabuğundan (çiğitten) elde
edilen lif
Kapok meyvesinin (Ceiba pentandra) içinden elde edilen lif
Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabuğundan elde edilen
lif
Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabuğundan elde edilen lif
Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius'un sak kabuğundan
elde edilen lif. Bu Yönetmelik’in amaçları için: Hibiscus
cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata,
Urena sinuata türlerinden elde edilen sak lifleri de jüt gibi işlem
görecektir.
10 abaca (Manila kendiri)
11 Alfa
12 Hindistan cevizi (kokos)
13 Broom
14 rami
15
16
17
18
sisal
sunn (güneş keneviri)
henequen
maguey
19 asetat
20 aljinat
21 cupro (kupramonyum rayonu)
Musa textilis'in yaprak kınından elde edilen lif
Stipa tenacissima'nın yaprağından elde edilen lif
Cocos nucifera'nın meyvesinden elde edilen lif
Cytisus scoparius ve/veya Spartium junceum'un sak kabuğundan
elde edilen lif
Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nın sak kabuğundan
elde edilen lif
Agave sisalana'nın yapraklarından elde edilen lif
Crotalaria juncea'nın sak kabuğundan elde edilen lif
Agave fourcroydes'in sak kabuğundan elde edilen lif
Agave cantala'nın sak kabuğundan elde edilen lif
hidroksil gruplarının %74’ten fazlası, % 92’sinden azı asetillenmiş
selüloz asetat lifi
Aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen lif
Kupramonyum yöntemiyle elde edilen rejenere selüloz lifi
22 modal
Yüksek kopma mukavemeti ve yüksek yaş modüle sahip olan
yenilenmiş viskoz işlemi yoluyla yeniden elde edilen selüloz lifi.
Kondisyonlanmış durumda (Bc) ve yaş durumda %5 uzama
sağlamak için gerekli kuvvet (Bm) aşağıdadır. Bc ve Bm; desitex
biriminde lineer yoğunluk T olduğunda:
Bc (CN) ≥1.3√T + 2 T
23 protein
24 triasetat
25 viskoz
26 akrilik
27 kloro lifi
28 floro lifi
29 modakrilik
30 poliamid veya naylon
31 aramid
32 poliimid
33 lyocell
34 poliaktid
35 poliester
36 polietilen
37 polipropilen
38 polikarbamid
39 poliüretan
40 vinilal
Bm (CN) ) ≥ 0,5 √T
Doğal protein maddelerinden rejenerasyon yoluyla ve kimyasal
maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmiş lif.
Hidroksil gruplarının en az %92’si asetillenmiş selüloz asetat lifi.
Filament ve kesikli lif için viskoz yöntemi ile elde edilen rejenere
selüloz lifi.
Zincirlerinin (kütlece) en az %85’i akrilnitril ünitelerinden oluşan
lineer makromoleküllerden elde edilen lif.
Zincirlerinde kütlece %50’den fazla klorlanmış vinil veya viniliden
monomerik üniteleri bulunduran lineer makromoleküllerden elde
edilen lif.
Florokarbon alifatik monomerlerinden oluşmuş lineer
makromoleküllerden elde edilen lif.
Zincirlerinin (kütlece) %50’den fazlası ve %85’den azı akrilnitril
ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif.
Zincirlerinde, en az %85’i alifatik veya sikloalifatik birimleriyle
birleşen amid bağlantılarının tekrarlanmasıyla oluşan sentetik
lineer makromoleküllerden elde edilen lif.
En az %85’i doğrudan iki aromatik halkaya ve varsa, amid
bağlantılarını geçmeyecek sayıda imid bağlantılara bağlanan amid
veya imid bağlantılarına eklenen aromatik gruplardan oluşan
sentetik lineer makromoleküllerden meydana gelen lif.
Zincirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasıyla oluşan sentetik
lineer makromoleküllerden oluşan lif
Çözülme ve türev oluşumu olmaksızın gerçekleşen solvent spinning
işlemi sonucu yeniden elde edilen selüloz lif
Zincirinde en az %85 (kütlece) doğal şekerden türetilen ve erime
noktası en az 135°C olan laktik asid ester birimlerine sahip lineer
makromoleküllerden oluşan lif.
Zincirleri (kütlece)en az %85 diol ve tereftalik asitten oluşmuş bir
ester içeren lineer makromoleküllerden elde edilen lif.
Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon lineer
makromoleküllerinden oluşmuş lif.
İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dalı
içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz konusu olmadığı doymuş
alifatik hidrokarbon lineer makromoleküllerden oluşan lif.
Zincirlerinde (NH-CO-NH) üretilen fonksiyonel grubunun
tekrarlanmasıyla oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif.
Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasıyla oluşan
makromoleküllerden elde edilen lif.
Zincirleri asetilizasyon derecesi farklı polivinil alkolden oluşan
makromoleküllerden elde edilen lif.
41 trivinil
42 elastodien
43 elastan
44 cam lifi
45 elastomultiester
46 elastolefin
47 melamin
iplik veya lif sözcüğünün izlediği
veya izlemediği, lifin yapısını
48 oluşturan materyalle ilgili isim
örneğin, metal (metalik, metalize
edilmiş), asbest (amyant), kağıt
Hiçbiri toplam kütlenin %50’sinden fazla olmamak üzere, akrilnitril
terpolimeri, bir klorlanmış vinil monomeri ve bir üçüncü vinil
monomerinden oluşan lif.
Doğal veya sentetik poliisoprenden veya olarak bir ya da daha fazla
dienin vinil monomeri ile veya bunsuz polimerize edilmesi ile
oluşan elastiki lif. Bunlar orijinal uzunluğunun üç katı gerildiğinde
ve serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç
boyuna dönerler.
Kütlece en az % 85’i bölümler halindeki poliüretandan oluşan ve
orijinal uzunluğunun 3 katı kadar gerilip serbest bırakıldığında hızlı
bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönen elastiki lif.
Camdan yapılmış lif.
İki veya daha farklı kimyasal doğrusal makromoleküllerin iki veya
daha farklı aşamada etkileşimi ile oluşan (kütlesine göre %85’i
aşmayan), baskın işlevsel birim olarak asidin alkolü etkilemesi ile
oluşan bileşik grupları içeren (en azından %85 oranında) ve uygun
muameleden sonra uzatıldığında orijinal uzunluğunun 1,5 katına
kadar çıkan ve serbest bırakıldığında hızla ve gerçek anlamda
başlangıç uzunluğuna ulaşan lif çeşididir.
En azından %95’i (kütlesine göre) kısmen çapraz moleküllerden
oluşan, en az bir diğer olefin ve etilenden elde edilen, uzatıldığında
orijinal uzunluğunun 1,5 katına kadar uzayan, serbest
bırakıldığında hızla ve büyük ölçüde başlangıçtaki uzunluğuna
ulaşan bir lif çeşididir
En azından %85'i (kütlesine göre) çapraz bağlı melamin türevi
makromoleküllerden oluşan lif çeşididir.
Yukarıda listelenmeyen muhtelif veya yeni malzemelerden elde
edilen lifler.
EK IV
Belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi için özel hükümler
(Madde 13’te değinilen)
Ürünler
1. Aşağıdaki korse ürünleri
(a) Sutyenler
(b) Korse ve kemerler
(c) Büstiyerler
2.
Yukarıda listelenmeyen diğer korse
ürünleri
3.
Tüm korse ürünleri
4.
Asidik yakma yöntemiyle basılmış tekstiller
5.
Nakışlı tekstiller
6.
Farklı elyaflardan yapılan nüve ve kılıf
içeren ve tüketiciye pazarda bu şekilde
sunulan iplikler
Kadife ve pelüş veya bunlara benzeyen
tekstil ürünleri
7.
8.
Arka ve kullanım yüzeyi farklı elyaftan
oluşan yer döşemelikleri ve halılar
Etiketleme ve işaretleme hükümleri
Elyaf kompozisyonu, etiket ve işaretleme üzerine
ürünün tümü için ve sırasıyla listelenen bileşenler
için harici ya da ayrı olmak üzere belirtilmelidir:
Çanaklar ve arka yüzeyin iç ve dış kumaşı
Ön, arka ve yan sertleştirme panelleri
Çanakların, ön ve arka sertleştirici paneller ve yan
panellerin iç ve dış kumaşları
Elyaf kompozisyonu, etiket ve işaretleme üzerine
ürünün tümü için ve ürünün çeşitli bileşenleri için
harici ya da ayrı olmak üzere belirtilmelidir. Bu
etiketleme, ürünün toplam ağırlığının %10’unu
geçmeyen bileşenler için zorunlu değildir.
Korse ürünlerinin çeşitli parçalarının ayrı
etiketlenmesi ve işaretlenmesi durumunda,
tüketicinin, etiket ve işaretleme üzerindeki bilginin
hangi parçaya değindiğini kolayca anlayabileceği bir
şekilde olmalıdır.
Elyaf kompozisyonu, ürünün tümü için veya baz
kumaş ve yakılmış parçaların kompozisyonu ayrı
ayrı belirtilerek verilebilir. Bu bileşenler, isimleri ile
değinilmelidir.
Elyaf kompozisyonu, ürünün tümü için veya baz
kumaş ve nakış ipliğinin kompozisyonu ayrı ayrı
belirtilerek verilelebilir. Bu bileşenler, isimleri ile
değinilmelidir. Bu etiketleme veya işaretleme,
sadece ürünün dış yüzeyinin en az %10’una denk
gelen nakışlı parçalar için zorunludur.
Elyaf kompozisyonu, ürünün tümü için veya nüve
ve kılıf kompozisyonu ayrı ayrı belirtilerek
verilebilir. Bu bileşenler, isimleri ile değinilmelidir.
Elyaf kompozisyonu, ürünün tümü için veya
ürünün farklı elyaflardan oluşan bir arka yüzey ve
kullanım yüzeyi olması halinde, bu bileşenlerin
kompozisyonu ayrı ayrı belirtilerek verilebilir. Bu
bileşenler, isimleri ile değinilmelidir.
Elyaf kompozisyonu, ürünün sadece kullanım
yüzeyi için belirtilebilir. Kullanım yüzeyi ismi ile
belirtilmelidir.
EK V
Etiketlenmesi ve işaretlenmesi zorunlu olmayan tekstil ürünleri
(Madde 17(2)’de değinilen)
1. Kolları destekleyici kolçaklar
2. Tekstil materyallerinden yapılmış saat kayışları
3. Etiketler ve nişanlar
4. Tekstil materyallerinden yapılmış dolgulu tutacaklar
5. Kahve poşetleri
6. Çay poşetleri
7. Kol koruyucuları
8. Havlı kumaştan yapılanlar dışında kalan manşonlar
9. Yapay çiçekler
10. İğne yastıkları
11. Resim yapılmış kanaviçeler
12. Taban ve zemin kumaşları ve sertleştiriciler için tekstil ürünleri
13. Eski oldukları açık bir şekilde beyan edilen eski konfeksiyon ürünleri
14. Tozluklar
15. Yeni olmayan ve o şekilde satılmayan ambalajlar
16. Tekstil materyallerinden yapılmış süs ve saraciye ürünleri
17. Tekstil materyallerinden yapılmış seyahat ürünleri
18. Bitmiş veya bitmemiş el işlemeli goblen duvar panoları ve nakış iplikleri dahil
bunların üretiminde kullanılan, kanaviçeden ayrı olarak satılan ve özellikle duvar
panoları yapımında kullanmak için sunulan materyaller
19. Fermuarlar
20. Tekstil materyalleri ile kaplı düğme ve kopçalar
21. Tekstil materyallerinden kitap ciltleri
22. Oyuncaklar
23. Ayakkabıların tekstil kısımları
24. Yüzey alanı 500 cm2’den fazla olmayan ve çeşitli bileşenlerden oluşan masa
örtüleri
25. Fırın eldivenleri ve bezleri
26. Yumurta kılıfları
27. Makyaj malzemeleri mahfazaları
28. Tekstil kumaşlarından tütün keseleri
29. Tekstil kumaşlarından gözlük, sigara, çakmak, tarak mahfazaları
30. Yüzey alanı 160cm2’den fazla olmayan mobil telefon ve portatif medya player
mahfazaları
31. Eldivenler dışında kalan koruyucu spor malzemeleri
32. Tuvalet torbaları
33. Ayakkabı temizleme mahfazaları
34. Cenaze malzemeleri
35. Tamponlar hariç olmak üzere tek kullanımlık malzemeler
36. Avrupa Eczacılık kurallarına tabii tekstil ürünleri ve bu kurallara referans
gösterilerek kaplanmış medikal ve ortopedik kullanım için tek-kullanımlık
olmayan bandajlar ve genel olarak ortopedik tekstil ürünleri
37. Halat, ip ve tel dahil olmak üzere Ek VI, 12’inci kaleme tabii olan tekstil ürünleri.
Normal olarak, aşağıdakileri amaçlamaktadır:
a. Ürünlerin üretiminde ve işlem süreçlerinde donanım bileşeni olarak
kullanım için;
b. Makine, tesisat (ısınma, hava dolaşımı veya aydınlanma gibi), yerli ve diğer
teçhizatlar, tente örtüleri ve araçtan ayrı satılan tekstil motor araç
aksesuarları hariç olmak üzere, araçlar ve diğer taşıma vasıtaları ve bunların
çalıştırılması, bakımı veya yedek parçası ile birleştirmek için;
38. Emniyet kemerleri, paraşüt, can yelekleri, acil paraşütler, yangın söndürme
araçları, kurşun geçirmez ceketler ve özel koruyucu giysiler (ateşe, kimyasal
maddelere veya diğer güvenlik riskleri gibi) gibi koruyucu ve güvenlik amaçları
için tekstil ürünleri
39. Performans detayları ve teknik özellikleri sağlanmak koşulu ile hava-destekli
yapılar (spor salonları, fuar standları veya depo tesisleri gibi).
40. Yelkenliler
41. Hayvan giysileri
42. Bayrak ve flamelar
EK VI
Dahili etiketlemenin yeterli olduğu tekstil ürünleri
(Madde 17(3)’de değinilen)
1. Yer bezleri
2. Temizleme bezleri
3. Süsleme şeritleri, kurdeleleri, bordürleri
4. Dantelalar
5. Kemerler
6. Pantolon askıları
7. Jartiyerler, çorap bağları ve lastikleri
8. Ayakkabı ve bot bağcıkları
9. Kurdeleler
10. Elastik bantlar
11. Bu sıfatla satılan yeni paketleme malzemeleri
12. Paketleme sicimleri ve tarım amaçlı kınnaplar; Ek V’in 37’inci kalemi kapsamına
girenler dışındaki ip, kordon ve halatlar
13. Çeşitli bileşenlerden oluşan masa ve servis örtüleri
14. Mendiller
15. Topuz fileleri ve saç fileleri
16. Çocuklar için papyon ve kravatlar
17. Mama önlükleri, yıkama eldivenleri ve yüz bezleri
18. Küçük miktarlarda ve net ağırlıkları 1 gram veya daha az olacak şekilde perakende
satışa sunulan dikiş, onarım ve nakış iplikleri
19. Perdeler, güneşlikler ve panjurlar için şeritler
EK VII
Elyaf kompozisyonunun belirlenmesinde dikkate alınmayacak parçalar
(Madde 19(2)’de değinilen)
Ürünler
(a) Tüm tekstil ürünleri
(b) Yer kaplamaları ve halılar
(c) Korse kumaşları
(d) Duvar kumaşı ve perdeler
(e) Çoraplar
(f) Taytlar
(g) b ve f maddeleri haricindeki tekstil
ürünleri
Hariç parçalar
(i) Tekstil olmayan parçalar, kumaş kenarları, etiket ve
nişanlar, ürünün bütününü oluşturmayan yaka ve
şeritler, tekstil materyalleri ile kaplı düğme ve kopçalar,
aksesuarlar, dekorasyonlar, elastik olmayan kurdeleler,
ürünün belirli ve sınırlı yerlerine eklenen elastik iplik
ve bantlar, ve Madde 10’da belirlenen koşullar
uygulanmak şartıyla, görülebilir, yalıtılabilir, tamamen
dekoratif ve antistatik etkili elyaf
(ii) Yağlı maddeler, cilt makineleri, ağırlaştırma,
ebatlandırma ve terbiye, emdirilmiş ürünler, ek boyama
ve baskı ürünleri ve diğer tekstil işleme ürünleri
Kullanım yüzeyi hariç tüm bileşenler
Kullanım yüzeyinin parçasını oluşturmayan bağlama ve
dolgu atkı ve çözgüleri
Kumaşın sağ tarafının parçasını oluşturmayan bağlama ve
dolgu atkı ve çözgüleri
Manşette kullanılan ek elastik iplikler ve parmak ucu ve
topuğu pekiştirici ve güçlendirici iplikler
Kemerde kullanılan ek elastik iplikler ve parmak ucu ve
topuğu pekiştirici ve güçlendirici iplikler
Zemin ve taban kumaşları, pekiştirme ve güçlendirme, ara
astarı ve kanvas fonlar, kumaşın atkı ve/veya çözgüsünün
yerine geçmediği sürece dikme ve birleştirme iplikleri,
izolasyon fonksiyonu olmayan dolgular ve Madde 11(2)’ye
uymak koşuluyla, astarlar.
Bu maddenin amaçlarına uygun olarak:
i.
özellikle battaniye ve çift yüzeyli kumaşlarda,
kullanım yüzeyini detekleyici tekstil ürünlerinin zemin ve
taban materyalleri, kadife veya pelüş kumaşların ve benzer
ürünlerin detekleyicileri, üründen koparılacak
destekleyiciler olarak değerlendirilmemelidir.
ii.
“pekiştirme ve güçlendirme”, tekstil ürününün
belirli ve sınırlı noktalarına güçlendirme veya
kalınlaştırma amacıyla eklenen, iplik ve materyalleri ifade
etmektedir.
Diğer Ekler
EK II
Yeni tekstil elyaf ismi için yapılacak başvuruların içermesi gereken teknik dosya ile ilgili
minimum gereksinimler
(Madde 6’da değinilen)
EK III
Madde 8(1)’de değinilen İsimler
EK VIII
İkili ve üçlü tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analizi için metodlar
(Madde 19(1)’de değinilen)
EK IX
Bir tekstil ürününde bulunan elyafın kütlesini hesaplarken kullanılan belirlenmiş
istisnalar
(Madde 19(3)’de değinilen)
EK X
Korrelasyon Tabloları
Download

Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla