ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA
EKĠM-KASIM-ARALIK/2013 ĠLE OCAK-ġUBAT/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
05/04/2014
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince,
değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvurular için listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Şirketimize yazılı olarak başvuruda
bulunulması durumunda, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecektir. Aksi takdirde, bağlantı
görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için TEİAŞ görüşü sorulan başvurular için teknik değerlendirme
durdurulmuştur. Söz konusu TEİAŞ görüşünün Şirketimize ulaştığı ay, durdurulmuş olan başvuruların teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden
devam edilecektir.
27.11.2013 tarihli ve 1390 sayılı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) yazısında, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulması planlanan rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları ile güneş enerjisine
dayalı çatı uygulamaları ve kurulu gücü 11 kW altında olan güneş uygulamaları haricindeki başvurular için koordinatlı aplikasyon krokisinin
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne (Kurum'a) Şirketimizce gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bahse konu dokümanlar g erek Teknik
Değerlendirme Raporunun gerekse Teknik Etkileşim Analizi (TEA) başvurusunun girdisini oluşturacak olması nedeniyle, başvuru sahiplerince
hatasız ve eksiksiz bir biçimde hazırlanması büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Kurumca yapılacak teknik değerlendirme sürecinin
kısaltılması amacıyla, dokümanların yazılı ve elektronik ortamda (Microsoft Excel formatında) gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları için formatlar Şirketimiz internet sayfasında yayınlanmıştır.
(www.meramedas.com.tr – Bilgi Bankası – Lisanssız Elektrik Üretimi)
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında Şirketimize yapılan ve bağlantısı uygun görülen rüzgar ve/veya
güneş kaynaklı başvurunuz/başvurularınız için yukarıda ifade edilen belgelerin (imzalı olarak yazılı hali ve CD ortamında elektronik olarak teknik
değerlendirme formu ve koordinatlı aplikasyon krokisi) istenilen formatta hazırlanması ve Şirketimize ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Şirketimize gönderilen Teknik Değerlendirme Sonuçları, Şirketimiz internet sayfasında
yayınlanmaktadır. Dolayısıyla, Şirketimiz internet sayfasında yayınlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis
etmesi gerekmektedir.
Sıra Başvuru
No
No
Başvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Güç
(kW)
Kaynak
Türü
Değerlendirme Sonucu
1
202538
S.S. Akçaşehir
Sulama Koop.
Akçaşehir Belediyesi KARAMAN
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
2
202543
S.S. Akçaşehir
Sulama Koop.
Akçaşehir Belediyesi KARAMAN
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
3
197511
Halis Cem Enerji
Üretim İnş. Dıi
Ticaret A.Ş.
Karaman Ayrancı Dokuzyol
Köyü Yukarıgöçer Mevkii
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
4
197514
Eksun Enerji Üretim
İnş. Dış Tic. A.Ş.
Karaman Ayrancı Dokuzyol
Köyü Yukarıgöçer Mevkii
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
5
204424
Konsolar Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Yarıkuyu Köyü Dedeciklerin
Mevkii N31 Pafta 159 Ada 7
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
6
204432
Solkon Enerji San. ve
Tic. A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Yarıkuyu Köyü Dedeciklerin
Mevkii N31 Pafta 159 Ada 7
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
7
204448
MKB Enerji Tarım
Turizm San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Yarıkuyu Köyü Dedeciklerin
Mevkii N31 Pafta 159 Ada 8
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
8
202995
Serada Enerji Tarım
Hayvancılık İth. İhr.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Karaman Su Durağı Beldesi
İbrala Ak Mevkii 1663 Parsel
KARAMAN
990
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
9
203006
Günada Enerji İnş.
Tarım Hayv. İth. İhr.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Karaman Su Durağı Beldesi
İbrala Ak Mevkii 1663 Parsel
KARAMAN
200
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
10
203478
Faruk DÜGEN
Konya Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirci Mevkii 709 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
11
204735
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Doğanlı
Köyü Emir Ağılı ve Badırı Mevkii
N29A08A Pafta 174 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
12
204731
Muhittin Er
Konya İli Çumra İlçesi Avdul
Köyü Bozundere Mevkii
Adresinde N29B-2D Pafta 1532
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
13
204733
Cemil Er
Konya İli Çumra İlçesi Avdul
Köyü Bozundere Mevkii
Adresinde N29B-2D Pafta 1532
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
14
204618
İsmail Dügen
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 709 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
15
204369
Solkon Enerji San. ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-b-12a 502 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
16
204378
Arsolar Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-b-12a 502 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
17
204396
MKB Enerji Tarım
Turizm San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-b-12a 502 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
18
204409
Konsolar Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-b-12a 502 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
19
204736
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Büet Mevkii M31-D-09.B
Pafta 1521 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
20
204588
T DİNAMİK Enerji
San. Ve Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Yörükcamili Köyü 750
Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
21
204600
GÜNEKO Enerji
Üretim San. Tic. A.Ş.
Konya İli Yörükcamili Köyü 750
Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
22
204610
EKOGÜN Enerji
Üretim San. Tic. A.Ş.
Konya İli Yörükcamili Köyü 750
Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
23
216237
Aydoğanlar
Otomotiv San. Tic.
A.Ş.
1. Organize San. Bölgesi
İstikamet Cd. No:48 Selçuklu /
KONYA
400
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
24
195647
Deniz Solar Enerji
Üretim İnş. İth. Ltd.
Aksaray İli İncesu Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
Şti.
Kombina Mevkii 1229 Parsel
gerekmektedir.
25
195660
Dağcez Solar Enerji
Üretim İnş. İth. İhr.
Ltd. Şti.
Aksaray İli İncesu Köyü
Kombina Mevkii 1229 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
26
195693
Erdoğan Solar Enerji
Üretim İnş. İth. İhr.
Ltd. Şti.
Aksaray İli İncesu Köyü
Kombina Mevkii 1229 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
27
196098
Kaya Solar Enerji
Üretim İnş. İth. İhr.
Ltd. Şti.
Aksaray İli İncesu Köyü
Kombina Mevkii 1229 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
28
196111
Taşlıgöl Elektrik
Üretim İnş. İth. İhr.
Ltd. Şti.
Aksaray İli İncesu Köyü
Kombina Mevkii 1229 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
29
196116
Çavuşoğlu Solar
Enerji Üretim Paz.
Dan. İth. İhr. Ltd. Şti.
Aksaray İli İncesu Köyü
Kombina Mevkii 1229 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
30
212399
225961
İsken Enerji Dağıtım
A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İnce su
Kasabası 3443 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
31
212400
225961
Atasa İnş. Taah. Tur.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi İnce su
Kasabası 3443 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
32
212401
225961
Borsan Enerji
Dağıtım İnş. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İnce su
Kasabası 3443 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
33
212444
225961
Saken Enerji Dağıtım
İnş. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İnce su
Kasabası 3443 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
34
212456
225961
Ada Harita Müh.
Eml. Ve İnş. San. Tic.
Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi İnce su
Kasabası 3443 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
35
212472
225961
Güç Birliği Güneş
Enerjisi Yatırımları
A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İnce su
Kasabası 3443 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
36
223935
GİTAŞ Gıda İht. Mad.
Tic. Ve San. A.Ş.
Fevzipaşa Mh. Çilitömek Mevkii
1591 Ada 35 Parsel Karapınar /
KONYA
350
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
37
228424
Rener Enerji
Sistemleri Elektrik
Üretim Maden
Danışmanlık Hiz. İth.
İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Han Mevkii Hüyükburun Köyü
Ayrancı/KARAMAN
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
38
228437
Rener Enerji
Sistemleri Elektrik
Üretim Maden
Danışmanlık Hiz. İth.
İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Han Mevkii Hüyükburun Köyü
Ayrancı/KARAMAN
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
39
211157
Bordo Gıda San. Tic.
Ltd. Şti.
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta
17 Parsel 930
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
40
211122
Başaran Enerji
Üretim ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta
17 Parsel 936
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
41
211129
Başaran
Gayrimenkul Yatırım
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
ve İnşaat San. Tic.
A.Ş.
17 Parsel 936
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
42
211134
Başaran Entegre
Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta
17 Parsel 939
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
43
211140
MC Başaran Otelcilik
ve Turizm İşletmeleri
A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi 9 Yol
Köyü Yukarı Göçer Mevkii Pafta
17 Parsel 939
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
44
204462
Arsolar Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Yarıkuyu Köyü Dedeciklerin
Mevkii N31 Pafta 159 Ada 7
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
45
226097
Arimal Tarım
Hayvancılık ve Su
Ürünleri San. Ve Tic.
A.Ş.
Kazım Karabekir Cd. No:84
Yenisu Çumra / KONYA
50
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
46
202527
Ağsar Madencilik
İnş. Tic. Ve San. A.Ş.
Kisecik Köyü / KARAMAN
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
47
230026
Rana Tarım ve
Hayvancılık San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Konya Aksaray Yolu 40. Km.
Akbaş Mevkii Karatay / KONYA
859
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
48
229308
Adnan Kurban
Konya İli Akören İlçesi
Süleymaniye Köyü Hacı Hasan
Deresi Mevkii N29-A-02-A Pafta
Numaralı 148 Ada Numaralı 17
500
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
Parselli
49
204356
Bekir Küçükkut
Konya İli Akören İlçesi
Süleymaniye Köyü Hacıhasan
Deresi Mevkii N-29-A-01-B
Pafta 148 Ada 36 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
50
204705
Tekno Doğalgaz
Çevirim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölçmez
Mah. Gözet Mevkii b23b Pafta
310 Ada 5 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
51
204711
Tekno İnş. Mak. Tic.
Ve San. A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölçmez
Mah. Gözet Mevkii b23b Pafta
310 Ada 6 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
52
204713
Anfa Makine San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölçmez
Mah. Gözet Mevkii b23b Pafta
310 Ada 6 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
53
204716
AFR Makine San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölçmez
Mah. Gözet Mevkii b23b Pafta
310 Ada 6 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
54
229403
Efor Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Pınarbaşı Köyü Kulmaç Mevkii
Pafta No: K29-D-13-B Parsel
No: 1220
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
55
229410
SOM Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Pınarbaşı Köyü Kulmaç Mevkii
Pafta No: K29-D-13-B Parsel
No: 1220
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
56
229432
Verde Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Pınarbaşı Köyü Kulmaç Mevkii
Pafta No: K29-D-13-B Parsel
No: 1220
57
229591
Halil İbrahim
TERLEMEZ
58
229597
59
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
Konya İli Çumra Erentepe Köyü 800
Eskimezarlık Mevkii 1221 Parsel
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
İbrahim
BÜYÜKPİŞİRİCİ
Konya İli Çumra Erentepe Köyü
Kepirce Mevkii 422 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
229603
Yaşar BÜYÜKPİŞİRİCİ
Konya İli Çumra Erentepe Köyü
Kepirce Mevkii 422 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
60
229609
Necdet KORKMAZ
Konya İli Çumra Erentepe Köyü
Kepirce Mevkii 504 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
61
229615
Ahmet DİGİLLİ
Konya İli Çumra Erentepe Köyü
Kepirce Mevkii 622 Parsel
600
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
62
225482
228605
Beyaz Piramit Tarım
Hayvancılık Enerji
Eğitim ve
Danışmanlık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-B-12C Pafta 689 Parsel de A
Kısmında
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
63
225455
228582
Cerrahi Eğitim İnş.
Ve Sağlık Hiz. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-B-12C Pafta 689 Parsel de B
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
Kısmında
64
225623
228594
Eragro Enerji Tarım
ve Hayvancılık Tic.
San. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-B-12C Pafta 689 Parsel de C
Kısmında
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
65
225449
228589
Beyaz Piramit Tarım
Hayvancılık Enerji
Eğitim ve
Danışmanlık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29-B-18A Pafta 1620 Parsel de A
Kısmında
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
66
225503
228600
Cengiz ÇETİNTAŞ
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Yassı Ören Mevkii
adresinde N29-B-18-A Pafta
1620 Parsel de B Kısmında
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
67
230018
Hak Harita Peyzaj
İnş. Tarım Gıda San.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Yeni
Mescit Köyü 169 Ada 53 Parsel
500
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
68
229339
Verde Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Derbent İlçesi
Saraypınar Köyü Taşpınar
Çesmesi Mevkii Pafta No:
M27.B.03.D Ada No:140 Parsel
No:4-5-7-11-12
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
69
229350
Efor Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Derbent İlçesi
Saraypınar Köyü Taşpınar
Çesmesi Mevkii Pafta No:
M27.B.03.D Ada No:140 Parsel
No:4-5-7-11-12
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
70
229365
SOM Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Derbent İlçesi
Saraypınar Köyü Taşpınar
Çesmesi Mevkii Pafta No:
M27.B.03.D Ada No:140 Parsel
No:4-5-7-11-12
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
71
229396
FER Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Derbent İlçesi
Saraypınar Köyü Taşpınar
Çesmesi Mevkii Pafta No:
M27.B.03.D Ada No:140 Parsel
No:4-5-7-11-12
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
72
228452
Cerrahi Eğitim İnş.
Ve Özel Sağlık Hiz.
A.Ş.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mahallesi N-29A-15-C
Pafta 328 Ada 11 parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
73
228463
Cerrahi Eğitim İnş.
Ve Özel Sağlık Hiz.
A.Ş.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mahallesi N-29A-15-C
Pafta 328 Ada 9 parsel
750
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
74
204699
ACK Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipşa Mah. Kurtbasan
Mevkii M.30C.05.B Pafta 1708
Ada 38 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
75
229323
Efor Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye
Mah. Günahkar Altı Mevki
Pafta No: J.30.D21.D Ada
No:170 Parsel No:2
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
76
229328
FER Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye
Mah. Günahkar Altı Mevki
Pafta No: J.30.D21.D Ada
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
No:170 Parsel No:2
77
204495
VERDE Enerji San. Ve Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye
Tic. A.Ş.
Mh. Günahkaraltı Mevkii
J.30.D21.D Pafta 170 Ada 2
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
78
204500
SOM Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye
Mh. Günahkaraltı Mevkii
J.30.D21.D Pafta 170 Ada 2
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
79
204505
Fer Enerji Sanayi ve
Tic A.Ş.
Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye
Mh. Günahkaraltı Mevkii
J.30.D21.D Pafta 170 Ada 2
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
80
228322
İso Enerji Mim. Müh.
İnş. Sav. San.
Mak.Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Sarayönü Konar Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
81
228332
İso Enerji Mim. Müh.
İnş. Sav. San.
Mak.Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Sarayönü Konar Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
82
228311
İso Enerji Mim. Müh.
İnş. Sav. San.
Mak.Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Sarayönü Konar Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
83
213281
225949
Bor İnş. Turz. San.
Tic. A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Karataş
Mh. Yavaşlı Yolu Üzeri 341 Ada
19 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
84
213285
225949
Borsan Enerji
Dağıtım İnş. A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Karataş
Mh. Yavaşlı Yolu Üzeri 341 Ada
19 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
85
213292
225949
İsken Enerji Dağıtım
A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Karataş
Mh. Yavaşlı Yolu Üzeri 341 Ada
19 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
86
213299
225949
Saken Enerji Dağıtım
İnş. A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Karataş
Mh. Yavaşlı Yolu Üzeri 341 Ada
19 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
87
213304
225949
Deksen Enerji
Dağıtım İnş. Tic. A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Karataş
Mh. Yavaşlı Yolu Üzeri 341 Ada
19 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
88
213310
225949
Atasa İnş. Taah. Tur.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi Karataş
Mh. Yavaşlı Yolu Üzeri 341 Ada
19 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
89
230010
Eyman Metal İth.
İhr. Paz. Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi Odabaşı
Köyü Ahu Şafak Mevkii 134 Ada
21 Parsel Nolu Arazi
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
90
230001
Fevvare Enerji ve
Üretim Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi Odabaşı
Köyü Ahuşafak Mevkii 134 Ada
21 Parsel Nolu Arazi
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
91
230004
Çelik Enerji ve
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Yunak İlçesi Odabaşı
Köyü Dambasan Mevkii 140
Ada 3 Parsel Nolu Arazi
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
92
227275
Motif Proje
Planlama İnş. Turz.
Konya Yunak Karakaya 341/19
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
Gıda. Teks. Bilg. Bas.
Yayın ve Eğitim San.
Tic. Ltd. Şti.
Parsel
gerekmektedir.
93
225979
Deksen Enerji
Dağıtım İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Badak Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
94
225988
Bor İnş. Tur. San. Tic.
A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Badak Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
95
226009
Saken Enerji Dağıtım
İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Badak Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
96
226024
İsken Enerji Dağıtım
İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Badak Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
97
226034
Borsan Enerji
Dağıtım İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Badak Köyü
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
98
225968
Ada Harita Müh.
Eml. Ve İnş. San. Tic.
Ltd. Şti.
Niğde ili Bor İlçesi Çukurkuyu
Kasabası 2144 Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
99
230030
FER Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy 1000
Köyü Karatepe mevkii Pafta No:
7 Parsel No:1513
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
100
230040
SOM Enerji San. Ve
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy 1000
Köyü Karatepe mevkii Pafta No:
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
Tic. A.Ş.
7 Parsel No:1513
gerekmektedir.
101
230043
Efor Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy 1000
Köyü Karatepe mevkii Pafta No:
7 Parsel No:1513
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
102
230048
Verde Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy 1000
Köyü Karatepe mevkii Pafta No:
7 Parsel No:1513
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
103
216249
225950
Ada Harita Müh.
Eml. Ve İnş. San. Tic.
Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi
Yeşilgölcük Kasabası 2217 Nolu
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
104
216250
225950
Deksen Enerji
Dağıtım İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi
Yeşilgölcük Kasabası 2217 Nolu
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
105
216253
225950
Saken Enerji Dağıtım
İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi
Yeşilgölcük Kasabası 2217 Nolu
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
106
216260
225950
İsken Enerji Dağıtım
İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi
Yeşilgölcük Kasabası 2217 Nolu
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
107
229490
Buges Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde Merkez / Gölcük Mh.
Kalın Tırman Mevkii Pafta
No:18 Parsel No:2215
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
108
229497
Muges Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde Merkez / Gölcük Mh.
Kalın Tırman Mevkii Pafta
No:18 Parsel No:2215
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
109
227282
Motif Proje
Planlama İnş. Turz.
Gıda. Teks. Bilg. Bas.
Yayın ve Eğitim San.
Tic. Ltd. Şti.
Niğde Merkez Yeşilgölcük 2217
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
110
223390
Onko Elektrik Üretim Niğde Merkez Yeşilgölcük 2231
Ltd.Şti.
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
111
187682
San Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Yörük Camii Mevkii Çumra /
KONYA
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
112
187709
Akar Gıda İnş. San.
Tic. Ltd. Şti.
Yörük Camii Mevkii Çumra /
KONYA
250
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
113
187715
San Konya Enerji
Üretim Ltd. Şti.
Yörük Camii Mevkii Çumra /
KONYA
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
114
250191
Panel Enerji A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Yan Ağıl Mevkii 2987
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
115
245619
Epis Otomotiv
Kiralama İth.İhr. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
BOR TM / NİĞDE BOR Niğde İli
Bor İlçesi Karamahmutlu Köyü
Kayaburnu Mevkii 323 Parsel
999
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
116
245629
Epis Otomotiv
Kiralama İth.İhr. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
BOR TM / NİĞDE BOR Niğde İli
Bor İlçesi Karamahmutlu Köyü
Kayaburnu Mevkii 323 Parsel
999
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
117
229469
Yeni Alkan Yatırım
ve Danışmanlık İç ve
Dış Tic. Ltd. Şti.
Kalaba TM Nevşehir Kalaba
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
118
234274
252072
Hakkı CAN
Karaman İli Kazımkarabekir
İlçesi Kızılkuyu Köyü Yassıören
Mevkii 351 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
119
249168
Karamanoğlu
Mehmet Bey
Üniversitesi
Karaman İli Merkez İlçesi
Kırbağı Mh. 3911 Ada 8 Parsel
500
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
120
252772
CBC Yenilenebilir
Enerji Üretim San.
Ve Tic A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Kisecik Köyü Null Mevkii N30A11-B Pafta 313 Ada 5 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
121
237281
Emre Enerji
Yatırımları San. Ve
Tic. A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Sudurağı Köyü İbsala Akşehir
Yolu Mevkii N31A44A Pafta
3646 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
122
237292
Tuncel Enerji
Yatırımları San. Ve
Tic. A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Sudurağı Köyü İbsala Akşehir
Yolu Mevkii N31A44A Pafta
3646 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
123
252627
Şadi ERDOĞANLAR
Konya İli Altınekin İlçesi Oğuzeli
Köyü Azapağılı Mevkii a.12.d
Pafta 120 Ada 21 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
124
252646
Mehmet Tan İNCE
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mh. Gözet Mevkii B.23.B Pafta
306 Ada 17 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
125
250201
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 6 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
126
252279
ACK Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Parsel 3162
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
127
252279
Tekno Doğalgaz
Çevirim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3162 ve
3177
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
128
252279
Anfa Makine San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3172
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
129
252279
AFR Makine San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3177
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
130
252279
Tekno İnş. Mak. Tic.
Ve San. A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3177
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
131
252218
Girayhan Tarım
Enerji Hayv. İnş. San.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Bozyer Mevkii N29A07B Pafta
149 Ada 12 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
132
252222
Girayhan Tarım
Enerji Hayv. İnş. San.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Bozyer Mevkii N29A07B Pafta
149 Ada 12 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
133
238000
Beyaz Piramit Tarım
Hayvancılık Enerji
Dağıtım ve
Danışmanlık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Avdul
Köyü Bozundere Mevkii
adresinde N29-A-15B Pafta 600
Parselde
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
134
237992
Beyaz Piramit Tarım
Hayvancılık Enerji
Dağıtım ve
Danışmanlık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Avdul
Köyü Bozundere Mevkii
adresinde N29-A-15B Pafta 600
Parselde
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
135
252592
Yenişehir
Gayrimenkul Otecilik
İş. Tic. Ve San. Ltd.
Şti
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 409 Parsel
600
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
136
252605
Dağ Müh. Müt. Tic.
Ve San. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 420 Parsel
600
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
137
252610
Özdağ İnş. Gıda ve
Day. Tük. Malları
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 435 Parsel
600
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
138
252616
Hasan PEKAK
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 626 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
139
252622
Mahmut AKKAN
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29B12A
Pafta 465 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
140
252669
Makrobim Bigisayar
Satış ve Eğitim
Merkezi A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29B12D
Pafta 0 Ada 498 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
141
252672
Tekno Girişim
Teknoloji Geliştirme
Danışmanlık ve
Eğitim San. Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii N29B12D
Pafta 0 Ada 517 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
142
252664
Ali Rıza TANAÇAR
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Taşkesti Mevkii N29B12DN29B17B Pafta 1084 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
143
252230
Eragro Enerji Tarım
ve Hayvancılık Tic.
San. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi
Yenimescit Köyü N29A16C2
Pafta 169 Ada 33 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
144
252228
Eragro Enerji Tarım
ve Hayvancılık Tic.
San. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi
Yenimescit Köyü N29A16C2
Pafta 169 Ada 33 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
145
252232
Samat KARAKUŞ
Konya İli Çumra İlçesi
Yenimescit Köyü N29A16C2
Pafta 169 Ada 33 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
146
234208
252070
Hasan Hüseyin UTCU Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamili Aktaş Köyü Aktaş
Köyü 871 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
147
234213
252069
Necati UTCU
Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamili Aktaş Köyü Aktaş
Köyü 871 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
148
234198
252066
Bilhan BAŞEYMEZ
Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamili Köyü Aktaş Mevkii
871 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
149
234268
252712
Arzu DEMİREL
Konya İli Emirgazi İlçesi
Eskikişla Mevkiinde 4447 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
150
234226
252715
Mehmet DEMİREL
Konya İli Emirgazi İlçesi
Eskikişla Mevkiinde 4447 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
151
237972
Cerrahi Eğitim İnş.
Ve Özel Sağlık Hiz.
A.Ş.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mahallesi N29-A-20B
Pafta 340 Ada 35 Parselde
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
152
237981
Eragro Enerji Tarım
ve Hayvancılık Tic.
San. Ltd. Şti.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mahallesi N29-A-20B
Pafta 340 Ada 35 Parselde
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
153
237976
Eragro Enerji Tarım
ve Hayvancılık Tic.
San. Ltd. Şti.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mahallesi N29-A-20B
Pafta 340 Ada 35 Parselde
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
154
252411
Halkacı Teknoloji İlt.
Enerji Bilişim Dan.
İth. İhr. Tic. Ve San.
Ltd. Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 35
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
155
252429
Halkacı Teknoloji İlt.
Enerji Bilişim Dan.
İth. İhr. Tic. Ve San.
Ltd. Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 36
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
156
252444
Halkacı Teknoloji İlt.
Enerji Bilişim Dan.
İth. İhr. Tic. Ve San.
Ltd. Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 37
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
157
252440
Halkacı Teknoloji İlt.
Enerji Bilişim Dan.
İth. İhr. Tic. Ve San.
Ltd. Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 37
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
158
251550
ARF Denetim Eğitim
ve Danışnmanlık Ltd.
Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
159
251538
ARF Denetim Eğitim
ve Danışnmanlık Ltd.
Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
160
251531
ARF Denetim Eğitim
ve Danışnmanlık Ltd.
Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
161
251526
ARF Denetim Eğitim
ve Danışnmanlık Ltd.
Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
162
251514
ARF Denetim Eğitim
ve Danışnmanlık Ltd.
Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
163
251502
Türkoğlu Petrol
Petrol Ürn. Nak. Har.
Ve Mobilya Taah.
İşl.San. Tic. Ve Ltd.
Şti
Konya İli Karapınar İlçesi
Akçayazı Köyü Merdivenli
Mevkii M30-D-05-D Pafta 69
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
164
250440
HASAT Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
576
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
Mevkii 13-14 Pafta 534 Parsel
gerekmektedir.
165
250444
HASAT Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-14 Pafta 534 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
166
250442
HASAT Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-14 Pafta 534 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
167
250452
İMAJ Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-14 Pafta 534 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
168
250450
İMAJ Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-14 Pafta 534 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
169
250446
İMAJ Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-14 Pafta 534 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
170
250430
HAZAL Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-19 Pafta 539 Parsel
432
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
171
250436
HAZAL Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-19 Pafta 539 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
172
250433
HAZAL Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 13-19 Pafta 539 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
173
250209
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Meram İlçesi Çarıklar
Mevkii Budak Mevkii 1998
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
174
251610
Şentav Besicilik Gıda
ve Tarım Ürn. San.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Meram İlçesi
1000
Hatunsaray Köyü Beşalıç Mevkii
M28C13D Pafta 206 Ada 62
Parsel
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
175
250217
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Burçalıkkaşı Mevkii 36 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
176
249165
Hakanc Gıda Tem.
İnş.Enerji Tic.Ltd. Şti.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kafirağılı Mevkii 35 Pafta
1792 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
177
249159
Bekir Sinan
MAKASCI
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Pazarkaya Köyü Kayaaltı Mevkii
3 Pafta 315 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
178
252568
Makascı Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Köyaltı Mevkii
103 Ada 44 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
179
252581
Makascı Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Köyaltı Mevkii
103 Ada 44 ve 48 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
180
252741
Tunalı Yumurta
Tarım Ün. Hayv.
Yem. Üret. Ve Nakl.
İşl. San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Bent Kavak
Mh. 122 Pafta 92 Ada 38 Parsel
172.8
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
181
251565
Efor Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Köyü Şarbeli Mevkii 0 Ada 2790
Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
182
251572
Fer Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Köyü Şarbeli Mevkii 0 Ada 2790
Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
183
251560
Verde Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Köyü Şarbeli Mevkii 0 Ada 2790
Nolu Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
184
250227
Panel Enerji A.Ş.
Niğde ili Merkez İlçesi Aşlama
Köyü Çarıklı değirmen yol 74
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
185
250180
Panel Enerji A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
2255 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
186
250310
Burç Yenilenebilir
Enerji Harf. İnş. San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2264
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
187
250305
Enertek Yenilenebilir
Enerji Harf. İnş. San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2264
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
188
250311
Hisar Yenilenebilir
Enerji Harf. İnş. San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2264
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
189
250325
Küre Yenilenebilir
Enerji Harf. İnş. San.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
Ve Tic. A.Ş.
Pafta No:9 Parsel 2267
gerekmektedir.
190
250318
Seher Yenilenebilir
Enerji Harf. İnş. San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2267
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
191
250314
Selener Yenilenebilir
Enerji Harf. İnş. San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2267
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
192
249749
Akım Elektronik İnş.
Bilg. Sist. Taah. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy
Köyü Karatepe Mevkii 7 Pafta
1543 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
193
249804
Aton Elektrik Üretim
A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy
Köyü Karatepe Mevkii 7 Pafta
1543 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
194
249699
Hidro Elektronik
Rasat İnş. Enerji
Müh. Taah. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy
Köyü Karatepe Mevkii 7 Pafta
1543 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
195
252765
Ekogün Enerji
Üretim San. Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
L31C01C Pafta 1236 Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
196
252766
T Dinamik Enerji
San. Ve Dış Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
L31C01C Pafta 1236 Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
197
252767
Güneko Enerji
Üretim San. Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
750
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
L31C01C Pafta 1236 Parsel
198
8864
Rener Enerji
Sistemleri Elektrik
Üretim Maden
Danışmanlık Hiz. İth.
İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
21 Parsel 124 Ada
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
199
18980
Karsolar Enerji
Yatırımları San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi Su
Durağı Köyü İbsala Akşehir Yolu
Mevkii N31A44A Pafta 3646
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
200
18974
Şemssolar Enerji
Yatırımları San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi Su
Durağı Köyü İbsala Akşehir Yolu
Mevkii N31A44A Pafta 3646
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
201
14651
Eyman Metal İth.
İhr. Paz. Ltd. Şti.
Konya İli Ahırlı İlçesi Aliçerçi
Köyü Karacapınar Mevkii 422
Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
202
14644
Fevvare Enerji
Üretim Ltd. Şti.
Konya İli Ahırlı İlçesi Aliçerçi
Köyü Karacapınar Mevkii 469
Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
203
14649
Çelik Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Ahırlı İlçesi Aliçerçi
Köyü Koruayağı Mevkii 1272
Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
204
14653
Eyman Metal İth.
İhr. Paz. Ltd. Şti.
Konya İli Akören İlçesi Orhaniye
Köyü Üçağıl Mevkii 8 Ada 198
Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
205
14654
Çelik Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Akören İlçesi Orhaniye
Köyü Üçağıl Mevkii 8 Ada 198
Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
206
14660
Mert Çelik Mutfak
Ürünleri Ltd. Şti.
Konya İli Akören İlçesi Orhaniye
Köyü Üçağıl Mevkii 8 Ada 198
Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
207
252555
Fevvare Enerji
Üretim ve Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Akören İlçesi Orhaniye
Köyü Üçağıl Mevkii N28-B-05C
Pafta No 198 Ada 8 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
208
252651
Tunay İNCE
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mh. Gözet Mevkii B.23.B Pafta
306 Ada 17 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
209
252657
Alper AYHAN
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mh. Gözet Mevkii B.23.B Pafta
306 Ada 17 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
210
18016
Parksolar Enerji
Üretim A.Ş.
Konya İli Bulgurluk Köyü Işıklar
Mevkii 11-17 Pafta 625 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
211
6168
Kemal AKDEMİR
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Damlakuyu Köyü Kızıltaş Mevkii
54 Parsel 135 Ada
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
212
252631
Abdülkadir ÖZTÜRK
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Küçünahmet
Mevkii 2991 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
213
252634
Mehmet Yaşar
ÖZTÜRK
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Küçünahmet
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Mevkii 2991 Parsel
214
252641
Harun Reşit ÖZTÜRK
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Küçünahmet
Mevkii 2991 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
215
10267
Yıldırım Isı Merkezi
San. Tic. A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Turankar Köyü Susuzluk Mevkii
13 Parsel 113 Ada
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
216
19360
Girayhan Tarım
Enerji Hayv. İnş. San.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Avdul
Köyü Bozundere Mevkii
D29A15B. 617 Parsel
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
217
252508
Çelik Enerji Üretim
ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi
Dineksaray Köyü Badırıklı
Mevkii 4178 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
218
252528
Fevvare Enerji
Üretim ve Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Çumra İlçesi
Dineksaray Köyü Badırıklı
Mevkii 4178 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
219
13731
Hüseyincan
KÖSEDAĞ
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 763 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
220
13736
Cem KÖSEDAĞ
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 763 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
221
19348
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü M29D.12C. Pafta
406 Ada 7 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
222
19351
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü M29D.12C. Pafta
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
406 Ada 7 Parsel
223
19354
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü M29D.12C. Pafta
406 Ada 7 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
224
19338
Cerrahi Eğitim İnş.
Ve Sağlık Hiz. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü M29D.12D.C Pafta
420 Ada 17 Parsel
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
225
19329
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü M29D12C Pafta
406 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
226
19334
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü M29D12C Pafta
406 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
227
19341
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü M29D12C Pafta
406 Ada 7 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
228
252516
Fevvare Enerji
Üretim ve Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı
Mh. Sincek Deresi 435 Ada 7
Parsel
500
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
229
252539
Çelik Enerji Üretim
ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı
Mh. Sincek Deresi 435 Ada 7
Parsel
500
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
230
252545
Eyman Metal İth.
İhr. Ve Paz. Ltd. Şti.
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı
Mh. Sincek Deresi 435 Ada 7
Parsel
500
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
231
19594
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa Köyü Adaağıl Mevkii
211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
232
19600
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa Köyü Adaağıl Mevkii
211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
233
19605
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa Köyü Adaağıl Mevkii
211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
234
19612
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa Köyü Adaağıl Mevkii
211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
235
19617
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa Köyü Adaağıl Mevkii
211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
236
19624
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa Köyü Adaağıl Mevkii
211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
237
19628
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Üretim LTD. ŞTİ.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa Köyü Adaağıl Mevkii
211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
238
14630
Fevvare Enerji
Üretim Ltd. Şti.
Konya İli Karatay İlçesi Beşağıl
Köyü Düren Tömeği Mevkii 105
Ada 6 Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkması ve hat kapasitesinden dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
239
14634
Çelik Enerji Üretim
Konya İli Karatay İlçesi Beşağıl
Köyü Düren Tömeği Mevkii 105
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkması ve hat kapasitesinden dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz
Ltd. Şti.
Ada 6 Parsel
sonuçlanmıştır.
240
14638
Eyman Metal İth.
İhr. Paz. Ltd. Şti.
Konya İli Karatay İlçesi Beşağıl
Köyü Düren Tömeği Mevkii 105
Ada 6 Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkması ve hat kapasitesinden dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
241
14640
Nisim Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Karatay İlçesi Beşağıl
Köyü Düren Tömeği Mevkii 105
Ada 7 Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkması ve hat kapasitesinden dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
242
252776
Solimpeks Enerji
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Fevzi
Çakmak Mh. M29A.07A.1A
Pafta 873 Parsel
200
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
243
20099
Zafer Süleyman
EMBEL
Konya İli Kulu İlçesi Doğutepe
Köyü Köyiçi Mevkii J29C18A
Pafta 117 Ada 7 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
244
20118
Özel SÖĞÜT
Konya İli Kulu İlçesi Doğutepe
Köyü Yassı dağ Mevkii J29C18A
Pafta 105 Ada 122 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
245
20114
Damar Eenrji Yatırım
Danışmanlık Mad.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Kulu İlçesi Doğutepe
Köyü Yassı dağ Mevkii J29C18A
Pafta 105 Ada 122 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
246
20106
Özcan TÜRK
Konya İli Kulu İlçesi Doğutepe
Köyü Yassı dağ Mevkii J29C18A
Pafta 105 Ada 122 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
247
20110
TPOWER Enerji
Yatırım ve Tic. A.Ş.
Konya İli Kulu İlçesi Doğutepe
Köyü Yassı dağ Mevkii J29C18A
Pafta 105 Ada 122 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
248
6913
Konya Selçuklu Krom Konya İli Meram İlçesi
Mag. Tuğ. San. A.Ş.
Durunday Mh. Baykuş Mevkii
27624 Ada 1 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
249
6922
Konya Selçuklu Krom Konya İli Meram İlçesi
Mag. Tuğ. San. A.Ş.
Durunday Mh. Baykuş Mevkii
27624 Ada 1 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
250
19729
Zülkaip YAKICI
Konya İli Sarayönü İlçesi
Başhüyük Köyü Kızıl ağıl Mevkii
27 Pafta 3255 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
251
19365
Baştav Tarım Hayv.
Ve Müh. Hiz. San.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Başhüyük Köyü Köycivarıl
Mevkii 11 Pafta 1092 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
252
18437
İbrahim AYDOĞAN
Konya İli Selçuklu İlçesi Çandır
Köyü Kilise Tepesi Mevkii L29D-12-B Pafta 163 Ada 1 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
253
18441
Yaşar AYDOĞAN
Konya İli Selçuklu İlçesi Çandır
Köyü Kilise Tepesi Mevkii L29D-12-B Pafta 164 Ada 2 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
254
14080
KRME AR-GE Bilişim
Elektrik Elektronik
Dan. San. Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Selçuklu İlçesi Çandır
Köyü Köy İçi Mevkii L29-D-13-A
Pafta 6 Parsel
150
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
255
20074
Anamas Enerji İç ve
Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Kazıklıgıran Mevkii
L28C21C Pafta 203 Ada 14
Parsel
300
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
256
20072
Anamas Enerji İç ve
Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Kazıklıgıran Mevkii
L28C21C Pafta 203 Ada 14
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
257
20080
Anamas Enerji İç ve
Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Kazıklıgıran Mevkii
L28C21C Pafta 203 Ada 28
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
258
20076
Anamas Enerji İç ve
Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Kazıklıgıran Mevkii
L28C21C Pafta 203 Ada 28
Parsel
800
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
259
20067
Anamas Enerji İç ve
Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Kazıklıgıran Mevkii
M28B01B Pafta 219 Ada 6
Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
260
20053
Anamas Enerji İç ve
Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy
Köyü Kazıklıgıran Mevkii
M28B01B Pafta 219 Ada 6
Parsel
700
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
261
13538
Aksalur Enerji ve Tic.
Ltd. Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Köyü 634 Ada 108 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
262
252335
Bor İnş. Tur. San. Tic.
AŞ.
Niğde İli Bor İlçesi Badak Köyü
Çanak Mevkii 1 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
263
252339
Bor İnş. Tur. San. Tic.
AŞ.
Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu
Köyü Karabel Mevkii 1381
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
264
252351
Atasa İnş. Taah. Tur.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu
Köyü Karabel Mevkii 1381
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
265
252356
Ada Harita Müh.
Eml. Ve İnş. San. Tic.
Ltd. Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu
Köyü Karabel Mevkii 1381
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
266
252362
Deksen Enerji Dağ.
İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu
Köyü Karabel Mevkii 1381
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
267
252366
İsken Enerji Dağ. İnş.
Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu
Köyü Karabel Mevkii 1381
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
268
252371
Saken Enerji Dağ.
İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu
Köyü Karabel Mevkii 1381
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
269
252378
Borsan Enerji Dağ.
İnş. Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu
Köyü Karabel Mevkii 1381
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
270
252265
AHM Doğalgaz Isı
Sistemleri Enerji İnş.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü 18 Pafta 4368 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
271
252271
Maydem İnş. Müh.
Enerji San. Ve Tic.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Ltd. Şti.
Köyü 18 Pafta 4368 Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
272
252274
Maydem İnş. Müh.
Enerji San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü 18 Pafta 4368 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
273
252277
AHM Doğalgaz Isı
Sistemleri Enerji İnş.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü 18 Pafta 4368 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
274
19739
NEPTÜN Güneş
Enerji Üretim A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Alayyolu Mevkii 18 Pafta
2117 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
275
252746
T Dinamik Enerji
San. Ve Dış Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kağıllı Mevkii 17 Pafta
309 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
276
252755
Ekrem EKİNCİ
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kağıllı Mevkii 17 Pafta
309 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
277
252757
Güneko Enerji
Üretim San. Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kağıllı Mevkii 17 Pafta
309 Parsel
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
278
252761
Ekogün Enerji
Üretim San. Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kağıllı Mevkii 17 Pafta
309 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
279
252764
Mustafa TIRIS
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kağıllı Mevkii 17 Pafta
309 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
280
20268
Malim Tarım
Hayvancılık Üretim
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
999
Köyü Kalıntırmanyolu Mevkii 18
Pafta 2211 Parsel
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
281
20267
Malim Tarım
Hayvancılık Üretim
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
999
Köyü Kalıntırmanyolu Mevkii 18
Pafta 2211 Parsel
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
282
40010
Konsolar Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Armutlu Köyü Amarat İşletmesi
Mevkii 2276 Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
283
40015
Arsolar Enerji San.
Ve Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Armutlu Köyü Amarat İşletmesi
Mevkii 2276 Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
284
40022
MKB Enerji Tarım
Turizm San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Armutlu Köyü Amarat İşletmesi
Mevkii 2276 Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
285
40031
Solkon Enerji San. Ve Aksaray İli Merkez İlçesi
Tic. A.Ş.
Armutlu Köyü Amarat İşletmesi
Mevkii 2276 Parsel
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz
sonuçlanmıştır.
286
38826
Akensan Enerji
Üretim A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Dorukini Köyü Çuğun Mevkii
137 Ada 24 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
287
38832
Hasan Şükrü ŞİŞMAN Aksaray İli Merkez İlçesi
Dorukini Köyü Çuğun Mevkii
137 Ada 24 Parsel
1000
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
288
39311
Panel Enerji A.Ş.
1000
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir, teknik
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Yanağıl Mevkii 2987
Parsel
değerlendirme yapılmamıştır
289
39313
Panel Enerji A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Yanağıl Mevkii 2987
Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir, teknik
değerlendirme yapılmamıştır
290
30174
Kaf Enerji Üretim
A.Ş.
Karaman İli Ermenek İlçesi
Akçamescit Mh. 561 Ada 46
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
291
30133
Silva Enerji Üretim
A.Ş.
Karaman İli Ermenek İlçesi
Akçamescit Mh. 561 Ada 46-44
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
292
38837
SEG Akdeniz Enerji
Üretim San. Tic. Ltd.
Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi
Kisecik Köyü Null Mevkii 313
Ada 5 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
293
38857
SEG Ege
Yenilenebilir Enerji
Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi
Kisecik Köyü Null Mevkii 313
Ada 5 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
294
29566
Karaman İl Özel
İdaresi
Karaman İli Merkez İlçesi Urgan
Mh. Kocadüz Mevkii 69 Parsel
500
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
295
40040
Verde Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi
Kargınyenice Köyü Hapankaya
Mevkii 114 Ada 97-98 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
296
40047
Som Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi
Kargınyenice Köyü Hapankaya
Mevkii 114 Ada 97-98 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
297
40051
Fer Enerji San. Tic.
A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi
Kargınyenice Köyü Hapankaya
Mevkii 114 Ada 97-98 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
298
40056
Efor Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi
Kargınyenice Köyü Hapankaya
Mevkii 114 Ada 97-98 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
299
40064
Espe Enerji San. Ve
Tic. A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi
Kargınyenice Köyü Hapankaya
Mevkii 114 Ada 97-98 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
300
26873
Kırşehir İl Özel
İdaresi
Kırşehir İli Merkez İlçesi Çuğun
Köyü Dikenliyer Mevkii 1765
Parsel
500
BİYOGAZ Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden teslim alınması
gerekmektedir.
301
20227
Kayın Solar Enj.
Üretim İnş. İth. İhr.
Tic. Ltd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Solalı
Mh. Aşılık Mevkii J32C17B
Pafta 239 Ada 2 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
302
20228
Çınar Solar Enj.
Üretim İnş. İth. İhr.
Tic. Ltd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Solalı
Mh. Aşılık Mevkii J32C17B
Pafta 239 Ada 2 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
303
20231
Ladin Solar Enj.
Üretim İnş. İth. İhr.
Tic. Ltd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Solalı
Mh. Aşılık Mevkii J32C17B
Pafta 239 Ada 2 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
304
20238
Kavak Solar Enj.
Üretim İnş. İth. İhr.
Tic. Ltd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Solalı
Mh. Aşılık Mevkii J32C17B
Pafta 239 Ada 2 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
305
20242
Köknar Solar Enj.
Üretim İnş. İth. İhr.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Solalı
Mh. Aşılık Mevkii J32C17B
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Tic. Ltd. Şti.
Pafta 239 Ada 2 Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
306
39967
RUMİ1 Enerji
Üretimi Mimarlık
Danışma San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi
Dedeler Köyü Nasuhlu Mevkii
138 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
307
39974
RUMİ1 Enerji
Üretimi Mimarlık
Danışma San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi
Dedeler Köyü Nasuhlu Mevkii
138 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
308
24946
Uyar Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Köyü Gözet Mevkii 310 Ada 5-6
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
309
24951
İnci Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Köyü Gözet Mevkii 310 Ada 5-6
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
310
24954
Sevgi Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Köyü Gözet Mevkii 310 Ada 5-6
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
311
39754
Mehmet Ali ÖNAL
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
Bahçelievler Mh. Derecik
Mevkii 33 Parsel
500
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
312
24922
Tanıl Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
3162 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
313
24924
Berna Elektrik
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Üretim A.Ş.
3162 Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
314
24928
Günel Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
3162 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
315
24934
Çevko Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
3162 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
316
24941
Ezel Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Cihanbeyli İlçesi
İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
3162 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
317
26721
Cerrahi Eğitim İnş.
Ve Özel Sağlık Hiz.
A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 406 Ada 4
Parsel
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
318
26733
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 406 Ada 4
Parsel
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
319
26719
Beyaz Piramit Tarım
Hayv. Enerji Dağıtım
ve Danışmanlık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 406 Ada 6
Parsel
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
320
26728
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 406 Ada 6
Parsel
750
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
321
33895
Yaysun Elektrik İnş.
Enerji Turz. Tar. Ve
Hayv. Ltd. Şti.
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen
Köyü Dernek Mevkii 806 Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
322
39946
AHD İnş. Enerji Mad.
Gıda ve Tarım Ürn.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen
Köyü Gaffar tepesi Mevkii 320
Ada 215 Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
323
39952
AHD İnş. Enerji Mad.
Gıda ve Tarım Ürn.
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen
Köyü Gaffar tepesi Mevkii 320
Ada 215 Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
324
36519
ARF Denetim Eğitim
ve Danışmanlık Ltd.
Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mh. Adaağıl
Mevkii 211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
325
36529
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
üretim Ltd. Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi
Kolukısa/Mescit Mh. Adaağıl
Mevkii 211 Ada 28 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
326
39307
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Büet Mevkii 1521 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir, teknik
değerlendirme yapılmamıştır
327
39309
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Büet Mevkii 1521 Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir, teknik
değerlendirme yapılmamıştır
328
38644
Göktuna Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1477
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
329
38653
Afr Makine San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1477
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
330
38661
Tekno Doğalgaz
Çevirim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1477
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
331
38669
Tekno İnş. Mak. Tic.
Ve San. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1477
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
332
38680
Anfa Makine San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1477
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
333
38688
ACK Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1477
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
334
38693
Yamaç Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1479
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
335
38746
TRS Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1479
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
336
38755
Ünay Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 14791480-1481 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
337
38763
Süner Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1480
ve 1481 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
338
38752
Bakıcı Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 14801481 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
339
38757
Pamir Elektrik
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1481
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Üretim A.Ş.
Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
340
38759
Açıkalın Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1481
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
341
38765
Tangör Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1481
Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
342
38820
Toygar Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2367
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
343
24964
Orkun Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2374
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
344
24969
MOZ Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2374
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
345
27981
Tekno Doğalgaz
Çevirim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2374
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
346
27986
ACK Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2374
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
347
38613
Alper Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
348
38621
Afr Makine San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
349
38628
Anfa Makine San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
350
38635
Tekno İnş. Mak. Tic.
Ve San. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
351
38815
Tanay Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepiryolu Mevkii 2391
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
352
39163
Cem Emre DEĞER
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Tekneçukuru Mevkii 2631
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
353
39202
Toprak Su Fidan
Tarımsal Ürn. Gıda
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatip
Mahallesi Burçalıkkaşı Mevkii
337 Ada 4 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
354
39314
Panel Enerji A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatip
Mh. Burçalıkkaşı Mevkii 336
Ada 36 Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir, teknik
değerlendirme yapılmamıştır
355
34766
ARF Denetim Eğitim
ve Danışmanlık Ltd.
Şti.
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatip
Mh. Burçalıkkaşı Mevkii 337
Ada 4 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
356
36526
Gökmen
Yenilenebilir Enerji
Konya İli Sarayönü İlçesi Hatip
Mh. Burçalıkkaşı Mevkii 337
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
üretim Ltd. Şti.
Ada 4 Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
357
40004
Mustafa GÜL
Konya İli Sarayönü İlçesi Özkent
Köyü Derekışla Mevkii 1714
Parsel
1000
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin verilen değerden düşük
çıkmasından dolayı, bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
358
37483
Makascı Müh. Mim.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Tuzlukcu Mh. Tilkiinleri Mevkii
446 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
359
37486
Makascı Müh. Mim.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Tuzlukcu Mh. Tilkiinleri Mevkii
446 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
360
37491
Makascı Müh. Mim.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Tuzlukcu Mh. Tilkiinleri Mevkii
446 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
361
37492
Makascı Müh. Mim.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Tuzlukcu Mh. Tilkiinleri Mevkii
446 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
362
37495
Makascı Müh. Mim.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Tuzlukcu Mh. Tilkiinleri Mevkii
446 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
363
37499
Makascı Müh. Mim.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Tuzlukcu Mh. Tilkiinleri Mevkii
446 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
364
37505
Makascı Müh. Mim.
San. Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Tuzlukcu İlçesi
Tuzlukcu Mh. Tilkiinleri Mevkii
446 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
365
37515
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
Aynı araziye toplam 9 adet başvu yapılmıştır, hat kapasitesi
nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
366
37537
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
Aynı araziye toplam 9 adet başvu yapılmıştır, hat kapasitesi
nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
367
37547
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
Aynı araziye toplam 9 adet başvu yapılmıştır, hat kapasitesi
nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
368
37561
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
Aynı araziye toplam 9 adet başvu yapılmıştır, hat kapasitesi
nedeniyle bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
369
37509
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
370
37525
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
371
37530
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
372
37553
Beril Enerji Üretim
Ltd. Şti.
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
373
37559
Beril Enerji Üretim
Konya İli Yunak İlçesi
Böğrüdelik Köyü Kızılçam
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
Ltd. Şti.
Mevkii 124 Ada 3 Parsel
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
374
38769
Emeç Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
375
38777
Zeynep Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
376
38789
ACK Enerji Üretim
A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
377
38795
Tekno İnş. Mak. Tic.
Ve San. A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
378
38808
Tekno Doğalgaz
Çevirim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Yunak İlçesi Merkez
Karataş Mh.Balo Yaylası Mevkii
390 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
379
40078
Beşiktaş Enerji San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski
yaylacık Köyü Çay Mevkii 123
Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
380
40086
Kadıköy Enerji San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski
yaylacık Köyü Çay Mevkii 123
Ada 3 Parsel
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
381
40092
Göreme Güneş
Enerji ve Tic. Ltd. Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Salur
Mahallesi Aksalur Köyü Ali
Kocaaş Mevkii 634 Ada 108
1000
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre
değerlendirme sonuçlandırılacaktır.
Parsel
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.