Sayın Yetkili
Uluslararası arenada ülkemizin daha üst seviyede temsil edilmesi için çalıĢmalarına
yön veren Enstitümüz, ulusal ve uluslararası standart hazırlama faaliyetlerine katılımının
sağlanması, önem ve farkındalığa dikkat çekmek için projeler üretmekte ve bu üretilen
projeleri siz değerli sanayicilerimizle birlikte yürütme kararlılığındadır.
“STANDARDĠZASYONUN MĠLLĠ EKONOMĠYE FAYDALARI” adı altında
21 Mart 2014 tarihinde düzenleyecek olduğumuz paneli sizlerle birlikte gerçekleĢtirmek ve bu
kapsamda görüĢ, öneri ve desteklerinize ihtiyaç duymaktayız.
STANDARDĠZASYON VE STANDARTLARA GENEL BAKIġ
STANDARDĠZASYONUN ĠġLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR
(FĠRMA ÖRNEĞĠ)
KOBĠLERĠN STANDARDĠZYONDAKĠ ÖNEMĠ
STANDARDĠZASYONUN UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMEDEKĠ ROLÜ
EĞĠTĠM SÜRECĠNDE STANDARDĠZASYON
Ana baĢlıklarının anlatılacak olduğu panel ile ilgili program ekte sunulmuĢtur.
Panelimize katılımınızı bekler, çalıĢmalarınızda baĢarılar dilerim. Saygılarımla…
Mustafa Karaman
Ege Bölge Koordinatörü
Ek : Panel Programı
Katılım Formu
PANEL
‘’STANDARDİZASYONUN MİLLİ EKONOMİYE FAYDALARI’’
Tarih
Yer
:21/Mart/2014 CUMA
: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Konferans Salonu Balatçık Kampüsü
Çiğli / İZMİR
PROGRAM
14:00-14:30:Kayıt- Kokteyl
14:30-15:00:Açılış konuşmaları
PANEL : 15:00
Oturum Başkanı:
 Prof. Dr. Jülide KESKEN ( Ege Üniv. İİBF Dekanı)
(Standardizasyon ve Standartlara Genel Bakış)
 Ramazan USTA (TSE Standart Haz. Mrk. Bşk.)
(Eğitimde Standardizasyonun Önemi)
 Prof. Dr İbrahim Atilla ACAR (Katip Çelebi Üniv. İİBF Dekanı)
(Standardizasyonun İşletmelere Sağladığı Faydalar)
 Ömer ÖZKAN (PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.- Sistem ve Süreç
Geliştirme Yöneticisi)
 Gülsün KESKİN BEYOĞLU ( Valf Sanayi A.Ş. E.C.A.- Yönetim Sistemleri
Müdürü)
(Kobilerin Standardizasyondaki Önemi)
 Mehmet Çağan SARI (KOSGEB- Kobi Uzmanı)
18:00-18:30: Soru- Cevap-Kapanış
LCV
Ebru CEM
Tel: 0232 376 24 25/ 341
Fax: 0232 386 33 98
E-Mail : [email protected]
Duygu BAKİLER
Tel: 0232 376 13 01 -0232 376 24 25/301
Fax: 0232 386 33 98
E-Mail : [email protected]
“STANDARDİZASYONUN MİLLİ EKONOMİYE
FAYDALARI”
21 MART 2014
CUMA
KURUM/KURULUŞ/FİRMA İSMİ
KATILIMCININ
ADI SOYADI
KATILIMCININ
CEP NO VE MAİL
LCV
Ebru CEM
Tel: 0232 376 24 25/ 341
Fax: 0232 386 45 91-0232 376 38 32
E-Mail : [email protected]
Duygu BAKİLER
Tel: 0232 376 13 01 -0232 376 24 25/301
Fax: 0232 386 33 98
E-Mail : [email protected]
Download

Sayın Yetkili Uluslararası arenada ülkemizin daha üst seviyede