T.C.
ULUDA6 UNIVERSITESI REKTORUJUJ
(Idari ye Mali i§ler Daire Ba§kanligi)
Universitemiz GI:411kle KampUsti ve bagh yerleskelerdeki tasinmazlann muhtelif bOltim ye
kisimlanna 1 adet cay, kahve vb. sicak icecek otomati ile 1 adet mesrubat, su, biskUvi, kek vb. aperatif gida
otomatindan olusan Unitelerin kurulmasi amaciyla 35 adet otomat Unitesi icin her bin 3 m 2 olmak tizere
toplamda 105 m2 yerin 3 OW yil sure ile kiraya verilmesi isi 2886 Sayih Devlet Ihale Kanunu 51 (g)
maddesi geregince pazarlik usulu ile yapilacaktir.
Sira
No
1
Bulundugu Yer
Cinsi
Uludag Universitesi
Gtirilkle Kampusii ile
Bagli Yerleskeler ye
Birimler.
35 adet otomat iinitesi
kin 3x35= 105 m2
alanin kiraya verilmesi
1 Ythk tahmini
kira bedeli
Gevici Teminat
100.170,00-TL.
3.005,10-TL.
Ihale
Tarihi
Saati
16.04.2014
14:30
1- Yukarida belirtilen otomat Unitelerine ait yerlerin kiralama ihalesi 2886 sayili D.I.K. 51 (g) maddesi
uyannca pazarlik usulti ile yukanda belirtilen gun ye saatde Uludag Universitesi RektOrlUgU (Izmir
yolu 21. km. Uludag Universitesi GOnikle KampUsti / BURSA) RektOrkik Mediko Sosyal Binasi ihale
toplanti odasinda yapilacaktir.
2- Ihaleye katilmak isteyen isteklilerin:
a) Yasal yerlesim yerini (ikametgah) gosterir belgeyi,
b) Tebligat icin Turkiye'de adres gostermeleri,
c) Gercek kisilerin T.C. Kimlik numarasitu, TUzel Kisilerin ise vergi kimlik numarasim bildirmeleri,
d) Gecici Teminatin yatirildigina iliskin belgeyi,
e) Dokumamn alindigina dair makbuz,
f) Ozel Hukuk TUzel kisilerin yukanda belirtilen sartlarda ayn olarak idare merkezlerinin bulundugu
yer y e mahkemesinden veya siciline kayith bulundugu Ticaret y e Sanayi Odasindan yahut benzeri
Mesleki Kurulustan, ihalenin yapildigi yil icinde almmis sicil kayit belgesi ile Rizel kisilik adma
ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin tUzel kisiligi temsile tam yetkili olduklanni
gosterir noterlikce tasdik edilmis imza sirkiilerini veya vekaletnameyi, kamu tUzel kisilerinin ise
yukandaki (b), (c) y e (d) bentlerinde belirtilen sartlardan ayn olarak ttizel kisilik adina ihaleye
katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin tUzel kisiligi temsile yetkili oldugunu belirtir belgeyi, ihale
tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri sarttir.
3- Ihaleye iliskin sartname y e ekleri mesai saatleri dahilinde Uludag Universitesi RektOrltigil idari ye
olarak gorulebilecegi gibi, U.U.
Mali isler Daire Baskanligi Satinalma
U niversiteRektorlugu Strateji Gelistirme
Strateji Gelistirme Dairesi Baskanhgena veya Uludag Universite
Daire Baskanhgmm Halkbank Bursa Uludag Universitesi Subesi TR 26 0001 2001 3290 0006
0000 02 nolu hesabina 25,00.-TL yatirilarak ihale dOktimani temin edebilirler.
4- Teklifler, iadeli taahhUtlii posta vasitasiyla da gOnderilebilir. Posta ile yapilacak mUracaatlarda teklifin
2886 sayili Devlet Ihale. Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazirlanmasi ye teklifin ihale tarihi ye
saatinden once Uludag Universitesi RektOrlUgU Mediko Sosyal Binasi Ihale Toplanti Salonu GOrUkle
Kampusu / Bursa adresindeki Ihale Komisyonuna ula§masi sarttir. Posta da meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayi Idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5- Bu ihalede kismi teklif verilmeyecek olup, 35 adet otomat Unitesi icin 105 m 2 alamn tamami icin teklif
verilecektir.
6- Ihale Komisyonu ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.
7- Ihaleye iliskin vergi, resim ye harc aynca tahsil edilecektir.
Download

(Idari ye Mali i§ler Daire Ba§kanligi) Universitemiz GI:411kle