T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:32381507-010.06.02/59021
:Standart formların Mevzuata uygun
hale getirilmesi
15/09/2014
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
İlgi
: a) 16/03/2010 tarihli ve 2010/4 sayılı “Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri”
hakkında genelge .
b) 01/06/2010 tarihli ve 2010/11 sayılı “Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü” hakkında
genelge .
c) 09/11/2010 tarihli ve 2010/22 sayılı “Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü”
hakkında genelge .
ç) 11/12/2012 tarihli ve 2012/15 sayılı “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması”
konulu genelge .
d) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 sayılı “Tapu Sicilindeki Hataların Düzeltilmesi” hakkında
genelge .
6083 sayılı Teşkilat Kanununda; "Eklenen, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
ile atıflar" başlıklı 10. Maddesinin 8 inci fıkrasında "Diğer mevzuatta "Tapu Sicil Müdürü"ne
veya "Tapu Sicil Müdürlüğü"ne yapılmış atıflar, ilgisine göre "Tapu Müdürü"ne veya
"Tapu Müdürlüğü"ne yapılmış sayılır." Hükmü gereği bazı genelge eki form belgelerin buna
uygun hale getirilmesinin, yürürlükten kaldırılan genelge gözetilerek ilgili formların buna uygun
hale getirilmesinin yürürlükteki mevzuata uygun ve standartın sağlanması açısından gerekli olduğu
değerlendirilmiştir.
Buna göre;
1-İlgi (a) genelge eki "Tescil Bildirimi (Ek-6)" da belirtilen "Tapu Sicil Müdürlüğü"
ifadesinin "Tapu Müdürlüğü",
2- İlgi (c) genelge eki "Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrol Raporu (Ek-7)" de
belirtilen "Tapu Sicil Müdürlüğünce" ifadesinin "Tapu Müdürlüğünce",
3- İlgi (c) genelge eki "Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri (Ek-10)" da
belirtilen "Tapu Sicil Müdürü" ifadesinin "Tapu Müdürü",
4- İlgi (b) genelge eki "Arşivlenecek Diğer Bilgi ve Belgeler (Ek-21)" in (o) fıkrasında
belirtilen "Tapu Sicil Müdürlüğü" ifadesinin "Tapu Müdürlüğü",
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14
Tel: 0312 551 41 12 Faks: 0312 413 64 02
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
R.COŞKUNKABATAŞ
Kontrol Mühendisi
1/2
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:32381507-010.06.02/59021
:Standart formların Mevzuata uygun
hale getirilmesi
15/09/2014
Şeklinde değiştirilmesi,
İlgi (b) genelge eki, "Arşivlenecek Diğer Bilgi ve Belgeler (Ek-21)" de belirtilen"Fen
Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez arşivine" ifadesinin kaldırılarak yerine "Genel
Müdürlüğümüz Arşiv Dairesi Başkanlığı Arşivine" ifadesinin yazılması, FR310 (EK-21) olarak
"FEN DAİRESİNCE ARŞİVLENECEK BİLGİ VE BELGELER FORMU" adının kaldırılarak
"FR310 (EK-21) ARŞİVLENECEK DİĞER BİLGİ VE BELGELER FORMU" yazılması, pdf
formatındaki Ek-21'inde bu değişikliğe göre yeniden oluşturulması,
Ayrıca, ilgi (d) genelgede yapılan düzenlemeyle 1458 sayılı genelge yürürlükten
kaldırıldığından, İlgi (c) genelge eki "Teknik Hatalar Düzeltme Formu (Ek-9)" da yer alan "1458
sayılı genelge" ifadesinin kaldırılarak yerine "2014/3 sayılı genelge" ifadesinin yazılması, ilgi (ç)
genelge eklerinin Kalite Yönetim Sisteminde yer alan diğer formlarla aynı standartlarda
kullanılabilmesi için Kurum logolu olacak şekilde logo eklenerek kullanıma sunulması,
Hususlarını Olur'larınıza arz ederim.
Güngör GÜZEL
Kadastro Dairesi Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
Gökhan KANAL
Genel Müdür Yardımcısı
OLUR
15.09.2014
Davut GÜNEY
Genel Müdür
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14
Tel: 0312 551 41 12 Faks: 0312 413 64 02
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
R.COŞKUNKABATAŞ
Kontrol Mühendisi
2/3
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:32381507-010.06.02/59021
:Standart formların Mevzuata uygun
hale getirilmesi
Kontrol Mühendisi
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Şube Müdürü
15/09/2014
: R.COŞKUNKABATAŞ
: M.B.TÜLEYLİOĞLU
: V.İRFANOĞLU
: Ö.YATGIN
: A.FİŞ
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14
Tel: 0312 551 41 12 Faks: 0312 413 64 02
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
R.COŞKUNKABATAŞ
Kontrol Mühendisi
3/3
Download

a) 16/03/2010 tarihli ve 2010/4 sayılı “Talebe Bağlı Olarak Yapılan